« на головну 12.07.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1061)
02
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Підбито підсумки виконання Територіальної угоди за 2018 рік

Підбито підсумки виконання Територіальної угоди за 2018 рік

  Минуло майже три десятиріч­чя з часу укладення (1991 р.) першої на Дніпропетровщині й однієї з перших в тодішньо­му Союзі Територіальної уго­ди між профспілками та орга­нами влади. Незабаром до неї приєдналися об’єднання ро­ботодавців, а в 2017 році – об­ласна рада. І всі ці роки угода сприяла вирішенню цивілізо­ваним шляхом, за столом пе­ремовин багатьох проблем соціально-трудових відносин і економічного розвитку регі­ону, конкретних трудових ко­лективів, захисту інтересів трудящих і всього населення.

Д нями у Будинку профспілок на черговому засіданні обласної соціально-економічної ради було підбито підсумки вико­нання за 2018 рік Територіаль­ної угоди на 2017–2020 роки, а також спільно з колегією ГУ Держпраці в Дніпропетровській області розглянуто питання про стан виробни­чого травматизму на підприємствах області у минулому році.

Відкриваючи захід, керівник Спільного представницького органу профспілок області, голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Дубіль закли­кав учасників засідання до відвертого діалогу та подальшої конструктивної співпраці.

Про відчутні результати соціального діа­логу на Дніпропетровщині говорив й присут­ній на раді перший заступник голови облдержадміністрації Олег Кужман. Дина­мічно, за його словами, завдяки спільній робо­ті соціальних партнерів розвивається еконо­міка області, яка є сьогодні головним локомо­тивом економіки України, створюються нові робочі місця, зростає рівень зарплати, буду­ються нові дороги, дитсадки та школи. Чима­ло проблем на місцях дозволяє вирішувати децентралізація влади.

Сконцентрував головну увагу у своєму ви­ступі на питаннях зайнятості й керівник соці­ально-економічної ради, голова Федерації ор­ганізацій роботодавців області Віктор Сергеєв. Нестачу виробничих кадрів, за його словами, відчуває нині кожна галузь. І дуже важливо, що над вирішенням цієї гострої проблеми робо­тодавці працюють у тісному контакті з владою та профспілками. Він також висловив стурбо­ваність скороченням потенціалу через зростан­ня виробничого травматизму та профзахворю­вань, запропонувавши спільно звернутись до органів центральної влади стосовно необхід­ності повернення до практики фінансування за кошти Фонду соціального страхування сана­торно-курортного лікування та оздоровлення трудящих. Зазначимо, що профспілки постійно порушують це питання перед урядом.

Представник профспілок – заступник голо­ви облпрофоб’єднання Юрій Чернов звернув увагу ще на один аспект цієї проблеми. На його думку, значне скорочення в області чи­сельності зайнятих та нових вакансій робочих місць пов’язано й з відсутністю дієвої держав­ної промислової політики, конкретної під­тримки з боку влади вітчизняного виробника та розвитку внутрішнього ринку. Він говорив також про необхідність для збереження ка­дрів подальшої боротьби за підвищення дер­жавних соціальних гарантій у сфері оплати праці, викорінення такого соціального зла, як несвоєчасна виплата зарплати.

У цьому ж контексті дуже актуальним було й розглянуте на раді Звернення до влади облас­них профорганізацій бюджетної сфери, в яко­му висловлюється занепокоєння нинішньою ситуацією з оплатою праці її працівників.

Рада вирішила звернутися до Спільного органу роботодавців та Федерації профспілок України щодо необхідності продовження ро­боти з прискорення прийняття урядом Стра­тегії розвитку промислового комплексу Укра­їни на період до 2025 року та створення Мініс­терства промислової політики України.

Підтримано також пропозицію профспіл­кової сторони щодо необхідності звернення до Спільного органу роботодавців та Федерації профспілок України про ініціювання перед Кабінетом Міністрів України включення га­лузі житлово-комунального господарства до пріоритетних напрямків державної політики задля розвитку й оновлення її основних засо­бів виробництва. Вирішено також домагатися прийняття Верховною Радою України законо­проекту «Про затвердження загальнодержав­ної цільової науково-технічної Космічної про­грами України на 2019–2022 роки», вже схвале­ної Кабінетом Міністрів України.

Учасники засідання одним з найголовні­ших завдань сторін визнали сприяння зрос­танню рівня оплати праці та своєчасній ви­платі зарплати, недопущення залучення до роботи працівників без належного оформлен­ня та оплатою в «конвертах», нарахування за­робітної плати працюючим менше, ніж перед­бачено законодавством України, Генеральною та галузевими угодами, колективними дого­ворами. Планується співпраця і взаємодія щодо підтримки вітчизняних товаровиробни­ків та у всілякому сприянні їхньому виходу на зовнішні ринки. Запропоновано підготувати та винести на розгляд ради у ІІ півріччі 2019 року питання про стан реалізації спільної Уго­ди щодо співробітництва з питань збереження трудового потенціалу області.

ВІКТОР КОВРИГА,

ЗАВІДУВАЧ ПРЕС-ЦЕНТРУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ


Віталій Дубіль, голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок:

«Проведена соціальними партнерами ро­бота за звітний період дала певні позитив­ні результати, і насамперед у вигляді росту економіки, що стало запорукою вирішення багатьох нагальних питань трудових ко­лективів та в цілому Дніпропетровщини. Але водночас є ще й чимало проблем, які турбують трудящих і всіх громадян: знеці­нення заробітної плати і несвоєчасна її ви­плата, відсутність конкретної підтримки ві­тчизняного товаровиробника, зростання цін на товари першої необхідності, запла­новане чергове підвищення вартості енер­гоносіїв та загалом житлово-комунальних послуг, значні перекоси на окремих під­приємствах в оплаті роботи працівників і топ-менеджерів, скорочення працюючих у бюджетних організаціях та проблеми за­йнятості. Через низькі заробітки в багатьох галузях економіки виник дефіцит кадрів, які сьогодні масово мігрують за кордон. Ці та інші питання неодноразово порушу­валися сторонами соціального діалогу на різних рівнях. Але не всі з них вирішено, тож потрібні подальші спільні зусилля всіх органів влади, роботодавців та профспілок для поліпшення ситуації».

 


Відзначили День українського добровольця

14 березня керівники галузевих проф­спілок та спілчани Черкащини разом з представниками обласної та міської вла­ди, громадськістю взяли участь у цере­монії покладання квітів до хреста, вста­новленого на честь земляків – загиблих учасників військових дій на сході країни.

В шановуючи мужність та героїзм захисни­ків незалежності, суверенітету і територі­альної цілісності України, церковнослужи­телі різних конфесій провели спільний мо­лебень, а учасники заходу поклали полум’яні квіти до пам’ятного знака.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Медіаграмотність та навички фактчекінгу

На початку березня у Чернігівському на­вчально-методичному центрі відбувся се­мінар для лідерів структурних ланок Чер­нігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України. Тему на­вчання продиктовано самим життям – «Ме­діаграмотність профспілкового лідера та навички фактчекінгу (перевірки фактів)».

З початком бурхливого розвитку медійних техно­логій та соціальних мереж ступінь агресивності інформаційного поля лише зростає. Українська реальність доповнюється факторами зовнішньої агресії та виборчої кампанії. В такій ситуації профспілкові лідери мають виявляти особливу виваженість в питаннях інтерпретації та розповсюдження інформації.

Під час семінару учасники обговорили питання специфіки роботи ЗМІ та журналістських стандартів, ознайомилися з основними маніпулятивними технологіями в медіа та навчи­лися розрізняти маркери фейків (насамперед у соціальних мережах). Також було розглянуто численні приклади маніпу­лятивних інформаційних публікацій.

Заняття провів спеціаліст обласної організації профспіл­ки Віталій Копиш, який одночасно є тренером проекту «Ви­вчай та розрізняй: інформаційно-медійна грамотність», що реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX in Ukraine), разом з партнерами – Академією української преси та проектом StopFake, за підтримки Мініс­терства освіти і науки України та фінансового сприяння по­сольств США та Великої Британії в Україні.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

24.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання