« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Профспілки виходять на протест

Профспілки виходять на протест

Президія Федерації профспі­лок України на своєму черго­вому засіданні, що відбулося 20 вересня у столичному го­тельному комплексі «Турист», прийняла рішення про прове­дення у жовтні Всеукраїнської акції протесту профспілок.

ЗАХИСТ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

Акція відбудеться в два етапи. Перший етап – 9 жовтня – в регіонах України у трудових ко­лективах на підприємствах і в організаціях, а з 16.00 того ж дня – у формі публічних заходів в об­ласних центрах. Другий етап – 17 жовтня – Всеукраїнська акція протесту профспілок у Києві.

Серед консолідованих вимог профспілок:

– за підвищення рівня зарплат і пенсій;

– проти зростання цін на споживчі товари та комунальні послуги;

– врахування у проекті Держбюджету-2019 пропозицій профспілок;

– СТОП – державному рейдерству. Проти на­ступу влади на майнові права профспілок.

Під час розгляду питання «Про хід виконан­ня постанови Ради ФПУ від 29.03.2018 та постано­ви Президії ФПУ від 21.06.2018 щодо наступу на права профспілок, у тому числі майнові» зазна­чалося, що керівництвом ФПУ та її членськими організаціями проведено послідовну та систем­ну роботу, спрямовану на захист прав профспі­лок, зокрема майнових, як на національному, так і міжнародному рівнях, що вже отримало результат та реагування з боку міжнародних ор­ганізацій та партнерів по профспілковому руху.


Голова ФПУ Григорій Осовий поінформував про свою зустріч 26 липня з першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з пи­тань соціальної політики, зайнятості та пенсій­ного забезпечення Сергієм Капліним (який, до речі, також був присутнім на засіданні Президії ФПУ та висловив підтримку позиції профспі­лок). На зустрічі було обговорено план подаль­ших спільних з Комітетом дій на період дев’ятої сесії Верховної Ради щодо просування та попу­ляризації законопроектів, що були ініційовані і підтримуються профспілками та безпосередньо спрямовані на посилення захисту соціально-еко­номічних та трудових прав громадян України, а також протидії наступу органів влади на майно­ві права профспілок. Зокрема, заплановано про­ведення восени комітетського слухання, присвя­ченого питанню системних порушень органами влади та судами майнових прав профспілок. Та­кож представникам ФПУ у Верховній Раді Сер­гію Капліну та Вадиму Івченку надіслано проект закону щодо внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо дотримання прав профспілок)».

Активізовано керівництвом ФПУ й роботу з Кабінетом Міністрів і профільними комітетами Верховної Ради, Фондом державного майна щодо законодавчого врегулювання статусу майна профспілок, що фактично носить щотижневий, систематичний характер. Проте, у виступах чле­нів Президії зазначалося, що позитивних і кон­кретних кроків з боку Уряду та інших органів дер­жавної влади щодо розв’язання проблеми не від­бувається.

Натомість продовжується практика і нама­гання силових захоплень адміністративних бу­дівель профспілок, зокрема Закарпатської облпрофради на вул. Народній, 5, у м. Ужгороді. Не­зважаючи на позитивні рішення суду щодо за­конності набуття прав власності на адміністра­тивну будівлю Федерації профспілок Одеської області, знову чиняться спроби витіснення профспілок із займаних приміщень. Продовжу­ється ініціювання органами прокуратури нових судових справ щодо відчуження профспілково­го майна у державну власність.

Президія доручила Голові ФПУ поінформу­вати Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана про незадовільне виконання його до­ручень і реагування на звернення ФПУ, Полтав­ської та Закарпатської облпрофрад щодо врегу­лювання майнового конфлікту з державою. А також попередити: якщо до 5 жовтня 2018 року не будуть скасовані розпорядження Кабміну від 29 березня 2017 року № 221 і від 11 січня 2018 року № 13-р, якими вилучено будинки профспілок у мм. Полтаві і Ужгороді, та не припинені подаль­ші порушення майнових прав профспілкових організацій, ФПУ вдасться до масових акцій протесту, аж до висловлення недовіри Уряду.

ПРОЕКТ ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2019. ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК

У виступах членів Президії під час розгляду питання «Про неврахування Урядом пропозицій профспілок у проекті Державного бюджету Укра­їни на 2019 рік і тактику їх відстоювання у Парла­менті» наголошувалося, що незважаючи на рі­шення НТСЕР щодо Порядку участі представни­ків соціального діалогу у формуванні бюджетної політики та відповідні положення чинної Генуго­ди, Кабінет Міністрів вкотре вніс проект Держбю­джету України на розгляд Парламенту без дотри­мання належного соціального діалогу та запропо­нувавши занижені розміри державних соціаль­них стандартів та гарантій.

Зокрема, проектом пропонується мінімальна зарплата у розмірі 4173 грн, тобто на рівні, який згідно із Законом України про Держбюджет–2018 мав бути встановлений з початку 2018 року. Водно­час, за розрахунками ФПУ, зробленими на діючій законодавчій базі та нормах міжнародних конвен­цій, цей показник має гарантувати працівникам мінімальний рівень оплати не нижче 7700 грн.

Також Урядом продовжено практику занижен­ня розміру прожиткового мінімуму. Він удвічі мен­ший за оприлюднений Мінсоцполітики його фак­тичний розмір. Відповідно, занижені й розміри по­садового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, а також мінімальної пенсії та державних со­ціальних допомог, чим порушуються вимоги рати­фікованих Україною конвенцій МОП № 102, 117.

Не враховано пропозиції ФПУ щодо достат­нього фінансування галузей бюджетної сфери відповідно до норм законодавства, забезпечен­ня прав громадян на якісну освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, а також державної підтримки вітчизняних підприємств – для збе­реження існуючих та створення гідних робочих місць та умов праці.

Проектом не вирішується і проблема забор­гованості з виплати зарплати в реальному сек­торі економіки, загальна сума якої станом на 1 серпня 2018 року зросла до 2723,4 млн грн, чим порушено права понад 100 тис. працівників.

Президія ФПУ констатувала неврахування Урядом принципових профспілкових пропози­цій та не може погодитися із запропонованими рівнями основних державних соціальних стан­дартів та гарантій, а також обсягами фінансу­вання окремих галузей та програм.

Керівництво ФПУ має надіслати до 28 верес­ня постатейні профспілкові зауваження та про­позиції до проекту Держбюджету профільним комітетам Верховної Ради, парламентським фракціям, з якими ФПУ підписано Меморандум про співпрацю, народним депутатам України – представникам ФПУ у Верховній Раді України задля їх підтримки та врахування, а також за­безпечуватиме моніторинг проходження у пар­ламенті профспілкових пропозицій до проекту Держбюджету–2019.

Також члени Президії затвердили заходи щодо забезпечення виконання Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Федерацією про­фесійних спілок України на IV квартал 2018 року та І півріччя 2019 року, а також заходи ФПУ до Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжна­родного дня боротьби з бідністю; визначили основні завдання колдоговірної роботи на 2019 рік; підбили підсумки навчання профспілкових працівників і активістів у 2017/2018 навчально­му році та визначили завдання на 2018/2019 на­вчальний рік. Координатор проекту «Соціальна картка члена профспілки» Дмитро Дорін поін­формував про стан запровадження соціальної картки члена профспілки.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ОЛЕКСІЯ КОРЕЦЬКОГО

29.09.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання