« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Навчання з питань охорони праці

Навчання з питань охорони праці

На базі Зонального навчаль­но-методичного центру Дні­пропетровського обласно­го об’єднання профспілок відбувся семінар-навчання з питань охорони праці для представників Профспілки металургів і гірників України.

О рганізатор навчання – тех­нічна інспекція праці Проф­спілки трудящих металур­гійної і гірничодобувної промисловості України.

Понад 30 учасників семінару, які є пред­ставниками первинних профспілкових ор­ганізацій найбільших підприємств гірничо- металургійного комплексу України, приві­тав перший заступник голови ЦК ПМГУ Ва­лерій Гавриленко. Він ознайомив присутніх із станом та проблемами металургійної га­лузі, діями профспілки щодо їх вирішення.

Головний технічний інспектор праці ЦК ПМГУ Володимир Білик розповів слухачам про стан виробничого травматизму та проф­захворюваності на підприємствах галузі, дії профспілки щодо захисту прав спілчан у сфері охорони праці, зокрема зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці. Він представив завідувача відділу технічної ін­спекції праці департаменту охорони праці апарату ФПУ Тетяну Горюн, яка поінформу­вала про дії ФПУ із захисту прав спілчан у сфері охорони праці та провела заняття на тему «Правові підстави здійснення проф­спілками громадського контролю за додер­жанням роботодавцями законодавства про охорону праці. Основні методи його органі­зації та проведення».

Викладач Дніпропетровського націо­нального університету залізничного тран­спорту Василь Лоза ознайомив слухачів з практичним застосуванням Порядку розслі­дування та ведення обліку нещасних випад­ків на виробництві, профзахворювань та аварій на виробництві.

Про гігієну праці, медичні огляди та про­філактику профзахворювань учасникам се­мінару розповіла завідувач відділення про­філактики Дніпровської клінічної лікарні на залізниці Н. Василевицька. Тему «Професій­не вигорання профспілкового працівника: причини і профілактика» розкрила у своєму виступі викладач ЗУМЦ Наталія Нєженцева.

Під час семінару відбулися й практичні заняття. За результатами навчання його учасники пройшли перевірку знань законо­давства з охорони праці й отримали відпо­відні посвідчення, що підтверджують їх по­вноваження як представників ПМГУ з пи­тань охорони праці.

ПРОФСПІЛКА ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ

І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Підвищення професійної компетентності членів команди

Молодіжна рада Об’єднання профспілок Хар­ківської області впевнена, що постійне підви­щення професійної компетентності членів ко­манди – одна з важливих складових успішної діяльності та розвитку всієї організації. Саме тому в плані роботи Молодіжної ради значну увагу приділено навчанню молодих профліде­рів – такі заходи покликані мотивувати та за­охочувати їх до роботи, розширювати коло професійних інтересів, а також вдосконалю­вати корпоративну культуру організації.

Д овгоочікуваним запланованим за­ходом стали виїз­ні семінари-тре­нінги для членів Молодіжної ради ОПХО, що відбу­лися 3–5 травня у мальовничому Печенізькому районі Харківської області. Для організації інформа­тивної частини семінарів було за­лучено навчально-методичний центр Федерації профспілкових ор­ганізацій Чернігівської області, який посів І місце у номінації «Кра­щий навчальний заклад профспі­лок» та відомий на всю Україну за­вдяки унікальній системі навчан­ня профспілкових кадрів.

Запрошені з НМЦ тренери Віта­лій Копиш та Володимир Коваль­чук провели багаторівневе комп­лексне інтерактивне навчання на загальну тему «Модернізація робо­ти профспілок через впроваджен­ня успішних практик та залучення молоді». Як зазначили модератори заходу, Молодіжна рада ОПХО по­ставила за мету «охопити неосяж­не» – перелік питань для обгово­рення був амбіційно широким, але кожна з проблем модернізації ро­боти профспілок за допомогою роз­витку молодіжного руху надто важлива, щоб її упустити.

У рамках навчання члени Мо­лодіжної ради обговорювали пи­тання ключових профспілкових цінностей, базових ідеологій, що визначають профспілки як важли­ві неполітичні організації для за­хисту прав та соціальних інтересів працюючих. Окрім відомих цін­нісних орієнтирів, таких як за­хист, справедливість, солідар­ність, рівність, свобода та демо­кратія, акцент було зроблено на розвитку – саме цей процес зазви­чай випадає з поля зору під час бо­ротьби за сталість та стабільність.

Подальші лекційні заняття та жваві дискусії проходили за тема­ми розвитку позитивного іміджу профспілок, а також розвінчання сталих корпоративних міфів про «пережитки минулого», залеж­ність від адміністрації та безді­яльність. Члени Молодіжної ради ОПХО навчились проводити діа­гностику організацій на основі су­часних теорій та знаходити «слаб­кі місця» для вдосконалення проф­спілкової роботи на всіх рівнях.

Також окремий блок занять був присвячений сучасним засобам по­дання інформації та формуванню інформаційних меседжів для мо­лодіжної аудиторії. Учасники семі­нару оцінили важливість своєчас­ного подання інформації різними способами та за допомогою різних медійних засобів, а також необхід­ність висвітлення власних «історій успіху» для формування нового ба­чення ролі профспілкових органі­зацій у суспільстві.

Наостанок тренерами був пред­ставлений інформаційний блок, який містив цінні поради власне для роботи з молоддю, порушува­лись такі питання, як прийняття рішень у профспілкових організа­ціях, залученість профактиву, сві­доме членство, підтримка проф­спілкового лідера.

Формат навчання був по- молодіжному творчим та креатив­ним, під час тренінгів кожен з учасників мав змогу висловити власну думку, поділитись досві­дом та знаннями, а теоретична ін­формація завершувалась «друж­ньою дискусією». Цікаві завдання та постійний зворотний зв’язок у кращих традиціях методів нефор­мальної освіти допомагали краще зрозуміти та засвоїти матеріал.

Дякуємо голові ОПХО Сергію Тесленку та голові Молодіжної ради ОПХО Роману Артеменку за можливість підвищити рівень знань, отримати заряд енергії, під­тримки та натхнення для подаль­шої роботи.

АНАСТАСІЯ РОЖДЕСТВЕНСЬКА,

ГОЛОВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

Об’єднання зусиль у боротьбі за права людини праці

7 травня відбулось засідання президії Київської міської ради профспілок.

З а результатами обговорення підсумків цьо­горічного від­значення Дня праці було визнано, що проведення в столиці мі­тингу 1 Травня знайшло загальну підтримку гро­мадськості та сприяло сус­пільному запиту щодо об’єднання зусиль у бо­ротьбі за права людини праці. Наголошувалося на необхідності посилення роботи серед членів проф­спілок щодо ідеологічної підтримки та об’єднання зусиль у відстоюванні ін­тересів через безпосеред­ню участь у заходах. Та­кож було прийнято рішен­ня: звернутися до засобів масової інформації щодо об’єктивного висвітлення громадської думки, з до­триманням принципу по­лярності думок стосовно проведення заходів проф­спілками; розробити План заходів (Дорожню карту) з підготовки щорічного від­значення Дня праці – 1 Травня, де передбачити його широкомасштабне висвітлення (білборди, ефіри, круглі столи, соці­альні мережі тощо) та за­лучення всіх верств населення.

Голова Київської місь­кої ради профспілок Ва­лентин Мельник, учасни­ки засідання привітали голову Київської міської профспілки працівників текстильної та легкої промисловості Валенти­ну Проскуріну з Днем на­родження та нагороджен­ням її нагрудним знаком «Профспілкова звитяга».

УПРАВЛІННЯ ІЗ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ ТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ


Старт оздоровчого сезону – 2019

На засіданні президії Закарпатської об­ласної профспілкової організації пра­цівників культури розглянуто питання організації і проведення оздоровлення дітей влітку нинішнього року.

Я к поінформу­вала голова обласної профспілко­вої організа­ції Наталія Товтин, цього­річ, як завжди на базі Чи­надіївської дитячої шко­ли мистецтв працювати­ме галузевий оздоровчий табір для обдарованих ді­тей. Протягом 21 дня там відпочиватимуть і оздо­ровлюватимуться діти – переможці міжнародних, національних та облас­них творчих конкурсів у різних жанрах. Інша змі­на тривалістю 14 днів роз­рахована на оздоровлен­ня дітей працівників га­лузей культури. Визначе­но обсяги та джерела фі­нансування літньої оздо­ровчої компанії, а також категорії дітей, батьки яких матимуть пільги в оплаті вартості путівок за рахунок профспілкового бюджету.

На засіданні також роз­глянуто питання прове­дення в червні ц. р. VІІ об­ласної спартакіади праців­ників закладів та установ культури, турніру з міні- футболу серед команд за­собів масової інформації до Дня журналіста.

Президія прийняла по­станову про проведення 29 травня у м. Ужгороді ХХІІІ обласної звітно-ви­борної профспілкової конференції.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

27.05.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання