« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЇ – НА ОЗБРОЄННЯ ПРОФСПІЛОК

СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЇ – НА ОЗБРОЄННЯ ПРОФСПІЛОК

К иївська обласна рада профспілок взяла курс на мо­дернізацію інфор­маційної роботи та запровадження новітніх інформаційних технологій.

Форми та методи комуніка­ційної роботи Київоблпрофради, її членських організацій проаналізували президія та Молодіжна рада КОРПС на­прикінці листопада ц.р. Рі­шення цих органів спрямова­ні на осучаснення та вдоско­налення інформаційної робо­ти в профспілках із застосу­ванням сучасних форм обмі­ну інформацією. У постанові президії членським організа­ціям доручено модернізувати інформаційну роботу, прово­дити її більш інтенсивно та системно. Йдеться про необ­хідність створення та впровадження у профспілках оновленої системи комуніка­цій, що має посилити ефек­тивність висвітлення проф­спілкової інформації та забез­печити охоплення нею більш широкої аудиторії. Члени пре­зидії КОРПС зазначили, що активна комунікативна робо­та сприяє пізнаваності проф­спілок в інформаційному про­сторі. Завдяки цьому до облас­ної ради профспілок форму­ється ставлення як до найчи­сельнішої правозахисної орга­нізації Київщини.

КОРПС робить акцент на переважному використанні інтернет-ресурсів, де застосо­вуються сучасні (в тому числі безкоштовні) сервіси, та на присутності у соціальних ме­режах. Значну роль в інфор­маційній роботі облпрофради відіграє її офіційний сайт ( korps . com . ua ). У серпні 2021 року було створено сторінку в соціальній мережі F асе b оок: facebook . com / korps . com . ua .

На переконання членів Мо­лодіжної ради, перевага при­сутності у F асе b оок та інших соцмережах полягає в тому, що розміщена там інформація одразу доноситься до широкої аудиторії, в тому числі лідерів громадської думки, профакти­вістів, які потім мають можли­вість поширювати її на влас­них сторінках. Важливе в тако­му обміні інформацією й нала­годження додаткових горизон­тальних зв’язків між представ­никами профактиву різних ла­нок. З метою покращення профспілкових комунікацій та обміну досвідом між молоди­ми профспілковцями створено та постійно наповнюється гру­па Молодіжної ради КОРПС у мережі Вайбер. Заплановано створення сторінки Молодіж­ної ради у Фейсбуці. Крім того, в інформаційній роботі облпрофрада активно використо­вує такі засоби комунікацій, як сайт Федерації профспілок України, газета «Профспілкові вісті», регіональні ЗМІ, телеба­чення і радіо.

Покращення інформацій­ної та комунікаційної роботи визначено одним з основних напрямів роботи Молодіжної ради КОРПС. Президія облпрофради поставила перед своїми членськими організа­ціями завдання провести ро­боту із створення власних сайтів та сторінок обласних організацій галузевих проф­спілок у соціальних мережах.

КИЇВОБЛПРОФРАДА

КОМЕНТАР

Василь Хвостіков,

голова Київської обласної ради профспілок:

У часи розвинутих ін­тернет-технологій є недоцільним обмежува­ти інформаційний на­прям роботи лише одно­бічним інформуванням профактиву про свою ді­яльність. Члени проф­спілок нині активно ко­ристуються сучасними комунікативними засо­бами, гаджетами, тому змінюються вимоги як до змісту інформації, так і способів її поши­рення та донесення до цільової аудиторії.

 

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ВИСОКИМ

У Запоріжжі об­говорили ситу­ацію на ринку праці. Захід відбувся під го­ловуванням заступника голови Запорізької облас­ної державної адміністра­ції Руслана Шиханова 15 грудня в онлайн-режимі.

У зібранні взяли участь голова Запорізької облпроф­ради Віталій Каплій та пред­ставники профспілкової сто­рони в складі обласного ко­ординаційного комітету сприяння зайнятості насе­лення, заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Іри­на Разуваєва, начальник Го­ловного управління Пенсій­ного фонду України в Запо­різькій області Світлана Жмурко, перший заступник Головного управління Держпраці у Запорізькій області Володимир Дановський, ди­ректор Запорізького обласно­го центру зайнятості Ірина Дуднік, а також представни­ки обласної федерації робо­тодавців, обласної ради про­фесійних спілок.

Учасники засідання роз­глянули питання «Про взає­модію учасників соціально­го діалогу у сфері професій­ної орієнтації молоді з метою мотивації до вибору актуаль­них на ринку праці професій, затребуваних у реальному секторі економіки» та «Про результати проведених захо­дів щодо легалізації заробіт­ної плати та зайнятості».

У своєму виступі Руслан Шиханов зазначив, що сьо­годні ситуація на ринку пра­ці в усьому світі визначаєть­ся економічними процеса­ми, що пов’язані із запрова­дженням карантинних захо­дів через пандемію COVID-19. І хоча рівень за­йнятості населення в області за підсумками I півріччя ц.р. вперше за останні 6 років пе­ревищив середньоукраїн­ський показник і склав 55,8% (по Україні – 55,6%), рівень безробіття населення лиша­ється високим (в області – 11,1%, у країні – 9,9%). Незва­жаючи на гостру потребу в кваліфікованих кадрах з боку підприємств, багато ви­пускників не можуть знайти роботу, що підтверджується високим рівнем безробіття серед осіб з вищою освітою. За даними обласної служби зайнятості, станом на 1 лис­топада 2021 року 51% зареє­строваних безробітних мали вищу освіту.

Про роботу у сфері профе­сійної орієнтації молоді до­повіли заступник начальни­ка управління координації діяльності навчальних закла­дів та аналітичної, планово- економічної, кадрової роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Люд­мила Поліщук, заступник ви­конавчого директора ЗОСППР «Потенціал» Вале­рій Сапронов та директор За­порізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

Начальник Головного управління Пенсійного фон­ду України в Запорізькій об­ласті Світлана Жмурко та перший заступник начальни­ка Головного управління Держпраці у Запорізькій об­ласті Володимир Дановський укотре підтвердили, що про­блема тіньових трудових від­носин залишається актуаль­ною та є загрозою для еконо­мічного розвитку області.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

24.12.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання