« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ПРОТИДІЮТЬ НЕЗАДЕКЛАРОВАНІЙ ПРАЦІ

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ПРОТИДІЮТЬ НЕЗАДЕКЛАРОВАНІЙ ПРАЦІ

У Федерації проф­спілок Хмель­ницької області під керівни­цтвом директора Хмельницького обласно­го центру зайнятості Сер­гія Черешні відбулася на­рада за участю першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Тюріна, Голови Федера­ції профспілок Хмель­ницької області Олега Сковороднікова, началь­ника Управління Держпраці у Хмельницькій об­ласті Олександра Малю­зіна, керівного складу об­ласного, директорів фі­лій Хмельницького ОЦЗ, Кам’янець-Подільського та Хмельницького місь­ких центрів зайнятості.

Тема наради – підсумки діяльності Хмельницького ОЦЗ у І півріччі 2021 року та визначення основних за­вдань для забезпечення системної роботи щодо на­дання якісних соціальних послуг населенню та робо­тодавцям.

Під час виступу Олег Сковородніков ознайомив присутніх з головними ас­пектами Стратегії розвитку ФПУ на 2021–2026 роки й основними напрямами по­дальшої роботи ФПО, наго­лосивши на незмінності го­ловних завдань, а саме: пра­вовий і соціально-економіч­ний захист членів профспі­лок, соціальний діалог з владою та роботодавцями, розвиток інформаційної ді­яльності, боротьба з «тіньо­вою» зайнятістю та ін.

Враховуючи, що Голову Федерації профспілок об­ласті обрано до складу по­стійної комісії Ради ФПУ з питань охорони праці, охо­рони здоров’я і соціального забезпечення, проблеми не­щасних випадків на вироб­ництві, виплат допомог з безробіття, соціальне стра­хування та інші напрями перебуватимуть під пиль­ною увагою комісії.

І ще: наразі одним з най­важливіших напрямів ді­яльності профспілок є ак­тивна боротьба проти уря­дових ініціатив, які суттєво погіршують становище тру­дівників.

Голова ФПО привітав ке­рівництво та працівників обласного центру зайнятос­ті з визнанням обласною ор­ганізацією профспілки пра­цівників держустанов ко­лективного договору ОЦЗ кращим й побажав виборо­ти першість і на всеукраїн­ському рівні. Також заува­жив про новації у профспіл­ковій роботі.

Під час наради йшлося і про те, що в області створе­но робочу групу в складі представників Управління Держпраці, профспілок, ро­ботодавців, служби зайня­тості, яка займається проти­дією незадекларованій пра­ці. Як розповів начальник Управління Держпраці у Хмельницькій області Олександр Малюзін, торік упровадили програму для роботодавців «Виходь на світло», яка мала швидше інформаційний характер, наразі ж усе серйозніше: після виявлення незадекла­рованої праці роботодавець на спрощеній системі спер­шу отримає попередження, а при повторному порушен­ні – штраф у розмірі 30 міні­мальних зарплат (180 тис. грн), а роботодавець на за­гальній системі оподатку­вання – 10 мінімальних зарплат (60 тис. грн). Тож простіше і значно дешевше сплатити ЄСВ. Працівник «у тіні» втрачає соціальний захист (стаж, допомогу у ви­падку безробіття чи нещас­ного випадку на виробни­цтві, пенсійне забезпечення і т. ін.). А держава й фонди суттєво недоотримують ко­шти, вкрай потрібні для того, щоб забезпечити необ­хідні виплати, забезпечити гідну зарплату та умови праці, створювати підпри­ємства і робочі місця, розви­вати економіку та, загалом, покращувати добробут сво­їх громадян.

ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ

ФП ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ОСВІТЯНИ УСПІШНО РЕАЛІЗОВУЮТЬ ОЗДОРОВЧУ ПРОГРАМУ – 2021

З акарпатська об­ласна організа­ція профспілки працівників освіти і науки (голова – член Ради ФПУ Тетяна Повханич) здій­снює оздоровлення чле­нів галузевої профспіл­ки та їхніх дітей влітку цього року відповідно до затвердженої Програ­ми «Оздоровлення і від­починок 2021 року» з урахуванням обмежу­вальних заходів у зв’язку з COVID-19.

Зокрема, оздоровлен­ня та відпочинок відбу­ваються за трьома напря­мами: відпочинок на морі, оздоровлення в са­наторіях, літнє оздоров­лення та відпочинок ді­тей членів профспілки на базах заміських оздо­ровчих таборів області та за її межами.

Згідно з укладеними договорами, освітянам – членам профспілки на­дають свої послуги такі оздоровчі заклади: ДП «Клінічний санаторій «Сонячне Закарпаття» (с. Поляна Мукачівсько­го району), ДП «Санато­рій «Шаян» (с. Шаян Хустського району За­карпатської області) ПрАТ «Укрпрофоздоров­ниця», санаторій «Орли­не гніздо» (м. Виногра­дів Закарпатської облас­ті), ДП «Клінічний сана­торій «Авангард» (м. Не­мирів Вінницької облас­ті) ПрАТ «Укрпрофоздо­ровниця».

До усіх голів терито­ріальних організацій профспілки було доведе­но інформацію щодо гра­фіків заїздів, квот на пу­тівки серед членських організацій, механізму оплати й отримання пу­тівок, їх вартості та не­обхідного пакета доку­ментів для пред’явлення їх членами профспілки за місцем знаходження оздоровниці.

Як і минулого року, особлива увага приділя­ється дотриманню сані­тарно-гігієнічних норм та протиепідемічних правил як під час доїзду до місць оздоровлення чи відпо­чинку, так і безпосеред­ньо в ході оздоровлення.

Традиційно проходить і організація відпочинку членів профспілки та їх­ніх дітей улітку на базі відпочинку «Галчонок» (смт Затока Білгород-Дні­стровського району Одеської області). Почи­наючи з 10 червня вже від­булось 3 заїзди із 7 запла­нованих, під час яких на морі відпочили 165 спіл­чан та їхніх дітей. Заїзди триватимуть до 15 серпня.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ

Д нями відбулося під­писання Угоди про співпрацю між Пол­тавською облпроф­радою та територі­альною громадою.

Предметом угоди є співпраця соціальних партнерів та активна робота задля єдиної мети – побу­дови соціально відповідального суспільства в питаннях регулю­вання трудових, соціальних, еко­номічних відносин.

Голова Терешківської громади Віталій Турпітько завжди стояв на позиціях справедли­вості та соціального діалогу й тому залюбки простягнув руку задля поєднання зусиль у ви­рішенні соціально-економічних проблем громади, захисті прав та інтересів її членів.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

 

ПРИВІТАЛИ ПРОФСПІЛКОВИХ БУХГАЛТЕРІВ

Н а щотижневій оперативній на­раді Запорізької обласної органі­зації ПМГУ, що відбулась 13 липня, приві­тали бухгалтерів первин­них профспілкових органі­зацій ГМК Запорізької об­ласті з професійним свя­том і вручили почесні гра­моти до Дня бухгалтера.

Голова обласної організації ПМГУ Валерій Сєдов побажав профспілковим бухгалтерам плідної роботи на своїй про­фесійній ниві, щоб у них завжди сходився не тільки бухгалтерський баланс, а й баланс життєвий. Також він побажав усім здоров’я та наснаги, особистого щастя і добробуту

ПРЕС-ЦЕНТР ПМГУ

15.08.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання