« на головну 13.12.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1030)
21
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Чверть зайнятого населення змушують працювати напівлегально

Чверть зайнятого населення змушують працювати напівлегально

Актуальні питання щодо збережен­ня та розвитку трудового потенці­алу в Україні, державної політики у сфері ціноутворення та захис­ту прав профспілок, у тому числі майнових, було розглянуто під час чергового засідання Президії Фе­дерації профспілок України, що відбулося 21 червня в столичному готельному комплексі «Турист».

В ів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. У заході взяв участь та виступив представ­ник ФПУ у Верховній Раді Украї­ни, народний депутат України Сергій Каплін.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Доповідачем із соціально-економічного бло­ку питань, серед яких «Про пропозиції ФПУ до проекту Державного бюджету України на 2019 рік», «Про позицію профспілок щодо збереження та розвитку трудового потенціалу в Україні» та «Про позицію ФПУ щодо державної політики у сфері ціноутворення на послуги природних мо­нополій та соціально значущі товари і послуги», виступив перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін.

Під час розгляду питання про позицію профспілок щодо збереження та розвитку тру­дового потенціалу в Україні, у виступах членів Президії зазначалося, що майже чверть зайня­того населення України (22,3%, або 3,5 млн осіб) змушена погоджуватись на пропозиції недо­бросовісних роботодавців та працювати напів­легально або взагалі нелегально. Кількість українських заробітчан та трудових мігрантів, вимушених шукати кращого життя для себе та членів своїх сімей, наразі складно оцінити, дані варіюються від 2 до 6 млн осіб. Це призво­дить до дефіциту держбюджету та перешко­джає наповненню фондів соціального страху­вання. Звідси й маємо недостатній соціальний захист населення: низькі пенсії та страхові ви­плати, недофінансування освітньої і медичної систем, недостатнє охоплення соціальним страхуванням фактично працюючих тощо.

Президія ФПУ наполягає на необхідності проведення окремого засідання Кабінету Мі­ністрів України, присвяченого даному питан­ню. Під час підготовки до відповідного засі­дання Уряду стороні органів виконавчої вла­ди буде направлено профспілкові пропозиції щодо збереження та розвитку трудового по­тенціалу для їх подальшого врахування.

НА ВАРТІ ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Розглядаючи питання про позицію ФПУ щодо державної політики у сфері ціноутворення на по­слуги природних монополій та соціально значу­щі товари і послуги, учасники засідання зазна­чали, що існує практика, коли органи державної влади ухвалюють рішення без урахування попе­редніх консультацій із зацікавленими сторона­ми. Від відсутності дієвого та ефективного меха­нізму консультацій з громадськістю та експерт­ним середовищем у процесі вироблення політи­ки потерпає загальносуспільний інтерес. Як це й відбулося із скасуванням державного регулюван­ня цін на соціально значущі продовольчі товари при високому рівні бідності (за оцінками ООН, 60% українців живуть за межею бідності, кожен п’ятий працюючий є бідним). Моніторинг цін на таку продукцію показує постійне їх зростання.

Крім того, суспільний спротив викликають і реформи в енергетичному секторі й у сфері житлово-комунальних послуг, а також при на­данні субсидій на оплату таких послуг. Зде­більшого така ситуація виникає внаслідок не­достатньої поінформованості кінцевого спожи­вача щодо нової цінової та тарифної політики.

З-поміж іншого, Президія доручила керівни­цтву ФПУ звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою якнайшвидшого розроблен­ня варіантів політичної пропозиції щодо ство­рення ефективної системи забезпечення цінової стабільності та на їх основі прийняття рішення щодо концептуальних засад реалізації держав­ної цінової політики.

НАСТУП НА ПРАВА ПРОФСПІЛОК, У ТОМУ ЧИСЛІ МАЙНОВІ

Під час обговорення питання «Про хід вико­нання постанови Ради ФПУ від 29.03.2018 «Про наступ на права профспілок, у тому числі май­нові» та постанови Президії ФПУ від 28.02.2018 «Про наступ на права профспілок», доповіда­чами з якого виступили заступники Голови ФПУ Володимир Саєнко та Євген Драп’ятий, зазначалось, що у зв’язку з грубим порушен­ням державними органами та роботодавцями Закону України «Про професійні спілки, їх пра­ва та гарантії діяльності», втручанням у діяль­ність Федерації профспілок України та її член­ських організацій, в тому числі позбавлення майна, необхідного для здійснення статутної діяльності, 28 лютого 2018 року Президією ФПУ було ухвалено постанову «Про наступ на права профспілок». На її виконання питання пору­шення профспілкових прав було внесено на за­сідання Ради ФПУ 29 березня 2018 року й при­йнято постанову «Про наступ на права профспі­лок, у тому числі майнові». З метою забезпечен­ня виконання керівництвом та членськими організаціями ФПУ зазначених постанов Ради ФПУ та Президії ФПУ розроблено відповідні плани заходів.

Аналіз матеріалів засвідчує, що незважа­ючи на виконання ФПУ та членськими органі­заціями переважної більшості запланованих завдань, прийняті Радою ФПУ заходи не дали очікуваного результату.

Так, Урядом України не скасовано та не зу­пинено дію нормативно-правових актів Кабіне­ту Міністрів України про неправомірне розпо­рядження майном, що належало професійним спілкам. Не знайдено компромісу щодо спіль­ної узгодженої редакції законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про профе­сійні спілки, їх права та гарантії діяльності» стосовно законодавчого врегулювання статусу майна профспілок. Незважаючи на проведені профспілками акції протесту, широке інформу­вання громадськості, процес порушення май­нових прав профспілок з боку Кабінету Міні­стрів України, судових органів триває.

Президія ФПУ, зокрема, вирішила, у разі по­дальшого штучного затягування Урядом Украї­ни прийняття рішень, спрямованих на законо­давче усунення порушень законних майнових прав профспілок, організувати та провести ши­рокомасштабні акції протесту в обласних цен­трах та м. Києві.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ОЛЕКСІЯ ПЕТРУНІ

 

Профспілки закликають підвищити мінімальну зарплату до 4200 грн

«Федерація професійних спілок Украї­ни, як найбільш чисельне профспілкове об’єднання в Україні, що представляє ін­тереси понад 5 млн членів профспілок, обурена зволіканням Уряду та Верховної Ради України щодо прийняття рішення про підвищення мінімальної заробітної плати у 2018 році до рівня фактичного прожиткового мінімуму для працездат­них осіб», – про це йдеться у Заяві Феде­рації профспілок України, схваленій на засіданні Президії ФПУ 21 червня.

К онституцією України (ст. 48) визначено право кожного громадянина на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї. Перелік потреб, необхідних для підтримання гідного рівня життя, визначено й статтею 25 Загальної де­кларації прав людини: кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї.

Саме таку вимогу висували профспілки до Уряду та парламенту під час всеукраїнських акцій, колективних трудових спорів та у пропозиціях до Держбюджету–2018.

Підвищення мінімальної заробітної плати у 2017 році вдвічі до рівня фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3200 грн позитивно позначилося на рівні життя громадян та країни в цілому і забезпечило зростання реальної заробітної плати на 19,1%, сприяло збільшенню номінальних доходів населення на 24,4%, зумовило зростання реального ВВП на 2,5% у порівнян­ні з попереднім роком та збільшення надходжень від податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

Встановлення Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн, на рівні, на 7,2% нижчому від фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах січня ц. р. (4011 грн), ста­ло кроком назад у забезпеченні гарантованого держа­вою мінімального рівня оплати праці. На сьогодні цей розрив зріс до 11,6% (фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб у цінах квітня ц. р. – 4213 грн). Та­кий рівень мінімальної зарплати наразі не гарантує працюючій людині порятунку від бідності – кожен п’ятий працюючий залишається бідним.

Середня заробітна плата в Україні (262 євро в квітні ц. р.) ледь досягла розміру найнижчої мінімальної за­робітної плати країн ЄС – Болгарії (261 євро).

Низький рівень оплати праці є основною причиною зо­внішньої трудової міграції – майже п’ята частина еконо­мічно активного населення України працює за кордоном.

За наполяганням профспілок та виконуючи завдан­ня Президента України, Законом України «Про Держав­ний бюджет України на 2018 рік» Уряду доручено на основі моніторингу виконання Державного бюджету України на 2018 рік за підсумками І кварталу розгляну­ти питання щодо можливості підвищення мінімальної заробітної плати з визначенням її розміру на рівні 4200 грн на місяць, починаючи з ІІ кварталу 2018 року.

Проте, Уряд та Верховна Рада України зволікають з прийняттям зазначеного рішення, традиційно аргумен­туючи це відсутністю коштів у Державному бюджеті.

Враховуючи, що підвищення рівня оплати праці в Україні сприятиме збереженню та розвитку трудового потенціалу, забезпеченню економіки кваліфікованими кадрами, скороченню зовнішньої трудової міграції, профспілки закликають Верховну Раду України та Ка­бінет Міністрів України якнайшвидше забезпечити під­вищення розміру мінімальної зарплати до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме не менше 4200 грн.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

08.07.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

31.10.2019 20:26

31.10.2019 20:25

31.10.2019 20:24

31.10.2019 18:40

18.10.2019 15:09

18.10.2019 15:08

18.10.2019 15:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання