« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ВІДБУЛАСЬ ОБЛАСНА МІЖСПІЛКОВА ЗВІТНО- ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВІДБУЛАСЬ ОБЛАСНА МІЖСПІЛКОВА ЗВІТНО- ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ

25 листопада у примі­щенні го­ловного корпусу Тернопільського націо­нального педагогічно­го університету ім. Во­лодимира Гнатюка від­булася ХХVІІІ обласна міжспілкова звітно-ви­борна конференція.


В умовах настання об­ставин непереборної сили, які встановлені за­конами та іншими норма­тивно-правовими актами України, конференція проходила у чотирьох студіях з дотриманням усіх карантинних та про­тиепідемічних вимог.

У її роботі взяв участь заступник Голови Феде­рації профспілок України Євген Драп’ятий.

У звітній доповіді ради профоб’єднання, з якою ви­ступив голова Андрій При­сяжний, було проаналізо­вано стан виконання Про­грами дій профспілок за попередній п’ятирічний період, визначено пріори­тетні напрями діяльності профспілок на майбутнє.

В обговоренні доповіді делегати конференції ак­центували увагу на соці­ально-трудових пробле­мах галузей та окремих трудових колективів.

У своєму виступі за­ступник Голови ФПУ Єв­ген Драп’ятий розповів про роботу Федерації профспілок України, оха­рактеризував стан соці­ального діалогу на наці­ональному рівні, надав пропозиції щодо Програ­ми дій обласної ради профспілок та відповів на запитання учасників зібрання.

За результатами обго­ворення делегати визна­ли роботу ради профоб’єднання задовільною, а її головою на наступне п’ятиріччя обрали Андрія Присяжного.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

СПІЛЧАНИ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА

25 листопада, у Міжнарод­ний день боротьби за лікві­дацію насильства по відно­шенню до жінок, члени Мо­лодіжної ради Профспілки металургів та гірників Украї­ни й запрошені молоді профактивісти провели онлайн- конференцію з обговорення даної теми.

До розмови, організованої із застосуванням платформи Zoom, долучилися представ­ники первинок, а також спе­ціалісти апарату Профспілки.

Під час доволі жвавої диску­сії учасники онлайн-конфе­ренції дійшли висновку, що профспілка, попри те, що її головне завдання полягає у захисті суто трудових прав, може робити свій посильний внесок у боротьбу з проява­ми насильства. Насамперед, він має полягати у розвитку загальної атмосфери довіри і солідарності у трудових ко­лективах, а також інформу­ванні працівників, у тому числі жінок, про можливості отримання різного роду до­помоги у скрутних життєвих обставинах.

ПРОФСПІЛКА МЕТАЛУРГІВ ТА ГІРНИКІВ УКРАЇНИ

 

ЯК ПРОФСПІЛКАМ «ВПИСАТИСЯ» В ОТГ?

Проблеми, пов’язані з адміністра­тивною реформою, із завершенням виборів до органів місцевого само­врядування, залишаються далеки­ми від розв’язання: відповідей, які б задовольнили профспілки, все ще немає на більшість запитань.

Потребує з’ясування, і не лише де­талей, процедура трансформації міських і районних комітетів проф­спілок низки галузей в умовах ра­дикального скорочення адміні­стративних районів.

Зміни в управлінському апараті міського і районного рівня спричи­нять суттєве скорочення робочих місць на місцях, і на цьому терені буде серйозно проекзаменовано здатність профспілок захистити своїх членів, знайти мотиваційні ар­гументи для збереження членства.

Прихід до органів місцевої влади нових людей, які мають приблизне уявлення про соціальне партнер­ство, місце і роль профспілок у сус­пільстві, вже сьогодні породжує небажані конфліктні ситуації.

Себто, у профспілок попереду ро­боти – непочатий край. Посильною допомогою у її розгортанні став онлайн семінар, проведений в ре­жимі відеоконференції облпроф­радою спільно з Полтавським регі­ональним офісом Програми U-LEAD з питань вдосконалення організаційної структури місцево­го самоврядування за участю ке­рівників Валерія Пухая та Ірини Ба­либіної, очільників та відповідаль­них працівників обласних організа­цій профспілок працівників держустанов, охорони здоров’я, освіти і науки, культури, АПК, лісового гос­подарства, ЖКГ, місцевої промис­ловості, побутового обслуговуван­ня населення, облпрофради. В се­мінарі також взяла участь соціаль­ний партнер, начальник відділення Національної служби посередни­цтва і примирення у Полтавській області Оксана Атаманюк.

Про конкретні аспекти співпраці йшлося у розлогих виступах і ко­ментарях радника Офісу з муніци­пальних питань та управління Ген­надія Фасія, радника з питань де­централізації та місцевого само­врядування Володимира Божка.

Учасники відеоконференції домо­вилися про постійну координацію діяльності й проведення наступно­го семінару найближчим часом.

ГАННА ТАРГАЄВА,

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ ПРОФСПІЛКОВОМУ РУХУ

26 листопада відбулося зас ідання ради Об’єднання профспі­лок Харківської об­ласті в режимі відео­конференції.

З доповіддю «Про виклики і загрози профспілковому руху та завдання ОПХО, його членських організацій в сучасних умовах» виступив голова Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Тесленко. Він сконцен­трував увагу присутніх на постійному наступі влади на права людей праці в Україні, що вже давно викликає зане­покоєння не тільки всередині країни, а й серед міжнародної спільноти.

Відсутність реагування Президен­та України Володимира Зеленського на значні та численні порушення кон­ституційних прав і гарантій праців­ників спонукали до проведення масо­вих акцій протесту по всій Україні. Такі акції профспілки Харківщини провели 30 січня та 30 червня п.р. за участю понад 3,5 тис. осіб.

До Уряду, Верховної Ради та Прези­дента звернулися з цього приводу профспілки 163 країн світу, які вима­гали дотримуватися положень, ви­кладених в Угоді про асоціацію Укра­їни з ЄС, відкликання та розробки но­вого законопроєкту про працю із залу­ченням соціальних партнерів та екс­пертів в галузі трудового права.

Крім того, криза, що виникла через пандемію COVID-19, створила надзви­чайну ситуацію у сфері охорони здоров’я, викликала соціальні потря­сіння та ще більше загострила про­блеми, що безпосередньо впливають на ринки, виробництво, пропозицію, попит, безпосередньо сферу праці і розвиток трудових відносин. Заго­стрилися також проблеми невиплати заробітної плати, недостатнього рівня оплати праці, скороченого робочого часу або дистанційного режиму робо­ти, порушень умов праці та ін.

Сергій Тесленко звернув увагу й на активізацію соцдіалогу з роботодавця­ми щодо пріоритетного розвитку, запро­вадження новітніх технологій, раціо­нального використання прибутку, а та­кож наголосив на посиленні мотивації профспілкового членства, збільшенні чисельності спілчан, зміцненні органі­заційних структур профспілок, вдоско­наленні кадрової політики та постійної роботи із залучення до профспілок мо­лоді. «Профспілка має бути носієм принципів солідарності, справедливос­ті, протиставляючи їх індивідуалізму та егоїзму, сповідуючи головний прин­цип: професійні спілки для людини, а не людина для профспілок. Для досяг­нення цієї мети необхідно спрямувати всі зусилля на підвищення довіри до профспілок, а також формування у чле­нів профспілок почуття власної гіднос­ті для відстоювання своїх прав та інтересів», – зазначив доповідач.

Рада схвалила цілу низку організа­ційних та інших заходів, спрямованих на захист прав спілчан, консолідацію профспілкового руху, збереження його єдності.

На засіданні також було розглянуто питання щодо затвердження Регламен­ту засідання ради ОПХО, про зміни у складі ради ОПХО, обрано персональ­ний склад виконкому ОПХО та затвер­джено Положення про постійні комісії ради ОПХО та їх персональний склад.

ПРЕС-СЛУЖБА ОПХО

05.12.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання