« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПЕРВИНКАМ – ОСОБЛИВУ УВАГУ

ПЕРВИНКАМ – ОСОБЛИВУ УВАГУ

  11 травня відбу­лось чергове за­сідання прези­дії Федерації профспілок Рів­ненської області, де було роз­глянуто нагальні питання розвитку профспілкового руху області, зокрема:

l Про мотивацію профчлен­ства та активність роботи пер­винних профспілкових органі­зацій.

l Про стан укладення та ви­конання колективних договорів у 2020 році та завдання щодо ак­тивізації колективно-договірно­го процесу в 2021 році.

l Про проведення конкурсу на кращого профспілкового лі­дера.

l Про Меморандум про співпрацю ФПО з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області.

l Про завдання ФПО, її член­ських організацій щодо оздо­ровлення членів профспілок та їх дітей влітку 2021 року.

Як зазначив голова ФПО Ми­кола Шершун, сьогодні особли­ву увагу слід приділити роботі з первинними профорганізація­ми: «Дуже важливо в сучасних реаліях мотивувати наших лю­дей, проводити навчання, від­значати кращих. Для цього має­мо працювати спільно, вносити відповідні заохочувальні пунк­ти до колдоговорів».

До обговорення основних пи­тань порядку денного долучи­лися голови обласних член­ських профорганізацій: Уляна Стрілець – обласної організації профспілки працівників ЖКГ, МП, ПОН, Юрій Кравець – пра­цівників освіти і науки, Сергій Боровець – працівників охорони здоров’я та Сергій Івашинюта – заступник голови обласної орга­нізації профспілки працівників лісового господарства. Вони по­ділились досвідом роботи щодо питань порядку денного, визна­чили пріоритетні напрями ді­яльності організації на най­ближчий період.

ПРОФІНФОРМ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

КРЕАТИВНІ ПІДХОДИ В РОБОТІ ПРОФОРГАНІЗАЦІЙ

11 травня у Федера­ції профспілок Рівненської об­ласті пройшов навчальний се­мінар-тренінг на тему «Креа­тивні підходи в роботі із зо­внішніми і внутрішніми ви­кликами профспілкової орга­нізації» в рамках мініпроєк­ту «Драйвери оновлення профспілкових організацій в умовах змін: фактор молоді», що реалізовується за під­тримки Фонду «Солідарність через кордони» Данської профспілки 3F.

У роботі семінару-тренінгу взяли участь члени Молодіжної ради Федерації профспілок об­ласті.

Тренерами-модераторами виступили Володимир Коваль­чук, юрист Підприємства «На­вчально-методичний центр» Федерації профспілкових орга­нізацій Чернігівської області, член правління ГО «Інститут громадянської освіти та праці», та Віталій Копиш, начальник відділу освіти дорослих Під­приємства «Навчально-мето­дичний центр» Федерації проф­спілкових організацій Черні­гівської області, голова ГО «Ін­ститут громадянської освіти та праці».

Учасникам семінару було представлено розгорнуту інфор­мацію про життєвий цикл проф­спілки та питання її модерніза­ції, викладено базові поняття щодо кризових явищ в організа­ції, впливу в критичних точках розвитку. Ще один цікавий блок включав техніки розвитку креа­тивного мислення, впроваджен­ня в роботу профспілки нестан­дартних підходів.

На завершення присутні ознайомилися з поняттям ін­формаційної кампанії як відпо­віді профспілок на зовнішні ви­клики.

Робота в групах та тренуваль­ні практичні заняття закріпили знання, набуті учасниками під час теоретичної частини семі­нару.

ПРОФІНФОРМ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ОБМІНЯЛИСЯ ДОСВІДОМ ЩОДО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ

В Об’єднанні профспі­лок Харківської об­ласті проведено пла­нову нараду з фахів­цями обласних орга­нізацій профспілок, які від­повідають за питання соці­ально-економічного захисту.

У рамках заходів Меморан­думу про співпрацю між Об’єднанням профспілок Харків­ської області та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській об­ластях та з метою налагоджен­ня взаємодії задля вироблення механізму забезпечення пра­цівників безоплатною право­вою допомогою в частині за­хисту трудових і соціально-еко­номічних прав участь у нараді взяли заступник голови ОПХО Сергій Волков, заступник ди­ректора центру, голова ради адвокатів Харківської області Вікторія Гайворонська та спе­ціаліст із трудового права, док­тор юридичних наук Лариса Величко.

На нараді зазначалось, що економічний стан більшості підприємств та організацій ускладнюється, триває падіння обсягів виробництва та нада­них послуг майже в усіх сферах економічної діяльності. Це не­гативно впливає на рівень оплати праці та тривалість ро­бочого часу працівників, ство­рення належних і безпечних умов праці та своєчасність отримання коштів за виконану роботу. Тому попри запрова­дження карантинних заходів чисельність працівників, тру­дові права яких порушуються і які змушені звертатися за до­помогою, не зменшується.

Учасники наради обміняли­ся досвідом роботи щодо захис­ту трудових прав працівників, особливо в частині несвоєчас­ної виплати зарплати та понов­лення на роботі звільнених за ініціативою роботодавця, ак­центували увагу на недоскона­лості трудового законодавства, в тому числі виконанні судо­вих рішень, необхідності під­вищення рівня правової поін­формованості громадян тощо. При цьому фахівці центру ви­соко оцінили роботу профспі­лок у цьому напрямі.

НАТАЛІЯ ГРИЦЕНКО,

ОПХО

 


ОБРАНО ГОЛОВУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

Відбулася XXVI обласна міжспілко­ва звітно-виборна конференція профспілок Закарпаття.

З інформацією про роботу обласної ради профспілок за останні 5 років виступив голова облпрофради Во­лодимир Фленько.

У виступах делегатів конференції йшлося, зокрема, про шляхи підви­щення ролі й авторитету профспі­лок у суспільному житті області, за­хисті соціально-економічних інтересів спілчан, про розвиток соціаль­ного діалогу на всіх рівнях, захист майнових прав профспілок тощо.

Конференція схвалила Стратегію і Програму діяльності Закарпатської ради професійних спілок на 2021– 2025 роки.

Головою Закарпатської облпрофради на альтернативній основі об­раний Іван Зелінський, голова об­ласної організації профспілки пра­цівників житлово-комунального господарства, місцевої промисло­вості, побутового обслуговування населення, заступником голови облпрофради – Магдалина Глушеня, голова обласної організації проф­спілки працівників текстильної та легкої промисловості.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

27.05.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання