« на головну 26.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Григорій Осовий: «До рішучого протесту профспілки України спонукає антисоціальна спрямованість проекту Держбюджету–2019»

Григорій Осовий: «До рішучого протесту профспілки України спонукає антисоціальна спрямованість проекту Держбюджету–2019»

27 вересня відбулися збо­ри активу Полтавської облас­ної ради профспілок, у яких взяв участь Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

П рофспілкове зібрання розглянуло ключові пи­тання організації про­тистояння наступу вла­ди на права профспі­лок, зокрема майнові, та прове­дення акцій протесту з вимогами забезпечення соціальних стан­дартів та гарантій для громадян України.


Голова ФПУ в своєму виступі акцентував увагу полтавського активу на перебігу подій навколо майна профспілок, що відбува­ються з меншим чи більшим за­гостренням з 1992 року, коли Вер­ховна Рада України прийняла не­виважене рішення щодо належ­ного профспілкам майна. Тією суперечливою постановою та по­дальшим потуранням влади не­законним спробам й були спрово­ковані злочинні наміри певних мафіозних кланів привласнити санаторно-курортні заклади, ту­ристичні бази, приміщення на­вчальних центрів, офісні будівлі профспілок. ФПУ вдавалося до 2014 року стримувати апетити охочих до чужого.

Відверті загарбницькі дії були ініційовані тодішнім прем’єр- міністром України Арсенієм Яце­нюком, який фактично дав від­машку рейдерам на віджимання профспілкового майна. Запрацю­вали схеми буцімто юридично підтвердженої передачі майна у власність прокурорсько-суддів­ському чиновництву: позов про­куратури щодо неправомірності рішень органів місцевого само­врядування про право профспілок на майно – судове рішення про відчуження майна до Фонду держмайна – постанова Кабміну про передачу «нічийого», що пере­буває у Фонді, у власність «своїм». Звісно, для ефективнішого вико­ристання. Риторичним є запитан­ня: чи може наш уздовж і поперек корумпований суд визнати непра­вомірним позов такої ж наскрізь «відколядованої» прокуратури? Ось таким маніпулятивним спо­собом полтавські прокурори та за­карпатські судді «з украй обмеже­ними для відповідальної праці умовами» й отримали у власність профспілкові приміщення.

Григорій Осовий інформував актив про липневу зустріч з Прем’єр-міністром України Воло­димиром Гройсманом, за підсум­ками якої була створена тристо­роння робоча група (Кабмін, проф­спілки, Фонд держмайна) для розв’язання проблеми і подачі від­повідних пропозицій до 5 жовтня ц. р. Голова ФПУ підкреслив, що він, на жаль, не сподівається за ни­нішнього стану «партнерських стосунків» профспілок з Урядом на позитивне вирішення.

Учасники зборів активу де­тально обговорили ситуацію, ви­кликану урядовими діями, що призводять до суттєвого посла­блення соціальної захищеності працюючих. Григорій Осовий підкреслив, що до рішучого про­тесту профспілки України спону­кає антисоціальна спрямова­ність проекту Державного бю­джету на 2019 рік, який знову ґрунтується на занижених рівнях основних державних стандартів і гарантій.

Так, розмір прожиткового мі­німуму для працездатних осіб більш ніж удвічі нижчий за фак­тичний його розмір й утричі нижчий показника, розраховано­го ФПУ відповідно до норм чин­ного законодавства та міжнарод­них зобов’язань України. Міні­мальна заробітна плата пропону­ється нижче очікуваного фактич­ного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відсутні державні програми підтримки основних галузей виробничої сфери, кредитні зобов’язання держави здійснюються за раху­нок зниження соціальних стан­дартів та гарантій.

Члени президії облпрофради, керівники обласних профспілко­вих організацій, голови міськра­йонних координаційних рад го­лів профкомів, голови первинних профорганізацій отримали ви­черпні відповіді Григорія Осово­го на численні запитання стосов­но практики профспілкової ді­яльності. Зокрема, йшлося про необхідність пріоритетної уваги до проблем профспілок виробни­чої сфери, яка є наповнювачем бюджету, а відтак – рушієм усіх змін на краще. Активісти запро­понували Голові ФПУ звернути увагу на невирішеність низки проблем у відносинах профспі­лок з новоутвореними об’єднаними територіальними громадами тощо.

Учасники зборів висловили сподівання, що зустрічі керівни­цтва ФПУ з регіональним акти­вом на місцях знову стануть тра­дицією.

ГАННА ТАРГАЄВА,

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК

 

Роль профспілок у забезпеченні прав людини на рівні міжнародних стандартів

У м. Харкові пройшов ІІ Міжнародний юридич­ний форум, в якому взяли участь Голова Феде­рації профспілок України Григорій Осовий та голова Об’єднання профспілок Харківської об­ласті Сергій Тесленко.

З ахід відбувся у Націо­нальному юридично­му університеті ім. Ярослава Мудрого і зібрав учасників з 23 країн світу. До м. Харкова з’їхалися кращі юристи Украї­ни та потужні іноземні делега­ції. У форумі взяли участь представники Уряду України, судової, законодавчої та вико­навчої гілок влади.

Форум став майданчиком для дискусій та обговорень близько 1 тис. учасників. Від­булися тренінги з актуальних питань корпоративного права та інтелектуальної власності, агробізнесу, презентації на­вчальних програм з нагальних проблем захисту прав людини, відкриті лекції провідних між­народних експертів. Спеціаль­ною темою цьогорічного фору­му обрано розвиток права в умовах цифрової економіки. У роботі чотирьох панельних дискусій взяли участь відомі дослідники та практики, судді Конституційного Суду та Вер­ховного Суду України, співро­бітники представництва ЄС, місії ОБСЄ, інших організацій.

З доповіддю на тему «Роль профспілок у забезпеченні прав людини на рівні міжна­родних стандартів» виступив Голова ФПУ Григорій Осовий під час панельного обговорен­ня питання «Бізнес і права лю­дини: імплементація Украї­ною керівних принципів ООН».

ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07.10.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання