« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Що чекає на державні шахти?

Що чекає на державні шахти?

22 лютого відбулося засі­дання президії Профспілки працівників вугільної про­мисловості України, на яко­му було розглянуто головне питання «Про соціально- економічний стан на вугле­добувних підприємствах та хід виконання заходів щодо реформування і розвитку вугільної галузі».

У засіданні взяли участь мі­ністр енергетики та вугіль­ної промисловості України Ігор Насалик, Голова Феде­рації профспілок України Григорій Осовий, представники Міністер­ства соціальної політики України, голови територіальних і первинних організацій Профспілки.

Голова Профспілки Віктор Турманов зазначив, що обсяг державних коштів на часткове покриття витрат, які включа­ються до собівартості товарної вугільної продукції, зокрема на оплату праці та по­гашення заборгованості із заробітної пла­ти, складає лише 630 млн грн, що на 1441,1 млн грн менше, ніж фактичні надходжен­ня у 2018 році. Такий обсяг бюджетного фінансування надасть можливість забез­печити стабільну виплату заробітної пла­ти працівникам галузі та погашення на­явної заборгованості тільки на 3 місяці, й то лише за умови коригування бюджетно­го розпису та забезпечення надходжень річного обсягу бюджетних коштів на під­приємства у I кварталі п. р.

Також термінового вирішення потребує питання оплати рахунків за спожиту елек­троенергію державними вугільними під­приємствами. Дефіцит обігових коштів не дозволяє вугледобувним підприємствам розраховуватися за спожиту електроенер­гію у повному обсязі, як це передбачено введеним у дію з 1 січня п. р. Законом Укра­їни «Про ринок електричної енергії». Мит­тєвий перехід до нової моделі ринку елек­тричної енергії з урахуванням фінансового стану підприємств державного сектору може призвести до припинення постачан­ня електроенергії на вугільні шахти.

Відключення шахт навіть на декілька годин може створити незворотну ситуа­цію з відкачкою підземних вод, що, в свою чергу, неминуче призведе до зато­плення шахт, населених пунктів та при­леглих територій, в тому числі сільсько­господарських земель та інших природ­них угідь. Крім того, в результаті зато­плення шахт будуть втрачені балансові запаси вугілля, гірничі виробки разом з гірничошахтним устаткуванням та об­ладнанням, робочі місця тощо.

За пропозицією Профспілки, народ­ний депутат України, голова підкомітету з питань вугільної промисловості Михай­ло Бондар у співавторстві з іншими на­родними депутатами зареєстрували у Верховній Раді України законопроект № 9418 від 19 грудня 2018 року «Про вне­сення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії», яким передбачено включення вугледобувних підприємств державної форми власності до переліку споживачів для безпечного постачання електроенергії на умовах універсальної послуги на перехідний період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року. Законо­проект досі залишається без розгляду.

Також при обговоренні даного питан­ня було порушено проблеми єдиного со­ціального внеску та Списків № 1 та № 2, створення ДП «Національна вугільна компанія» та ін.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Віктор Турманов, голова Профспілки працівників вугільної промисловості України:

«Обсяг фінансування витрат на вугільну га­лузь з урахуванням гірничорятувальних за­ходів, передбачений Держбюджетом на 2019 рік, становить усього 2,6 млрд грн, або 67,5% від фінансування витрат у 2018 році та 34% від розрахунків Міненерговугілля України на поточний рік, підтриманих Проф­спілкою працівників вугільної промисловос­ті України (7,6 млрд грн)».

Ігор Насалик, міністр енергетики та вугільної промисловості України:

«За ініціативи Міненерговугілля Міністер­ством фінансів України прийнято відповідні рішення щодо фінансових ресурсів для по­гашення заборгованості із зарплати пра­цівникам вугільних підприємств за січень 2019 року. Найближчим часом гроші буде спрямовано на рахунки підприємств».

 

  • ДО ТЕМИ
Президією Профспілки було прийнято рішення звернутися до Прем’єр-міністра України Во­лодимира Гройсмана стосовно:

– негайного проведення під його головуванням наради в Кабінеті Мі­ністрів України за участю Профспіл­ки, міністрів енергетики та вугільної промисловості, фінансів, економіч­ного розвитку і торгівлі, соціальної політики та голів облдержадміні­страцій Волинської, Донецької, Лу­ганської, Львівської областей з пи­тань вжиття реальних заходів щодо стабілізації діяльності державних вугледобувних підприємств;

– підтримки законопроекту № 9418 від 19 грудня 2018 року «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо безперебійного по­стачання електричної енергії де­яким суб’єктам господарювання державної та комунальної форми власності»;

– термінового надання дору­чення щодо розгляду звернення Профспілки від 18 лютого 2019 року № 01/21 «Про стан виконання доручення щодо розгляду та при­йняття відповідних рішень по усу­ненню причин порушення консти­туційних прав громадян на соці­альний захист».

Звернутися до Голови Феде­рації профспілок України Гри­горія Осового стосовно сприяння в проведенні термінової зустрічі представників Укрвуглепрофспіл­ки з Прем’єр-міністром України Во­лодимиром Гройсманом і міні­стром соціальної політики України Андрієм Ревою щодо пошуку шля­хів припинення поглиблення кри­зової ситуації на державних під­приємствах вугільної галузі та гру­бих порушень соціально-трудових прав і гарантій працівників галузі.

Вимагати від міністра енер­гетики та вугільної промисло­вості України Ігоря Насалика:

– ініціювання перед Міністер­ством фінансів України та Кабіне­том Міністрів України внесення змін до бюджетного розпису з ме­тою забезпечення надходжень на вугледобувні підприємства обсягів бюджетних коштів, передбачених Державним бюджетом на 2019 рік на часткове покриття витрат, що включаються до собівартості товар­ної вугільної продукції, та на вве­дення нових лав і ремонт гірничо­шахтного обладнання і обладнання очисних вибоїв у I кварталі п. р.;

– проведення найближчим ча­сом засідання колегії міністерства, на якій розглянути звіт станом на 1 лютого 2019 року про хід виконан­ня заходів щодо реформування та розвитку вугільної промисловості стосовно погашення заборгованос­ті із заробітної плати, забезпечен­ня її регулярної виплати у п. р., ви­ділення бюджетних коштів на мо­дернізацію та технічне переосна­щення шахт, вирішення питань за­боргованості підприємств із спла­ти за електроенергію та ЄСВ;

– забезпечення протягом бе­резня 2019 року повного погашен­ня заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств та своєчасної її подальшої виплати;

– у найкоротший термін підго­товку та ініціювання перед Кабі­нетом Міністрів України внесен­ня змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо збільшення обся­гів державних видатків для вуг­ледобувних підприємств з метою забезпечення їх фінансового зба­лансування та сталої діяльності;

– вжиття заходів щодо приско­рення надходження коштів у сумі 450 млн грн для забезпечення часткової оплати спожитої елек­тричної енергії державним вугле­добувним підприємствам у 2019 році відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 59-р.;

– припинення порушень чинної Галузевої угоди щодо погодження з Профспілкою всіх проектів нор­мативно-розпорядчих актів з пи­тань реформування та розвитку державного сектору вугільної про­мисловості України та запрова­дження обов’язкових попередніх консультацій за участю Профспіл­ки з цих питань.

 

ЄКП/ПЄРР і надалі уважно стежитиме за становищем українських працівників

До Голови Федерації профспі­лок України Григорія Осового надійшов лист від генерально­го секретаря ЄКП та ПЄРР Луки Вісентіні, в якому він висловив глибокий жаль з приводу ска­сування його участі у візиті місії ЄКП/ПЄРР в Україну 12–14 люто­го ц.р. через необхідність підго­товки конгресу ЄКП.

Л ука Вісентіні зазначив, що керів­ник місії Джозеф Стредула та ви­конавчий секретар ПЄРР Антон Лєпік після повернення з Києва до­повіли йому про результати візи­ту, і йому було приємно почути, що місія мала дуже цікаві та конструктивні дискусії з пред­ставниками української влади. «Я хотів би дуже подякувати вам за гостинний прийом членів мі­сії і за програму зустрічей з органами влади, яку ви підготували. Я був би дуже вдячний, якби ви передали мої слова подяки братам і сестрам з профспілок, представникам органів влади та різноманітних інституцій, з якими зустрічалася місія. Будьте певні, що ЄКП/ПЄРР дуже уважно стежитиме за становищем українських праців­ників у своїй країні та за кордоном. Я планую разом з Джозефом доповісти на засіданні Керів­ного комітету ЄКП і запропоную організувати подальшу зустріч у Брюсселі між вами та пред­ставниками установ ЄС», – наголосив європей­ський профспілковий лідер у своєму листі.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФПУ

03.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання