« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Волинські профспілки відстояли робочі місця в період карантину

Волинські профспілки відстояли робочі місця в період карантину

5 серпня Федерація проф­спілок Волинської області провела VII звітно-виборну конференцію з дотриман­ням необхідних карантин­них заходів.

У засіданні, що відбулося в при­міщенні Ківерцівського бу­динку культури ім. М.П. Ко­вальова, взяли участь 65 деле­гатів – голів обласних профcпілкових організацій, районних ко­мітетів, профкомів, профспілкових акти­вістів. У числі запрошених були голова Во­линської обласної ради Ірина Вахович, за­ступник Голови Федерації профспілок України Євген Драп’ятий, начальник від­ділення Національної служби посередни­цтва і примирення у Волинській області Володимир Демидюк, начальник управ­ління Виконавчої дирекції Фонду соціаль­ного страхування у Волинській області Сергій Ющак, начальник управління еко­номічного розвитку та торгівлі облдержад­міністрації Сергій Халецький та заступник начальника управління Андрій Ткачук.

Про діяльність Федерації профспілок Волині у 2015–2020 роках доповіла її очіль­ниця Іванна Дубинка - Філозоф. Це, зокрема, й участь в акціях всеукраїнського та район­ного рівнів, робота з питань безпеки праці, а також охорони здоров’я працівників. Чи не найголовнішим здобутком вона назвала той факт, що в період дії карантинних об­межень вдалося подбати про працівників підприємств шляхом збереження робочих місць та забезпечення виплати зарплати.

Заслухавши інформацію, добре слово підтримки на адресу профспілчан сказала голова Волинської обласної ради Ірина Ва­хович: «Я добре знаю, що ви відстоювали питання підвищення рівня мінімальних заробітних плат, що було дуже важливо. Оскільки всі податки підприємці сплачу­ють виходячи з розміру мінімальної заро­бітної плати, той стрибок, який відбувся завдяки в тому числі і вам, дозволив напо­внити багато бюджетів».

Багато профспілки зробили, щоб подба­ти про найманих працівників, зокрема щодо забезпечення оплати праці на підпри­ємствах, які зупинили свою роботу під час карантину. Для Волинської області сума виплат становить 100 млн грн, які й сьогод­ні через центр зайнятості розподіляються на ці потреби. «Ви – найчисельніша громад­ська організація в Україні, а тому – велика сила, – зауважила Ірина Вахович. – Тому бажаю вам подальшої плідної роботи».

Було заслухано звіт ревізійної комісії Федерації профспілок Волинської області, яка, до речі, не виявила у звітному періоді порушень окремих голів обласних органі­зацій, районних комітетів та голів профко­мів.

Зважаючи на п’ятирічну результативну роботу Федерації профспілок Волині, кан­дидатуру її діючої голови Іванни Анатолі­ївни Дубинки - Філозоф одноголосно було запропоновано й обрано на наступний звіт­но - виборний період. Період, який, за слова­ми заступника Голови ФПУ Євгена Драп’ятого, також має бути не менш актив­ним. «Адже, – як із приємністю зазначив Євген Михайлович на засіданні, – завдяки нашим спільним зусиллям та участі в ак­ціях різних рівнів ми досягнули призупи­нення дії 18 законопроєктів, які так чи інак­ше порушують конституційні права пра­цівників».

Євген Драп’ятий побажав профспілко­вому активу Волині подальших успіхів у роботі заради захисту прав працюючої лю­дини та зміцнення авторитету профспілок в Україні, досягнення нею рівня європей­ських країн.

ПРЕС-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  • До теми

Федерація проф­спілок України щиро вітає голову Федера­ції профспілок Во­линської області Іванну Дубинку-Фі­лозоф з переобран­ням на цю посаду на новий термін.

Бажаємо Іванні Анатоліївні здоров’я, успіхів і нових досягнень на профспілковій ниві, у справі послідов­ного й ефективного захисту законних прав та інтересів людини праці.

 

Вдаримо білбордами по антипрофспілкових законопроєктах!

Дніпропетровські проф­спілки продовжують ін­формаційну кампанію в трудових колективах і се­ред спілчан щодо не­допущення прийняття антисоціальних та анти­профспілкових законів.

О станнім часом ця тема є однією з головних на шпальтах газети профспілок області «Пози­ція». Так, 14 липня тут було опубліковано ма­теріал «Акцію проведено. Що далі?», в якому викладено хронологію подій, що відбувалися після Всеукраїнської акції протесту 30 червня, та констатова­но факт призупинення на той момент спроб влади проштов­хнути одіозні законопроєкти. Інформаційну кампанію було продовжено в низці наступних публікацій газети.

Долучено до цієї важливої роботи й засоби наглядної агітації. Днями на Набережній Заводській, поблизу про­катного цеху Дніпровського металургійного заводу, облпрофоб’єднанням було встановлено перший білборд «Ні – наступу на трудові права громадян України!».

Президія облпрофоб’єднання націлює членські ор­ганізації на подальші активні дії задля недопущен­ня антисоціальних змін у законодавстві.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

Інноваційні соцпослуги – в маси!

Харківська обласна рада профспілки працівників соціальної сфери в умо­вах триваючої боротьби з коронаві­русом наполегливо працює над вирі­шенням проблем, що впливають на подальший стан і розвиток профспіл­кових організацій в умовах реформу­вання місцевого самоврядування.

У ході роботи лип­невого виїзного семінару - тре­нінгу для проф­спілкового ак­тиву в Одеському профілак­торії члени обласної ради профспілки внесли пропо­зицію ознайомитися з роз­витком соціальних послуг у м. Чугуєві, що надаються, за рішенням міської ради, різним верствам населення, крім того, з року в рік роз­ширюється їх коло та кіль­кість отримувачів.

Так, у кінці липня, з дотри­манням вимог карантину, від­бувся круглий стіл на тему «Надання інноваційних соці­альних послуг на прикладі м. Чугуєва. Роль профспілки у захисті прав та інтересів її чле­нів в умовах завершення про­цесу децентралізації», куди було запрошено Чугуївську міську голову Галину Мінаєву, секретаря міської ради Ната­лію Нежид, членів обласної ради профспілки працівників соціальної сфери.

Круглий стіл розпочався з ознайомлення учасників з практикою роботи територі­ального центру соціального об­слуговування (надання соці­альних послуг) Чугуївської міської ради і продовжився на базі КУ «Центр комплексної ре­абілітації для дітей з інвалід­ністю «Шанс».

Захід відкрила голова об­ласної ради профспілки Люд­мила Пластун. Про розгалуже­ну мережу закладів соціальної сфери у м. Чугуєві розповіла мер Галина Мінаєва, проілю­струвавши свою розповідь мі­крофільмом про місто, яке вона очолює. Практичним до­свідом надання соціальних по­слуг та перспективами їх роз­витку поділилася з присутні­ми директор територіального центру Тетяна Семілєтова.

Директор Центру комплек­сної реабілітації для дітей з ін­валідністю «Шанс» Олександр Лисенко у своєму виступі під­креслив унікальність послуг з медичного супроводу, реабілі­таційної та абілітаційної допо­моги, які надає Центр дітям від народження до 18 років, що ви­магають спеціалізованої допо­моги, розробляючи індивіду­альну програму реабілітації для кожної дитини.

Начальник управління пра­ці та соціального захисту насе­лення Чугуївської міської ради Олена Куриленко окрес­лила сучасний підхід до ефек­тивного управління соціальни­ми послугами на території міс­та, а також його ризики. Осо­бливу увагу вона приділила за­вершенню процесу децентралі­зації і на конкретних прикла­дах проілюструвала переваги роботи в територіальній грома­ді, зупинилася на новаціях у наданні соціальних послуг, зважаючи на очікуване ство­рення Національної соціальної сервісної служби України та її представництв у регіонах.

Інші доповідачі у своїх ви­ступах відзначали вагому роль профспілкових організацій у процесі вдосконалення проце­сів надання якісних соціаль­них послуг, покращення психо­логічного клімату в трудових колективах, збереження напра­цювань, стимулювання пози­тивних зрушень в цьому на­прямі.

Голова обласної ради проф­спілки Людмила Пластун на­голосила, що надання якісних соціальних послуг свідчить про рівень спроможності тери­торіальної громади, підкресли­ла важливу роль обласної ради профспілки в дієвому захисті прав та інтересів працівників – надавачів соціальних послуг.

Учасники круглого столу активно підтримали позицію про необхідність активної участі профспілкових пред­ставників у діяльності зако­нотворчих виборних органів, що стимулюватиме ініціативу, прийняття актів нормативно-правового характеру з ураху­ванням пропозицій та напра­цювань профспілок, посилюва­тиме їх представництво на ре­гіональному і територіально­му рівнях.

На завершення було при­йнято відповідні рекомендації.

ЛАРИСА СУЧКОВА

15.08.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання