« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

З ПЕРШИХ ДНІВ ВІЙНИ ПІДТРИМУЄМО ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

З ПЕРШИХ ДНІВ ВІЙНИ ПІДТРИМУЄМО ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Максим Баланенко

голова Федерації профспілок Кіровоградської області

Федерація профспілок Кіровоградської області та її членські організації з перших днів війни спря­мували свою діяльність на підтримку ЗСУ та тероборони.

Зважаючи на потреби фрон­ту у ліках, перев’язувальних матеріалах, продуктах харчу­вання, військової техніки, ФПО та її членські організації пере­рахували значні кошти на під­тримку армії. Наприклад, об­ком профспілки працівників культури разом з первинками перерахували понад 110 тис. грн. Крім того, кожен заклад культури робить власний вне­сок у загальну справу.

Працівники Кіровоградсько­го обласного академічного театру ляльок плетуть маску­вальні сітки та шиють білизну для військових. Транспорт за­кладу залучається для переве­зення необхідних для армійців речей. Колектив також працює і в професійному напрямі: вла­штовує безоплатні вистави для дітей переселенців у центрах, де вони тимчасово прожива­ють. Працівники обласного му­зично - драматичного театру ім. Кропивницького перерахували триденний заробіток на потре­би ЗСУ. Понад 40 учасників ака­демічного колективу пісні і танцю «Зоряни» обласної філар­монії долучилися до приготу­вання їжі для українських вій­ськових. Артисти ліплять варе­ники, пиріжки, готують бутерброди та перші страви. А ще вони анонсують концерт до дня Перемоги України.

Активно включився до за­гальнонародних справ колек­тив Кропивницького музичного коледжу. На базі його гуртожит­ку було організовано місця для тимчасового проживання бі­женців із сусідніх областей. У приміщенні навчального кор­пусу тривалий час функціону­вав пункт збору гуманітарної допомоги. У підвальному при­міщенні навчального корпусу облаштовано об’єкт укриття, яким користуються мешканці довколишнього району. Ваго­мим внеском у допомогу армії стала організація віртуального штабу «Музколедж: волонтер» з метою підтримки територіаль­ної оборони Кропивницького та ЗСУ. За 20 днів педагогічний ко­лектив, адміністрація, випус­кники, студенти спільно з профкомом зібрали 75 тис. грн. На ці кошти придбали і передали те­робороні та ЗСУ провізію, пред­мети побуту, ліки, будівельні матеріали, одяг, робочий ін­струмент, а також квадрокоп­тер, який передано у користу­вання Національної поліції України. Крім того, працівники та студенти займаються волон­терською діяльністю автоном­но від закладу (плетуть маску­вальні сітки, переказують ко­шти на потреби армії, долуча­ються до операцій українського кібервійська, надають житло переселенцям, організовують всеукраїнські музично - культур­ні проєкти). Колектив коледжу також допомагає колегам із за­кладів культури зі збережен­ням культурних цінностей.

Значний внесок на підтримку армії зробили обласна організа­ція профспілки лісівників та управління лісового господар­ства. Крім перерахування ко­штів на рахунок ЗСУ, відправле­но гуманітарної допомоги май­же на 250 тис. грн (продукти хар­чування, засоби гігієни та ін.). Для тероборони Кіровоградщи­ни виділено лісопродукції май­же на 1 млн грн. А Чорноліський лісгосп прийняв та розмістив групу переселенців.

Обком профспілки працівни­ків освіти і науки спільно з ра­йонними та первинними профорганізаціями перерахували на потреби армії понад 300 тис. грн. Крім того, Піщанобрід­ський аграрний ліцей взяв на себе обов’язок готувати страви та випічку для територіальної оборони. Активно підключили­ся до підтримки армії адміні­страція та профкоми виклада­чів і студентів Національного педагогічного університету. Значні суми перерахували у фонд ЗСУ. У гуртожитку при­ймають і поселяють переселен­ців, їдальні готують страви для учасників тероборони і виму­шено переселених осіб. Члени профспілки організували май­стерню і шиють необхідні речі для військових.

Чимало працівників АТ «Ельворті» виявили бажання служити у теробороні. Із проф­спілкових коштів виділено майже 100 тис. грн для придбан­ня для них спорядження та ра­діоприладів. Значну суму пере­рахували у фонд ЗСУ профком єдиної профорганізації «Гідро­сила» й адміністрації підпри­ємств. Крім того, їдальня «Гід­росили» щодня готує обіди та розвозить на блокпости.

Понад 110 тис. грн перераху­вала для ЗСУ обласна організа­ція профспілки працівників дер­жавних установ. Крім того, кож­на первинна профорганізація зробила власний внесок. Актив­ну позицію займають працівни­ки, в тому числі профорганіза­ція, управління Східного офісу Держаудитслужби в області, які фахово плетуть маскувальні сіт­ки на спеціальне замовлення та готують страви для блокпостів. Відчутний внесок у наближення перемоги роблять працівники департаменту соціального за­хисту населення ОВА разом з первинною організацією проф­спілки. У всіх інтернатних за­кладах створено місця для пере­селенців з «гарячих» регіонів. Крім того, працівники департа­менту безпосередньо працюють з прибулими – чергують у відпо­відному штабі і надають допо­могу в розселенні.

Вагомий внесок на підтрим­ку армії робить обком проф­спілки працівників охорони здоров’я. Крім перерахованих коштів, займаються волонтер­ством. Так, з перших днів війни заступник голови обкому проф­спілки Вікторія Однобочко пра­цює у волонтерському центрі «Козачий острів», який надає конкретну допомогу ЗСУ .

 

Особливої ваги у воєнний час набуває інформаційна діяль­ність. ФПО та її членські організації постійно й оперативно висвітлюють актуальні питання діяльності профспілкових організацій області в умовах воєнного стану в пресі, на веб­сторінках та у радіопрограмі «Новини профспілок області», яка щотижня звучить на Суспільному радіо м. Кропивниць­кого. Варто зазначити, що голова ФПО Максим Баланенко є частим гостем радіо- та телеефірів Суспільного мовлення.

 

ПРОФСПІЛКИ ВДЯЧНІ ЗА СОЦДІАЛОГ ТА СПІЛЬНУ РОБОТУ


22 квітня щороку відзна ­чається День створення професійної Служби вико­нання кримінальних пока­рань Міністерства юстиції України.

У Південно - Східному Міжрегіонально­му управлінні виконання криміналь­них покарань в м. Дніпро, яке об’єднує установи трьох областей, відбулися збо­ри працівників управління з нагоди цієї дати. У зібранні взяли участь голо­ва Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Дубіль та голова обласної профспілкової орга­нізації працівників державних установ Зінаїда Бедринець.

Начальник управління полковник вну­трішньої служби Вадим Кірієнко зазна­чив, що наразі колектив управління працює та виконує свої обов’язки в умо­вах воєнного стану, подякував колегам за роботу та згідно з наказом Міністер­ства юстиції України, вручив працівни­кам нагороди - підвищення чергових військових звань, а також Подяку та інші відзнаки від керівництва управ­ління. Голова міжрегіональної об’єднаної профспілкової організації Володимир Заховайло вручив нагоро­дженим матеріальне заохочення.

На зборах виступив Віталій Дубіль, який привітав трудовий колектив з річ­ницею професійної служби, подякував керівництву управління за співпрацю з профспілками та вручив Вадиму Кірі­єнку нагрудний знак облпрофоб’єднання «Профспілкова пошана». У свою чергу, Зінаїда Бедринець подяку­вала присутнім за соціальний діалог та спільну роботу з міжрегіональною об’єднаною профспілковою організаці­єю щодо соціально - економічного та правового захисту працівників управ­ління.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

ЗАСІДАННЯ ГУМАНІТАРНОГО ШТАБУ ОБЛПРОФРАДИ

Відбулося засідання гума­нітарного штабу Закарпат­ської облпрофради (керів­ник штабу – голова облпрофради Іван Зелін­ський), на якому розгляну­то питання про проведен­ня благодійної акції проф­спілок на підтримку Збройних Сил України.

Як зазначалося, профспілковими органі­заціями різних галузей Закарпаття на допо­могу Збройним Силам України спрямовано понад 4,6 млн грн. Найбільший внесок у цю справу зробили обласні організації профспі­лок: працівників освіти і науки (голова Тетя­на Повханич) – 2,7 млн грн, охорони здоров’я (Володимир Турок) – 1,2 млн грн та ін.

Профспілкові активісти беруть активну участь у волонтерській діяльності, підтриму­ють зв’язок з органами місцевого самовряду­вання, долучаються до організації прийому та облаштування переселенців з різних регі­онів України, які через бойові дії вимушені полишати свої домівки. Збирають і переда­ють як військовим, так і переселенцям ліки, теплі речі, спальники, балаклави, освячені обереги, продукти харчування тощо.

З метою громадського контролю за до­триманням трудових прав працівників на до­помогу профспілковому активу узагальнено та сформовано три брошури: «Трудові відно­сини в умовах воєнного стану», «Дії робото­давця у випадку призову працівника та до­бровільного вступу до формувань», «Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з відповідними ко­ментарями.

Підсумки обговорення підбив голова облпрофради Іван Зелінський.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ Фото автора

 

ЦИФРА

Понад 4,6 млн грн спрямовано профспілко­вими організаціями різ­них галузей Закарпаття на допомогу Збройним Силам України.

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання