« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Звіти і вибори

Звіти і вибори

Із багатьох напрямів діяльнос­ті Закарпатська обласна проф­спілкова організація праців­ників культури – серед лідерів галузевих профспілок краю та обласних організацій галузе­вої профспілки України. І все завдяки вмінню вести соціаль­ний діалог, працювати з людь­ми, відстоювати їх права та ін­тереси, вирішувати проблеми галузей, які об’єднує проф­спілка, домагаючись кінцевих результатів. Про це йшлося на ХХІІІ обласній звітно-виборній конференції профспілки пра­цівників культури Закарпаття.

Г олова обласної профспілкової орга­нізації, член Ради ФПУ Наталія Тов­тин зробила детальний аналіз робо­ти профорганізацій галузі протягом 2014–2019 років. Її виступ було вдало доповнено матеріалами збірника «Від конфе­ренції до конференції» про діяльність галузевої профспілки у звітному періоді. Серед пріорите­тів – внесення на адресу ЦК профспілки праців­ників культури, владних структур різних рів­нів конкретних пропозицій щодо діяльності закладів культури і спорту, журналістів, полі­графістів, соціально-економічного захисту пра­цівників цих галузей, доповнення до галузевих угод. Вагомим інструментом захисту прав та інтересів спілчан є Угода між департаментом культури ОДА та облпрофорганізацією, яку не­щодавно укладено на новий термін – 2019–2022 роки, а також колективні договори на місцях, якими охоплено всіх працюючих.

Серед досягнень профспілки – проведення заходів у рамках Року первинної профспілкової організації, започаткованому в галузевій проф­спілці саме в Закарпатській області за участю голови ЦК Профспілки працівників культури України Людмили Перелигіної, проведення га­лузевого огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію, зборів голів первин­них профорганізацій галузі. Серед пріоритетів профспілки також організація роботи єдиного в Україні оздоровчого табору подібного профілю «Гармонія» для творчо обдарованих дітей, ви­плата профспілкових стипендій студентам з ма­лозабезпечених сімей та дітям-сиротам з Ужго­родського музичного коледжу ім. Дезидерія За­дора та Ужгородського коледжу культури і мис­тецтв, проведення профспілкового футбольного турніру серед команд засобів масової інформа­ції до Дня журналіста, піднесення іміджу проф­спілки працівників культури шляхом їх актив­ної участі у святкуваннях, фестивалях, інших заходах, які проводяться в області. За чисельніс­тю галузева профспілка краю нині посідає третє місце серед 17 галузевих профспілок області, хоча на початку звітного періоду була п’ятою.

Проблемними, з уболіванням за стан справ були виступи на звітно-виборній конференції керівників профспілкових організацій, відділів культури райдержадміністрацій, спортивних структур, а також заступника директора депар­таменту культури Закарпатської ОДА Ілдики Молнар, начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Укра­їни в Закарпатській області Ігоря Сегляника, директора – художнього керівника Мукачів­ського драматичного театру, члена ЦК проф­спілки працівників культури України Юрія Глеби, заступника голови Закарпатської облпрофради Василя Захарця та інших, загалом 12 виступаючих. І що характерно, традиційна ре­пліка «припинити виступи» жодного разу не пролунала. Адже в усіх конструктивних висту­пах пропонувалися конкретні шляхи вирішен­ня проблем у галузях культури.

Серед першочергових завдань – вдоскона­лення соціального діалогу, особливо з керівни­ками нових об’єднаних територіальних громад, оплати праці, й зокрема дотримання законодав­ства у виплаті доплат і надбавок працівникам культури і спорту, проведення атестації праців­ників культури і мистецтва, представлення до нагород, відновлення оздоровлення працюю­чих та їх дітей за кошти Фонду соціального страхування тощо. Усі ці пропозиції було взято на контроль і включено до прийнятої постано­ви звітно-виборної конференції профспілки.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

ФОТО АВТОРА

 

Серед пріоритетів – створення умов для продуктивної зайнятості працівників

23 травня у примі­щенні Миколаївської облпрофради відбув­ся V пленум Микола­ївської обласної ради профспілки працівни­ків соціальної сфери.


У роботі пленуму взя­ли участь члени об­ласної ради проф­спілки, начальник відділення НСПП у Миколаївській області Оксана Євченко, заступник голови Ми­колаївської облпрофради Лю­бов Онищенко, голови первин­них профспілкових організацій.

На засіданні було розгляну­то питання про роботу прези­дії обласної організації проф­спілки за 2018 рік, підсумки ре­візії фінансово-господарської діяльності у 2018 році, затвер­дження бюджету на 2019 рік, проведення звітно-виборних зборів у первинних профспіл­кових організаціях та ін.

Голова обласної організації профспілки працівників соці­альної сфери Ольга Василюк, звітуючи перед присутніми про роботу президії обласної ради профспілки за 2018 рік, наголо­сила, що своїми пріоритетними завданнями профспілка вважає створення умов для продуктив­ної зайнятості працівників, під­вищення реального рівня дохо­дів, створення ефективних сти­мулів до праці, надання допомо­ги у вирішенні соціально-еконо­мічних проблем трудових колек­тивів. Саме тому президія облас­ної ради профспілки активно співпрацює з органами виконав­чої влади, члени президії регу­лярно беруть участь у зустрічах з керівниками різних рівнів, ви­користовують різноманітні фор­ми співпраці, спрямовані на по­передження порушень прав пра­цюючих у соціальній сфері.

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ЦР ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

 

Підсумки оздоровчої кампанії – 2018

27 травня у Федерації профспілок Рів­ненської області підбили підсумки кампанії з оздоровлення та відпочин­ку дітей у 2018 році.

У масовому оздоровленні дітей Федера­ція профспі­лок області та її членські організації бе­руть найактивнішу участь. Адже стан здоров’я дітей – чи не най­важливіший показник рівня соціально-еконо­мічного розвитку суспіль­ства. Профспілки, викону­ючи зобов’язання за Тери­торіальною тристорон­ньою угодою, забезпечу­ють організацію літнього відпочинку дітей, членів профспілок, виділяючи з бюджетів профспілок пев­ну суму коштів для зде­шевлення путівки.

Щоб досягти найкра­щих результатів у кількіс­ному і якісному оздоров­ленні, спілчани працю­ють спільно за методом часткової участі у викупі путівки, за рахунок ко­штів державного та місце­вого бюджетів. Залучаю­чи до цієї доброї справи також господарників та спонсорів, вдається змен­шити батьківську допла­ту, і таким чином більше діток області мають змогу змістовно відпочити й оздоровитись улітку.

Спільне засідання президії і координацій­ної ради ФПО вів голова Федерації профспілок об­ласті Микола Шершун, а основним доповідачем була його заступник Ма­рія Рожко. За її словами, уникнення тендерної процедури на закупівлю дитячих путівок, вико­нання Обласної програ­ми відпочинку та оздо­ровлення дітей в 2018 році та часткова участь всіх зацікавлених у ви­купі путівок на місцево­му рівні дали змогу оздо­ровити в 2018 році на 562 дитини більше, ніж у 2017-му.

Кількість коштів, залу­чених на організацію оздоровлення та відпо­чинку дітей, за організа­ційною та фінансовою участю членських органі­зацій ФПО, становить 12218,4 тис. грн. З них профспілкові структури залучили з бюджетів профспілок 5831,0 тис. грн, що становить майже 47,7% від загальної вар­тості дитячої путівки. «Аналіз підсумків оздо­ровчої кампанії 2018 року свідчить, що можна було б оздоровити набагато більше дітей за умови від­новлення фінансування Фонду соціального стра­хування та збільшення виділених коштів на оздо­ровлення дітей у держав­ному та місцевих бюдже­тах», – вважає Марія Рож­ко. Можливості для цього є, як і відповідна законо­давча база. Нагадаємо, цьогоріч повноваження щодо оздоровлення та від­починку дітей передано Управлінню соціального захисту населення облдержадміністрації.

Головуючий Микола Шершун закликав усіх голів обласних профоб’єднань активно долу­чатись до часткової участі у викупі путівки, щоб в 2019 році оздорови­ти більшу кількість ді­тей, ніж у 2018-му.

Насамкінець члени розширеного засідання президії розглянули і за­твердили постанову щодо підготовки до оздоров­лення та відпочинку ді­тей у 2019 році. Також від­значено Подяками кращі заклади оздоровлення, які мали значні досягнен­ня в роботі, а також їх ке­рівників та відповідаль­них працівників.

ПРОФІНФОРМ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Підготовка робітничих кадрів: німецький досвід на українському ґрунті

У ході європейської інтеграції профспілки Дніпропетровщини спільно з Федерацією організацій роботодавців області долучилися до реалізації українсько-німецького проекту «Розвинений соціальний діалог в Дніпропетровському регіоні», що також діє в Києві та Київській області.

У рамках проекту в Дніпрі від­бувся міжнародний форум з питань розвитку соціально­го партнерства в професій­ній освіті, в якому, крім представницької німецької делегації, взяли участь й представники організа­цій роботодавців Грузії та Вірменії.

Зокрема, було підбито проміжні під­сумки реалізації спільного проекту ро­ботодавців області з німецькою органі­зацією роботодавців NORDMETALL – Exam Dnipro щодо зовнішнього управ­ління підготовкою кадрів з елемента­ми дуальної системи навчання на під­приємствах.

Не секрет, що наші підприємства відчувають нині значну нестачу квалі­фікованих кадрів. Крім масової мігра­ції їх за кордон у пошуках гідного заро­бітку та падіння останніми десятиріч­чями престижу робітничих професій, причиною дефіциту стало й зменшення уваги держави та роботодавців до під­готовки кадрів. Раніше в країні існува­ла розвинена і збалансована з потреба­ми економіки система профтехосвіти, коли майже кожне велике підприєм­ство мало своє власне ПТУ (яскравий приклад: ПТУ № 15 і металургійний за­вод ім. Петровського, нині – ДМЗ, що дозволяло отримувати в перспективі добре підготовлених теоретично та практично робітників провідних про­фесій). Діяла також дуже ефективна система наставництва, коли молодого робітника оточували повсякденною увагою та піклуванням.

Але на початку 90-х в Україні, з пере­данням ПТУ до відома Міносвіти, цей дуже важливий ланцюжок безпосеред­нього і добре відпрацьованого зв’язку навчання і виробництва було, на жаль, бездумно розірвано.

Водночас у Німеччині, як зазнача­лось на форумі, цю запроваджену ще на початку минулого століття систему продовжували розвивати і вдосконалю­вати, при цьому проповідуючи та мате­ріально стимулюючи в суспільстві культ кваліфікованого робітника. Ні­мецькі учні поєднують навчання в профшколі з практичною роботою на підприємстві, де відповідно до укладе­ного договору отримують певну оплату й гарантовано бронюють собі місце майбутньої роботи (таким чином, ско­рочується період адаптації, відсутні витрати на додаткове навчання на ро­бочому місці та рекрутингові послуги з боку постачальників кадрів). Крім того, роботодавцям дозволено (на від­міну від України) відносити оплату учням на собівартість до витратної час­тини, а також вони мають певний бонус від банків при встановленні відсотка в ході кредитування.

Дуже важливим напрямом є й запро­ваджений там принцип професійної уні­версалізації підготовки кадрів: у той час як у нас зареєстровано більше 4 тис. професій, у Німеччині їх лише 342.

Німецький досвід викликав інтерес у багатьох наших підприємців і, як під­креслював на форумі голова Федерації роботодавців області Віктор Сергеєв, до реалізації цього проекту в регіоні вже долучились понад 150 підприємств бага­тьох провідних галузей економіки.

Наразі дніпропетровські роботодавці особливо зацікавлені в кваліфікованих верстатниках, зварювальниках, слюса­рях-ремонтниках та інструментальни­ках, операторах верстатів із ЧПУ, маши­ністах кранів, механіках, наладчиках та ін. Сподіваються вони й на вдосконален­ня законодавчої та нормативної бази, як це робиться в Німеччині, зокрема сто­совно податкових та банківських пільг, статусу інструктора та наставника, обов’язкового відпрацювання 2–3 роки робітником, який за кошти підприєм­ства навчався за дуальною системою.

Виступають роботодавці і за поліп­шення профорієнтаційної роботи, пере­профілювання ПТУ та коледжів відпо­відно до потреб виробництва. Щодо останнього, то сьогодні, за словами учасника форуму – гендиректора Верх­ньодніпровського ТОВ «Астра» Володи­мира Тарабана, його підприємство іні­ціює перед керівництвом місцевої об’єднаної територіальної громади ви­рішення питання щодо збільшення у місцевому коледжі переліку технічних спеціальностей, впровадження системи дуального навчання.

Усі ці та інші питання підготовки ка­дрів знайшли відображення в підписа­ній між Федерацією організацій робото­давців Дніпропетровщини та обласним об’єднанням профспілок резолюції.

Значну роботу в цьому напрямі, як зазначив на форумі голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль, проводять і профспілки. Тільки останнім часом за ініціативою профцентру було проведе­но цілу низку заходів за участю соціаль­них партнерів та керівників системи профтехосвіти, що дозволяє «навести мости» між ПТУ та виробничниками, вирішити окремі питання фінансування цих закладів.

Певні позитивні результати в цій сфері вже досягнуті в будівельній галу­зі та в агропромисловому комплексі, на підприємствах космічного машинобу­дування та ін. Надсилались також спільні звернення до центральних ор­ганів влади щодо необхідності збере­ження державної системи профтехосві­ти та забезпечення її гідного фінансу­вання і матеріального забезпечення з метою наближення до реальних потреб економіки.

ВІКТОР КОВРИГА

Віталій Дубіль, голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок:

«Спільні напрацювання учасників цього важливого заходу з удоско­налення підготовки кадрів прези­дія облпрофцентру буде втілювати в життя, залучаючи до цього всі наші профорганізації».

 

Подолати виклики можна лише солідарними діями

30 травня в приміщенні Федерації профспі­лок області відбулася ХХІІ звітно-виборна конференція Вінницької обласної організа­ції профспілки працівників культури.

У роботі конференції взяли участь делегати та запрошені, а саме голова Профспілки праців­ників культури України Людмила Перелигі­на, голова Федерації профспілок області Ми­кола Колесник, заступник голови облдержад­міністрації Ігор Івасюк, заступник Вінницького міського голови Галина Якубович, начальник управління культури та мистецтва ОДА Станіслав Городинський, директор де­партаменту культури міської ради Максим Філанчук.

У виступах голови обкому Тетяни Побережної та деле­гатів конференції зазначалося, що Профспілка працівни­ків культури України зберегла соціально-економічні до­сягнення минулих років. Значна роль належить соціаль­ному діалогу, як на галузевому, так і регіональному рівні, тісній співпраці з новоствореними територіальними гро­мадами, законодавчій, правозахисній, міжнародній та культурно-масовій роботі.

Голова Профспілки працівників культури України Люд­мила Перелигіна зосередилась на проблемах галузі, вирі­шенням яких сьогодні займається ЦК Профспілки. А саме: прискорення прийняття низки урядових постанов соціаль­ного спрямування, проекти яких вже погоджені Профспіл­кою; удосконалення нормативно-правової бази мистецької освіти; подолання соціальної несправедливості щодо нау­ково-педагогічних працівників закладів вищої освіти сфе­ри культури; прискорення затвердження мінімальних стан­дартів забезпечення громадян культурними послугами та ін. Голова Профспілки поінформувала, що всі порушені Профспілкою питання планується обговорити під час її осо­бистої зустрічі з мністром культури України Євгеном Ни­щуком, яка відбудеться найближчими днями.

Голова Федерації профспілок області Микола Колесник зупинився на основних напрямах роботи ФПО, звернув увагу делегатів на виклики та проблеми профспілок та наголосив, що їх подолання можливе лише солідарними діями. Микола Колесник відзначив високий рівень роботи Вінницької об­ласної організації профспілки працівників культури.

Заступник голови ОДА Ігор Івасюк привітав делегатів конференції та зазначив, що для обласної державної ад­міністрації галузь культури є пріоритетною. Протягом останніх 3 років понад 60 млн грн виділено галузі для проведення поточних і капітальних ремонтів закладів культури та зміцнення їх матеріально-технічної бази.

Заступник Вінницького міського голови Галина Яку­бович відзначила якісний соціальний діалог між Феде­рацією профспілок області та обласною організацією профспілки працівників культури.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання