« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Критична ситуація з фінансовим забезпеченням закладів охорони здоров’я: цілеспрямований обман або глибокий прорахунок?

Критична ситуація з фінансовим забезпеченням закладів охорони здоров’я: цілеспрямований обман або глибокий прорахунок?

Профспілчани-медпрацівники Рівненської облас­ті звернулись до Президента України Володими­ра Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмига­ля, міністра охорони здоров’я Максима Степанова, народних депутатів України щодо критичної ситу­ації з фінансовим забезпеченням закладів охорони здоров’я та оплатою праці медичних працівників.

У зверненні, зокрема, зазна­чається, що сьогодні, в умо­вах епідемії коронавірусної інфекції, як ніколи раніше відбуваються зміна став­лення суспільства до медичних праців­ників та справжня переоцінка їхньої ролі і значення у житті кожної людини. У такі моменти з’являється чітке усві­домлення того, наскільки негативні на­слідки для людини, її життя і здоров’я можуть мати залишковий принцип фі­нансування галузі й неналежне реагу­вання влади на потреби охорони здоров’я, що спостерігалося протягом усіх років незалежності України.

Особливу стурбованість викликає той факт, що епідемія збіглася у часі із запровадженням з 1 квітня цього року другого етапу медичної реформи та нових механізмів фінансування, що тільки загострило й оголило наявні проблеми.

Абсолютна більшість закладів охо­рони здоров’я, як і передбачалося, отримали за програмою медичних га­рантій значно менший обсяг коштів порівняно з медичною субвенцією. В окремих випадках, наприклад, для психіатричних, фтизіатричних, онко­логічних, паліативних та інших закла­дів дефіцит коштів виявився вкрай критичним.

За таких умов не лише відсутні пе­редумови для суттєвого збільшення заробітної плати, як обіцялося, а й на­впаки, існують реальні загрози за­криття закладів охорони здоров’я, сут­тєвого скорочення штату та масового вивільнення медичного персоналу.

Обіцяні покращення доступності та безоплатності медичної допомоги для пацієнта та суттєве підвищення оплати праці для персоналу закладів охорони здоров’я виявилися або ціле­спрямованим обманом, або глибокими прорахунками. Обіцяного не отрима­ли ні перші, ні другі.

Медпрацівники переконані: зміни потрібні. Проте не такі, що руйнують систему охорони здоров’я, призводять до масового вивільнення працівників та закриття медичних закладів.

Медична громадськість неоднора­зово вказувала на ризики, пов’язані з необґрунтованими тарифами в рамках програми медичних гарантій. Такі та­рифи є абсолютно недостатніми для проведення в необхідному обсязі якіс­ної діагностики та сучасного ефектив­ного лікування, оскільки здебільшого не покривають навіть собівартості ме­дичних послуг, сформовані на основі показників попередніх років, для яких характерними є значна частка оплати медикаментозного забезпечення за ра­хунок власних коштів громадян, а та­кож мінімізація вартості послуг завдя­ки низькому неадекватному рівню оплати праці медичного персоналу – найнижчому не лише в порівнянні з іншими країнами Європи, а й у розрізі галузей національної економіки.

Крім того, у фінансуванні програ­ми медичних гарантій на цей рік не були дотримані основні вимоги Зако­ну України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», згідно з якими обсяг ви­датків держбюджету має становити не менше 5% ВВП, а при розрахунку та­рифів та коригувальних коефіцієнтів база для визначення компонента опла­ти праці медичних працівників не може бути меншою за 250% середньої заробітної плати в Україні за липень попереднього року.

На окремі напрями (пакети) медич­них послуг у рамках програми медич­них гарантій, наприклад у сфері ліку­вання туберкульозу, психіатричної до­помоги, інфекційних хвороб, онколо­гічних захворювань, медичної реабілі­тації, паліативної допомоги, закладено критично низьке фінансування.

Заяви про те, що порятунком для малопотужних закладів буде перепро­філювання для надання паліативної медичної допомоги та реабілітації так само виявилися маніпуляцією – най­більший рівень недофінансування ха­рактерний саме для тих закладів, які вже сьогодні надають таку допомогу.

Подібний стан речей викликає за­непокоєння й напругу серед медичних працівників, наростання негативних настроїв, зниження мотивації до вико­нання своїх функціональних обов’язків. Крім того, зменшення рів­ня оплати праці спричинить масове звільнення працівників (особливо се­реднього медичного персоналу) та від­тік з медичних закладів висококвалі­фікованих та досвідчених кадрів.

Ситуація, коли працівники лікарні замість збільшення зарплати не отри­мують навіть мінімуму, створює не­безпечні та загрозливі передумови для діяльності закладів охорони здоров’я, особливо в умовах епідемії.

Безперечно, публічні заяви Прези­дента України Володимира Зеленсько­го та міністра охорони здоров’я Мак­сима Степанова з приводу реального стану фінансування галузі, недопу­щення закриття закладів та вивіль­нення медичних працівників заслуго­вують лише схвальних відгуків.

Водночас слід констатувати, що перший місяць в умовах реформуван­ня вже минув, і наявні проблеми кри­тичного недофінансування галузі й надалі залишаються невирішеними. І їх, на жаль, неможливо вирішити ні далекосяжними обіцянками, ані яскравими дашбордами, ані пишно­мовними виступами. Потрібна лише дієва та невідкладна допомога. По­трібні реальні кошти.

СЕРГІЙ БОРОВЕЦЬ,

ГОЛОВА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

  • До теми

Враховуючи вищезазначене, з ме­тою недопущення руйнування системи охорони здоров’я, закрит­тя медичних закладів, масового вивільнення працівників та відтоку кваліфікованих кадрів за кордон медпрацівники звертаються до Президента України, народних де­путатів України, членів Кабінету Міністрів України, міністра охоро­ни здоров’я із закликом вжити термінових та дієвих заходів щодо:

l збільшення фінансування за рахунок коштів держбюджету дер­жавних та комунальних закладів охорони здоров’я, виходячи з ре­альних потреб, шляхом суттєвого підвищення тарифів на медичні послуги в рамках програми медич­них гарантій або запровадження одночасно щомісячної медичної субвенції на підтримку комуналь­них закладів охорони здоров’я;

l забезпечення цільових видатків за рахунок коштів держбюджету для реального та суттєвого підви­щення оплати праці працівників комунальних закладів охорони здоров’я.

 

Засоби індивідуального захисту для працівників заводу «ФЕД»

Профспілковий комітет ПО ПАУ на ДП «Хар­ківський машинобудівний завод «ФЕД» до­лучився до протиепідемічних заходів підпри­ємства з протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та придбав партію сертифікованих захисних масок.

П іклуючись про здоров’я кожного працівника та на ви­конання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, цехові комітети підрозділів організували оперативну видачу комплектів засобів індивідуаль­ного захисту. Також частину масок передано персона­лу медичного центру ДП «ХМЗ «ФЕД».

ІННА ПІДЯК

 

Атомпрофспілка – медикам

Дніпродзержинській об’єднаній організації для профспілкової організації Комунально­го некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Міський консультативно-ді­агностичний центр» з резервного фонду Атомпрофспілки було виділено 100 тис. грн.

З а ці кошти для убезпечення наших медпрацівників та запобігання поширенню захворювання, спричиненого коронавірусом, було придбано та передано медикам МКДЦ засоби індивідуального захисту: костюми з ба­хілами – 10 шт., медичні маски – 2500 шт., респіратори FFP3 з клапаном – 300 шт., захисні медичні окуляри – 120 шт., захисні екрани – 10 шт., рукавички нітрилові – 300 шт., бахіли – 1000 шт., антисептик для рук 1 л – 31 флакон, інфрачервоні без­контактні термометри ZDR-100 – 3 шт.

Колектив та адміністрація МКДЦ висловили щиру вдяч­ність ЦК Атомпрофспілки за надання фінансової допомоги й турботу про безпеку медпрацівників.

Нагадаємо, що 14 квітня президією ЦК Атомпрофспілки було прийнято рішення про надання безповоротної фінансової допомоги профспілковим організаціям медичних закладів, де працюють члени Атомпрофспілки.

ОКСАНА КОЗИЦЬКА

16.05.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання