« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ВЛАДА ПОСИЛЮЄ РОБОТОДАВЦІВ І ЗВУЖУЄ ПРАВА ТРУДЯЩИХ

ВЛАДА ПОСИЛЮЄ РОБОТОДАВЦІВ І ЗВУЖУЄ ПРАВА ТРУДЯЩИХ

2 5 листопада відбу­лося засідання ради Об’єднання профспілок Хар­ківської області в режимі відеоконференції.

З доповіддю «Про завдан­ня профспілкових організа­цій ОПХО щодо виконання Стратегії діяльності ФПУ на 2021–2026 роки «Час дій та змін» виступив голова Об’єднання профспілок Хар­ківської області Сергій Тес­ленко. Він сконцентрував увагу членів ради на тому, що влада продовжує вико­ристовувати складний пері­од для протягування суперечливих законів, які далеко не завжди є адекватними ри­зикам і викликам. У всіх нор­мативних документах, які приймаються або готуються до прийняття, в моделі тру­дових відносин знижується роль та права людини праці, при цьому посилюються ва­желі влади та роботодавців.

У цей період профспілки мають вирішувати завдання із захисту законних прав та інтересів працівників у де­далі складніших умовах. Саме таке завдання ставить перед собою Стратегія. Вона прагматично зорієнтована на досягнення конкретних результатів на шляху до єв­роінтеграції в економіці, у сфері праці, досягнення со­ціального добробуту, де го­ловною цінністю виступає людина праці.

Сергій Тесленко також звернув увагу на проблему заборгованості із заробітної плати перед працівниками, яка щомісяця зростає і ста­ном на 1 листопада в Харків­ській області склала майже пів мільярда грн, а загалом в Україні заборгованість сяг­нула понад 4 млрд грн. До того ж, майже дві третини боргів зосереджено на дер­жавних підприємствах. При­чиною є неефективний дер­жавний менеджмент, повна відсутність замовлень та перспектив цих підприємств.

Голова ОПХО торкнувся ще однієї гострої проблеми – падіння чисельності чле­нів профспілок через низьку ефективність роботи із залу­чення до профспілкового членства. Мотивацією до вступу у профспілки мають стати нові підходи до укла­дання якісного колективно­го договору, через який за­безпечується основний за­хист працюючих. «Якщо ми бажаємо бачити профспіл­кову організацію чисель­ною, міцною, такою, що впевнено дивиться в майбут­нє, необхідно завжди займа­ти позиції захисту інтересів людини праці, створювати умови для всебічного розви­тку та реалізації можливос­тей своїх членів профспілки. Світ не стоїть на місці, і нам потрібно рухатися вперед, розвиватися і в інформацій­ній сфері, і в навчанні, і в ор­ганізаційно-фінансовому на­прямі, зміцненні нашого профспілкового руху», – під­сумував голова ОПХО.

Рада затвердила заходи ОПХО з виконання Стратегії діяльності ФПУ на 2021–2026 роки «Час дій та якісних змін».

У засіданні взяв участь Голова Федерації профспі­лок України Григорій Осо­вий. Він, зокрема, зазначив, що якщо Статут ФПУ визна­чає внутрішню самооргані­зацію нашого об’єднання, то Стратегія діяльності – полі­тику розвитку профспілок на весь міжз’їздівський пері­од і спрямована на забезпе­чення гідних умов праці, за­хист трудових прав і соці­альних гарантій. За структу­рою вона визначає мету ді­яльності, пріоритети, цілі та завдання, і нарешті, індика­тори щодо очікуваних ре­зультатів. Профспілковий лідер відзначив правиль­ність окреслених кроків ОПХО у напрямі реалізації Стратегії діяльності ФПУ.

Рада також розглянула питання щодо змін у її, скла­ді виконкому ОПХО та по­стійної комісії з гуманітар­них питань.

ОЛЕСЬ ЛЕМІЩЕНКО

Сергій Тесленко,

голова

Об’єднання профспілок Харківської області:

«У час поглиблення світової кризи, в період пандемії коронавірусу, попри нові ви­клики ми повинні ще пильніше зберігати та непо­хитно зміцнювати єдність і солідарність профспілок, консолідацію дій із захисту соціально-трудових прав та інтересів трудящих. Наш обов’язок – конкретними солідарними діями примно­жувати міць профспілок у протистоянні спробам тиску на права людини праці. Впевненість у своїх силах, ефективності обраного шля­ху, майбутньому нашої організації – це найголовніше, чого ми всі повинні досягнути, виконую­чи заходи Стратегії».

 

ОСВІТЯНИ НЕ ПОВИННІ ЧЕКАТИ

С игнал до проф­спілки було подано своє­часно. Зверта­лися педаго­гічні працівники Грун­ської ОТГ: «Допомо­жіть! Другий місяць поспіль не отримуємо заробітну плату, немає коштів...». Питання за­боргованості із зарпла­ти завжди найскладні­ші в роботі, тому було вирішено застосувати «важку артилерію» – профспілкових ліде­рів, до думки яких прислухаються облас­ні керівники та народ­ні обранці.

26 листопада, ранок, дорога… На допомогу працівникам вируши­ли голова Сумської об­ласної ради профспілок Тетяна Євдокимова та голова Сумської облас­ної організації проф­спілки працівників освіти і науки Сергій Осадчий.

Перша зупинка – зу­стріч з головою Охтир­ської районної держав­ної адміністрації Леонідом Клизубом. Він одразу відгукнувся на прохання про допомогу й після короткочасного діалогу було одноголос­но вирішено їхати на місце для спілкування з місцевою владою.

Друга зупинка – зу­стріч з головою Грун­ської ОТГ Василем Зо­симовим. Посадовець напружений, аргумен­тує ситуацію недостат­ністю коштів у бюдже­ті, але врешті погоджу­ється, що з боку місце­вої влади є певні недо­працювання, які по­трібно найшвидше усу­нути, затвердити гра­фік погашення заборго­ваності та взяти його під особистий контроль. «Освітяни не по­винні чекати, – наголо­сив під час перемовин Сергій Осадчий. – Це питання, яке потребує негайного вирішення!». Тож до 1 грудня Грун­ська сільська рада пообіцяла погасити забор­гованість за жовтень і надалі наявні кошти розподіляти між усіма ланками порівну.

Отримавши певний результат, профспіл­ковці вирушають на зу­стріч з колективом за­гальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. А.М. Діхтя­ренка Грунської сіль­ської ради Охтирського району. Третя зустріч відбувається вже біля будівлі навчального за­кладу. Присутні члени трудового колективу розповідають про свої проблеми й обнадійли­во сприймають резуль­тати перемовин.

Спілкуючись із чле­нами первинки, голова Сумської обласної профспілки працівни­ків освіти та науки Сер­гій Осадчий пообіцяв надати допомогу з бю­джету профспілки сім’ям, обидва подруж­жя яких працюють, але не отримали своєчасно заробітної плати. За­вершується зустріч сло­вами вдячності за піклування та допомогу.

АНДРІЙ ТКАЧЕНКО,

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ІНФОРМАЦІЙНУ РОБОТУ ОБЛПРОФРАД

 

ЩО ДАЄ ПРОФСПІЛКА МОЛОДІ?

25 листопада Молодіжна рада Київської облас­ної ради профспілок на своєму засіданні роз­глянула низку актуальних питань.

Зокрема, питання про внесення змін до Поло­ження про Молодіжну раду КОРПС; про інформа­ційну політику КОРПС та Молодіжної ради, шля­хи вдосконалення інформаційної упізнаваності та впровадження сучасних форм обміну інфор­мацією; про створення електронної бази проф­спілкової молоді Київщини; про проведення опи­тування (анкетування) профспілкової молоді Ки­ївщини з метою визначення потреб молодих чле­нів профспілок; про інформаційну листівку з пи­тань роботи з молоддю в профспілках та ін.

Членів Молодіжної ради було поінформовано про модернізацію інформаційної політики в рамках виконання рішень VIII з’їзду ФПУ.

За результатами засідання було прийнято рішен­ня щодо створення електронного реєстру проф­спілкової молоді та активу Київщини, проведення опитування (анкетування) з метою визначення потреб молодих членів профспілок.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

10.12.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання