« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Профспілки відбили «новорічну» рейдерську атаку

Профспілки відбили «новорічну» рейдерську атаку

Новорічним «подарунком» для Закарпатської обласної ради профспілок стала чер­гова рейдерська атака на Бу­динок профспілок на площі Народній, 5, у м. Ужгороді.

Я к і раніше, її здійснили пра­цівники Мукачівського відді­лу державної виконавчої служби Головного територі­ального управління юстиції Закарпатської області, діючи в інтересах Закарпатського окружного адміністра­тивного суду. Прибули на площу і праців­ники суду на чолі з керівником апарату Олександром Скрипчуком.

«Кругову оборону» перед централь­ним входом до будівлі обласної ради профспілок, аби захистити її від рейдер­ства, зайняли працівники облпрофради, облорганізацій галузевих профспілок, підвідомчих організацій, профспілкові активісти різних галузей.

Голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько повідомив керівни­ка Мукачівського відділу державної ви­конавчої служби Івана Медвідя про те, що президія облпрофради 26 грудня 2018 року прийняла рішення не допускати працівників виконавчої служби у будів­лю профспілок.

Безпосередньо на площі Народній від­булася гостра розмова представників двох сторін конфлікту – Володимира Фленька та Олександра Скрипчука. Профспілковий лі­дер області аргументовано, з використан­ням конкретних фактів обґрунтував судове свавілля щодо будівлі на площі Народній.

Йшлося, зокрема, про те, що обласну раду профспілок було позбавлено права власності на свою будівлю, яка 55 років перебуває у її віданні і в якій облпрофрада та галузеві профспілки виконують функ­ції із захисту прав працюючих згідно За­кону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Про яке до­тримання правосуддя може йти мова, коли численні суди повністю ігнорували позицію і доводи профспілок та приймали свої рішення на користь іншого суду? Ді­йшло до парадоксу: окремі закарпатські судді, які раніше виносили свої рішення на користь профспілок, потім приймали цілковито протилежні рішення.

Судовими органами було свідомо при­ховано той факт, що Закарпатському окружному адміністративному суду згід­но розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року № 1241-р вже було передано в оперативне управ­ління триповерхову будівлю в м. Ужгоро­ді по вул. Другетів, 91, корисною площею понад 2 тис. кв. м. До речі, заступником голови комісії з прийому-передачі цієї бу­дівлі був нинішній голова Закарпатсько­го окружного адміністративного суду Олексій Шешеня.

Усі ці факти викликали обурення між­народних профспілкових організацій.

Але судове свавілля триває й надалі. Закарпатський окружний адміністра­тивний суд втягує облпрофраду в нові судові процеси. Зокрема, він вимагає відшкодування боргу від облпрофради нібито за вимушену оренду приміщень у сумі понад 700 тис. грн.

З ініціативи Володимира Фленька це питання було включено до Вимог профспі­лок під час Всеукраїнської акції протесту профспілок в м. Києві 17 жовтня 2018 року та обласної попереджувальної акції про­тесту в м. Ужгороді 9 жовтня 2018 року. Ви­магаючи невідкладного вирішення цього майнового питання, він гостро ставив його у своїх виступах на профспілкових акціях протесту та під час зустрічей представни­ків профспілок з керівниками Уряду.

На ці звернення Прем’єр-міністр Укра­їни Володимир Гройсман тричі давав до­ручення першому віце-прем’єр-міністру України Степану Кубіву, відповідним службам Кабміну та Фонду державного майна України. Однак, виконання дору­чень Прем’єр-міністра невиправдано за­тягується, а ситуація довкола права влас­ності на будівлю профспілок в м. Ужгоро­ді залишається вкрай напруженою.

Отже, профспілки Закарпаття відби­ли чергову спробу рейдерського захо­плення своєї будівлі. Вони продовжу­ють боротьбу за свої майнові права і впевнені у перемозі.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

ФОТО АВТОРА

 

У центрі уваги – впровадження норм і положень галузевих угод

11 грудня відбувся VII пленум Дніпро­петровського об­кому Профспілки працівників жит­лово - комуналь­ного господарства, місцевої промисловості, по­бутового обслуговування населення України, на якому розглядалося питання «Про роботу облас­ної профорганізації із захисту соціально- еконо­мічних прав та інтересів членів профспілки і за­вдання щодо підвищення її ефективності».

У роботі пленуму взяв участь голова ЦК Профспілки Олек­сій Романюк.

З доповіддю із за­значеного питання виступила го­лова обласної організації Проф­спілки Анастасія Демідова. Обго­воривши доповідь, пленум зазна­чив, що основні зусилля спрямову­вались на створення гідних умов праці та її оплати, проведення культурно-масової та фізкультур­ної роботи, відпочинку й оздоров­лення працівників та їхніх дітей, збереження профспілкових органі­зацій, забезпечення сталої роботи галузевих підприємств області, підвищення якості обслуговуван­ня споживачів житлово-комуналь­ними та побутовими послугами.

Значну роль у захисті соціаль­но-економічних прав та інтересів працівників галузевих підпри­ємств області відіграє система со­ціального діалогу. Завдяки вико­ристанню норм угод, колективних договорів середня зарплата праців­ників значно підвищилась порів­няно з розміром мінімальної зарплати, встановленим державою.

Понад 95% галузевих суб’єктів господарювання працювали без травм і аварій, чому значною мі­рою сприяв високий рівень поточ­ного контролю за охороною праці, який здійснюють профспілкові органи.

З початку року до складу об­ласної організації Профспілки долучилися 12 нових профоргані­зацій з чисельністю близько 600 осіб. Це робота всього профспіл­кового активу.

На багатьох підприємствах було виконано зобов’язання кол­договорів з оздоровлення праців­ників та їхніх дітей. Загалом оздоровлено 11 тис. дітей і близь­ко 12 тис. працівників.

На пленумі виступив голова ЦК Профспілки Олексій Рома­нюк, який зосередив увагу присут­ніх на важливості та необхідності реалізації в практичній роботі рі­шень, документів та конкретних дій ЦК Профспілки в тих чи ін­ших напрямах. У доповіді акцен­товано на важливості впрова­дження норм і положень галузе­вих угод, адже в новій угоді ЖКГ, яку підписано 23 листопада 2018 року, мінімальну тарифну ставку робітника І розряду підвищено і встановлено в розмірі не менше 160% прожиткового мінімуму, та­кож підвищено коефіцієнти спів­відношень тарифних ставок до мі­німальної тарифної ставки для ро­бітників за основними видами ро­біт та окремими професіями.

Голова ЦК Профспілки наго­лосив на необхідності комплек­сного підходу у вирішенні питань соціально-економічного захисту прав та інтересів спілчан: почина­ючи із соціального діалогу й за­кінчуючи турботою не тільки про оплату праці та її рівень, а й від­починок, вирішення побутових питань, проведення культмасової та спортивної роботи.

Наприкінці засідання Олексій Романюк вручив Подяку ЦК Профспілки Дніпропетровській обласній профорганізації за комплексне вирішення питань со­ціально-економічного захисту працівників та нагальних про­блем галузевих підприємств.

АНАСТАСІЯ ДЕМІДОВА,

ГОЛОВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛПРОФОРГАНІЗАЦІЇ

 

16.01.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання