« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

40 років на чолі профкому

40 років на чолі профкому

Після закінчення Вінницького будівельно­го технікуму Андрій Степанович Поліщук прийшов працювати у виробниче управ­ління водоканалізаційного господарства майстром водопровідних мереж. Його від­повідальність за доручену справу, чуйне ставлення до людей, тяжіння до всього но­вого викликали у людей повагу і довіру до молодого спеціаліста. Грамотний, мудрий керівник і організатор вміє вислухати та дати пораду, на нього можна покластися в будь-якій ситуації. І в 1979 році Андрія Полі­щука обирають на посаду голови профспіл­кового комітету Білоцерківського ВУВКГ.

З мінювалися об’єми підприєм­ства і Білоцер­ківське ВУВКГ переросло в об’єднання «Київоблводока­нал». Андрій Степанович своєю відданістю профспіл­ковій справі завоював пова­гу працівників усіх виробни­чих ділянок, тож на конфе­ренції його обирають голо­вою об’єднаного профкому.

Нині підприємство пере­дано в концесію. Андрій По­ліщук незмінно обирається головою первинної проф­спілкової організації ТОВ «Білоцерківвода». Нелегко працювати голові профкому, коли за цей час змінилися чотири керівники, а сьогодні підприємство очолює вже п’ятий. Це досвідчена, мудра Тетяна Бойко, яка професій­но зростала на підприємстві. І нашому голові профспілки доводиться знаходити під­хід до кожного. А це, здаєть­ся, у нього від природи. Він добре знається на виробни­цтві, об’єктивно оцінює всі аспекти життя колективу, завжди на сторожі прав та інтересів членів профспілки.

На першому місці у голо­ви профспілки – умови й охо­рона праці, її оплата. Велику увагу приділяє вирішенню соціальних питань, розвитку фізкультурно-масової робо­ти, оздоровленню членів профспілки та їх дітей. До речі, в цьому питанні погля­ди керівництва і голови профкому співпадають. Тому питання збереження проф­членства в колективі не сто­їть. Тут упевнені, що проф­спілка допоможе і захистить. Та й люди, які вже давно на заслуженому відпочинку, не лишаються без уваги.

Ось уже 40 років поспіль Андрій Поліщук з гідністю несе звання голови проф­спілкового комітету. Крім того, він є заступником голо­ви Білоцерківської міської організації профспілки пра­цівників житлово-кому­нального господарства, міс­цевої промисловості, побу­тового обслуговування насе­лення, членом президії Ки­ївської обласної організації галузевої профспілки, чле­ном Київської обласної ради профспілок. Завжди залюб­ки ділиться своїм досвідом з колегами, головами профко­мів інших первинок. Це справжній ветеран проф­спілкового руху, фахівець, про яких кажуть: «Якщо ко­мунальник, то назавжди!».

АНТОНІНА МАР’ЯНСЬКА

 

Юристи взялися тренувати спілчан

Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Федерацією профспілок Черкаської області та Головним територіальним управлінням юстиції розпочато проведення циклу виїзних семінарів для профактиву області.

О сновна мета співпраці – підвищення юридич­ної обізнаності голів первинних профспіл­кових організацій, формування правової культури в сус­пільстві.

13 лютого відбувся семінар для працівників юридичних служб орга­нів влади, місцевого самоврядуван­ня, профспілкових організацій під­приємств, установ Золотоніського району, присвячений питанням ко­лективно-договірної роботи, поряд­ку укладання та відповідальності за невиконання колективних догово­рів. Актуальність теми зумовлена процесами децентралізації владних та фінансових повноважень в країні, створення об’єднаних територіаль­них громад, змінами чинного зако­нодавства.

Лекторами семінару виступили голова Федерації профспілок Чер­каської області Петро Шевченко, за­ступник голови обласної організації профспілки працівників державних установ Василь Олійник, суддя Золо­тоніського міськрайонного суду Ми­хайло Степченко, представники Го­ловного територіального управління юстиції області.

Слухачі поділились інформацією щодо практики ведення колективно- договірної роботи в колективах, ета­пів підготовки колективних догово­рів, а також отримали відповіді на запитання. Разом з керівництвом ра­йону обговорили питання соціально- трудових відносин, зайнятості насе­лення, виплати заробітної плати, ро­боти підприємств, активізації впли­ву координаційної ради профспілко­вих організацій району.

Петро Шевченко також зустрівся з директором ПАТ «Золотоніський машинобудівний завод» Станісла­вом Лимарем, обговоривши нагальні проблеми виробництва, літнього оздоровлення дітей працівників під­приємства.

Практика спільної інформаційної роботи з Головним територіальним управлінням юстиції триватиме в ра­йонах, об’єднаних територіальних громадах Черкащини.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Екскурсія центром зайнятості

20 лютого Запорізький профспілковий актив від­значив Всесвітній день соціальної справедливості, провівши круглий стіл у міському центрі зайнятості.

П еред початком заходу заступник директора Запорізького місько­го центру зайнятості Ольга Сохач провела оглядову екскурсію центром, ознайомивши представників профспілок з функціональними секторами центру та особливостя­ми технології надання послуг шу­качам та роботодавцям.

Під час засідання директор цен­тру Олександр Мотовиця розповів про результати роботи з працевла­штування безробітних та укомплек­тування вакансій підприємств. Осо­бливої ваги набули питання законо­давчих новацій служби зайнятості, такі як упровадження посад кар’єрних радників, профілювання безробітних, зміни до Порядку на­дання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про за­йнятість та працевлаштування гро­мадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Начальник відділу соціально- економічного захисту прав та ін­тересів працівників Запорізької облпрофради Тамара Белескова звернула увагу на актуальні питан­ня, що турбують членів профспі­лок, та дії ФПУ, обласної ради профспілок щодо їх вирішення. Це, зокрема, заборгованість із зарпла­ти, порушення роботодавцями за­конодавства про працю, низький рівень оплати праці кваліфікова­них працівників, несправедлива диференціація оплати праці та роз­поділу доходів від господарської діяльності, «зрівнялівка» в оплаті праці у бюджетній сфері між квалі­фікованими та некваліфікованими працівниками.

Також представники профспі­лок та центру зайнятості обговори­ли зміни в пенсійному законодав­стві, актуальні проблеми відтоку за кордон кваліфікованих фахівців, підготовки кадрів на замовлення роботодавців та збереження соці­альних гарантій для працівників на підприємствах Запоріжжя.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

 


Укладання колдоговорів та угод

21 лютого Хер­сонська облас­на міжгалузева рада профспі­лок провела обласний семі­нар з питання укладання ко­лективних до­говорів та угод.

С емінар за участю соці­альних партнерів від­крив голова Херсон­ської облміжпрофра­ди Анатолій Добро­вольський. На заході були присутні очільники обласних галузевих та первинних профорганізацій, а та­кож міських, районних координа­ційних рад профспілок.

З головною доповіддю виступи­ла завідувач відділу управління со­ціального діалогу та колективно- договірного регулювання ФПУ Ва­лентина Приходько. Зважаючи на постійні зміни в законодавчій та нормативній базі трудових відно­син, питання укладання колектив­них договорів та угод не втрачає своєї актуальності, про що свідчить чисельна аудиторія семінару.

Учасники семінару мали змогу отримати вичерпні відповіді на свої запитання, а також консультації.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛМІЖПРОФРАДА

 


Підписано Меморандум про співпрацю

У Закарпатській обласній раді профспілок відбулася зу­стріч голови обласної державної адміністрації Геннадія Москаля з профспілковими працівниками й активом краю.


В ідкриваючи зібрання, голо­ва Закарпатської облпроф­ради Володимир Фленько підкреслив важливість со­ціального партнерства, окремо наголосивши на підтримці профспілок у їх жорсткому протистоян­ні із судовою гілкою влади за право власності на Будинок профспілок на пл. Народній, 5, у м. Ужгороді.

У форматі діалогу відбулася кон­структивна розмова Геннадія Москаля з учасниками зустрічі, в ході якої обго­ворено широкий спектр соціально-еко­номічних проблем у Закарпатті й Укра­їні. Зокрема, йшлося про фінансування закладів освіти, охорони здоров’я, куль­тури під час їх реформування, оплату праці в гірських населених пунктах, життєдіяльність окремих галузей, ви­ділення коштів на соціально-економіч­ні програми, майнові права профспі­лок, проблеми студентства тощо.

Голова Закарпатської облдержадмі­ністрації Геннадій Москаль та голова облпрофради Володимир Фленько під­писали Меморандум про співпрацю між обласною державною адміністрацією та обласною радою професійних спілок.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

Не субсидії, субвенції, соціальні допомоги, а зарплати, пенсії та стипендії мають гарантувати якісне життя українців

20 лютого, у Всесвітній день соціальної справедливості, відбулося засідання колегії Департаменту соціального захисту населення Черкась­кої облдержадміністрації за участю представника Мініс­терства соціальної політи­ки Віталія Музиченка, голо­ви облдержадміністрації Олександра Вельбівця, керівників районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, соціальних партнерів.

Г олова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко у своєму виступі подякував пра­цівникам департаменту та підпорядкованих уста­нов системи соціального захисту за спільну робо­ту, ознайомив із заявою Федерації профспілок України з нагоди Дня соціальної справедливості.

У питаннях спільного напряму роботи профспілок з ор­ганами державної влади та місцевого самоврядування щодо своєчасності виплати зарплати працівникам та пога­шення її заборгованості в області досягнуто суттєвого зни­ження боргів за 2018 рік на 52,4 млн грн. Але станом на 1 січ­ня 2019 року сума невиплати залишалася суттєвою – 58,5 млн грн, при цьому частка економічно активних підпри­ємств становила 42,1 млн грн.

Середньомісячна заробітна плата за рік зросла на 23,8% і становить 7478 грн (по Україні – 8865 грн), область посідає 14-те місце в державі за рівнем зарплат.

Тривожним є показник надання державної соціальної до­помоги понад 309 тис. сімей, що становить 60% від їх загальної кількості в області. У структурі соціальної допомоги житло­во-комунальні субсидії складають 64,1%. Тому голова облпрофоб’єднання звернув увагу учасників засідання на зна­чну кількість категорій та чисельність населення, яке потре­бує соціальної допомоги. Адже динаміка таких процесів на фоні збільшення вартості життя, в тому числі комунальних послуг, та в умовах обмеженості фінансового ресурсу місце­вих бюджетів, трудової міграції, збільшення частки непрацездатного населення (пенсіонери, діти) в структурі жителів об­ласті свідчить про бідність населення, зниження купівельної спроможності. Це вже негативно впливає на обсяги придбан­ня товарів, ринок послуг, економічну активність малого та середнього бізнесу. Про що у своїх виступах говорили і пред­ставники територій, закладів соціального захисту.

Потребують аналізу процеси створення об’єднаних тери­торіальних громад, їх фінансова спроможність та реоргані­зація закладів соціальної та медичної сфери, доступність послуг, кадрове забезпечення.

У своєму виступі Петро Шевченко привернув увагу й до пріоритетного завдання створення робочих місць в галузях економіки, легалізації трудових відносин, наповнення місце­вих бюджетів. Адже за інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, протягом січня – листопада 2018 року чисельність застрахованих хоча й зросла на 18 тис. осіб, проте становить тільки 270 тис., тобто близько половини населення працездатного віку. При цьому значна частина працівників представляють бюджетну сферу.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Промоніторили погашення зарплатних боргів

13 лютого під головуванням керівника Запо­різької облдержадміністрації Костянтина Бри­ля, за участю голови Запорізької облпрофради Віктора Сластьона проведено засідання облас­ної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат, додер­жання мінімальних гарантій та легалізації заро­бітної плати. Було розглянуто результати робо­ти комісії у 2018 році та завдання на 2019-й.

З а результатами засі­дань обласної комісії було заслухано 202 ке­рівників підприємств, з яких 72 керівників під­приємств-боржників попереджено про відповідальність за несвоєчас­ну виплату заробітної плати.

На підприємствах-боржниках, керівники яких звітували комісії, в 2018 році виплачено заборгова­ну зарплату в сумі 181 млн грн.

Незважаючи на вжиті заходи, загальна сума зарплатних боргів впродовж 2018 року зросла на 63,9 млн грн, або на 51%, у порівнянні з початком року, і станом на 1 січ­ня п. р. склала 190,3 млн грн. При цьому найбільшими боржниками серед економічно активних під­приємств залишаються суб’єкти господарювання державного сек­тору економіки.

На підприємства приватної форми власності припадало 30,1 млн грн, або 15,8% від загальної суми боргів по області, комуналь­ної власності – 340,1 тис. грн (0,2%).

На трьох територіях області відсутні підприємства, які мають заборгованість із заробітної пла­ти (м. Енергодар, Бердянський та Великобілозерський райони).

Заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетної сфери, за інформацією органів місцевої влади, на 1 січня 2019 року відсутня.

Комісією прийнято рішення до­ручити головам райдержадміні­страцій, міським головам міст об­ласного значення особисто очоли­ти та забезпечити системний ха­рактер роботи щодо забезпечення додержання суб’єктами господар­ської діяльності законодавства про оплату праці в частині дотримання мінімальних гарантій, погашення існуючої та попередження виник­нення нової заборгованості із зарплати, а також погашення боргів з обов’язкових платежів до Пенсій­ного фонду України та єдиного вне­ску на загальнообов’язкове держав­не соціальне страхування. Крім того, продовжити практику прове­дення особистих співбесід з керів­никами підприємств-боржників із заробітної плати, що розташовані на відповідних територіях, із за­прошенням до участі у цих співбе­сідах керівників територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, представників профспілок і територіальних орга­нізацій роботодавців. Також продо­вжити проведення щотижневого моніторингу стану виплати заро­бітної плати (простроченої та по­точної заборгованості) у бюджет­ній сфері, інформацію про резуль­тати якого надавати Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації доручено під­готувати проекти звернень облдержадміністрації до прокурату­ри Запорізької області та Голов­ного управління Національної поліції України у Запорізькій об­ласті про вжиття відповідних за­ходів щодо забезпечення схорон­ності майна ЗДП «Кремнійполі­мер» у ході процедури приватиза­ції цього підприємства.

Забезпечення своєчасності ви­плати заробітної плати та пога­шення заборгованості, а також до­держання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації зарплати залишається пріоритетом діяльності комісії й у 2019 році.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДА

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання