« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Що може молодіжне крило профруху?

Що може молодіжне крило профруху?

Десятиліття при Об’єднанні профспілок Львівщини діє Молодіжна рада в складі 24 представників більшості га­лузевих профспілок облас­ті. У минулому році, після дебатів, активних обгово­рень і альтернативного го­лосування, її очолив голова однієї з первинних органі­зацій профспілки працівни­ків фінансово-банківських установ Олег Долінський. Людина в профспілках нова. Дехто сумнівався в його креативності на проф­спілковій ниві, проте, він приніс молодіжному акти­вові, та й не лише молодим колегам, багато сюрпризів. Про це наша з ним розмова.

– О леже, Ви очо­лили Моло­діжну проф­спілкову раду, поборов­шись з такими креативними представни­ками потужних галузевих профспілок, які мають звання кращих молодіжних профлідерів. Навіщо це Вам потрібно?

– Змагальність із сильними, авторитет­ними стимулює, спонукає самого себе пере­вірити, на що здатний і чи переконаєш лю­дей, зумієш повести за собою. А Молодіжна рада Об’єднання профспілок Львівщини – потужна і перспективна структура в систе­мі громадських організацій області та кра­їни, дає можливість поставити перед собою благородну мету: захист молодого грома­дянина – людину праці.

– У профспілках Ви нова фігура, а в громадській роботі взагалі?

– Можна сказати, з досвідом громадської діяльності з 2010 року. Працював при Львів­ській міськраді в депутатському корпусі, займався питаннями доброчинності, госпо­дарськими на волонтерських засадах, зго­дом став заступником виконавчого директо­ра благодійного фонду «Розвиток громади».

– Додайте до своєї громадської біо­графії особисту: де народився, вчився, сімейний стан? Хто Ви за професією?

– Народився у Львові в 1987 році в сім’ї підприємців, закінчив Львівську спеціалі­зовану середню школу № 93 з поглибленим вивченням англійської мови, якою вільно володію. Отримав дві вищі освіти: медичну і юридичну. Проходив інтернатуру у Львів­ському медуніверситеті, Львівській облас­ній клінічній лікарні, паралельно займав­ся громадськими справами, став помічни­ком народного депутата.

– Трудову діяльність розпочав...

– З 18 років навчався і розпочав влас­ний бізнес у сфері надання інтернет-по­слуг. Одружений, виховую п’ятирічного сина Данила.

– Довелося бачити Вас із активом на акції протесту профспілок Львівщини восени минулого року біля Франкового університету. Які вимоги молодіжного крила профспілок висувались, і який результат?

– Встановити з 1 січня мінімальний рі­вень оплати праці не нижче 7700 грн, міні­мальний прожитковий мінімум – 5200 грн. Видатки на освіту не менше 7% від ВВП, на медицину – 10%. Стипендію студентам – на рівні прожиткового мінімуму, збільшити кількість стипендіатів вишів, підвищити на 10% оклади всім педагогічним та науко­во-педагогічним працівникам, як обіцяно Урядом, з 1 вересня ц. р. Не допустити під­вищення цін на природний газ, тарифів на електроенергію та житлово-комунальні по­слуги для населення (надра і ресурси є влас­ністю народу України). Результат наразі мінімальний. Щоб завоювати авторитет і результат, треба потужно і послідовно про себе заявляти, домагатися різними форма­ми ділового діалогу з владою та роботодав­цями, не боятися публічних акцій, не зволі­кати, коли йдеться про громадянські і тру­дові права молодих спілчан. Ми провели акцію Молодіжної ради спільно з представ­никами влади на захист наших моряків, які перебувають в тюрмі Російської Федерації, ходу в м. Львові щодо неприпустимості пе­реслідування громадських активістів, не­щодавно багатолюдну благодійну спортив­ну акцію і збір коштів родині хворої дитини Ярослава Мілойчикова, який потребує ліку­вання одночасно в лікарні м. Львова та клі­ніці Іспанії. Нас чують, даємо інтерв’ю, наш голос зазвучав на більшості українських телеканалів, інтернет-сайтах.

– Сміливими кроками Молодіжної ради були пікети роботодавців…

– Це був пікет Франківського районного суду м. Львова заради справедливого роз­гляду справи, адже була спроба призупини­ти та скасувати колдоговір між профспіл­кою та адміністрацією підприємства «Тер­моприлад» у м. Львові, що відноситься до профспілки приладобудування. Рішення суду про призупинення дії колективного договору скасовано. На заводі розпочато переговорний колдоговірний процес.

– Маєте свої методи порозуміння з владою? Чи входите в колегії, ради ви­конавчої влади міста, області, України?

– Порозуміння? Так, проводимо круглі столи з органами державної та місцевої влади. Останній – з приводу трудової мігра­ції молодих спеціалістів з України, нашої прикордонної області, зокрема щодо пер­шого робочого місця, скорочення випробу­вального терміну для молодих спеціаліс­тів, коли роботодавець затягує, не платить за роботу молодому спеціалістові. Були присутні представники влади й роботодав­ців. Молоді люди змогли отримати певні трудові гарантії, запрошення на роботу. Ми підготували пропозиції народним де­путатам щодо вдосконалення відповідного законодавства. Разом легше переконати молодь залишатися в своїй державі і тут домагатися своїх прав і преференцій. На чужині ми ніколи не будемо повноправни­ми громадянами.

– Чи входите в колективні громад­ські дорадчі органи обласної, міської виконавчої чи законодавчої влади?

– На жаль, ні, але добиватимемось, щоб голова Молодіжної ради ОПЛ був членом колегії Львівської облдержадміністрації, міськради.

– Чи можете сказати, що актив Моло­діжної ради є солідарним, сміливим і готовим бути авангардом профруху на сучасному етапі? Яке ставлення до мо­лодіжного крила галузевих профспі­лок, ОПЛ, ФПУ?

– Якщо нам вдалося за порівняно корот­кий час, менше року, провести кілька акцій, у яких взяли участь від кількадесят до кіль­касот і кілька тисяч учасників, отже, мої ко­леги – члени Молодіжної ради Об’єднання профспілок Львівщини, представники мо­лодіжного руху галузевих профспілок, мені повірили, повірили в свої сили та можливос­ті. Маємо підтримку галузевих профспілок, їх Об’єднання та Федерації, яка цими днями збирає молодіжних профлідерів на навчаль­ний семінар до Києва.

– Кому хотіли б подякувати за нову сторінку в своєму житті, а кого й чого остерігатися?

– Хотів би подякувати голові Об’єднання профспілок Львівщини Рома­нові Дацьку за рекомендацію та участь в моєму молодіжному профлідерстві, за до­помогу в роботі – заввідділу культмасової роботи ОПЛ Ларисі Акімовій. А остерігати­ся слід недобросовісних чиновників, які за­бувають, що вони на службі у співгрома­дян. Треба їх спонукати пам’ятати про це.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

 

Профоб’єднання області готується відзначити 100-річний ювілей

29 березня Федерація профспілок Вінницької області провела щоквартальний семінар для фахівців членських організацій ФПО з організа­ційних, соціально-економічних, гуманітарних, правових питань та з питань охорони праці.

Г оловний правовий ін­спектор праці апарату ФПО Вадим Шевчук ви­ступив з інформацією про зміни в трудовому та пенсійному законодавстві Укра­їни, надав роз’яснення щодо обчис­лення трудового стажу, методики нарахування пенсій, а також поін­формував про стан охорони праці й техніки безпеки на виробництвах області, заходи щодо їх поліпшен­ня та акцентував увагу на прове­денні атестації робочих місць.

Головний спеціаліст із питань соціально-економічної роботи апа­рату ФПО Ірина Степанець у своїй інформації про рівень та стан ви­плати заробітної плати працівни­кам повідомила, що зарплати дій­сно збільшуються, проте це не спри­яє суттєвому підвищенню рівня життя. Адже ціни практично на всі продукти, товари та послуги випе­реджають ріст зарплат. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості на 1 лютого, становила 1,6 тис. Най­більший попит на робочу силу за видами економічної діяльності спо­стерігався в промисловості, охороні здоров’я та наданні соціальної до­помоги, а найменший – у фінансо­вій та страховій діяльності, мисте­цтві, спорті, розвагах і відпочинку.

Спеціаліст із питань гуманітар­ної роботи апарату ФПО Cвітлана Демуцька звернула увагу учасни­ків семінару, що цього року відзна­чатиметься 100-річчя утворення профспілкового об’єднання Віннич­чини. В рамках підготовки до юві­лею заплановано низку міжгалузе­вих заходів (VІІІ фотоконкурс ФПО «Гортаючи сторінки історії», ХІІІ спартакіада ФПО). Розпочато збір документів, матеріалів та фотома­теріалів для видання збірки «100 ро­ків профоб’єднанню Вінниччини».

Головний спеціаліст із питань організаційної роботи апарату ФПО Аліна Трохименко ознайоми­ла учасників семінару із змінами в положеннях про нагороди ФПУ та надала інформацію щодо замов­лення збірника нормативно-право­вих документів та практичних ре­комендацій з профспілкової діяль­ності «Профспілковий довідник».

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сучасні аспекти збереження здоров’я

12–13 квітня, вже за традицією, на базі санаторію «Квітка полонини» відбулася ХІІ Міжнародна між­дисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини».

У конференції взяли участь понад 100 на­уковців, у тому чис­лі доктори і канди­дати медичних наук, практичні лікарі, які пред­ставляли наукові, практичні й освітні організації та установи міст України та інших держав.

Під час трьох засідань обго­ворювалися теми, що стосують­ся, зокрема, актуальних про­блем здоров’я людини, раціо­нального харчування, фітотера­пії та інших засобів природного походження для збереження здоров’я, збереження та віднов­лення біорозмаїття навколиш­нього середовища.

Усі учасники також мали змо­гу ознайомитися з виданим на­передодні збірником праць із тем конференції обсягом понад 400 сторінок, де висвітлено акту­альні питання доповідей.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ,

ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМ САНАТОРІЮ «КВІТКА ПОЛОНИНИ»

У FACEBOOK

 

22.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання