« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

АВТОПЕРЕВІЗНИКИ ГОТУЮТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ

АВТОПЕРЕВІЗНИКИ ГОТУЮТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ

Д елегати звітно-ви­борної конференції Дніпропетровської обласної організа­ції профспілки пра­цівників автотранспорту та шляхового господарства під­били підсумки роботи за ми­нуле п’ятиріччя та визначи­ли нові завдання на майбут­нє, спрямовані на посилення захисту соціально-економіч­них прав та інтересів членів профспілки.

У доповіді голови обкому профспілки Андрія Берчука на­голошувалось, що працювати нині доводиться в дуже склад­них умовах. Чимало проблем у автоперевізників, зокрема через несвоєчасний розрахунок з ними держави за перевезення пільгових категорій. Є чимало невирішених питань у сфері оплати й охорони праці.

Ще гірше ситуація в облавто­дорі, працівникам якого забор­говано майже 13 млн грн. Чи­сельність колективу скороти­лась з 800 до 160 працівників. Водночас великі замовлення чо­мусь дістаються приватним фірмам.

Відстоюючи законні права та інтереси трудових колективів, обком профспілки, первинні ор­ганізації зосередили увагу на підвищенні ефективності кол­договірної роботи. Спільно з громадськими організаціями в сфері автотранспорту було наді­слано органам влади десятки звернень і клопотань щодо по­ліпшення ситуації у галузях. Проведено кілька акцій протес­ту в Києві і на місцях. Зверта­лась профспілка і до суду, ви­гравши кілька спорів в інтере­сах колективів.

В ухваленій на конференції постанові визначено головні напрями роботи на наступний період.

Головою облпрофорганізації знову обрано Андрія Берчука.

У роботі конференції взяв участь і виступив голова Дні­пропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Дубіль. На конференції також був присутній начальник облас­ного відділення Національної служби посередництва і прими­рення Ігор Чуб.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 


БЕРДИЧІВСЬКІ ОСВІТЯНИ ПІДБИВАЛИ ПІДСУМКИ ПРОСТО НЕБА

3 вересня у парку відді­лення еколого-нату­ралістичного напря­му Центру поза­шкільної освіти ім. Олександра Разумкова у форматі просто неба про­йшла XXI звітно-виборна конференція Бердичівської міської організації проф­спілки працівників освіти і науки.

Із звітною доповіддю ви­ступила голова Бердичівсько­го міськкому профспілки пра­цівників освіти і науки Анже­ла Цвєткова, зупинившись на головних напрямах діяльнос­ті впродовж 2015–2020 років. Зокрема, йшлося про реаліза­цію соціально-економічних прав та гарантій працівників освіти, здійснення громад­ського контролю за дотриман­ням трудового законодавства, питання матеріальної допо­моги освітянам, оздоровлен­ня дітей та працівників осві­ти, культмасової і спортивної роботи тощо. Голова міськко­му поінформувала про важли­ві досягнення та акцентувала увагу на невирішених пробле­мах, над якими потрібно пра­цювати в наступний період.

Під час обговорення деле­гати конференції позитивно оцінили роботу за звітний пе­ріод, зазначивши, що проф­спілкова організація вдоско­налила форми, зміст і методи своєї діяльності, активно включившись у демократичні процеси, спрямовані на за­хист прав та інтересів членів профспілки. Висловлені кри­тичні зауваження буде уза­гальнено і внесено до плану заходів щодо їх реалізації у подальшому та передано до обласної профспілки праців­ників освіти і науки.

За словами голів первин­них профспілкових організа­цій, Бердичівська міська профспілка працівників осві­ти знана в Україні завдяки ак­тивній позиції, відповідаль­ності, енергійності та ініціа­тивності її керівника Анжели Цвєткової – справжньої люди­ни-легенди.

Делеговані представники всіх первинних профспілок одноголосно визнали задо­вільною роботу Бердичівської міської організації профспіл­ки працівників освіти і науки за минулий період. За резуль­татами відкритого голосуван­ня головою міської організа­ції Профспілки працівників освіти на наступний термін знову обрано Анжелу Цвєтко­ву. Профспілкові лідери при­вітали її та побажали успіхів у подальшій роботі, нових звершень та перемог, актив­ної діяльності із захисту прав та інтересів спілчан. Анжела Микитівна подякувала деле­гатам конференції за довіру.

Дружнє спілкування, щирі усмішки та жартівливі напут­тя, фотографії на згадку, екс­курсія до оранжереї, знайом­ство з мешканцями живого куточка відділення еколого- натуралістичного напряму ЦПО ім. Олександра Разумко­ва, участь у благодійній акції на допомогу тваринкам і пер­натим – ці миті не вписані до плану звітно-виборної проф­спілкової конференції, але вони залишаться на світли­нах та в спогадах.

ВІКТОРІЯ КУЧЕРЯВА

22.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання