« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРОФСПІЛКИ БРАТИМУТЬ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ ДО МІСЦЕВИХ РАД

ПРОФСПІЛКИ БРАТИМУТЬ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ ДО МІСЦЕВИХ РАД

10 вересня від­булося чет­верте засі­дання ради Федерації профспілок Черкаської області з таким порядком денним:

• Про проведення VIII звітно-виборної конфе­ренції територіального профоб’єднання.

• Про виконання осно­вних напрямів діяльності Федерації профспілок Черкаської області за 2016–2020 роки.

• Про участь профспі­лок у виборах до місцевих рад.


• Про ініціативу Феде­рації роботодавців Украї­ни на підтримку законо­проєкту № 3739 щодо лока­лізації виробництва при публічних закупівлях.

Під час обговорення питань порядку денного голова Федерації проф­спілок Черкаської облас­ті Петро Шевченко поін­формував присутніх про проведену роботу за звіт­ний період, основні на­прями співпраці профспі­лок області із соціальни­ми партнерами, укладен­ня тристоронньої терито­ріальної угоди на 2020– 2025 роки, участь пред­ставників профспілок у заходах, спрямованих на соціально-економічний захист людини праці, ви­плату заборгованої заро­бітної плати працівни­кам підприємств, установ області, а також окреслив завдання на найближчий період.

За результатами обго­ворення та висловлених пропозицій членів ради було прийнято відповідні рішення, підтримано звернення роботодавців України до Президента, Голови Верховної Ради, Прем’єр-міністра щодо підтримки вітчизняного товаровиробника при пу­блічних закупівлях.

Під час засідання голо­ва обласної організації фізкультурно-спортивно­го товариства «Спартак» Юрій Мрачковський при­вітав учасників ради з Днем фізкультурника та вручив відзнаки галузе­вим профоб’єднанням за популяризацію спорту та здорового способу життя серед працівників.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЗАСІДАННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

В обласному Будинку культури профспілок відбулося шосте засідання Закарпатської об­ласної ради профспілок.

На засіданні внесено зміни до складу облпрофради. Ухвале­но постанову про скликання ХХVІ обласної міжспілкової звітно-виборної конференції, яку призначено на 3 грудня 2020 року. З інформацією щодо цього питання виступив голова облпрофради Володи­мир Фленько.

Насамкінець кращих членів ради за активну роботу та з нагоди 75-річчя утворення профспілок Закарпаття від­значено почесними грамота­ми Закарпатської обласної ради профспілок. Нагороди вручив Володимир Фленько.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

ЗУСТРІЧ З ПРОФАКТИВОМ

9 вересня за ініціативи проф­спілок відбулась робоча зу­стріч керівництва Київської обласної ради з керівника­ми членських організацій Київської обласної ради профспі­лок та профактивом Київщини.

Зустріч проходила у приміщенні Київської облради. У ній взяли участь голова Київської обласної ради профспілок Лідія Харченко, члени президії Київської облпроф­ради, голови профкомів первинних профспілкових організацій ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат «Обухів», комунальних не­комерційних підприємств Київської обласної ради: «Київський обласний дитячий санаторій» та «Київська об­ласна психоневрологічна лікарня №2». Їх гостинно прийняли в.о. голо­ви облради Тетяна Семенова та керу­ючий справами виконавчого апара­ту облради В’ячеслав Кучер.

На зустрічі було всебічно обгово­рено напрями подальшого співро­бітництва. Зокрема, Тетяною Семе­новою висловлено пропозицію щодо проведення регулярних зу­стрічей з представниками профспі­лок для вирішення конкретних пи­тань окремих галузей. Також було ініційовано звернення від облради до Верховної Ради України з під­тримкою законодавчих ініціатив профспілок. «Зустріч є підтвер­дженням того, що сторони розумі­ють необхідність соціального діа­логу», – зазначила Лідія Харченко. Тетяна Семенова підтвердила, що основним завданням для соціаль­них партнерів є захист законних прав та інтересів працівників, праг­нення гідної праці та ліквідація бід­ності на Київщині. Також ішлося про необхідність укладення колек­тивних договорів на підприємствах та підписання Територіальної уго­ди на новий строк.

Після завершення наради відбу­лось засідання президії Київської обласної ради профспілок, у ході якого обговорено заходи облпрофра­ди з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю.

Президія також ухвалила низку рішень з організаційних питань.

Президія Київ­ської обласної ради профспілок за­твердила заходи з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну пра­цю та Міжнародного дня боротьби з бід­ністю.

На засіданні під голову­ванням очільниці Київ­ської облпрофради Лідії Харченко ухвалено відпо­відну постанову, в якій за­значено, що цього року вже традиційно, втринад­цяте, профспілки різних країн світу відзначати­муть 7 жовтня Всесвітній день дій за гідну працю, встановлений у 2008 році за ініціативою Міжнарод­ної конфедерації профспі­лок, а також 17 жовтня Міжнародний день бо­ротьби з бідністю.

Сотні тисяч профспілков­ців та активістів щорічно беруть участь у заходах, що мають на меті при­вернути увагу урядів кра­їн та роботодавців до того, що в центрі уваги політики мають перебу­вати питання гідної пра­ці. Оскільки тільки так можна забезпечити ста­ле економічне зростання та побудувати економіку країни, де на першому місці – людина, її права та життєві потреби.

Цього року Всесвітній день дій за гідну працю збігається з ювілейною датою – 30-річчям з дня утворення Федерації профспілок України, окрім цього, відзначення цієї події відбуватиметь­ся на фоні соціально-еко­номічної кризи, спричи­неної пандемією COVID-19. З огляду на це, Київська обласна рада профспілок запланувала проведення круглого сто­лу на тему «Про завдан­ня соціальних партнерів щодо забезпечення гід­ної оплати та умов праці як головного чинника збереження і розвитку трудового потенціалу». Також вирішено організу­вати онлайн консульту­вання з правових питань під гаслом «Профспілки за доступність правового захисту».

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК,

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

НА КОНТРОЛІ – РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ УГОДИ

БУКОВИНА

11 вересня у ре­жимі онлайн відбулося засі­дання Чернівецької обласної тристоронньої соціально-еко­номічної ради, на якому роз­глянуто хід виконання зобов’язань Територіальної угоди на 2019–2020 роки за підсумками роботи у I півріч­чі 2020 року.

За словами голови обласної ради профспілок Володимира Шкварковського, вирішення гострих питань соціально- економічного розвитку ле­жить у площині посилення со­ціального діалогу як незмін­ного інструмента продумано­го управління кризовими си­туаціями.

Обласна тристороння соці­ально-економічна рада пого­дилася з пропозицією проф­спілкової сторони щодо про­ведення у вересні–жовтні по­зачергового засідання з по­рядком денним "Про стан та заходи сторін соціального партнерства щодо нарощу­вання темпів виробництва та підвищення розміру серед­ньої заробітної плати в області".

 

ДОСИТЬ ГОДУВАТИ ЕКОНОМІКУ ІНШИХ КРАЇН!

ЛЬВІВЩИНА

Об’єднанням профспілок Львівщини і Львівським обласним об’єднанням організацій ро­ботодавців проводиться спільний збір 100 тис. підпи­сів членів трудових колекти­вів для відкритого звернення до Президента України, Голо­ви Верховної Ради та Прем’єр-міністра з вимогою ухвалити законопроєкт № 3739 щодо локалізації ви­робництва при публічних за­купівлях та прийняти поста­нову Уряду стосовно закупі­вель галузі машинобудуван­ня з підтвердженим рівнем локалізації.

Профспілки і роботодавці со­лідаризувалися і стали на варту законних інтересів та прав українського народу й держави, щоб не допустити внутрішньої нестабільності, яку несе Україні економічне виснаження.

 

 

22.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання