« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ДЕРЖАВА ВБИВАЄ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ

ДЕРЖАВА ВБИВАЄ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ

 

З а даними Всесвіт­ньої організації охорони здоров’я, в останні 20 років люди найчастіше помирають від неінфек­ційних хвороб – серцево- судинних патологій, діа­бету і раку. Найбільше людей помирають від хвороб системи кровообі­гу. За даними Держстату, в 2015 році це стало при­чиною смерті 404,6 тис. українців, а у 2020-му цей показник сягнув 408 ти­сяч. Однією з причин є скорочення профілактич­них заходів та надання реабілітаційних послуг.

Відтак, із 2013 року кіль­кість санаторно-курортних закладів зменшилась з 445 підприємств до 172, тобто в Україні на 61% стало менше закладів з можливістю зміц­нити здоров’я, навчитись ме­тодам його підтримання, пройти реабілітацію, що здатна повернути людину до суспільства та праці.

Починаючи з 2011 року, дер­жава розпочала боротьбу із профспілковими організація­ми шляхом позбавлення май­на через судові інституції. Ор­ганами прокуратури в інтере­сах держави в особі Фонду дер­жавного майна України було подано близько 300 судових позовів до господарюючих суб’єктів, створених за участю Федерації профспілок Украї­ни: ПрАТ «Укрпрофоздоровни­ця» та ПрАТ «Укрпрофтур», та обласних об’єднань профспі­лок, внаслідок чого у період 2011–2017 років, відповідно до рішень судів, у профспілок на користь держави було вилуче­но близько 70 майнових об’єктів, серед яких «Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбин­ського», розташований на око­лиці м. Вінниці, на березі став­ка у фруктовому саду поблизу хвойно-листяного лісу. За про­філем у санаторії лікували хвороби органів дихання та серцево-судинної системи. За путівкою пацієнти отримува­ли такі послуги, як масажі, ванни (хвойні, сольові, бішо­фітові, йодобромні), інгаляції, озокеритолікування, електро­світлолікування, аероіоноте­рапія, фітотерапія, психотера­пія, кліматолікування, ліку­вальна фізкультура.

У 2013 році санаторій забра­ли у профспілок, підпорядку­вавши Держмайну, а через 2 роки «підвішеного стану», у квітні 2015-го, його безоплатно прийняла у комунальну влас­ність територіальна громада м. Вінниці. І поки триває «пінг-понг» з перекиданням управління з держави на тери­торіальну громаду, санаторій руйнується та розкрадається. «На розграбування відданий мародерам санаторій ім. Ко­цюбинського, – інформував у 2018 році 33-й канал новин Ві­нниччини. – Кілька разів у ко­лишніх корпусах влаштовано пожежі. В такий спосіб діста­ють дроти і металеві кон­струкції добувачі метало­брухту. Найбільша пожежа сталася зовсім нещодавно. У суботу вранці колишні пра­цівники санаторію намагали­ся затримати кількох чолов’яг, які виносили мішки з тим, що ще залишилося. Ви­кликали поліцію. Але, схоже, ніхто не зацікавлений у збере­женні санаторію, який, між іншим, перебуває в комуналь­ній власності громади».

У лютому 2019 року небайду­жий вінничанин подав петицію щодо «реконструкції та віднов­лення» закладу, натомість отримав відповідь, що «відпо­відними виконавчими органа­ми міської ради опрацьовуєть­ся питання щодо визначення балансоутримувача даного об’єкта згідно повноважень, піс­ля чого буде визначено перспек­тиви розвитку даної території».

Уже й 2021 рік спливає, а ні­чого не змінилось. Санаторій розбирають по цеглинках, сус­пільної користі він не прино­сить, робочі місця втрачено.

Постає питання: навіщо було відбирати санаторій у профспілок? Щоби знищити?!

ПРЕЗЕНТУВАЛИ ПРОЄКТ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ


З акарпатська облпрофрада (голова Іван Зе­лінський) на засадах соці­ального партнерства співпрацює з відділен­ням Національної служби посередництва і примирення в Закар­патській області. В уро­чистостях з нагоди 23-ї річниці утворення НСПП взяли участь і представники профспі­лок нашого краю.

Начальник відділення Національної служби по­середництва і примирен­ня у Закарпатській облас­ті Іван Палко розповів про основні напрями ро­боти служби.

На питаннях двосто­ронньої співпраці акцен­тував увагу голова Закар­патської облпрофради Іван Зелінський. Він пре­зентував проєкт нової Угоди про співпрацю від­ділення НСПП з облас­ною радою профспілок, яку буде підписано най­ближчим часом.

З інформацією про ре­зультати діяльності відді­лення та роботу щодо під­твердження репрезента­тивності, зокрема й проф­спілкових організацій, ви­ступили фахівці відділен­ня Ольга Воловар та Олек­сандр Моргентал.

На завершення зібран­ня відбулося нагороджен­ня трудових арбітрів та завідувачів інформацій­но-консультаційних цен­трів відділення НСПП у Закарпатській області за вагомий внесок у запобі­гання трудовим спорам (конфліктам) та їх вирі­шення. Зокрема, Іван Палко нагородив Почес­ною грамотою НСППУ го­лову обласної ради проф­спілки машинобудівни­ків і приладобудівників України Василя Пазяка.

Іван Зелінський вру­чив Почесну грамоту облпрофради експерту з вре­гулювання трудових від­носин обласної організа­ції профспілки працівни­ків охорони здоров’я, тру­довому арбітру НСПП Ти­берію Лукачу, керівни­кам інформаційно-кон­сультативних центрів відділення Івану Гомови­чу, Юрію Лукачу та ін.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНУ РОБОТУ ПРОФСПІЛОК

17 листопада відбулось засідання президії Київської обласної ради профспілок з порядком денним: «Про модернізацію інформаційної роботи КОРПС», «Про підсумки Всеукраїнського огляду роботи профспілок на кращу організацію оздоровлення і відпочинку ді­тей влітку 2021 році».

На виконання рішень VIII З’їзду ФПУ члени президії КОРПС прийняли рішення щодо необхідності модерні­зації інформаційної роботи облпрофради шляхом здій­снення заходів щодо зміцнення авторитету та іміджу профспілок; розповсюдження інформації про роботу Київської обласної ради профспілок на офіційному сайті облпрофради, її сторінці у Facebook, сайтах член­ських організацій КОРПС, ФПУ, а також у регіональних ЗМІ; виготовлення та розповсюдження агітаційних матеріалів і брендованої продукції облпрофради.

Члени президії зазначили, що оздоровлення дітей є одним з важливих напрямів діяльності профспілок і відзначили почесними нагородами ФПУ та КОРПС представників організацій профспілок, дитячі оздо­ровчі заклади за активну участь в організації оздо­ровлення та відпочинку дітей.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

26.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання