« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Пролонговано міську Територіальну угоду між владою, профспілками та роботодавцями

Пролонговано міську Територіальну угоду між владою, профспілками та роботодавцями

26 березня у примі­щенні Чернівецької міської ради відбу­лося урочисте підпи­сання Територіальної угоди між виконавчим комітетом Чернівець­кої міської ради, пре­зидією Чернівецької обласної ради проф­спілок та Чернівець­кою міською організа­цією роботодавців на 2019–2020 роки.

Ф ормалізації тристорон­ніх відносин між соці­альними партнерами на черговий період переду­вала копітка і змістовна діяльність спільної робочої групи з під­готовки пакета нових пропозицій щодо конструктивного партнерства з метою забезпечення нормальної життєдіяль­ності міста, захисту соціально-еконо­мічних і трудових інтересів чернівчан.

Угоду підписали секретар Черні­вецької міської ради Василь Продан, голова Чернівецької обласної ради профспілок Володимир Шкварковський та голова міської організації роботодав­ців Стелла Станкевич.

У своєму виступі голова облпрофра­ди Володимир Шкварковський наголо­сив на важливості укладення тристо­ронньої міської угоди, головні зобов’язання якої лягли в основу Тери­торіальної угоди про регулювання основних принципів та норм реалізації соціально-економічної політики і тру­дових відносин у Чернівецькій області на 2019–2020 роки, проект якої нині роз­робляється. На часі також підписання аналогічного документа з містом облас­ного значення Новодністровськ.

Одним з ключових розділів Терито­ріальної угоди між виконавчим коміте­том Чернівецької міської ради, президі­єю Чернівецької обласної ради профспі­лок та Чернівецькою міською організа­цією роботодавців визначено зобов’язання сторін соціального діало­гу щодо забезпечення розвитку вироб­ництва, підтримки і розвитку пріори­тетних галузей обласного центру, збе­реження трудового потенціалу. Угода містить низку важливих положень у сфері соціального захисту, охорони пра­ці, забезпечення продуктивної зайня­тості та захисту від безробіття, розви­тку соціального діалогу в Чернівцях.

За словами голови обласної ради профспілок, зобов’язання за угодою пе­редбачають покращення ситуації на ринку праці міста, зокрема зростання середньої заробітної плати працівни­ків, зайнятих в економіці Чернівців, тощо.

МИХАЙЛО ЛЕНЬКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ДУХОВНИХ

ІНТЕРЕСІВ ПРАЦЮЮЧИХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

Боротьба за легалізацію зарплат

26 березня у залі засідань облдержадміністрації під го­ловуванням очільника Феде­рації профспілкових організа­цій Чернігівської області Ігоря Москаленка відбулося спіль­не засідання територіальної тристоронньої соціально - еко­номічної ради й обласної ро­бочої групи з питань легаліза­ції виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Г олова ФПО зосередив увагу на вкрай негативній демографічній ситуації в області, відтоку кваліфі­кованих кадрів через міграційні процеси та низь­кій заробітній платі в регіоні, зазначивши, що профспілки постійно порушують ці питання на своїх засіданнях та докладають усіх можливих зусиль задля покращення ситуації, використовуючи всі доступні важелі.

Також сторони профспілок, влади та об’єднання ор­ганізацій роботодавців проінформували про реалізацію положень Генеральної та Територіальної угод за під­сумками 2018 року.

У своїй промові очільник профспілкової сторони на­голосив, що Чернігівська область є гарним прикладом соціального партнерства та ведення соціального діало­гу на всіх рівнях.

ЛЮДМИЛА НІЦЕНКО,

ГОЛОВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ІНСПЕКТОР ПРАЦІ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сильна первинка – міцна профспілка

Питання «Про роботу організаційних ланок Донецької обласної організації Профспіл­ки працівників освіти і науки України щодо зміцнення первинних профспілкових ор­ганізацій, як основи діяльності Профспіл­ки», внесене на порядок денний Х пленуму Донецького обкому профспілки 27 берез­ня, завжди актуальне, особливо напередод­ні звітно - виборної кампанії, започаткованої постановою VII пленуму ЦК Профспілки пра­цівників освіти і науки України 14 березня.

У своєму виступі очільниця облас­ної профспілки освітян Тетяна За­морська окресли­ла коло основних заходів з пи­тання порядку денного. Всі вони спрямовані на організа­ційне зміцнення профспілки, підвищення мотивації проф­спілкового членства, ефектив­ності роботи профспілкових ка­дрів та оперативне інформуван­ня членів профспілки про діяль­ність з питань захисту їхніх тру­дових і соціально-економічних прав та інтересів.

У доповіді зазначалося, що основою профспілкового руху завжди були і залишаються пер­винні профспілкові організації. Саме в них народжуються, ви­зрівають та вирішуються всі проблеми члена профспілки. До голів первинок у першу чергу звертаються люди, тому від зміцнення їх позицій залежить авторитет профспілок у цілому.

В.о. голови обкому підкрес­лила, що успіх досягається шля­хом проведення реальної проф­спілкової роботи, ефективного захисту членів профспілки та підвищення поінформованості спілчан про діяльність усіх її ланок. Основні поради в цьому напрямі – максимально вико­ристовувати можливість пока­зувати громадськості позитивні результати роботи профспілко­вої організації, забезпечувати соціально-економічний захист трудовим колективам.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Школа молодого профактивіста

21 березня у Школі молодого профактивіста області відбувся тренінг на тему «Лідерство і робота в команді. Ресурсність і стресостій­кість особистості».

Л ідери – це люди, які змі­нюють світ. Тема лідер­ства завжди є актуальною, адже будь-яка сфера діяльності людини пе­редбачає роботу в колективі. Головне, чому варто вчитись молоді, це вмінню створити власну команду та зробити профспілку корисною та ціка­вою для молоді, наголосила заступник голови Федерації профспілок Вінницької облас­ті Світлана Анпольська.

Спікерами тренінгу були в. о. голови первинної проф­спілкової організації студен­тів та аспірантів ВНТУ Діана Гладка та заступник голови первинної профспілкової ор­ганізації ВДПУ ім. М. Коцю­бинського Олена Граматович.

Захід пройшов надзвичай­но цікаво і корисно для моло­дих профспілковців. Молоді профлідери вчились працю­вати в команді з розумним лі­дером, який враховує особли­вості ресурсності та стресо­вості своїх працівників.

Підбиваючи підсумки тренінгу, Світлана Анполь­ська підкреслила, що проф­спілковий рух у сучасних умовах потребує лідерів но­вої формації, здатних мисли­ти неординарно та приймати нестандартні рішення.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Вплив профспілок на зайнятість населення

25 березня Київська місь­ка рада профспілок спільно з регіональним Представ­ництвом Фонду ім. Фрідрі­ха Еберта в Україні органі­зувала й провела в готелі «Русь» одноденний семінар «Вплив профспілок на за­йнятість населення: спільні стратегії, проблеми та шля­хи їх вирішення».

Д о участі в заході було залуче­но широке коло представни­ків сторін соціального діало­гу, які опікуються питання­ми зайнятості, а саме: член­ські організації міськпрофради, ФПУ, КВПУ, Федерацію профспілок працівників малого та середнього підприємництва України, СПО роботодавців м. Києва, КМДА, Київський міський центр зайнятос­ті, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Управління праці та соцзахисту населення Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, Державну служ­бу зайнятості, наукові інституції, співро­бітника журналу «Кореспондент».


Семінар відкрила директор Представ­ництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Укра­їні Юлія Блезіус, яка подякувала Київ­ській міськпрофраді за зацікавленість, висвітлення, обговорення, проведення ро­боти з такого важливого питання, як за­йнятість. Вона, зокрема, наголосила, що міжнародні експерти здивовані, що в умо­вах передвиборчих перегонів Уряд нашої держави так мало уваги приділяє цьому питанню.

З вітальним словом до учасників семі­нару також звернулися голова Київської міськпрофради Валентин Мельник та го­лова Спільного представницького органу роботодавців в м. Києві Андрій Антонюк.

З доповідями та презентаціями виступи­ли: начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Київського міського центру зайнятості Майя Шурко на тему «За­конодавчі стимули для роботодавців до збе­реження існуючих та створення нових ро­бочих місць»; директор Київського Інститу­ту гендерних досліджень Марфа Скорик на тему «Гендерна рівність у питаннях зайня­тості в Україні»; професор, завідувач кафе­дри маркетингу та поведінкової економіки Університету «КРОК» Ірина Петрова на тему «Розвиток інноваційних форм зайня­тості та модернізація соціально-трудових відносин»; проректор із соціально-еконо­мічного розвитку Інституту підготовки ка­дрів державної служби зайнятості України Віктор Сухомлин на тему «Ринок праці в Україні: проблеми, шляхи вирішення, вплив профспілок».

Учасники семінару обмінялися думка­ми, поінформували про роботу, яку про­водять у сфері зайнятості, обговорили спільні стратегії, проблеми та шляхи їх вирішення. Зокрема, як шляхом спільної активної законодавчої роботи із залучен­ням усіх сторін соціального діалогу, на­уковців тощо покращити умови праці та зайнятості застрахованих осіб.

Серед пріоритетних напрямів у сфері державної політики зайнятості також слід виділити такі, як: сприяння розви­тку підприємництва та самостійної за­йнятості населення; забезпечення еконо­міки кваліфікованими кадрами; приді­лення належної уваги системі підвищен­ня кваліфікації осіб; підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили; створення умов для працевлашту­вання молоді; посилення мотивації до легальної зайнятості, детінізація відно­син на ринку праці; підтримка державою системи професійно-технічного навчан­ня (не перекладати повністю фінансу­вання цього напряму на місцеві бюдже­ти); регулювання трудових міграцій на­селення тощо.

Учасники семінару підтримали пропо­зицію голови Київської міськпрофради Валентина Мельника звернутися до На­ціональної тристоронньої соціально-еко­номічної ради щодо розгляду на її засі­данні питання зайнятості, стратегій та шляхів вирішення проблем у цій сфері.

УПРАВЛІННЯ ІЗ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ ТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ

 

Звіти й вибори

21 березня відбулася ІV звіт­но - виборна конференція Харківської обласної органі­зації Профспілки працівників соціальної сфери України.

З доповіддю «Звіт про роботу облас­ної ради Профспілки за період з 21 березня 2014 по 21 березня 2019 рр. в умовах викликів сучасності» ви­ступила голова обласної ради Профспілки Людмила Пластун. У своїй допо­віді вона проаналізувала проблеми галузі в Україні та регіоні, напрацьовані шляхи їх ви­рішення, висвітлила здобутки обласної ради Профспілки за останні 5 років із захисту тру­дових та соціально-економічних інтересів працюючих в соціальній сфері, окреслила завдання Профспілки на майбутнє.

Про використання профспілкових коштів звітувала голова Ревізійної комісії обласної організації Профспілки Олена Шолух.

Роботу обласної організації Профспілки одноголосно визнано задовільною, а також прийнято відповідну постанову конференції.

У виступах члена Центральної ради Профспілки, першого заступника директо­ра Департаменту соціального захисту на­селення облдержадміністрації, заслужено­го працівника соціальної сфери Тетяни Ба­бенко, заступника голови обласної ради Профспілки (на громадських засадах), за­ступника Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального за­хисту населення, заслуженого працівника соціальної сфери, почесного громадянина м. Харкова Світлани Горбунової-Рубан, за­ступника голови Об’єднання профспілок Харківської області Сергія Волкова лунала позитивна оцінка роботи обласної ради Профспілки у звітному періоді.

Постановою конференції оновлено і за­тверджено склад обласної ради та президії Профспілки, ревізійної та мандатної комі­сій, а також обрано делегатів на ІV з’їзд Профспілки, делеговано членів Профспілки до складу Центральної ради та ради Об’єднання профспілок Харківської області.

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

 

 

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання