« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Законодавче врегулювання правового статусу майна профспілок – ключова умова їх незалежності

Законодавче врегулювання правового статусу майна профспілок – ключова умова їх незалежності

Досі залишається остаточно не вирішеним питання законо­давчого врегулювання правового статусу майна професій­них спілок України, а також утворених за їх участю суб’єктів господарювання. Це призводить до численних судових спо­рів, пов’язаних із захистом права власності та інших майно­вих прав профспілок. Незалежність діяльності професійних спілок значною мірою визначається їхньою майновою само­стійністю, – на цьому наголошувалося під час чергового засі­дання Президії Федерації профспілок України, що відбулося 5 березня у відновленому Будинку профспілок у м. Києві.


ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ

З інформацією щодо законодавчо­го врегулювання правового статусу майна профспілок виступив заступ­ник Голови ФПУ Володимир Саєнко.

За період 2011–2017 років у гос­подарських судах України перебу­вали понад 200 проваджень, де ор­ганами прокуратури та іншими державними органами порушува­лися питання щодо визнання пра­ва державної власності на об’єкти, що належать профспілковим орга­нізаціям і перебувають у їх корис­туванні, вилучення та передачі їх у державну власність. На сьогодні судами вже винесено низку рі­шень, згідно з якими профспілки позбавлені права власності на де­сятки належних їм об’єктів.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що у низці випадків у судовому порядку ставиться питання також про виселення профспілкових орга­нів із займаних ними будинків та приміщень. Це, в свою чергу, поси­лює напругу у відносинах між Кабі­нетом Міністрів України та Федера­цією професійних спілок України, які є соціальними партнерами.

З огляду на це, за результатами зустрічі керівників профспілок з Прем’єр-міністром України Володи­миром Гройсманом, що відбулася у листопаді 2017 року, було надано Урядове доручення про створення спільної робочої групи за участю Мінекономрозвитку, Фонду держав­ного майна, Мін’юсту, Федерації профспілок України для розв’язання проблемних питань стосовно спірно­го профспілкового майна.

У подальшому під час роботи робочої групи ФПУ у квітні 2018 року надіслала Фонду держмайна проект Закону України «Про вне­сення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» у власній редакції. Але 17 квітня 2018 року на засіданні робочої групи Фонд презентував власний альтерна­тивний законопроект. Учасники робочої групи так і не дійшли компромісу щодо спільної редак­ції законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про про­фесійні спілки, їх права та гаран­тії діяльності», суперечності з основоположних питань у сторін лишаються й досі.

Президія ФПУ розглянула оби­два законопроекти та погодила проект Закону «Про внесення змін до статті 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та га­рантії діяльності» в редакції профспілок. У свою чергу, проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту май­нових прав профспілок, їх об’єднань» в редакції Фонду держ­майна визнала таким, що грубо порушує майнові права професій­них спілок і ставить профспілкові організації в залежність від Каб­міну та інших органів виконавчої влади, що суперечить основам Конвенції МОП № 87 щодо свободи асоціації та автономії профспілок.

Президія ФПУ також розгляну­ла низку інших питань розвитку майнового комплексу ФПУ.

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ПРАЦІ

На засіданні Президії було роз­глянуто питання організаційної роботи, серед яких, зокрема, «Про відзначення Дня праці – 1 Травня».

1 травня в Україні відзначаєть­ся День праці. Традиційно цього дня трудящі публічно заявляють про свої соціально-економічні права, необхідність забезпечення гідної праці, гідного рівня життя громадян, про їх право жити в мирному, демократичному сус­пільстві.

У виступах членів Президії за­значалося, що Федерація профспі­лок України відкрита до конструк­тивного соціального діалогу з вла­дою та роботодавцями щодо відро­дження вітчизняного виробни­цтва, створення нових робочих місць, справедливого розподілу результатів суспільної праці, по­важного ставлення до людини пра­ці, ветеранів, створення належних умов для самореалізації молоді.

Президія ФПУ схвалила Звер­нення з нагоди Дня праці, а також постановила рекомендувати член­ським організаціям ФПУ та їхнім організаційним ланкам провести заходи до Дня праці у різноманіт­них формах, визначених виборни­ми органами (зібрання, маніфеста­ції, фотовиставки, конкурси, маїв­ки тощо); первинним профспілко­вим організаціям здійснити захо­ди, передбачені колективними до­говорами, спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працюючих, ви­явити турботу про ветеранів праці, вшанувати представників трудо­вих династій.

На засіданні також обговорено низку організаційних питань та питань колективно-договірного ре­гулювання, прийнято Звернення Президії ФПУ з нагоди виборів Президента України.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ОЛЕКСІЯ ПЕТРУНІ

 

ОФІЦІЙНО

ЗВЕРНЕННЯ

Президії ФПУ до членів профспілок з нагоди виборів Президента України

Шановні спілчани!


Під час виборів Президента України без перебільшення буде ви­рішуватися доля України на най­ближчі 5 років.

Вага вибору кожного з нас є висо­кою. Цього разу у президентських перегонах на найвищу державну по­саду заявили про свою участь ре­кордна кількість претендентів. Гро­мадяни, голосуючи за того чи іншо­го кандидата, обиратимуть не лише яскраву особистість, а й візьмуть на себе відповідальність за майбутнє країни. Наш з вами вибір безпосе­редньо матиме вплив на подаль­ший розвиток Української держави, забезпечення миру і безпеки, не­змінність її зовнішньополітичного курсу на європейську інтеграцію.

Федерація профспілок України, яка представляє інтереси понад 5 млн членів профспілок з різними політичними поглядами та уподо­баннями, в основі своєї діяльності керується демократичними ціннос­тями, верховенством права. Пріори­тетом профспілок є забезпечення прав людини на працю, гідну опла­ту, безпеку на робочих місцях, соці­альний захист ветеранів праці, га­рантування доступної і якісної про­фесійної освіти молоді та забезпе­чення їхньої зайнятості.

Профспілкові лідери й активіс­ти, члени профспілок під час зустрі­чей з кандидатами на посаду Пре­зидента мають порівнювати пріори­тети своєї діяльності, цілі та завдан­ня, окреслені у Стратегії діяльності ФПУ на 2016–2021 роки «Європей­ський вибір», з основними положен­нями передвиборних програм.

Професійні спілки очікують від кандидатів у президенти не нищів­ної критики один одного, а широкої дискусії щодо їх програмного ба­чення подальшого розвитку Украї­ни як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Діє­вих кроків, які будуть здійснені на рівні держави і місцевого самовря­дування для досягнення:

– справедливого правосуддя на основі верховенства права, рішучо­го подолання корупції;

– стійкого економічного зрос­тання за рахунок розвитку про­мисловості, подолання тіньової економіки, створення високоопла­чуваних робочих місць як альтер­нативи масовому виїзду українців на заробітки за кордон;

– справедливого розподілу ре­зультатів праці; забезпечення гід­ної зарплати і наближення її до рівня країн ЄС;

– створення належних умов для гідного життя, подолання біднос­ті, забезпечення доступу до медич­ної допомоги, освіти, отримання професії, житла;

– забезпечення конституційних прав профспілок на свободу об’єднання, гарантування їх пра­возахисної діяльності в інтересах людей праці; захист від незакон­них зазіхань на профспілкову власність, недопущення перешко­джання статутній діяльності профспілок представниками вла­ди і роботодавців;

– розширення народної демо­кратії, запровадження права на­родної законодавчої ініціативи, відкликання народних депутатів за невиконання своїх обов’язків, гарантування конституційного права на мирні зібрання та страйк.

Закликаємо членів профспілок уважно аналізувати програми кан­дидатів на посаду Президента, зві­ряти їх з профспілковими трудови­ми і соціальними пріоритетами, зробити свідомий відповідальний вибір.

Поважаймо свою власну гід­ність як виборця і розуміймо осо­бисту відповідальність за майбут­нє України.

Звертаймося до спілчан із за­кликом прийти 31 березня ц.р. на виборчі дільниці і виконати свій громадянський обов’язок.

ФПУ, всеукраїнські профспіл­ки, територіальні профоб’єднання, як демократичні організації, від­криті для діалогу з кандидатами на посаду Глави держави, які поді­ляють і готові втілювати життєві цінності трудової людини.

16.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання