« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СПІВПРАЦЯ ОБЛПРОФРАДИ З НСПП: ВИЗНАЧЕНО ПЕРСПЕКТИВИ

СПІВПРАЦЯ ОБЛПРОФРАДИ З НСПП: ВИЗНАЧЕНО ПЕРСПЕКТИВИ

К онструктивна та ре­зультативна розмова відбулася 12 листо­пада у Київській об­ласній раді профспі­лок, де керівники членських організацій облпрофради провели нараду з представ­никами відділення Націо­нальної служби посередни­цтва і примирення у м. Києві та Київській області.

На початку було наголошено, що метою зустрічі є визначення шляхів вирішення конкретних питань, які виникають під час роботи в обласних галузевих профспілкових організаціях, а також підбиття підсумків спів­робітництва КОРП і НСПП у рамках Угоди про співпрацю.

Голова КОРП Лідія Харченко зазначила, що у процесі утворен­ня об’єднаних територіальних громад для профспілок важливо зберегти профорганізації на міс­цях та отримати юридичну під­тримку і консультації, зокрема від НСПП, при вирішенні пи­тань захисту прав працівників.

На прикладі Переяслав- Хмельницького районного бу­динку культури, засновником якого є районна рада, було обго­ворено проблемну ситуацію, що виникла там через утворення ОТГ. Під час передання цього ко­мунального закладу з балансу на баланс органами влади було при­йнято рішення про припинення його діяльності шляхом ліквіда­ції, а працівників попереджено про звільнення з роботи.

Як зазначила голова Київ­ської обласної організації проф­спілки працівників культури Те­тяна Яковенко, з профспілками це питання не погоджувалось, з Міністерством культури також, хоча це передбачено законодав­ством. Подібні ситуації із закла­дами культури виникли й у Бі­лоцерківському та інших райо­нах області, де в процесі рефор­мування також ліквідуються відділи культури. Все це непоко­їть людей. Вони не знають, чи правомірними є такі дії, і як їм захиститись у подібній ситуації.

Очільник Київської обласної організації профспілки праців­ників АПК Василь Хвостіков по­відомив, що свого часу проф­спілкам з допомогою НСПП уже вдалося домогтися підвищення зарплат працівникам підприєм­ства «Кока-кола Україна», що у Броварському районі Київської області. Наразі на цьому заводі виникли питання стосовно ді­яльності профспілкових органі­зацій, що також потребує їх най­скорішого розв’язання. Тому профспілкам потрібна допомо­га фахівців НСПП, зокрема юри­дичні консультації у ході вирі­шення таких складних питань, де все має відбуватись відповід­но до закону.

Начальник відділення НСПП у м. Києві і Київській області Даніїл Коцупал наголосив, що боротьба за трудові права – це тематика роботи НСПП. Тому в разі протизаконних дій пред­ставники трудових колективів можуть звернутись до служби з відповідною заявою. Після оформлення необхідних доку­ментів приймається рішення про вступ до колективного тру­дового спору або розв’язання конфліктної ситуації поза рам­ками КТС, і це є одним із спосо­бів досудового вирішення конфліктів.

За участю фахівців НСПП за­плановано проведення навчан­ня для профактиву Київщини з питань ініціювання процедури КТС та вирішення спорів і конфліктів.

Від імені президії КОРП Лі­дія Харченко привітала соціаль­них партнерів з днем заснуван­ня НСПП, який щорічно відзна­чається 17 листопада, та вручи­ла Даніїлу Коцупалу Грамоту облпрофради за сприяння в ді­яльності профспілкових органі­зацій Київської області і розви­ток соціального партнерства.

ОЛЕКСІЙ КОРЕЦЬКИЙ,

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

ФОТО АВТОРА

 

ЗВІТИ ТА ВИБОРИ В ППО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

П андемія коронавіру­су внесла свої корек­тиви в хід звітно-ви­борної кампанії у первинних проф­спілкових організаціях Профспілки працівників ву­гільної промисловості Украї­ни. Першим серед первинних організацій ПрАТ «ДТЕК Пав­лоградвугілля» в новому форматі відзвітував про свою роботу профком ППВПУ філії «Павлоградська автобаза».

Як повідомив голова профкому Сергій Гармаш, задля до­тримання антивірусних вимог і норм проведення звітно-ви­борної конференції було розді­лено на три етапи. Вона прохо­дила не загалом по автобазі, а на кожній ділянці окремо.

28 жовтня роботу первинки оцінював колектив Тернівської автомобільної колони (було об­рано 6 делегатів), до якого при­єдналися колона дорожньо-бу­дівельної техніки № 1 (3 делега­ти) і ділянка по ремонту та утриманню доріг (3 делегати).

За таким же сценарієм 2 лис­топада пройшли збори у колек­тивах Першотравенської авто­колони і 3 листопада – Цен­тральної автомобільної коло­ни. У конференціях також взя­ли участь працівники Павло­градської автоколони, колони дорожньо-будівельної техніки № 2, Центральної ремонтної майстерні і представники апа­рату ІТП.

Тож коронавірус не завадив провести звітно-виборну конфе­ренцію філії «Павлоградська автобаза» в повній відповіднос­ті до статуту профспілки і з до­триманням норм, зумовлених карантинними обмеженнями.

У звітній доповіді голови пер­винки Сергія Гармаша про робо­ту в 2015–2020 роках ішлося про те, що первинна профспілкова організація автобази довела свою дієздатність, профспілко­вий актив бере активну участь як у виробничих процесах, так і соціальній та культурно-масо­вій роботі. Таким чином, діяль­ність профкому у звітний період було визнано задовільною.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

ДІЙТИ ДО ПЕРВИНКИ

20 жовтня голова Профспіл­ки металургів і гірників України Олек­сандр Рябко відвідав з робо­чим візитом підприємство «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сілур» (м. Одеса).

На підприємстві діють дві профспілки, одна з яких ство­рена за ініціативи адміністра­ції. Тому головною метою було з’ясувати реальну ситуацію, в якій перебуває первинна орга­нізація ПМГУ.

Голова Профспілки зустрів­ся з генеральним директором підприємства Сергієм Лаври­ненком, обговоривши низку питань щодо участі профспіл­ки в житті трудового колекти­ву, можливостей співпраці в сфері трудових відносин та охорони праці, організації до­звілля працівників. Олександр Рябко зазначив, що розмова з генеральним директором під­приємства була відвертою, і він сподівається на позитивне вирішення питань та налаго­дження повноцінного соціаль­ного діалогу між адміністраці­єю заводу та Профспілкою ме­талургів і гірників України.

ПРОФСПІЛКА МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ

 


ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ ОПХО

10 листопада в режимі ві ­деоконференції відбулося чергове засідання викон­кому Об’єднання профспі­лок Харківської області під головуванням очільни­ка ОПХО Сергія Тесленка.

На початку засідання чле ­ни виконкому привітали Сергія Тесленка з об ран­ням його депутатом облас­ної ради, а Михайла Р оні­на – з об ранням депута­том Харківської районної ради.

На засіданні було розгля­нуто питання про робо ту Харківського обласного комітету Профспілки пра­цівників нафтової та газо­вої промисловості України щодо захисту трудових та соціально-економічних прав працівників; про По ­рядок прийняття т а виходу (виключення) із складу Об’єднання профспілок Харківської області; про внесення доповнення до Регламенту Ради ОПХО; про проведення першог о засідання Ради ОПХО та ін. З усіх питань прийнято відповідні рішення.

ПРЕС-СЛУЖБА ОПХО

27.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання