« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Креативний тандем адміністрації школи та профкому

Креативний тандем адміністрації школи та профкому

У сільській Рихтицькій СЗШ І–ІІІ ст. склався кре­ативний тандем адміністрації школи та профко­му. Головою первинки на третю каденцію обра­но авторитетну вчительку української мови та літератури Марію Іванівну Сенюх. Утім, слід за­уважити, що й директором призначена, за ре­зультатами уперше проведеного минулого року на Дрогобиччині професійного конкурсу, ак­тивна в громадській роботі і високопрофесійна вчителька математики та інформатики Наталія Іванівна Жук. Тож головною запорукою їх креа­тивної співпраці є мудрість, взаємоповага, вбо­лівання за людей і справу.

О бидва педагоги пе­реконані, якщо ко­лективу створити гідні умови праці, то й учителі стара­тимуться відповідати оточен­ню. Не чекають лише звичного фінансування держави, актив­но займаються різними госпо­дарськими й освітянськими проєктами та мікропроєктами. Згадаємо лише декілька: «Де­мократична школа», «Спро­можна школа», «Нова україн­ська школа». Отримали як пе­реможці гранти на впрова­дження новітніх навчальних та управлінських процесів для активної взаємодії учителів, батьків і учнів, провели ремон­ти, застосували теплозберігаю­чі технології. Після встанов­лення нових дверей та вікон, капітального ремонту даху та фасаду, ремонту вбиралень, як розповідає директор, постави­ли собі за мету придбати нове обладнання та відремонтувати шкільну їдальню.

Профспілка відстояла без­оплатне проходження медо­гляду, подбала про духовне єд­нання колективу через цікаві екскурсії, відвідини театру. Давно створили, за ініціати­вою профлідера первинки, гру­пу активістів у Фейсбуку та Вайбері: вітають спілчан з осо­бистими святами, поширюють важливу профспілкову інфор­мацію, що надходить з район­ної та обласної організації освітянської профспілки. Тра­диційно випускають шкільну профспілкову стінгазету.

Елементи дистанційного навчання, актуального нині, під час карантину, Наталія Жук почала впроваджувати багато років тому, щоразу вдосконалюючи форми і май­данчики віртуального спілку­вання. До процесу поступово долучилися і молоді, й учите­лі старшого покоління. Тож тепер не мають, принаймні особливих, технічних про­блем. Можна більше часу при­святити якості проведення дистанційних уроків.

Немає сьогодні й особли­вих проблем з дорогою для учителів та учнів з ближніх сіл до школи, додає Наталія Іванівна, сполучення добре, але, як переконує досвід, кра­ще працювати на виперед­ження. Тож на часі питання відкриття ставки водія і при­дбання нового «Школярика». Це школа, де навчаються по­над 350 дітей, оснащена сучас­ною комп’ютерною технікою, тому варто бути готовими, що учнів із сусідніх населених пунктів додасться.

Колектив вчасно отримує зарплату, доплати за сумлін­ну працю та її престижність. Готуються до завершення на­вчального року, літнього від­починку. Минулоріч у Рих­тицькій школі успішно пра­цював пришкільний табір з ви­вчення іноземної мови GoCamp. Виграли грант, і в та­борі з дітьми працювали во­лонтери – носії мови з Франції.

Недарма в народі кажуть: злагода будує, сварка і проти­стояння – руйнують. Цей не­простий для України час уко­тре підтвердив важливість ро­зумного ділового соціального партнерства профспілки, вла­ди та роботодавця.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК


Колективні договори та мотивація профспілкового членства

Буквально за кілька днів перед запрова­дженням карантину в Чернігівському на­вчально-методичному центрі профспі­лок відбувся семінар-тренінг для лідерів членських організацій Профспілки авіа­працівників України. Учасники зосередилися на двох основних питаннях: колективні договори та мотивація проф­спілкового членства.

М інітренінг від юриста НМЦ Воло­димира Ковальчука було при­свячено процедурним моментам колдоговірної роботи у первин­ній профспілковій організації. Свої навички переговірників профспілков­ці мали змогу закріпити у діловій грі.

У свою чергу, завідувачка відділу соці­ально-економічного захисту Федерації профспілкових організацій Чернігівської області Тамара Назіна торкнулася дещо інших аспектів. У центрі її уваги перебу­вав сам зміст колдоговору. Зокрема, гово­рили про додаткові права і гарантії, а та­кож регулювання питань оплати праці.

Окрім цього, лідери первинок розгляну­ли питання мотивації членства, аналіз структури трудового колективу та деякі соціально-психологічні нюанси залучен­ня працівників до організації. Мотивацій­ний блок семінару провів Віталій Копиш, начальник відділу освіти дорослих Під­приємства «Навчально-методичний центр» Федерації профспілкових організа­цій Чернігівської області.

ВІТАЛІЙ КОПИШ

 

Звіти і вибори у КНУ ім. Тараса Шевченка

6 березня в актовій залі голов­ного навчального корпусу Ки­ївського національного універ­ситету ім. Тараса Шевченка відбулася звітно-виборна кон­ференція первинної профспіл­кової організації університету.

У конференції взяли участь і ви­ступили ректор університету Леонід Губерський, голова Профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труха­нов, голова Київської міської організації профспілки Олександр Яцунь, проректо­ри, викладачі та студентська молодь.

На порядку денному було розглянуто питання про звіт профспілкового коміте­ту КНУ ім. Тараса Шевченка щодо роботи з березня 2015 до березня 2020 рр., звіт ре­візійної комісії, вибори голови, заступни­ків голови первинної профспілкової ор­ганізації університету, профспілкового комітету, ревізійної комісії, делегатів на ХІІІ звітно-виборну конференцію Київ­ської міської організації профспілки, де­легування представників від ППО КНУ до складу ради Київської міської органі­зації профспілки.

Заслухавши ґрунтовну звітну допо­відь голови профспілкового комітету Во­лодимира Цвиха, делегати конференції зазначили, що у звітному періоді первин­ка проводила плідну, результативну ро­боту у сфері соціально-економічного за­хисту членів трудового колективу уні­верситету та студентства. Значна увага приділялася освітнім, культурним, оздо­ровчим питанням та розвитку спорту.

У своєму слові ректор Київського на­ціонального університету Леонід Губер­ський відзначив ефективність діяльності профспілкової організації, зазначивши, що шляхом соціального діалогу можна вирішити усі нагальні питання студент­ства та викладачів.

Голова Профспілки працівників осві­ти і науки України Георгій Труханов, ви­ступаючи перед членами трудового ко­лективу, окреслив проблематику діяль­ності профспілки на сучасному етапі, розповів про вектори роботи на найвищо­му рівні. Насамкінець він наголосив, що задля поліпшення матеріального стану викладачів та студентів і загалом пре­стижу педагогічної праці важливим є ви­конання бюджету освіти та освітнього законодавства.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

20.04.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання