« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ – НЕ ВТРАТИТИ КВАЛІФІКОВАНІ КАДРИ В УМОВАХ ВІЙНИ

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ – НЕ ВТРАТИТИ КВАЛІФІКОВАНІ КАДРИ В УМОВАХ ВІЙНИ

28 липня у Федерації профспілок Рівнен­ської області відбу­лося чергове засі­дання Територіальної тристоронньої соці­ально-економічної ради. За нормами Закону України «Про соціальний діалог в Україні», черговості ротації головування, профспілкова сторо­на на даний час голо­вує на засіданнях ТТСЕР.

На порядку денному за­сідання було розглянуто актуальне питання «Без­пека трудових відносин в умовах воєнного стану». Голова ФПО Рівненщини Микола Шершун, голову­ючий на засіданні ТТСЕР, підкреслюючи важли­вість заходу, процитував Президента України Воло­димира Зеленського, який, говорячи про роль Національної тристорон­ньої ради, зазначив: «Якщо в державі створено інституції для вироблен­ня спільних рішень та ви­значення принципів фор­мування державної полі­тики щодо оплати праці, забезпечення найвищих стандартів охорони праці й водночас збереження можливості для розвитку бізнесу та недопущення надмірного фіскального тиску на роботодавців, для пошуку компромісу між працівниками й робо­тодавцями, то ці інститу­ції повинні працювати й показувати людям реаль­ний і зрозумілий резуль­тат. Працівники мають знати, що діяльність профспілок спрямована на захист їхніх прав і під­вищення гарантій, а в ро­ботодавців завдяки цій раді має бути ефективний цивілізований інструмент для відстоювання своїх ін­тересів. Діяльність усіх соціальних партнерів на національному та терито­ріальних рівнях має бути спрямована на досягнен­ня суспільної злагоди та взаємодії».

На засіданні ТТСЕР були присутні та виступи­ли співголови: зі сторони влади – заступник голови РОВА Ігор Тимошенко, го­лова Рівненської облради Сергій Кондрачук, з проф­спілкової сторони – за­ступник голови ФПО Ма­рія Рожко, зі сторони робо­тодавців – голова обласно­го об’єднання організацій роботодавців «Роботодав­ці Рівненщини» Михайло Кривко. Учасники засі­дання зазначили, що ві­йна внесла свої корективи у всі галузі господарюван­ня. З початку повномасш­табних воєнних дій на 30% скоротилася діяльність суб’єктів господарювання. Реальні заробітні плати зменшилися на 25%. Ра­зом зі значним руйнуван­ням майна та інфраструк­тури ця війна принесла Україні й руйнування еко­номіки, соціальних зв’язків, сімей.

Голова Молодіжної ради ФПО Катерина Пась­ко у своєму виступі заува­жила, що надзвичайно бо­лючим трендом сьогодні в Україні є відтік і міграція молоді, серед якої багато висококваліфікованих ка­дрів. Жінки, рятуючись від війни, виїхали з ді­тьми за кордон. І потрібно докласти чималих зусиль усіх сторін, щоб поверну­ти їх до України. Чоловіки ж вступили до лав ЗСУ та тероборони. Про кадрову проблему говорили й представники влади та ро­ботодавців. Так, співголо­ва ради з боку роботодав­ців Михайло Кривко навів наочний приклад. Коли у підприємця є дороговар­тісне обладнання за сотні тисяч доларів, а працюва­ти немає кому, то це вже не обладнання, а просто купа металу. Бо механізм у рух приводить людина.

Після завершення засі­дання його учасники за­твердили проєкт рішення, який буде доопрацьовано з урахуванням пропози­цій, внесених на раді.

ПРОФІНФОРМ ФПО РІВНЕНЩИНИ

СПІЛЧАНИ ЗАКАРПАТТЯ ПЕРЕДАЛИ ДОПОМОГУ ПРОФСПІЛЦІ ЖКГ ХАРКІВЩИНИ

До Закарпатської облпрофради звернулася за солідарною підтримкою Харківська обласна організація профспілки ЖКГ.

«Наші працівники виконують роботи з відновлення систем во­допостачання та водовідведен­ня, послуги з відновлення коте­лень, прибирання прибудинко­вих територій, вивіз сміття під обстрілами ворога. Частина членів профспілки втратили свої домівки або вони непридат­ні для проживання», – пише в своєму листі голова облпрофспілки Лариса Успенська.

Закарпатська облпрофрада від­правила до Харкова близько 40 ковдр, які вже отримали члени профспілки ЖКГ, що постраж­дали від підступних ворожих обстрілів. Закарпатці солідар­но поділилися із своїми колега­ми зі східної області України гуманітарною допомогою від американського благодійного фонду Corus International .

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

 

ОНОВЛЕННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО АКТИВУ ТА КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

В Івано-Франківському об­ласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, уста­нов і організацій відбулися позачергові профспілкові збори та збори трудового колективу.

Необхідність їх прове­дення була зумовлена тим, що багаторічний профорганізатор цієї первинки Ярослава Надворняк вийшла на заслужений відпочи­нок, а також потребою прийняти новий колек­тивний договір між ро­ботодавцем і працівни­ками з урахуванням останніх змін у законо­давстві.

У зібраннях взяв участь завідувач відділу орга­нізаційно - масової робо­ти, член президії облас­ного комітету Проф­спілки працівників дер­жавних установ Украї­ни Валерій Крецул. На зборах первинної профорганізації він зазна­чив, що трудовий ко­лектив закладу відо­мий своєю творчою пра­цею та креативністю і дійсно є одним з най­кращих серед подібних центрів в Україні. «До­бре знаю особисто біль­шість ваших працівни­ків, з багатьма разом працював в органах державної влади. Об­ласний комітет проф­спілки разом з вами що­року проводив навчан­ня працівників галузі, профспілкового активу, і всі вони були задово­лені його рівнем», – на­голосив Валерій Кре­цул.

Новим головою первин­ки збори одностайно об­рали в.о. першого за­ступника директора Центру з питань розви­тку Романа Шкварлу, який до цього був її скарбником, а скарбни­ком – завідувача відді­лу моніторингу якості освіти та міжнародного співробітництва Окса­ну Гайдай.

На зборах трудового ко­лективу виступив ди­ректор Центру Любо­мир Слободян, який підкреслив важливість колективного договору та поінформував про зміни і доповнення, які пропонується внести до нього. Валерій Крецул також надав поради щодо окремих аспектів, які варто враховувати під час підготовки і за­безпечення контролю за його виконанням. Оскільки в колективі було проведено належ­ну інформаційну робо­ту щодо змісту нового колдоговору, збори при­йняли його без заува­жень.

РАДА ПРОФСПІЛОК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

МОЛОДЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ

21 липня відбулась заключна шоста сесія у рамках навчального курсу «Молодь під час війни» освітнього проєкту «Колегіум Атомпрофспілки».

З ініціативою щодо проведення навчання в режимі онлайн як можливої форми продовження профспілкової освіти в умовах війни виступив ЦК Атомпрофспілки. На заключній сесії «Планування роботи профспілкової орга­нізації в умовах воєнного стану» профспілковий тренер, юрист Володимир Ковальчук у формі дискусії і практич­них завдань разом з молодими профактивістами з’ясовували можливі цілі та шляхи досягнення планів профорганізації в умовах війни. Як засвідчило опитуван­ня, проведене серед учасників перед заключною сесією навчального курсу, освітній проєкт досяг своєї мети і ба­жаних результатів, отримав схвальні відгуки у молоді. Передбачається, що з урахуванням зауважень і пропо­зицій, висловлених під час опитування і заключної сесії, до наступного етапу навчання, крім молоді, будуть залу­чатися старші за віком профспілкові активісти.

ПРЕС-СЛУЖБА АТОМПРОФСПІЛКИ

 

НАГОРОДИ ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ

Чи не найпопулярнішою торго­вою точкою нинішніх Чернівців є «Ринок Центральний», розташова­ний на вулиці Дмитра Загула, 9. Це один з кращих сучасних торго­вельних комплексів обласного центру, який до вподоби не лише чернівчанам, а й численним гос­тям міста, зокрема вимушено пе­реміщеним особам.

На ринку створено всі належні побутові умови для 250 підприємців, які мають тут постійні робочі місця, щоденно обслуговуючи 3–4 тис. відвідувачів. За останні 5 років власними коштами ринку проведено масштабну реконструкцію з будівництвом другого і третього поверхів та підвального приміщення на 40 паркомісць. На фінішній стадії установка ліфтів та ескалаторів. Завдяки зведеній загальній покрівлі тут обслуговують покупців за будь-якої погоди. Передбаче­но упродовж 2 наступних років завершити всі роботи з реконструкції ринку і доведен­ня його до умов європейського рівня.

Налагоджена й ефективно працює служба експертів з визначення якості овочів, фруктів, інших продуктів. Особли­ва увага приділяється контролю за реалізацією м’ясної та молочної продукції з дотриманням відповідних санітарних норм. За словами директора комплексу Ва­силя Кавулі, з початку введення в Україні воєнного стану на ринку організовано що­тижневий збір коштів на потреби ЗСУ, яких станом на 25 липня ц.р. зібрано та перерахо­вано захисникам у сумі 1,2 млн грн.

Профспілкова організація ТОВ «Ринок Центральний», яку вже понад 15 років очолює Ірина Павлюк, є однією з кращих серед профорганізацій торгівлі Чернівців щодо рівня соціально-економічного і пра­вового захисту підприємців, а також до­тримання правил охорони праці та пожежної безпеки.

МИХАЙЛО ЛЕНЬКОВ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛПРОФРАДА

 

 

 

02.09.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання