« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІДПИСАНО ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ НА НОВИЙ СТРОК

ПІДПИСАНО ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ НА НОВИЙ СТРОК

27 жовтня в Київ­ській міській державній ад­міністрації відбулась уро­чиста церемонія підписання Територіальної угоди на 2021–2023 роки.

Свої підписи під документом поставили: від сторони вико­навчого органу Київської місь­кої ради (Київської міської дер­жавної адміністрації) – Київ­ський міський голова Віталій Кличко; від сторони профспі­лок – голова Спільного пред­ставницького органу профспі­лок та об’єднань профспілок м. Києва Валентин Мельник; від сторони роботодавців – го­лова Спільного представниць­кого органу сторони роботодав­ців на територіальному рівні в м. Києві Андрій Антонюк.

Укладення Територіальної угоди на новий строк знаменує собою завершення тривалого і досить непростого процесу тристоронніх колективних перего­ворів, свідчить про можливість консолідації міської влади, біз­несу, профспілок задля кращого майбутнього працівників. Тери­торіальна угода погоджена з ке­рівниками галузевих членських організацій Київської міськпрофради.

Нова Територіальна угода міс­тить тристоронні домовленості, а також окремі зобов’язання сто­рін, спрямовані на розвиток еко­номіки, вітчизняного виробни­цтва, зростання продуктивної за­йнятості, вирішення актуальних питань оплати праці, охорони та умов праці, забезпечення соці­ального захисту працюючих м. Києва, визначення механізмів здійснення переговорного проце­су та спільного контролю сторін за встановленням тарифів на по­слуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському тран­спорті, постачання теплової енергії та гарячої води для насе­лення Комунальному підприєм­ству ВО КМР (КМДА) «Київте­плоенерго», гуманітарних пи­тань, задоволення духовних по­треб населення тощо.

Положення Угоди є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфе­рі дії сторін, у тому числі під час розроблення та укладання галу­зевих (міжгалузевих) угод, ко­лективних договорів.

Угода підписана в трьох ек­земплярах, які мають однакову юридичну силу й після повідо­мної реєстрації в Міністерстві економіки України зберігати­муться у кожної із сторін.

КИЇВМІСЬКПРОФРАДА

 

ХТО ТИ, МАЙБУТНІЙ ОЛІМПІЙЦЮ?

30 жовтня на сто­личному ста­діоні «Спар­так» відбувся дитячо-юнацький турнір «Хто ти, майбутній олімпійцю?».

Організаторами регбійного свята виступили Київська місь­ка федерація регбі, Київське міське ФСТ «Україна» за під­тримки Фонду розвитку дитя­чо-юнацького регбі в Україні, Київського міського відділення НОК України та Посольства Франції в Україні. У турнірі взя­ли участь понад 75 дітей – рег­бійні юнацькі команди всіх ві­кових груп СДЮШОР «Авіатор» КМФСТ «Україна». Чудова по­года допомогла юним регбіс­там виявити високу майстер­ність та жагу до перемоги.

Після завершення змагань команди було нагороджено кубками, солодощами, а грав­ців – медалями та призами від Київського міського відділен­ня НОК України. Кращими гравцями визнано Ганну Крас­нощек, Анастасію Каліш, Андрія Кушнерова, Михайла Стазілова, Кирила Коваля, яких нагородили пам’ятними медалями, цінними подарун­ками від Посольства Франції в Україні та UKRSIBBANK у. Наймолодші учасники зма­гань семирічні Кирило Довго­полюк та Катерина Євченко та­кож отримали цікаві та корис­ні дарунки від партнерів і орга­нізаторів турніру. Київська міська федерація регбі, Фонд розвитку дитячо-юнацького регбі в Україні та Посольство Франції в Україні визначили та нагородили ексклюзивними подарунками та відзнакою найтехнічнішого регбіста зма­гань Ярослава Катюху.

Під оплески регбістів, їх батьків, гостей і вболівальни­ків медалі було вручено трене­рам та арбітрам турніру. За до­брою регбійною традицією для дітей було організовано третій тайм з гарячою запашною ка­шею та чаєм. Бажаємо юним регбістам міцного здоров’я, успіхів у навчанні та перемог на регбійних полях!

 

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ІЗ ПРОФСПІЛКОВИМ АКТИВОМ

27 жовтня в рамках Днів Фе­дерації профспі­лок Вінницької області в районах відбувся семі­нар із профспілковим активом Тульчинської міської територіальної громади.

У семінарі взяли участь голова Федерації профспі­лок Вінницької області Микола Колесник, пер­ший заступник голови ФПО, голова обласної ор­ганізації профспілки пра­цівників культури Тетяна Побережна, заступник го­лови Тульчинської місь­кої ради Алла Поваляєва, голова Вінницької органі­зації профспілки праців­ників Укрпошти Віктор Маліночка, головний пра­вовий інспектор праці апа­рату ФПО Вадим Шевчук, голови райкомів, первин­них профспілкових органі­зацій різних галузей Туль­чинської територіальної громади.

Відкрив та вів семінар профспілковий лідер об­ласті Микола Колесник, який виступив з інформа­цією «Про загрози лібера­лізації трудових відносин у країні та позицію проф­спілок з цього питання», а також поінформував при­сутніх про роботу Федера­ції профспілок області та завдання на найближчий період. З інформацією «Перспективи та виклики для профспілкових органі­зацій в сучасних умовах» виступила перший заступ­ник голови ФПО Тетяна Побережна. Головний пра­вовий інспектор праці пра­ці апарату ФПО Вадим Шевчук надав фахові роз’яснення з актуальних питань трудового законо­давства. Учасники семіна­ру обмінялися думками та проблемними питаннями стосовно подальших дій профспілок у сучасних умовах.

Під час заходу постало питання про створення Ко­ординаційної ради голів та представників організа­цій профспілок у територі­альній громаді. Учасники семінару перейшли в ре­жим установчих зборів. Було прийнято рішення про створення Координа­ційної ради профспілко­вих організацій Тульчин­ської міської територіаль­ної громади, головою якої обрано Любов Котляр, го­лову райкому профспілки працівників державних установ, заступниками – Валентину Чухно, голову міськкому профспілки працівників культури, та Валентину Бринзевич, го­лову профкому, менедже­ра Центру поштового зв’язку. Голову районної організації профспілки працівників освіти і науки Анастасію Стовбчату об­рано секретарем Коорди­наційної ради.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

06.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання