« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

ФПУ – за розвиток соціальної держави в Україні

ФПУ – за розвиток соціальної держави в Україні

 14 березня, у переддень п’ятого засідання Ради Федерації професійних спілок України під головуванням Юрія Кулика відбулося чергове засідання Президії ФПУ, члени якої обговорили та прийняли рішення із цілої низки злободенних питань, зокрема щодо державної політики оплати праці, соціально-економічного захисту трудящих і по­кращення умов їхньої праці.

Робота розпочалася з розгляду проек­ту постанови Ради ФПУ «Про пози­цію профспілок щодо державної політики оплати праці та посилен­ня колективно-договірного регулювання оплати праці», який було виріше­но взяти за основу доку­мента. Також було при­йнято за основу постано­ву «Про заходи з організа­ційного зміцнення Феде­рації профспілок Украї­ни» і винесено її на роз­гляд Ради ФПУ.

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КОДЕКСУ

Члени Президії доклад­но зупинилися на обгово­ренні проекту концепту­альних положень Соці­ального кодексу України. Так, цільовою програмою реалізації резолюції ФПУ «Професійні спілки – за розвиток соціальної дер­жави в Україні» серед основних завдань проф­спілок визначено необхід­ність розроблення та при­йняття в Україні Соціаль­ного кодексу України як комплексу правових засад розбудови соціальної дер­жави, розвитку громадян­ського суспільства, демо­кратизації управління, життєдіяльності грома­дян. ФПУ має на меті за­безпечити активну участь Федерації, її членських організацій, територіаль­них і первинних організа­цій всеукраїнських проф­спілок у процесі вдоскона­лення та систематизації соціального законодав­ства, гармонізації вітчиз­няних систем соціального захисту з нормами міжна­родного права, тому здій­снення конкретних захо­дів щодо ініціювання роз­робки Соціального кодек­су України є дуже важливим.

ПРІОРИТЕТ – РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ

Жваве обговорення членів Президії виклика­ла доповідь голови ЦК профспілки житлово-комунального господар­ства, місцевої промисло­вості та побутового обслу­говування населення України Олексія Романю­ка «Про позицію ФПУ щодо стану житлово-комунального господар­ства в Україні, якості по­слуг та соціального захис­ту працівників цієї галу­зі». Так, Олексій Романюк зазначив, що непослідов­ність у політиці реформу­вання житлово-комунального господарства, зокре­ма в частині встановлен­ня економічно обґрунто­ваних тарифів, значне не­дофінансування заходів, передбачених загально­державними галузевими програмами, зволікання із упровадженням дієвих економічних стимулів для залучення інвестицій, необхідних для модерні­зації та розвитку галузі, низький рівень оплати праці унеможливлюють підвищення якості житлово-комунальних послуг і зумовлюють неприпус­тимо високий рівень втрат та витрат паливно-енергетичних та інших матері­альних ресурсів. Наразі зношеність основних фон­дів суб’єктів господарю­вання не гарантує безпеч­ного функціонування га­лузі і призводить до ви­никнення надзвичайних ситуацій техногенного й екологічного характеру.

«Тож з огляду на на­гальну потребу підвищен­ня ефективності функціо­нування житлово-комунального господарства, за­безпечення споживачів якісними та доступними послугами, гарантування надійності систем життє­забезпечення населених пунктів та зниження ризи­ків виникнення надзви­чайних ситуацій техноген­ного й екологічного харак­теру вважаємо за доцільне перевести задекларований у державних програмах пріоритет реформування житлово-комунального господарства в площину практичних дій щодо його порятунку, забезпечення сталої роботи та подаль­шого розвитку», – підсуму­вав Олексій Романюк.

АТЕСТАЦІЮ РОБОЧИХ МІСЦЬ – ПІД КОНТРОЛЬ ПРОФСПІЛОК

Зважаючи на основопо­ложну роль атестації робо­чих місць у створенні на­лежних умов праці та со­ціальному захисті праців­ників, зайнятих на важких та шкідливих роботах, по­становою Президії ФПУ від 24 листопада 2009 року «Про посилення роботи профспілок у питаннях атестації робочих місць за умовами праці» оголоше­но про проведення протя­гом 2010–2011 років колек­тивної акції ФПУ під гас­лом «Атестацію робочих місць – під контроль проф­спілок». На виконання цієї постанови Федерацією професійних спілок Укра­їни, її членськими органі­заціями розгорнуто орга­нізаційну, методичну та інформаційну роботу. По­стійно здійснювався гро­мадський контроль за ор­ганізацією і проведенням на підприємствах, в уста­новах та організаціях атес­тації робочих місць за умо­вами праці.

Президія також розгля­нула проекти постанов «Про кандидатуру В. М. Горбатова для обран­ня першим заступником Голови ФПУ», «Про пропо­зиції щодо складу президії п’ятого засідання Ради ФПУ», «Про основні статис­тичні дані членських орга­нізацій ФПУ за 2011 рік», за­слухала інформації «Про стан майнового комплексу ФПУ», «Про реагування Ка­бінету Міністрів України на звернення профспілок за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром Украї­ни М. Я. Азаровим 27 січня 2012 року», «Про позицію членських організацій ФПУ щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» (щодо створення тристоронніх соціально-економічних рад на рівні міст та районів)», «Про хід виконання Генеральної угоди на 2010–2012 роки ста­ном на 1 січня 2012 року» та «Про стан виконання по­станови Президії ФПУ від 16 лютого 2012 року «Про участь ФПУ у відзначенні 20 лютого 2012 року Дня со­ціальної справедливості».

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

 У рамках проведення засідання Президії ФПУ від­булася презентація співпраці ФПУ і Say.TV – пер­шої в світі телевізійної соціальної мережі, яка об’єднує звичайних людей і телебачення. Відтепер у кожного є можливість стати героєм телеефіру. Say.TV поєднує бажання людей поділитися своїми ідеями зі світом та потреби телебачення в свіжих ідеях, нових обличчях, нестандартних поглядах.

28.03.2012


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання