« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Григорій Осовий: «Необхідно консолідувати зусилля всіх членів профспілок на боротьбу з «лібералізацією» трудових відносин»

Григорій Осовий: «Необхідно консолідувати зусилля всіх членів профспілок на боротьбу з «лібералізацією» трудових відносин»

  З турботою про кожно­го найманого працівни­ка через загрозу вне­сення ліберальних змін до трудового законо­давства, що звужують права трудящих, вибо­рені протягом трива­лого часу, на розшире­ному засіданні президії Київської міської ради профспілок обговоре­но питання щодо ново­го Трудового кодексу.


Ч лени президії Київ­міськпрофради, профактивісти та пред­ставники трудових колективів столиці висловили занепокоєність стосов­но планів влади кардинально лібе­ралізувати трудові відносини в Україні, довівши їх фактично до спрощення процедур прийняття- звільнення з роботи, а також по­збавлення найманих працівників можливості обстоювати свої права на гідні зарплату, умови праці, со­ціальні гарантії тощо.

Голова Федерації профспілок України, Голова СПО об’єднань профспілок Григорій Осовий де­тально розповів про те, що вже зро­блено Президією ФПУ, СПО, керів­никами членських організацій для донесення позиції профспілок до владних інституцій. «Виклики є ре­альними, тому що змінюється іде­ологія трудових відносин, – сказав профспілковий лідер, – сьогодні держава демонструє, що вона не має наміру опікуватись інтересами громадян тією мірою, як це було ра­ніше, що знаходить відображення у законопроектах, які пропонують­ся, та заявах представників вищих органів влади. Проте, метою проф­спілок є забезпечення гармонізації відносин між працею і капіталом». Через це намірам влади звузити за­конні права працюючих, як шля­хом прийняття ліберального Тру­дового кодексу, розробленого в ін­тересах виключно роботодавців, так і спробою усунути профспілки від управління Фондом соціально­го страхування, потрібно дати рі­шучу та масштабну відсіч.

Говорячи про першорядні за­вдання, що постають перед проф­спілками в умовах наступу на пра­ва трудівників, Голова ФПУ наголо­сив на необхідності дійти до кож­ної первинної профспілкової орга­нізації. Слід провести комплекс інформаційно-роз’яснювальних за­ходів, щоб люди зрозуміли, що саме вони втрачають внаслідок ухвалення того варіанта Трудового кодексу, який готується владою.

Профспілками розроблений і пропонується для обговорення власний проект Трудового кодексу, який необхідно підтримати усім разом, щоб він став справді «народ­ним». Але це потрібно зробити усві­домлено та солідарно, – лише така позиція профспілок за підтримки широких верств населення може бути сприйнята парламентарями й урядовцями як вагомий аргумент дослухатися до думки народу.

На переконання профспілково­го лідера, додаткову технічну допо­могу при внесенні змін до трудово­го права і соціального законодав­ства українській владі можуть на­дати такі відомі міжнародні інсти­туції, як Міжнародна організація праці, до керівництва якої вже звернулась ФПУ.

Як зазначив голова Київської міської ради профспілок Вален­тин Мельник, «йде наступ не лише на права профспілок, а й усіх людей праці. Звужуються за­конні права держслужбовців, освітян, виробничників. Люди повинні розуміти, чим це їм за­грожує. Натомість, більшість громадян не згодні з таким ста­новищем, і влада повинна про це знати».

Валентин Мельник закликав присутніх організувати та про­вести робочі наради у своїх проф­спілкових організаціях задля роз’яснення ситуації, що скла­лась, а також віднайти шляхи співпраці з народними депутата­ми для підтримки профспілково­го проекту Трудового кодексу.

Необхідно консолідуватись, щоб захищати кожну позицію в трудовому законодавстві заради людини праці, – наголошували у виступах учасники зібрання.

Президія Київміськпрофради також ухвалила Заяву проти руй­нування системи соціального страхування.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Виклики і загрози профспілковому руху

У Херсонській обласній міжгалузевій раді профспілок відбувся семінар, на який були за­прошені голови обласних, районних, міських організацій профспілок, а також первинних профорганізацій.

В ідкрив захід голова Херсонської облміжпрофради Анатолій Добровольський.

Семінар провела керівник департаменту профспіл­кового руху та зв’язків з громадськими організаціями Федерації профспілок України Лариса Ровчак. Учасни­ки навчання розглянули дві актуальні теми: «Про виклики і загро­зи профспілковому руху та завдання ФПУ та її членських організа­цій в сучасних умовах» і «Проведення звітів і виборів в організаці­ях профспілок усіх рівнів».

Лариса Ровчак наголосила, і це одностайно було підтримано слу­хачами, що одним з головних засобів для посилення потенціалу ФПУ та профспілкового руху є профспілкове навчання.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА МІЖГАЛУЗЕВА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

Активісти вугільної галузі поповнили багаж знань

За підсумками 2018/2019 навчаль­ного року в системі профспіл­кової освіти Дніпропетровське облпрофоб’єднання посіло перше місце серед територіальних проф­центрів України. Потрапив до гурту найкращих (перше місце в номіна­ції на кращі навчальні методичні ма­теріали) й Дніпропетровський тер­ком профспілки вугільників (голова Сергій Юнак). Про високий рівень організаційної роботи в цій провід­ній членській організації облпроф­центру свідчить й проведений на днях теркомом в Навчальному цен­трі облпрофоб’єднання семінар.

Ц ього разу його учасниками стали профак­тивісти шахт «Самарська» та «Благодат­на», Центральної збагачувальної фабри­ки, автобази та підприємства «Павлоград­погрузтранс».

Слухачам було запропоновано лекції з питань орга­нізаційно-інформаційної, економічної та правової ро­боти профспілок, розвитку системи соціального діало­гу, міжнародного досвіду колдоговірного регулювання трудових відносин, проведення атестації робочих місць. Їх прочитали, зокрема, завідувачка відділу облпрофцентру з питань соціально-економічного захисту трудящих Тетяна Мазана та головний спеціаліст із пра­вової роботи обкому профспілки працівників культури Олексій Погрібняк, науковці вишів Дніпра.

14 листопада з учасниками семінару зустрівся голо­ва Дніпропетровського облпрофоб’єднання, член Пре­зидії ФПУ Віталій Дубіль, який розповів шахтарям про діяльність Федерації та облпрофцентру з відстоювання інтересів трудящих, перипетії боротьби довкола Держ­бюджету–2020, нового Трудового кодексу та інших за­конодавчих актів, які стосуються людини праці. Профактивісти були також поінформовані про зустріч голо­ви облпрофцентру з новим головою Дніпропетровської облдержадміністрації Олександром Бондаренком. Ві­талій Дубіль відповів і на запитання слухачів.

Профактивісти відзначили високий рівень організації семінару в Навчальному центрі облпрофоб’єднання, а та­кож звернули увагу на оновлення будівлі та приміщень центру, його готелю, де є всі умови для проживання.

ВІКТОР КОВРИГА,

ЗАВІДУВАЧ ПРЕС-ЦЕНТРУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

ПРЯМА МОВА

Віталій Дубіль, голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок:

«Спілкуючись із профспілковими активістами ву­гільної галузі Західного Донбасу, ще раз переко­нався в тому, що в них є не тільки зацікавленість в отриманні нових знань з різної тематики, а й готовність застосовувати їх у своїй повсякденній роботі. Бо життя стрімко змінюється, дуже не­просто нині складаються відносини з роботодав­цями різних рівнів, є й питання як до них, так і до органів влади щодо вирішення соціально-побу­тових проблем: забезпечення Західного Донбасу водою, ремонт доріг тощо. І вирішення цих про­блем залежить від нашої єдності, спільних актив­них дій, принциповості профспілкових лідерів. І ми не повинні розчаровувати людей».

22.11.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання