« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Профспілка працівників культури захищає інтереси медійників

Профспілка працівників культури захищає інтереси медійників

Первинна профспілкова ор­ганізація філії ПАТ НСТУ «Закарпатська регіональ­на дирекція» (голова Олена Адамчук-Тюшко) після того, як стало відомо, що плану­ється зміна штатного розпи­су філії, і, як наслідок, зна­чне скорочення працюючих, звернулася за підтримкою до обласної профспілкової орга­нізації працівників культури.

Г олові обласної профорга­нізації Наталії Товтин раніше неодноразово до­водилося відстоювати інтереси колишньої об­ласної держтелерадіокомпанії на різних рівнях. Саме з її ініціативи це питання стало предметом сер­йозної розмови на засіданні Гро­мадської ради при Закарпатській облдержадміністрації, яку очолює підприємець Михайло Греньо.

На засіданні ради Наталія Тов­тин на конкретних фактах розпові­ла про негативні наслідки запро­понованих зверху «новацій» для інформаційного простору України і Закарпатської області, яка межує з чотирма країнами Європи: Сло­ваччиною, Угорщиною, Румунією і Польщею, і висловила категорич­ну позицію профспілки щодо опти­мізації штатного розкладу Закар­патської філії НСТУ, а фактично скорочення висококваліфікованих кадрів та зменшення обсягів міс­цевого мовлення.

Профспілкового лідера галузе­вої профспілки у своїх гострих, емоційних виступах підтримали члени ради, відомі журналісти, підприємці, громадські діячі, а та­кож присутній на зібранні заступ­ник голови Закарпатської облас­ної ради Петро Грицик.

У ході гострої фахової дискусії наголошувалося, що згідно з по­точним моніторингом, Закарпат­тя перебуває у зоні постійних ін­формаційних ризиків під впливом численних каналів сусідніх країн, які часом репродукують не за­вжди об’єктивну інформацію про Україну. І замість того, щоб через Закарпатську філію донести насе­ленню всебічну, правдиву, без упе­реджень інформацію про україн­ське політичне, суспільне, еконо­мічне життя на території європей­ського Карпатського регіону та прикордонних країн Євросоюзу, керівництво Національної сус­пільної телерадіокомпанії Украї­ни вдається до необґрунтованого суттєвого скорочення регіональ­ного мовлення, й зокрема закрит­тя популярних телепрограм, та звільнення тележурналістів у ре­гіоні, який є інформаційними во­ротами України в Євросоюз.

При цьому, як зазначалося, за даними офіційного сайту Держ­комтелерадіо, ціна умовної хвили­ни мовлення, що створюється ре­гіональною телестудією (98,08 грн), у рази нижча проти каналу UA (649,05 грн) чи УР - 1 (1060,39 грн).

Про дану ситуацію голова За­карпатської обласної профспіл­кової організації працівників культури Наталія Товтин інфор­мувала президію Профспілки працівників культури України (голова Людмила Перелигіна) у присутності відповідальних пра­цівників ПАТ НСТУ України.

А тим часом, на загальних зборах трудового колективу ПАТ НСТУ «Закарпатська регі­ональна дирекція» було створе­но комітет порятунку Суспіль­ного мовлення обласної філії, який запустив флешмоб на під­тримку мовлення в регіонах.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

Театр естради «Вернісаж»: тут плекають дитячі таланти

Так історично склалося, що м. Красноград про­тягом багатьох років залишається столицею га­зовидобувної галузі нашої держави. Тут працює філія бурового управління «Укрбургаз». Керів­ництво підприємства не лишається осторонь пи­тань розвитку територіальної громади міста, особливо соціального спрямування. Одним з та­ких питань є розвиток мистецького виховання та підтримка талановитих дітей.

З а ініціативи керівництва та об’єднаного профкому управлін­ня у листопаді 2011 року, для за­лучення до мистецького вихо­вання дітей працівників підпри­ємств ПАТ «Укргазвидобування», що розта­шовані на території Красноградського райо­ну, створено Дитячий театр естради «Верні­саж» Будинку техніки Бурового управління «Укрбургаз».

В естрадному театрі юні актори опанову­ють різні форми сценічного мистецтва: ак­торську майстерність, хореографію, вокал. Щорічно творчий доробок колективу попо­внюється новими мюзиклами та виставами, прем’єри яких проходять на сцені Будинку техніки на новорічні свята та до Дня захисту дітей. Виступ «Вернісажу» – це феєрія непере­вершеної майстерності, вишуканої творчос­ті, яскравих сценічних костюмів.

Керівник колективу Олена Вербнікова по­єднує в собі не лише автора сценаріїв і режи­сера - постановника, а й наставника, вчителя, друга для своїх вихованців. Особливого зна­чення у підвищенні майстерності дітей, роз­витку у них доброго смаку вона надає вдало підібраному репертуару, який складає сама. Це авторські твори, адаптовані під можли­вості юних акторів. Репертуар повною мірою визначає виконавські можливості та є твор­чим обличчям театру.

Діти вчаться розуміти театральне мисте­цтво, бути грамотними глядачами і талано­витими акторами. У творчому процесі розу­міють, що театр – не лише задоволення, а й велика натхненна праця, що потребує напо­легливості, готовності постійно розширюва­ти свої знання і вдосконалювати вміння.

«Вернісаж» – активний учасник мистецьких заходів, що проходять в м. Краснограді. Завдя­ки зусиллям адміністрації та об’єднаного профкому БУ «Укрбургаз» вихованці театру мають змогу продемонструвати свій талант і на інших сценах України. Змагаючись із колективами України та інших країн, вони з особливим твор­чим запалом дотримуються високого виконав­чого рівня і, як результат, додають до арсеналу своїх нагород гідні відзнаки.

25 червня 2019 року постановою Президії ФПУ «Вернісажу» присвоєно почесне звання «Зразковий аматорський колектив профспі­лок України».

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НАФТОВОЇ І ГАЗОВОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Безправна людина – це бідна людина і бідна країна

30 січня на майдані Конституції у м. Харкові відбувся мітинг, організо­ваний Об’єднанням профспілок Хар­ківської області проти прийняття ан­тиконституційних, антисоціальних законів України «Про працю» та ін.

А кція протесту відбулася згідно з рішенням Всеукраїнського профспілкового віча, що про­ходило в м. Києві 16 січня. Вимагати від влади відкликати антинародні проєкти законів про працю, соціальне забезпечення та профспіл­кову діяльність вийшли понад 2 тис. спілчан області. Під гас­лами «Виборюй своє право на працю негайно!», «Не стань ра­бом свого права на працю! Живи достойно!», «Безправна лю­дина – це бідна людина і бідна країна!» та ін. мітингарі вима­гали негайно зупинити процеси законодавчої руйнації трудо­вого законодавства і трудових прав (законопроєкт № 2708), законодавства про гарантії діяльності професійних спілок (№ 2681), ефективно працюючої системи загальнообов’язкового державного соціального страхування (№ 2275).

Мітингарі закликали владу запросити технічну місію експертів Міжнародної організації праці з метою надання консультативної допомоги в опрацюванні законодавства про працю, про профспілкову діяльність та законів щодо со­ціального забезпечення, а також розпочати у форматі тристороннього соціального діалогу роботу над справедливою трудовою реформою у повній відповідності до Конституції України, міжнародних зобов’язань держави щодо євроінте­граційного курсу за участю експертів МОП.

У своїй промові голова Об’єднання профспілок Харків­ської області Сергій Тесленко підкреслив, що дуже симво­лічно те, що саме на площі Конституції люди зібралися, аби висловити свою думку щодо антиконституційних дій влади.

Виступаючі, які представляли трудові колективи під­приємств, установ і організацій Харківщини, різних сфер економіки області донесли до громадськості тривогу й обу­рення так званою «трудовою реформою», яка є грубим пору­шенням трудових прав людини, руйнуванням збалансова­ної законодавчої системи трудових прав і гарантій, ігнору­ванням норм Конституції і трудового законодавства Укра­їни, європейського і міжнародного права.

Учасниками заходу було прийнято та підтримано Резо­люцію мітингу на виконання Резолюції Всеукраїнського віча профспілок на захист трудових і соціально - економіч­них прав людини праці, текст якої передано представникам сторін соціального діалогу в області.

ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

До теми

Законопроєкт № 2708 – це порушення трудових прав людини, руйнування збалансованої законодавчої сис­теми трудових прав і гарантій, ігнорування Конституції України, європейського і міжнародного права. Зазначе­ний законопроєкт скасовує законодавче регулювання системи оплати праці та виплату індексації, дає право роботодавцю звільняти працівника без будь-яких під­став, без згоди працівника збирати персональні дані до прийняття на роботу, встановлювати трудовим догово­ром нефіксований робочий час, зменшувати оплату за роботу в нічний та понаднормовий час, вихідні та свят­кові дні. Це не повний перелік нововведень. Поспішни­ми та невиваженими змінами законодавства про пра­цю, соціальне страхування і соціальний діалог Кабмін провокує до загострення ситуації в суспільстві, проти­стояння між працівниками і роботодавцями.

 


Законопроєкт, який веде до дестабілізації суспільства

Такого висновку дійшли учасники на­уково-практичного заходу «Урядовий законопроєкт «Про працю», що відбув­ся у формі кругло­го столу 24 січня в Будинку вчених за участю професорів і доцентів кафедр трудового права ви­щих навчальних за­кладів мм. Львова та Хмельницька.

Й ого ініціаторами й організаторами ста­ли кафедра соціаль­ного права Львів­ського національ­ного університету ім. Івана Франка, яку очолює професор Пилип Пилипенко, обласна ор­ганізація Профспілки праців­ників освіти і науки України (Марія Яцейко), первинна профорганізація Франкового вишу (Юліан Бек), Український центр соціально - правових дослі­джень, представники яких під­писали Резолюцію з понад пів­сотнею пропозицій, доповне­ннями і поправками до законо­проєкту про працю № 2708, адре­совану Офісу Президента, Вер­ховній Раді, Кабміну, з вимогою відкликати ще один законопро­єкт № 2681, спрямований проти профспілок.

В обговоренні законопроєк­тів, що стосуються нового тру­дового законодавства, взяли участь помічники народних де­путатів від Львівщини, депута­ти обласної ради, заступник Го­лови Федерації профспілок України Євген Драп’ятий, профспілкові юристи, голова Об’єднання профспілок Львів­щини Роман Дацько, галузеві профлідери області та ін. Моде­раторами заходу стали доктор юридичних наук, завідувач ка­федри соціального права, за­служений юрист України, пред­ставник Українського центру соціально-правових дослі­джень Пилип Пилипенко та го­лова Львівської обласної орга­нізації профспілки працівни­ків освіти і науки Марія Яцей­ко. Пилип Пилипенко акценту­вав увагу присутніх на пода­них раніше й опрацьованих українськими та міжнародни­ми експертами законопроєк­тах, що пройшли, як він зазна­чив, «сумний шлях, бо вони не прийняті свого часу, є альтер­нативними і з причин неугод­ності олігархам відхилені й но­вою владою».

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціального права Львівського національ­ного університету ім. Івана Франка Володимир Бурак, ана­лізуючи статті колективних трудових прав, наголосив: «У вищезгадуваному проєкті зако­ну «Про працю» немає засадни­чих принципів регулювання трудових відносин, не окресле­но предмету і сфери їх регулю­вання. Юридично неправиль­не, до прикладу, посилання на іноземні норми закону для іно­земців, які працюють в Україні і мають діяти в правовому полі Української держави, тощо. За­конопроєкт ігнорує локальні трудові акти. Скільки ми, профком університету, науков­ці, не зверталися з листами до Верховної Ради і Кабміну із за­питанням, хто ж працює над за­конопроєктом, конкретної від­повіді не отримали...».

Його колега кандидат юри­дичних наук Тетяна Парпан, аналізуючи вказаний законо­проєкт у частині статей про трудовий договір, правила його укладення та припинен­ня, зауважила про відсутність класифікації професій, згадки про посадові інструкції, визна­чення робочого місця, від якого залежать умови праці, оплата, інші ключові моменти трудо­вих відносин, що ведуть до сва­вілля роботодавців щодо на­йманих працівників. Нечіт­кість у визначенні тривалості робочого часу, приміром на­йманого працівника, норму­вання оплати праці призводять до того, що для пенсійного ста­жу треба працювати щонай­менше півстоліття.

Конкретикою вирізнявся ви­ступ доцента кафедри соціаль­ного права Франкового вишу Ірини Ласько щодо нечіткого регулювання тривалості від­пусток, порядку тривалості ро­бочих змін.

У питаннях охорони праці, наголосив у своєму аналізі за­конопроєкту кандидат юридич­них наук Володимир Стрепко, залишаються поза сферою ре­гулювання питання умов пра­ці, не передбачено балансу ін­тересів учасників трудових відносин, зобов’язання робото­давця щодо усунення навіть небезпечних для життя праців­ника факторів, компенсації за шкідливі умови праці, роботи в позаурочний час, вихідні і святкові дні.

Про суперечливість проєкту Закону про працю директивам Ради Європи говорив науко­вець Дмитро Швець.

Представник роботодавців Михайло Яворський вважає, що цей недосконалий доку­мент стане підставою для роз­балансування основ соціально­го партнерства та руйнівного для держави соціального збу­рення, що зашкодить й самим роботодавцям, не кажучи про найманих працівників. Такі ді­лові зустрічі, аналітичні діало­ги, на його переконання, треба вести спільно в тристоронньо­му форматі регулярно, на випе­редження соціальних загроз.

Завідувач кафедри трудово­го права Львівської академії друкарства Валерій Жидець­кий наголосив: законопроєкт недосконалий, без науково-юридичного фундаменту, з яв­ними недоліками, не враховує інтересів головного багатства держави, не золота, більшого – людей праці, веде до падіння міжнародного іміджу держави, рейтингів влади.

Роман Дацько та Марія Яцейко подякували науковцям за співпрацю і підтримку в бо­ротьбі професійних спілок за права трудівників.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

Євген Драп’ятий, заступник Голови Федерації профспілок України:

«Ніхто права не подасть нам на тарілочці, за них треба боротися. Круглий стіл посилює позицію профспілок, а висновки понад 7 тис. фахівців у га­лузі права щодо проєкту законів про працю і проф­спілки, що не дають пред­ставникам влади кулуарно приймати стратегічні рі­шення для життя народу і держави, додають наснаги найпотужнішій професій­ній громадській організації в її боротьбі за інтереси трудової людини, наснаги й надалі відвойовувати тактичні проблеми, тих же 3 млрд грн боргів із зарплати 110 тис. сімей грома­дян України, частину яких вже відсуджено за участю профспілки й отримано працівниками. Боротьба тільки розпочалася, проф­спілки не відступлять».

 

Зразкове соціальне партнерство – результат багаторічної взаємодії сторін

Науковці розглядають со­ціальне партнерство як «надійну форму досяг­нення громадської зла­годи, вироблення узго­дженої політики в галузі соціально-трудових від­носин». Саме така налаго­джена співпраця між сто­ронами – роботодавцями та профспілками є запо­рукою гармонійних відно­син і в колективах.

С еред кращих соціальних партнерів профспілок уже не один рік – два де­ревообробні підприєм­ства на Рівненщині: Кос­топільське підприємство «Свіспан Лімітед» та ТОВ «Костопільський фанерний завод».

Неодноразово керівників цих під­приємств було відзначено різними профспілковими нагородами, подя­ками та грамотами обласної галузе­вої профспілки працівників лісових галузей і ЦК профспілки, Федерації профспілок області та ін. І ось, наре­шті, найвища нагорода – Почесний знак Федерації профспілок України «За розвиток соціального партнер­ства» знайшла своїх героїв на тере­нах Рівненської області.

12 лютого голова Федерації проф­спілок Рівненщини Микола Шер­шун та голова обласної організації профспілки працівників лісових га­лузей Клавдія Подворна урочисто вручили Почесний знак з подякою та сподіваннями на подальшу співпрацю директору ТОВ «Свіспан Лі­мітед» Юлії Федишин та директору ТОВ «Костопільський фанерний за­вод» Роману Трофимчуку.

ПРОФІНФОРМ ФПО РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання