« на головну 19.01.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1034)
19
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Що може молодіжне крило профруху?

Що може молодіжне крило профруху?

Десятиліття при Об’єднанні профспілок Львівщини діє Молодіжна рада в складі 24 представників більшості га­лузевих профспілок облас­ті. У минулому році, після дебатів, активних обгово­рень і альтернативного го­лосування, її очолив голова однієї з первинних органі­зацій профспілки працівни­ків фінансово-банківських установ Олег Долінський. Людина в профспілках нова. Дехто сумнівався в його креативності на проф­спілковій ниві, проте, він приніс молодіжному акти­вові, та й не лише молодим колегам, багато сюрпризів. Про це наша з ним розмова.

– О леже, Ви очо­лили Моло­діжну проф­спілкову раду, поборов­шись з такими креативними представни­ками потужних галузевих профспілок, які мають звання кращих молодіжних профлідерів. Навіщо це Вам потрібно?

– Змагальність із сильними, авторитет­ними стимулює, спонукає самого себе пере­вірити, на що здатний і чи переконаєш лю­дей, зумієш повести за собою. А Молодіжна рада Об’єднання профспілок Львівщини – потужна і перспективна структура в систе­мі громадських організацій області та кра­їни, дає можливість поставити перед собою благородну мету: захист молодого грома­дянина – людину праці.

– У профспілках Ви нова фігура, а в громадській роботі взагалі?

– Можна сказати, з досвідом громадської діяльності з 2010 року. Працював при Львів­ській міськраді в депутатському корпусі, займався питаннями доброчинності, госпо­дарськими на волонтерських засадах, зго­дом став заступником виконавчого директо­ра благодійного фонду «Розвиток громади».

– Додайте до своєї громадської біо­графії особисту: де народився, вчився, сімейний стан? Хто Ви за професією?

– Народився у Львові в 1987 році в сім’ї підприємців, закінчив Львівську спеціалі­зовану середню школу № 93 з поглибленим вивченням англійської мови, якою вільно володію. Отримав дві вищі освіти: медичну і юридичну. Проходив інтернатуру у Львів­ському медуніверситеті, Львівській облас­ній клінічній лікарні, паралельно займав­ся громадськими справами, став помічни­ком народного депутата.

– Трудову діяльність розпочав...

– З 18 років навчався і розпочав влас­ний бізнес у сфері надання інтернет-по­слуг. Одружений, виховую п’ятирічного сина Данила.

– Довелося бачити Вас із активом на акції протесту профспілок Львівщини восени минулого року біля Франкового університету. Які вимоги молодіжного крила профспілок висувались, і який результат?

– Встановити з 1 січня мінімальний рі­вень оплати праці не нижче 7700 грн, міні­мальний прожитковий мінімум – 5200 грн. Видатки на освіту не менше 7% від ВВП, на медицину – 10%. Стипендію студентам – на рівні прожиткового мінімуму, збільшити кількість стипендіатів вишів, підвищити на 10% оклади всім педагогічним та науко­во-педагогічним працівникам, як обіцяно Урядом, з 1 вересня ц. р. Не допустити під­вищення цін на природний газ, тарифів на електроенергію та житлово-комунальні по­слуги для населення (надра і ресурси є влас­ністю народу України). Результат наразі мінімальний. Щоб завоювати авторитет і результат, треба потужно і послідовно про себе заявляти, домагатися різними форма­ми ділового діалогу з владою та роботодав­цями, не боятися публічних акцій, не зволі­кати, коли йдеться про громадянські і тру­дові права молодих спілчан. Ми провели акцію Молодіжної ради спільно з представ­никами влади на захист наших моряків, які перебувають в тюрмі Російської Федерації, ходу в м. Львові щодо неприпустимості пе­реслідування громадських активістів, не­щодавно багатолюдну благодійну спортив­ну акцію і збір коштів родині хворої дитини Ярослава Мілойчикова, який потребує ліку­вання одночасно в лікарні м. Львова та клі­ніці Іспанії. Нас чують, даємо інтерв’ю, наш голос зазвучав на більшості українських телеканалів, інтернет-сайтах.

– Сміливими кроками Молодіжної ради були пікети роботодавців…

– Це був пікет Франківського районного суду м. Львова заради справедливого роз­гляду справи, адже була спроба призупини­ти та скасувати колдоговір між профспіл­кою та адміністрацією підприємства «Тер­моприлад» у м. Львові, що відноситься до профспілки приладобудування. Рішення суду про призупинення дії колективного договору скасовано. На заводі розпочато переговорний колдоговірний процес.

– Маєте свої методи порозуміння з владою? Чи входите в колегії, ради ви­конавчої влади міста, області, України?

– Порозуміння? Так, проводимо круглі столи з органами державної та місцевої влади. Останній – з приводу трудової мігра­ції молодих спеціалістів з України, нашої прикордонної області, зокрема щодо пер­шого робочого місця, скорочення випробу­вального терміну для молодих спеціаліс­тів, коли роботодавець затягує, не платить за роботу молодому спеціалістові. Були присутні представники влади й роботодав­ців. Молоді люди змогли отримати певні трудові гарантії, запрошення на роботу. Ми підготували пропозиції народним де­путатам щодо вдосконалення відповідного законодавства. Разом легше переконати молодь залишатися в своїй державі і тут домагатися своїх прав і преференцій. На чужині ми ніколи не будемо повноправни­ми громадянами.

– Чи входите в колективні громад­ські дорадчі органи обласної, міської виконавчої чи законодавчої влади?

– На жаль, ні, але добиватимемось, щоб голова Молодіжної ради ОПЛ був членом колегії Львівської облдержадміністрації, міськради.

– Чи можете сказати, що актив Моло­діжної ради є солідарним, сміливим і готовим бути авангардом профруху на сучасному етапі? Яке ставлення до мо­лодіжного крила галузевих профспі­лок, ОПЛ, ФПУ?

– Якщо нам вдалося за порівняно корот­кий час, менше року, провести кілька акцій, у яких взяли участь від кількадесят до кіль­касот і кілька тисяч учасників, отже, мої ко­леги – члени Молодіжної ради Об’єднання профспілок Львівщини, представники мо­лодіжного руху галузевих профспілок, мені повірили, повірили в свої сили та можливос­ті. Маємо підтримку галузевих профспілок, їх Об’єднання та Федерації, яка цими днями збирає молодіжних профлідерів на навчаль­ний семінар до Києва.

– Кому хотіли б подякувати за нову сторінку в своєму житті, а кого й чого остерігатися?

– Хотів би подякувати голові Об’єднання профспілок Львівщини Рома­нові Дацьку за рекомендацію та участь в моєму молодіжному профлідерстві, за до­помогу в роботі – заввідділу культмасової роботи ОПЛ Ларисі Акімовій. А остерігати­ся слід недобросовісних чиновників, які за­бувають, що вони на службі у співгрома­дян. Треба їх спонукати пам’ятати про це.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

 

Профоб’єднання області готується відзначити 100-річний ювілей

29 березня Федерація профспілок Вінницької області провела щоквартальний семінар для фахівців членських організацій ФПО з організа­ційних, соціально-економічних, гуманітарних, правових питань та з питань охорони праці.

Г оловний правовий ін­спектор праці апарату ФПО Вадим Шевчук ви­ступив з інформацією про зміни в трудовому та пенсійному законодавстві Укра­їни, надав роз’яснення щодо обчис­лення трудового стажу, методики нарахування пенсій, а також поін­формував про стан охорони праці й техніки безпеки на виробництвах області, заходи щодо їх поліпшен­ня та акцентував увагу на прове­денні атестації робочих місць.

Головний спеціаліст із питань соціально-економічної роботи апа­рату ФПО Ірина Степанець у своїй інформації про рівень та стан ви­плати заробітної плати працівни­кам повідомила, що зарплати дій­сно збільшуються, проте це не спри­яє суттєвому підвищенню рівня життя. Адже ціни практично на всі продукти, товари та послуги випе­реджають ріст зарплат. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості на 1 лютого, становила 1,6 тис. Най­більший попит на робочу силу за видами економічної діяльності спо­стерігався в промисловості, охороні здоров’я та наданні соціальної до­помоги, а найменший – у фінансо­вій та страховій діяльності, мисте­цтві, спорті, розвагах і відпочинку.

Спеціаліст із питань гуманітар­ної роботи апарату ФПО Cвітлана Демуцька звернула увагу учасни­ків семінару, що цього року відзна­чатиметься 100-річчя утворення профспілкового об’єднання Віннич­чини. В рамках підготовки до юві­лею заплановано низку міжгалузе­вих заходів (VІІІ фотоконкурс ФПО «Гортаючи сторінки історії», ХІІІ спартакіада ФПО). Розпочато збір документів, матеріалів та фотома­теріалів для видання збірки «100 ро­ків профоб’єднанню Вінниччини».

Головний спеціаліст із питань організаційної роботи апарату ФПО Аліна Трохименко ознайоми­ла учасників семінару із змінами в положеннях про нагороди ФПУ та надала інформацію щодо замов­лення збірника нормативно-право­вих документів та практичних ре­комендацій з профспілкової діяль­ності «Профспілковий довідник».

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сучасні аспекти збереження здоров’я

12–13 квітня, вже за традицією, на базі санаторію «Квітка полонини» відбулася ХІІ Міжнародна між­дисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини».

У конференції взяли участь понад 100 на­уковців, у тому чис­лі доктори і канди­дати медичних наук, практичні лікарі, які пред­ставляли наукові, практичні й освітні організації та установи міст України та інших держав.

Під час трьох засідань обго­ворювалися теми, що стосують­ся, зокрема, актуальних про­блем здоров’я людини, раціо­нального харчування, фітотера­пії та інших засобів природного походження для збереження здоров’я, збереження та віднов­лення біорозмаїття навколиш­нього середовища.

Усі учасники також мали змо­гу ознайомитися з виданим на­передодні збірником праць із тем конференції обсягом понад 400 сторінок, де висвітлено акту­альні питання доповідей.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ,

ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМ САНАТОРІЮ «КВІТКА ПОЛОНИНИ»

У FACEBOOK

 

22.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання