« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Підбито підсумки виконання Територіальної угоди за 2018 рік

Підбито підсумки виконання Територіальної угоди за 2018 рік

  Минуло майже три десятиріч­чя з часу укладення (1991 р.) першої на Дніпропетровщині й однієї з перших в тодішньо­му Союзі Територіальної уго­ди між профспілками та орга­нами влади. Незабаром до неї приєдналися об’єднання ро­ботодавців, а в 2017 році – об­ласна рада. І всі ці роки угода сприяла вирішенню цивілізо­ваним шляхом, за столом пе­ремовин багатьох проблем соціально-трудових відносин і економічного розвитку регі­ону, конкретних трудових ко­лективів, захисту інтересів трудящих і всього населення.

Д нями у Будинку профспілок на черговому засіданні обласної соціально-економічної ради було підбито підсумки вико­нання за 2018 рік Територіаль­ної угоди на 2017–2020 роки, а також спільно з колегією ГУ Держпраці в Дніпропетровській області розглянуто питання про стан виробни­чого травматизму на підприємствах області у минулому році.

Відкриваючи захід, керівник Спільного представницького органу профспілок області, голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Дубіль закли­кав учасників засідання до відвертого діалогу та подальшої конструктивної співпраці.

Про відчутні результати соціального діа­логу на Дніпропетровщині говорив й присут­ній на раді перший заступник голови облдержадміністрації Олег Кужман. Дина­мічно, за його словами, завдяки спільній робо­ті соціальних партнерів розвивається еконо­міка області, яка є сьогодні головним локомо­тивом економіки України, створюються нові робочі місця, зростає рівень зарплати, буду­ються нові дороги, дитсадки та школи. Чима­ло проблем на місцях дозволяє вирішувати децентралізація влади.

Сконцентрував головну увагу у своєму ви­ступі на питаннях зайнятості й керівник соці­ально-економічної ради, голова Федерації ор­ганізацій роботодавців області Віктор Сергеєв. Нестачу виробничих кадрів, за його словами, відчуває нині кожна галузь. І дуже важливо, що над вирішенням цієї гострої проблеми робо­тодавці працюють у тісному контакті з владою та профспілками. Він також висловив стурбо­ваність скороченням потенціалу через зростан­ня виробничого травматизму та профзахворю­вань, запропонувавши спільно звернутись до органів центральної влади стосовно необхід­ності повернення до практики фінансування за кошти Фонду соціального страхування сана­торно-курортного лікування та оздоровлення трудящих. Зазначимо, що профспілки постійно порушують це питання перед урядом.

Представник профспілок – заступник голо­ви облпрофоб’єднання Юрій Чернов звернув увагу ще на один аспект цієї проблеми. На його думку, значне скорочення в області чи­сельності зайнятих та нових вакансій робочих місць пов’язано й з відсутністю дієвої держав­ної промислової політики, конкретної під­тримки з боку влади вітчизняного виробника та розвитку внутрішнього ринку. Він говорив також про необхідність для збереження ка­дрів подальшої боротьби за підвищення дер­жавних соціальних гарантій у сфері оплати праці, викорінення такого соціального зла, як несвоєчасна виплата зарплати.

У цьому ж контексті дуже актуальним було й розглянуте на раді Звернення до влади облас­них профорганізацій бюджетної сфери, в яко­му висловлюється занепокоєння нинішньою ситуацією з оплатою праці її працівників.

Рада вирішила звернутися до Спільного органу роботодавців та Федерації профспілок України щодо необхідності продовження ро­боти з прискорення прийняття урядом Стра­тегії розвитку промислового комплексу Укра­їни на період до 2025 року та створення Мініс­терства промислової політики України.

Підтримано також пропозицію профспіл­кової сторони щодо необхідності звернення до Спільного органу роботодавців та Федерації профспілок України про ініціювання перед Кабінетом Міністрів України включення га­лузі житлово-комунального господарства до пріоритетних напрямків державної політики задля розвитку й оновлення її основних засо­бів виробництва. Вирішено також домагатися прийняття Верховною Радою України законо­проекту «Про затвердження загальнодержав­ної цільової науково-технічної Космічної про­грами України на 2019–2022 роки», вже схвале­ної Кабінетом Міністрів України.

Учасники засідання одним з найголовні­ших завдань сторін визнали сприяння зрос­танню рівня оплати праці та своєчасній ви­платі зарплати, недопущення залучення до роботи працівників без належного оформлен­ня та оплатою в «конвертах», нарахування за­робітної плати працюючим менше, ніж перед­бачено законодавством України, Генеральною та галузевими угодами, колективними дого­ворами. Планується співпраця і взаємодія щодо підтримки вітчизняних товаровиробни­ків та у всілякому сприянні їхньому виходу на зовнішні ринки. Запропоновано підготувати та винести на розгляд ради у ІІ півріччі 2019 року питання про стан реалізації спільної Уго­ди щодо співробітництва з питань збереження трудового потенціалу області.

ВІКТОР КОВРИГА,

ЗАВІДУВАЧ ПРЕС-ЦЕНТРУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ


Віталій Дубіль, голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок:

«Проведена соціальними партнерами ро­бота за звітний період дала певні позитив­ні результати, і насамперед у вигляді росту економіки, що стало запорукою вирішення багатьох нагальних питань трудових ко­лективів та в цілому Дніпропетровщини. Але водночас є ще й чимало проблем, які турбують трудящих і всіх громадян: знеці­нення заробітної плати і несвоєчасна її ви­плата, відсутність конкретної підтримки ві­тчизняного товаровиробника, зростання цін на товари першої необхідності, запла­новане чергове підвищення вартості енер­гоносіїв та загалом житлово-комунальних послуг, значні перекоси на окремих під­приємствах в оплаті роботи працівників і топ-менеджерів, скорочення працюючих у бюджетних організаціях та проблеми за­йнятості. Через низькі заробітки в багатьох галузях економіки виник дефіцит кадрів, які сьогодні масово мігрують за кордон. Ці та інші питання неодноразово порушу­валися сторонами соціального діалогу на різних рівнях. Але не всі з них вирішено, тож потрібні подальші спільні зусилля всіх органів влади, роботодавців та профспілок для поліпшення ситуації».

 


Відзначили День українського добровольця

14 березня керівники галузевих проф­спілок та спілчани Черкащини разом з представниками обласної та міської вла­ди, громадськістю взяли участь у цере­монії покладання квітів до хреста, вста­новленого на честь земляків – загиблих учасників військових дій на сході країни.

В шановуючи мужність та героїзм захисни­ків незалежності, суверенітету і територі­альної цілісності України, церковнослужи­телі різних конфесій провели спільний мо­лебень, а учасники заходу поклали полум’яні квіти до пам’ятного знака.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Медіаграмотність та навички фактчекінгу

На початку березня у Чернігівському на­вчально-методичному центрі відбувся се­мінар для лідерів структурних ланок Чер­нігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України. Тему на­вчання продиктовано самим життям – «Ме­діаграмотність профспілкового лідера та навички фактчекінгу (перевірки фактів)».

З початком бурхливого розвитку медійних техно­логій та соціальних мереж ступінь агресивності інформаційного поля лише зростає. Українська реальність доповнюється факторами зовнішньої агресії та виборчої кампанії. В такій ситуації профспілкові лідери мають виявляти особливу виваженість в питаннях інтерпретації та розповсюдження інформації.

Під час семінару учасники обговорили питання специфіки роботи ЗМІ та журналістських стандартів, ознайомилися з основними маніпулятивними технологіями в медіа та навчи­лися розрізняти маркери фейків (насамперед у соціальних мережах). Також було розглянуто численні приклади маніпу­лятивних інформаційних публікацій.

Заняття провів спеціаліст обласної організації профспіл­ки Віталій Копиш, який одночасно є тренером проекту «Ви­вчай та розрізняй: інформаційно-медійна грамотність», що реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX in Ukraine), разом з партнерами – Академією української преси та проектом StopFake, за підтримки Мініс­терства освіти і науки України та фінансового сприяння по­сольств США та Великої Британії в Україні.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

24.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання