« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Підписано Територіальну угоду

Підписано Територіальну угоду

З огляду на прийняття Ге­неральної угоди на 2019- 2021 роки та втрату акту­альності діючої в області Територіальної угоди, со­ціальні партнери з лип­ня минулого року розпо­чали переговори щодо укладення важливого до­кумента на новий термін. Після активного обгово­рення та погодження сто­ронами взятих зобов’язань у травні угоду на 2020– 2022 роки підписано.

С торони домовилися забезпечу­вати захист місцевих товарови­робників, сприяти їм у розробці інвестиційних проєктів, розви­тку зовнішньоекономічної ді­яльності, налагодженню господарських зв’язків. Здійснювати оперативне виявлен­ня проблемних питань та причин, що пере­шкоджають ефективній виробничо-еконо­мічній діяльності, і в разі потреби розро­бляти та вносити пропозиції до централь­них органів виконавчої влади щодо їх вирі­шення. З метою недопущення масового не­обґрунтованого вивільнення працівників, безпідставного скорочення робочих місць вживати упереджувальні заходи.

Які ж конкретні зобов’язання сторін у розвитку економіки і виробництва, зайня­тості та збереження робочих місць? Ось окремі з них. ОДА зобов’язується залучати сторони роботодавців і профспілок до учас­ті у розробці проєктів програм економічно­го та соціального розвитку області на від­повідний рік та стратегії розвитку області на 2021–2027 роки. Сприяти активізації ін­вестиційної діяльності підприємств облас­ті щодо залучення різних джерел інвести­ційних ресурсів, впровадженню нових тех­нологій та технічного переобладнання під­приємств. Забезпечити врахування пропо­зицій організацій профспілок та роботодав­ців під час визначення проблемних питань розвитку області та їх розв’язання на регіо­нальному та державному рівні. Вживати заходів щодо запобігання банкрутству під­приємств, що мають стратегічне значення для держави й області. Сприяти забезпе­ченню молоді першим робочим місцем, стимулюванню створення роботодавцями додаткових робочих місць.

З метою більш динамічного підвищення добробуту працівників, купівельної спро­можності та внутрішнього споживання то­варів, зменшення негативних процесів ті­нізації трудових відносин, вимушеної тру­дової міграції сторони домовилися вжива­ти заходів поетапного зростання рівня се­редньої зарплати в області з урахуванням загальноукраїнських тенденцій. ОДА зобов’язалася забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату зарплати працівни­кам установ і закладів бюджетної сфери, які утримуються за кошти місцевих бюдже­тів, першочерговість спрямування коштів на виплату зарплати, включати до контрактів з керівниками підприємств кому­нальної форми власності відповідальність за виникнення заборгованості із зарплати.

Профспілки взяли зобов’язання надава­ти консультації та правову допомогу у за­хисті прав працівників з питань оплати праці, представляти їхні інтереси у комісі­ях з трудових спорів, у судах, спрямовувати учасників колективних переговорів на ло­кальному, територіальному рівні на додер­жання показників, передбачених угодою. Домагатися укладання на всіх підприєм­ствах, де діють профспілкові організації, колективних договорів та внесення до них конкретних зобов’язань роботодавців щодо строків погашення заборгованості із зарп­лати, здійснювати контроль за їх виконан­ням. Вимагати від власників розірвання контрактів з керівниками підприємств, які порушують законодавство про працю.

Широкий спектр зобов’язань стосується питань охорони праці. Наприклад, сприяти скороченню незадекларованої праці в об­ласті, у тому числі унеможливленню фак­тичного допуску працівників до роботи без укладення трудового договору, оформлен­ня працівників на неповний робочий час у разі фактичного виконання ними роботи повний робочий час, установлений на під­приємстві, виплати зарплати без нараху­вання та сплати ЄСВ. Окреме зобов’язання щодо своєчасного проведення атестації ро­бочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкід­ливих умовах.

Вагомі зобов’язання прийнято з питань соціального захисту населення. Так, ОДА зобов’язується забезпечувати надання га­рантованих видів безоплатної медичної до­помоги та пільг, передбачених законодав­ством, вживати заходів щодо забезпечення дотримання законодавства у сфері прав споживачів, санітарних норм та правил. Міститься зобов’язання щодо розвитку та вдосконалення діючої системи транспорт­ного обслуговування, підвищення його якості. Органам місцевого самоврядування та РДА рекомендовано забезпечити переве­зення педагогічних працівників шкільни­ми автобусами, виділяти кошти в межах бюджетних асигнувань на підтримку мате­ріально-технічної бази закладів культури.

Під час укладання колдоговорів проф­спілки взяли зобов’язання передбачати ви­рішення питань щодо соціально-побутово­го забезпечення, оздоровлення, медичного обслуговування, організації культурно-ма­сової, фізкультурної роботи серед праців­ників, а також здійснювати громадський контроль за тарифами на послуги, які за­тверджені місцевими органами влади, про­водити оздоровлення та відпочинок дітей із залученням додаткових джерел фінансу­вання, не допускати скорочення мережі ді­ючих дитячих оздоровчих закладів.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • КОМЕНТАР

Максим БАЛАНЕНКО, голова Федерації профспілок Кіровоградської області:

«Профспілкова сторона зобов’язалася у випадку ліквідації, реоргані­зації, банкрутства підприємств за­безпечувати захист прав та гарантій працівників, своєчасне їх звернення до суду, надавати безоплатну юри­дичну допомогу працівникам, трудо­вим колективам з питань законодав­ства, що регулює соціально-еконо­мічні, виробничі та трудові відноси­ни, запобігати фактам необґрунто­ваного вивільнення працівників на підприємствах, здійснювати громад­ський контроль за додержанням за­конодавства з питань праці та за­йнятості, а також вживати дієвих за­ходів щодо підвищення престиж­ності робітничих професій».

 

Посилення захисту трудових прав в умовах карантину

Для Федерації профспілок Рівненської об­ласті карантин, оголошений через панде­мію коронавірусної інфекції, не завадив її діяльності. Навпаки, робота всіх ланок ФПО та членських галузевих організацій впродовж останніх 2 місяців набула більш конкретного і цілеспрямованого характе­ру, бо її ведення в онлайн форматі вима­гає більшого зосередження на головних завданнях і цілях організації, зібраності й дисципліни від всіх учасників процесу, як в обласних ланках, так і безпосередньо на місцях – у профкомах і ППО.

П ідтвердженням цього стало проведення 14 травня за­сідання президії ФПРO, що відбулося у форматі скайп-конференції. Її учасники – члени президії і за­прошені розглянули проєкти документів, що вносять­ся на розгляд 12 засідання ради Федерації профспілок Рівненської області. Зокрема, обговорено і затверджено поста­нови «Про дії Федерації профспілок Рівненської області, її член­ських організацій щодо посилення захисту трудових прав та со­ціально-економічних інтересів членів профспілок в сучасних умовах, у тому числі під час поширення в Україні коронавірус­ної інфекції COVID-19», «Про Звіт Федерації профспілок Рівнен­ської області щодо виконання бюджету ФПО за 2019 рік та про проєкт бюджету на 2020 рік», «Про інформаційну роботу Федера­ції профспілок Рівненської області, її членських організацій».

Велику групу профспілчан області за поданнями обласних галузевих профоб’єднань було відзначено нагородами ФПУ та ФПО.

Як зазначив головуючий на засіданні президії голова ФПО Микола Шершун, отримати таку нагороду саме в період бо­ротьби з підступним коронавірусом особливо почесно, адже це означає, що профактивістів відзначено за їхній особистий вне­сок у справу захисту людини праці в умовах пандемії, плідну працю в профспілкових органах, активну життєву позицію у вирішенні питань запобігання поширенню на території Укра­їни коронавірусу, оперативну організацію фінансової адресної підтримки медичних працівників області, вагомий особистий внесок у зміцнення розвитку профспілкового руху.

Зокрема, знайшла своїх героїв і затверджена цього року най­вища триступенева нагорода Федерації профспілок Рівнен­ської області «Профспілкова доблесть». Цим нагрудним зна­ком ФПО нагороджено найзаслуженіших: голову Рівненської обласної організації профспілки працівників освіти і науки Юрія Кравця, голову Дубровицької районної організації проф­спілки працівників освіти і науки Віру Твердюк, голову Мли­нівської районної організації профспілки працівників освіти і науки Галину Шендеру, голову первинної профспілкової ор­ганізації музичного училища Рівненського державного гума­нітарного університету Володимира Йосака, голову Березнів­ської районної організації профспілки працівників охорони здоров’я Ірину Юзву.

ПРОФІНФОРМ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

01.06.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання