« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

«ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА УЧАСТЬ ПРОФСПІЛОК У ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ Й ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА»

«ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА УЧАСТЬ ПРОФСПІЛОК У ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ Й ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА»

19 грудня 2023 року у Будинку профспілок відбулось засідання Президії ФПУ, яке вів Го­лова ФПУ Григорій Осо­вий.

Президія розглянула пи­тання проведення наступного засідання Ради ФПУ, яке за­плановане на 21 грудня ц.р.

Члени Президії обговорили порядок денний засідання та документи, які планують при­йняти на Раді. Основне питан­ня – проєкт постанови Ради ФПУ «Про збереження трудо­вого потенціалу та участь профспілок у відновленні еко­номіки й вітчизняного вироб­ництва».

З цього питання виступив заступник Голови ФПУ Олек­сандр Шубін. Він поінформу­вав, що проєкт документу по­передньо розглядався постій­ними комісіями Ради ФПУ, Молодіжною радою ФПУ, членськими організаціями ФПУ, які надали до нього свої пропозиції і зауваження.

Разом з постановою пропо­нується ухвалити Заяву Ради ФПУ щодо участі профспілок у відновленні економіки України, проєкт якої розгля­нули члени Президії та вне­сли до неї зміни і доповнення. Складовою частиною Заяви є Ключові складові гідної пра­ці для відбудови України.

– Це та конкретика, з якою профспілки виходять до соці­альних партнерів на націо­нальному і міжнародному рівнях, і чим ми пропонуємо користуватись членським ор­ганізаціям ФПУ при прове­денні переговорів на галузе­вому і територіальному рів­нях, – наголосив Олександр Шубін. – Нашим завданням було сформулювати вимоги профспілок щодо робочих місць, які будуть створювати­ся в процесі відбудови Украї­ни, таким чином, ми визначи­ли наші погляди на соціаль­но-відповідальний бізнес і стале робоче місце, що має бути створено в Україні.

Заяву після її прийняття Ра­дою ФПУ буде скеровано до КМУ, ВР України та сторони роботодавців на національно­му рівні, а також до членських організацій для посилення ро­боти територіальних та галу­зевих соціально-економічних рад. Ще одним додатком до по­станови Ради будуть Рекомен­дації членським організаціям ФПУ для організації і прове­дення колективних перегово­рів на підприємствах і ство­рення гідних робочих місць.

У ході обговорення Поста­нови Ради члени Президії ФПУ запропонували приділи­ти увагу таким напрямкам у роботі, як:

– опрацювання Директиви ЄС щодо адекватної міні­мальної зарплати в країнах Євросоюзу;

– організація процесу дис­танційної роботи і розробки Положення про такий спосіб зайнятості;

– питанням законодавчого врегулювання надання де­кретної відпустки жінкам- військовим;

– проведенню оздоровлен­ня працівників;

– професійному навчанню та вдосконаленню проведен­ня колективно-договірної ро­боти;

– створенню критеріїв гід­ного робочого місця з ураху­ванням міжнародних стан­дартів тощо.

Також у рішенні Ради пе­редбачено створення робочої групи із залученням пред­ставників членських органі­зацій ФПУ для розроблення (у першому кварталі 2024 року) з наступним поданням до ВР проєкту Закону України «Про внесення змін до закону «Про статус ветеранів війни, гаран­тії їх соціального захисту». Мета – віднесення постражда­лих від бойових дій під час ро­боти працівників, осіб з інва­лідністю та членів сімей заги­блих працівників до категорії ветеранів (або сімей ветера­нів) війни, а також створення для них умов відновлення працездатності та законодав­чого гарантування їм відпо­відних соціальних гарантій.

Після всебічного обгово­рення члени Президії схвали­ли зазначений проєкт поста­нови Ради і вирішили з ураху­ванням висловлених пропози­цій і зауважень винести його на розгляд засідання Ради ФПУ 21 грудня ц.р.

Також на засіданні Прези­дії було розглянуто проєкти постанов Ради ФПУ «Про фор­мування Бюджету ФПУ на 2024 рік», «Про пропозиції змін до Статуту ФПУ щодо вдосконалення організацій­ної побудови та принципів формування виборних орга­нів ФПУ, механізму прийнят­тя ними рішень» та ін.

Пресцентр ФПУ презенту­вав можливості мобільного застосунку «Профспілка циф­рова».

Члени Президії ФПУ озна­йомилися з актуальною ін­формацією про стан враху­вання профспілкових пропо­зицій у проєкті Державного бюджету України на 2024 рік, про дії ФПУ у сфері соціально­го страхування і пенсійного забезпечення, про участь ФПУ, її членських організа­цій у роботі органів соціаль­ного діалогу на всіх рівнях, про початок переговорів щодо вступу України до ЄС та захо­ди Європейської конфедера­ції профспілок, про Меморан­дум, представлений Міжна­родним бюро праці, про взає­мопорозуміння між Міністер­ством економіки України, Мі­ністерством соціальної полі­тики України, СПО робото­давців, СПО профспілок та Міжнародною організацією праці, а також Проєкт пере­хідної стратегії співпраці МОП з Україною на період 2024-2025 років.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

«ЯКІ РОБОЧІ МІСЦЯ ПОТРІБНІ ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ?» – ДИСКУСІЯ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ФПУ

В Укрінформі відбувся круглий стіл на тему: «Проєкт «Візія-2033»: які робочі місця потрібні повоєнній Україні?». У заході взяли участь представники ФПУ.

Організатором виступили Всеукраїнська Асоці­ація компаній з міжнародного працевлаштування і Міжнародний фонд «Відродження».

У дискусії взяли участь: Олександр Шубін – за­ступник голови ФПУ, Наталія Землянська – голова правління Фонду загальнообов’язкового держав­ного соціального страхування України на випадок безробіття, Юлія Жовтяк – директор Державного центру зайнятості, Світлана Калініна – завідувачка кафедри економіки праці Маріупольського дер­жавного університету (м. Київ), доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, Ілля Несходо­вський – керівник аналітичного напряму мережі «АНТС»; Анастасія Розлуцька – керівниця проєкту «Назустріч», представниця Work . ua ; Олексій Позняк – Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ; Олексій Орловський – директор програми «Демократія і належне врядування» Міжнародно­го фонду «Відродження»; Мирослава Трандаш – співзасновниця міжнародної спільноти Women Leaders for Ukraine ; Олексій Толкачов – громад­ський діяч, голова фонду «Омріяна країна».

Питання, що обговорювались:

● Робота для українців під час війни.

● Які передумови потрібно закладати вже за­раз для забезпечення роботою максимальної кіль­кості українців після війни?

● Чи стане ВПК основою економічного зростан­ня повоєнної України?

● Які галузі економіки виступатимуть драйве­рами зростання?

● Завдяки чому можливе збільшення кількості робочих місць після війни? Чи вона буде зменшува­тись?

● Чи будуть зарплати в Україні конкурентними у порівнянні з сусідами з ЄС?

● Роль держави у створенні нових робочих місць.

В умовах повномасштабної війни зайнятість на­селення – один з найважливіших факторів існу­вання країни. Тому вже зараз необхідно планувати та створювати передумови для появи нових робо­чих місць у майбутньому. Що треба зробити, аби за­безпечити стале економічне зростання України після війни, – про це йшлося під час круглого столу «Які робочі місця потрібні повоєнній Україні?»

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

12.01.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання