« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

65-річчя створення Федерації профспілок Черкаської області

65-річчя створення Федерації профспілок Черкаської області

24 квітня у Будинку вчи­теля відбулися святкові заходи з нагоди 65-ї річ­ниці створення Федера­ції профспілок Черкась­кої області.

У своїй доповіді голова ФПО Петро Шевченко розповів про етапи роз­витку профспілкового об’єднання, роботу проф­спілок у цей період, привітав вете­ранів профспілкового руху та по­дякував за турботу про людей.

Голова Черкаської обласної дер­жавної адміністрації Олександр Вельбівець, перший заступник го­лови обласної ради Валентин Тара­сенко, заступник міського голови м. Черкаси Ігор Волошин, голова обласного об’єднання роботодав­ців Борис Райков, керівники облас­них управлінь держадміністрації, фондів соціального страхування, інспекцій привітали профспілко­вий актив області з ювілейною да­тою, вручили нагороди спілчанам.

Заступник голови ФПУ Олек­сандр Шубін, вітаючи ювілярів, на­голосив на актуальності регулюван­ня трудових відносин у колективах, соціального діалогу між роботодав­цями та профспілками в період ста­новлення держави, а також вручив нагороди соціальним партнерам та профспілковим активістам.

Художні колективи профспілко­вих організацій доповнили урочис­тості виступами, які тепло сприй­мались аудиторією.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Нагороджено переможців конкурсу на кращий колективний договір

У Запорізькій облдержадміністрації відбулося нагоро­дження переможців обласного конкур­су на кращий ко­лективний договір серед підприємств, установ та організа­цій області.

В урочистому захо­ді взяли участь заступник голо­ви облдержадмі­ністрації Едуард Гугнін, голова ради облас­ної федерації роботодав­ців Олександр Головко.

Голова обласної ради профспілок Віктор Слас­тьон у вітальному висту­пі зазначив, що у Запо­ріжжі конкурс на кращий колективний договір про­водиться з 2006 року. До цього часу конкурс на кращий колективний до­говір серед підприємств, установ та організацій об­ласті проводився безпосе­редньо обласною радою профспілок: «У минулому році ми запропонували підвищити статус, рівень та значимість цього кон­курсу і проводити його разом із соціальними партнерами – обласною федерацією роботодавців та облдержадміністраці­єю». Колективні договори є основним інструментом досягнення на підприєм­ствах соціальної стабіль­ності та запобігання кон­фліктам. Виконуючи нор­ми колективних догово­рів, роботодавці і проф­спілки підприємств пра­цюють спільно, що є запо­рукою успішного розви­тку виробництва і забез­печення соціальних га­рантій працівників.

Учасниками конкурсу стали підприємства, уста­нови й організації Запо­різької області, які вико­ристовують найману пра­цю, незалежно від органі­заційно-правових форм господарювання.

Основним критерієм визначення переможців конкурсу було забезпе­чення позитивної динамі­ки на основі реалізації зобов’язань за колектив­ним договором щодо: про­дуктивної зайнятості пра­цівників; рівня заробітної плати та інших трудових виплат; рівня охорони праці та санітарно-побу­тових умов, екології; про­фесійної конкурентоспро­можності працівників; збереження чисельності працюючих та створення нових робочих місць; упровадження інновацій­них технологій; соціаль­ного розвитку підприєм­ства та соціального захис­ту працівників та їх сімей.

Рішенням організацій­ного комітету з проведен­ня конкурсу на кращий колективний договір се­ред підприємств, установ та організацій Запорізь­кої області переможцями за підсумками 2018 року визнано: Публічне акціо­нерне товариство «Запо­різький металургійний комбінат «Запоріжсталь», Публічне акціонерне то­вариство «Мотор Січ», Ка­зенне підприємство «На­уково-виробничий комп­лекс «Іскра», Приватне ак­ціонерне товариство «За­поріжвогнетрив», Приват­не акціонерне товариство «Запоріжкокс», Кому­нальну установу «Запо­різька обласна клінічна лікарня» Запорізької об­ласної ради, Комуналь­ний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвіт­ня школа-інтернат «Орі­єнтир» Запорізької облас­ної ради, Комунальне під­приємство «Запоріжрем­сервіс» Запорізької місь­кої ради, Комунальний за­клад «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності» Запорізь­кої обласної ради, Дер­жавне підприємство «За­порізький експертно-тех­нічний центр Держпраці», Приватне підприємство «Сократ», Спеціалізоване комунальне підприєм­ство «Запорізька ритуаль­на служба», ТОВ «Запо­різька оптово-роздрібна фірма «Взуття».

ТАМАРА БЕЛЕСКОВА,

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОРП

 

Збори ліквідаторів

З нагоди 33-ї річниці вшанування учасників лік­відації аварії на Чорнобильській АЕС у Будинку профспілок Закарпаття відбулися збори ліквіда­торів-чорнобильців м. Ужгорода.

У часники зібрання хвилиною мовчан­ня вшанували по­страждалих від на­слідків Чорнобиль­ської катастрофи, які пішли з життя.

Перед учасниками зібран­ня виступили голова Ужго­родської міської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Олександр Чемет, заступник Ужгородського міського голови Олександр Білак, директор департамен­ту праці та соціального за­хисту громадян Ужгород­ської міськради Андрій Бік­сей, заступник голови Закар­патської облпрофради Ва­силь Захарець та ін. Спогада­ми про трагічну сторінку на­шої історії поділилися оче­видці – члени організації «Союз Чорнобиль України».

Порушено цілу низку про­блемних питань соціального захисту громадян, постраж­далих внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи, що потре­бують вирішення як на дер­жавному, так і регіонально­му рівні. Зокрема, щодо оздо­ровлення чорнобильців, виді­лення їм земельних ділянок, квартир, неприпустимості позбавлення пільг згідно За­кону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» тощо.

Насамкінець було нагоро­джено велику групу ліквіда­торів аварії на Чорнобиль­ській АЕС, а також влаштова­но благодійний обід.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

Вшанували подвиг чорнобильців

26 квітня, у День пам’яті Чорнобильської тра­гедії, делегація Дніпропетровського обласно­го об’єднання профспілок на чолі з його головою Віталієм Дубілем взяла участь у заходах з нагоди 33-річчя Чорнобильської катастрофи.

Р азом з ліквідаторами, представниками громад­ськості та влади делегація від профспілок поклала квіти до пам’ятника героям Чорнобиля в обласно­му центрі.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

13.05.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання