« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЯК ПОПЕРЕДИТИ СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ?

ЯК ПОПЕРЕДИТИ СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ?

П ерше в цьому році засідання територіаль­ної тристо­ронньої соці­ально-економічної ради Рівненської області від­булося в дещо нетради­ційному форматі: замість усталеного звіту сторін- учасників про роботу за певний період, присутні члени ради і запрошені взяли участь в обгово­ренні гарячих, як їх оха­рактеризував, відкрива­ючи засідання, голова ФПО Микола Шершун, тем. А саме: про мініміза­цію негативних наслідків масових вивільнень пра­цівників бюджетної сфе­ри у зв’язку із зміною ад­міністративно-територі­ального устрою в області та про подальше вдоско­налення тарифної політи­ки у сфері енергетики та комунальних послуг.

Учасники засідання по­стійно торкалися зазначе­них тем, адже вони є час­тиною спільної роботи влади і профспілок з упе­редження соціального кон­флікту, який може виник­нути на тлі ще остаточно не вирішених проблем де­централізації та одночас­ного росту цін на «кому­налку» та енергоносії.

Микола Шершун у сво­єму виступі наголосив: «Ми, соціальні партнери, маємо працювати разом, і тоді буде результат. Це стосується й ціни на газ та інші енергоносії. До прикладу, наведу три основні складові форму­вання тарифів на заході: економічна обґрунтова­ність, доступність цін для абсолютної більшості споживачів, прозорість і зрозумілість формування цін для більшості як спо­живачів, так і постачаль­ників. В Україні ринкові ціни – це лише економіч­на обґрунтованість. При цьому суб’єкти господа­рювання (постачальники) самі доводять цю еконо­мічну обґрунтованість. Тобто, обґрунтованими вони є лише з точки зору постачальника послуг. Про доступність для спо­живачів і прозорість фор­мування цін не йдеться».

Конкретні факти пору­шення прав працюючих при проведенні адмінре­форми в області навела в своєму виступі заступник голови ФПО Марія Рожко. На прохання представни­ків влади, їх буде узагаль­нено та передано до облдержадміністрації і облас­ної ради для подальшого розгляду й усунення недо­ліків. «Утворення та реор­ганізація районних дер­жавних адміністрацій, створення територіальних громад – процес, який зачі­пає інтереси багатьох сто­рін: представників вико­навчої влади, органів міс­цевого самоврядування, громадян, – наголосила Марія Рожко. – Зачіпає він і інтереси профспілок».

Тому найголовніши­ми завданнями під час проведення реформи є:

збереження трудо­вого потенціалу та роз­робка програм зайня­тості громадян;

забезпечення дотри­мання трудових прав працівників при прове­денні реформування, оптимізації та ліквідації підприємств, установ, організацій;

передбачення пра­цевлаштування вивіль­нених працівників у но­востворених суб’єктах управління і господа­рювання;

передбачення ко­штів у бюджетах рай­держадміністрацій, те­риторіальних громад для виплат працівни­кам при їх звільненні;

передбачення ко­штів для перепідготов­ки чи набуття нового фаху для звільнених осіб працездатного віку;

складання балансу трудових ресурсів від­повідних територій;

передбачення в програмах соціального розвитку і бюджетах коштів на створення безпечних умов, на охорону праці, ство­рення інспекцій праці та їх кадрового забез­печення;

переконання окре­мих територіальних гро­мад у необхідності фі­нансування таких бю­джетних установ, як бі­бліотеки, музичні шко­ли й територіальні цен­три соціального обслуго­вування, задля уперед­ження ліквідації і втра­ти роботи працівника­ми, ненадання важливих соціальних послуг насе­ленню тощо.

Насамкінець було ухвалено рішення, що визначають відпові­дальність сторін, а та­кож затверджено план роботи ТТСЕР.

ПРОФІНФОРМ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ПІДТРИМАЛИ ПОЗИЦІЮ ПРОФСПІЛОК


26 січня з ініціативи профспілкової сторо­ни відбулось засідан­ня Київської обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради.

Засідання було присвячено пошу­ку шляхів та визначенню подальших спільних дій соціальних партнерів для вирішення найболючіших для більшості громадян питань соціаль­ного захисту в умовах підвищення цін на газ, тарифів на електроенергію і ко­мунальні послуги, а також мінімізації негативних наслідків масового ви­вільнення працівників через прове­дення в Україні адміністративно-те­риторіальної реформи.

Голова Київської обласної ради профспілок Лідія Харченко зазначи­ла, що профспілки Київщини, як і в інших регіонах України, вкрай стур­бовані ситуацією через недостатньо продумане запровадження в державі ринків природного газу та електроенергії. Вона поінформувала, що зва­жаючи на зростаючу соціальну на­пругу довкола цього питання, 14 січня Президія Федерації профспілок Укра­їни на своєму засіданні висловила по­зицію щодо неприпустимості підви­щення цін на природний газ, тарифів на електроенергію та комунальні по­слуги в умовах пандемії і низького рівня доходів населення. Територі­альним профоб’єднанням ФПУ було доручено ініціювати проведення за­сідань територіальних тристоронніх соціально - економічних рад задля по­шуку шляхів стабілізації ситуації з тарифами на регіональному рівні.

Президія Київської облпрофради ухвалила Звернення до органів вла­ди. Також профспілковою стороною ініційовано засідання тристоронньої ради, що було підтримано соціальни­ми партнерами.

У засіданні взяли участь та висту­пили: від сторони влади – заступник директора – начальник управління праці та зайнятості Департаменту со­ціального захисту населення Київ­ської обласної державної адміністра­ції Сергій Мацько, начальник Голов­ного управління Пенсійного фонду України в Київській області Василь Фатхутдінов; від роботодавців – голова правління Київської обласної органі­зації роботодавців, промисловців і під­приємців Віктор Воронін.

Соціальні партнери висловили стур­бованість ситуацією, що виникла з по­чатку року через підвищення цін на газ та електроенергію для населення, що є необґрунтованим рішенням в умовах падіння доходів громадян, втрати ними роботи та зниження ділової активності суб’єктів господарювання у зв’язку з по­ширенням коронавірусної хвороби. Вони підтримали позицію профспілок, висловлену президією Київської облас­ної ради у Зверненні до обласної ради та облдержадміністрації, зокрема щодо необхідності відновлення державного регулювання цін для населення на рин­ках природного газу й електроенергії, а також запевнили в готовності працюва­ти разом з профспілками над вирішен­ням питань, що турбують людей і на­йманих працівників.

Під час обговорення способів міні­мізації негативних наслідків для пра­цівників, які підпадають під масові звільнення у зв’язку із змінами адміні­стративно - територіального устрою, за­значалось, що для запобігання різко­му зростанню безробіття під час масо­вого вивільнення працівників можуть утворюватися спеціальні комісії в по­рядку, встановленому Кабінетом Міні­стрів України, і профспілки, згідно із законом, мають право вносити пропо­зиції відповідним органам про перене­сення строків, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

Таким чином, профспілки можуть мінімізувати негативні наслідки ма­сових вивільнень працівників, звер­таючись із відповідними пропозиці­ями до комісій з реорганізації рай­держадміністрацій, що припиняють­ся, та до голови облдержадміністра­ції, який затверджує плани вивіль­нення працівників, адже розроблен­ня комплексу заходів із забезпечення зайнятості працівників, які підляга­ють вивільненню, здійснюється за участю сторін соціального діалогу.

ОЛЕКСІЙ КОРЕЦЬКИЙ,


 

СТАН РИНКУ ПРАЦІ В ЗАПОРІЖЖІ

Запорізькі профспілки провели засідання круглого столу «Стан ринку праці в регіоні, мі­німізація негативних наслідків масових ви­вільнень працівників у зв’язку зі зміною адмі­ністративно-територіального устрою».

Учасники засідання обговорили стан ринку праці в Запорізькій області, питання реоргані­зації районних державних адміністрацій, зміни адміністративно-територіального устрою, а та­кож працевлаштування вивільнених фахівців.

Голова Запорізької обласної ради профспілок Ві­талій Каплій зазначив, що плідна співпраця соці­альних партнерів має тривати у сфері зайнятості працівників, у вирішенні різноманітних питань як під час проведення реформ та створення (укруп­нення) районів, так і збереження цілісності галу­зевих організаційних ланок профспілок та їхніх структур, недопущення необґрунтованої ліквіда­ції профспілкових організацій у процесі оптимі­зації мереж закладів бюджетної сфери.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

07.02.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання