« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

11 МЛН ГРН ЗАБОРГУВАЛИ ЗАКАРПАТЦІ ПІДПРИЄМСТВАМ ЖКГ

11 МЛН ГРН ЗАБОРГУВАЛИ ЗАКАРПАТЦІ ПІДПРИЄМСТВАМ ЖКГ

З акарпатська обласна ор­ганізація профспілки працівників ЖКГ – най­більша за чисельністю серед галузей промис­ловості та сфери обслуговуван­ня нашого краю. Основою взає­модії профспілкових організа­цій з керівниками підприємств і навчальних закладів є кон­структивний соціальний діалог, який знаходить відображення у колективних договорах і угодах та спрямований на спільне ви­рішення економічних і соціаль­них питань. На цьому наголо­шував голова облпрофорганіза­ції Іван Зелінський на обласній звітно-виборній профспілковій конференції.

Про тісну співпрацю проф­спілки з господарськими керів­никами свідчить те, що в роботі профспілкового зібрання взяли участь низка керівників дер­жавних та комунальних уста­нов і закладів, а також вишів. На форумі, зокрема, порушува­лися питання оплати й охорони праці, недофінансування під­приємств ЖКГ з місцевих бю­джетів, ефективності виконан­ня колективних договорів, залу­чення молоді на підприємства сфери обслуговування, підго­товки резерву основних профе­сій у навчальних закладах, спортивної роботи в галузі тощо.

Надзвичайно гострою є про­блема заборгованості з боку мешканців області підприєм­ствам ЖКГ за вже надані послу­ги, що становить 111 млн грн і погіршує фінансово-економічне становище цих підприємств. У числі пріоритетів галузевої профспілки – робота дитячого оздоровчого закладу «Барві­нок», який у звітному періоді відзначався ФПУ в номінації «Кращий заклад оздоровлення і відпочинку дітей».

На звітно-виборній конферен­ції наголошувалося, що спільні дії керівників та профспілкових організацій, подальший розви­ток соціального партнерства, дієвий контроль за укладанням та виконанням колдоговорів на місцях, дотримання Галузевої угоди сприятиме піднесенню іміджу галузі ЖКГ у житті об­ласті, привертатиме більше ува­ги органів місцевої влади і са­моврядування до вирішення га­лузевих проблем, їх фінансової підтримки. Усі ці ділові пропо­зиції знайшли відображення у постанові конференції.

Головою Закарпатської об­ласної організації профспілки працівників житлово-комуналь­ного господарства, місцевої промисловості, побутового об­слуговування населення знову обрано Івана Зелінського.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.


МЕМОРІАЛЬНУ ДОШКУ ЛЕГЕНДАРНОМУ БАЛЕТМЕЙСТЕРУ ВСТАНОВИЛИ ПРОФСПІЛКИ

В м. Ужгороді на фасаді обласного Будинку культури профспілок вста­новлено меморіальну дошку леген­ді української хореографії, народно­му артисту України Михайлу Суслі­кову. Понад 55 років Михайло Львович керував одним з найкра­щих аматорських колективів краї­ни – Заслуженим самодіяльним ансамблем танцю України «Юність Закарпаття» Будинку культури профспілок, який з великим успі­хом представляв хореографічне мистецтво України, Закарпаття і м. Ужгорода на престижних міжна­родних фестивалях і конкурсах.

Після смерті видатного балетмей­стера Закарпатська облпрофрада звернулася до Ужгородської місь­кої ради щодо увіковічення пам’яті Михайла Суслікова, який є Почес­ним громадянином м. Ужгорода. Одну з вулиць міста названо його ім’ям. І ось на Будинку культури профспілок, де він працював десят­ки років, встановлено меморіальну дошку з бронзовим барельєфом балетмейстера, яку за сприяння го­ловного архітектора Ужгорода Оле­га Боршовського виготовив скульптор Василь Заляско.

На зібранні виступили Ужгород­ський міський голова Богдан Андрі­їв, діти Михайла Суслікова Людми­ла і Леонід, які танцювали в ан­самблі, голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько.

 

СПІВПРАЦІ УСТАНОВ ПЕРЕДУВАЛА СПІВПРАЦЯ МЕДІА

В Об’єднанні профспі­лок Львівщини відбу­лося розширене засі­дання виконавчого ко­мітету. Йшлося про результати 30-річної діяльнос­ті ФПУ, яку свого часу утвори­ли 22 галузеві профспілки. Ця дата збігається з відзначенням такого ж ювілею регіональної профспілкової газети «Життя і праця», колектив якої нагоро­дили Подякою ФПУ.

Що пропонує профспілка? Креативна вимога ФПУ: ство­рення інституту гарантування виплат заробітної плати у ви­падку неплатоспроможності роботодавця.

Цього дня у м. Львові було підписано тринадцяту Угоду про співпрацю з Державною ін­спекцією праці і вперше – із Центром зайнятості. Передува­ла документу співпраця проф­спілкової газети з виданням Центру «Шанс».

Щодо взаємної зацікавле­ності таких організацій, як Державна інспекція праці та Об’єднання профспілок Львів­щини, то останнє налічує 5 тис. інспекторів праці на громад­ських засадах. Інспекція – 1500 штатних. У результаті спіль­ної роботи з виявлення незаде­кларованих працівників у ДПС надійшло 20,5 тис. повідо­млень про законні засади при­йому на роботу, а отже, відпо­відні відрахування в бюджет держави і Пенсійний фонд.

Центром зайнятості розроблено Програму гідної праці до 2024 року. Будемо сподіватися, що вона не залишиться звичай­ною декларацією на папері.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК,

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ

 


БУТИ ПРОФСПІЛКОВЦЕМ – ПРЕСТИЖНО

На 38-й профспілковій звітно- виборній конференції студен­тів Дрогобицького державного педуніверситету ім. Івана Франка ректорка вишу Надія Скотіна привітала членів проф­спілки та вручила грамоти 6 найкращим профактивістам.

Студентська профспілка вишу, якою керує Ігор Гівчак, добила­ся реальної оплати за прожи­вання в гуртожитках лише за 10 місяців навчання та 50% знижки для студентів по оплаті комунальних послуг. Поселен­ня і виселення з гуртожитків, як і відрахування з університе­ту, не відбувається без участі громадської організації. Успра­ведливили й саму систему на­вчання, при якій 60% зараху­вання балів йде у процесі на­вчання і 40% під час іспитів.

Діє при студпрофкомі центр працевлаштування на літній пе­ріод. Іміджевою для студпроф­кому є опіка – юридична та фі­нансова - близько півтори сотні студентів пільгових категорій, з яких 36 сиріт. З понад 2,5 тис. студентів вишу членами проф­спілки є всі. Це в університеті престижно.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

04.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання