« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Чверть зайнятого населення змушують працювати напівлегально

Чверть зайнятого населення змушують працювати напівлегально

Актуальні питання щодо збережен­ня та розвитку трудового потенці­алу в Україні, державної політики у сфері ціноутворення та захис­ту прав профспілок, у тому числі майнових, було розглянуто під час чергового засідання Президії Фе­дерації профспілок України, що відбулося 21 червня в столичному готельному комплексі «Турист».

В ів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. У заході взяв участь та виступив представ­ник ФПУ у Верховній Раді Украї­ни, народний депутат України Сергій Каплін.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Доповідачем із соціально-економічного бло­ку питань, серед яких «Про пропозиції ФПУ до проекту Державного бюджету України на 2019 рік», «Про позицію профспілок щодо збереження та розвитку трудового потенціалу в Україні» та «Про позицію ФПУ щодо державної політики у сфері ціноутворення на послуги природних мо­нополій та соціально значущі товари і послуги», виступив перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін.

Під час розгляду питання про позицію профспілок щодо збереження та розвитку тру­дового потенціалу в Україні, у виступах членів Президії зазначалося, що майже чверть зайня­того населення України (22,3%, або 3,5 млн осіб) змушена погоджуватись на пропозиції недо­бросовісних роботодавців та працювати напів­легально або взагалі нелегально. Кількість українських заробітчан та трудових мігрантів, вимушених шукати кращого життя для себе та членів своїх сімей, наразі складно оцінити, дані варіюються від 2 до 6 млн осіб. Це призво­дить до дефіциту держбюджету та перешко­джає наповненню фондів соціального страху­вання. Звідси й маємо недостатній соціальний захист населення: низькі пенсії та страхові ви­плати, недофінансування освітньої і медичної систем, недостатнє охоплення соціальним страхуванням фактично працюючих тощо.

Президія ФПУ наполягає на необхідності проведення окремого засідання Кабінету Мі­ністрів України, присвяченого даному питан­ню. Під час підготовки до відповідного засі­дання Уряду стороні органів виконавчої вла­ди буде направлено профспілкові пропозиції щодо збереження та розвитку трудового по­тенціалу для їх подальшого врахування.

НА ВАРТІ ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Розглядаючи питання про позицію ФПУ щодо державної політики у сфері ціноутворення на по­слуги природних монополій та соціально значу­щі товари і послуги, учасники засідання зазна­чали, що існує практика, коли органи державної влади ухвалюють рішення без урахування попе­редніх консультацій із зацікавленими сторона­ми. Від відсутності дієвого та ефективного меха­нізму консультацій з громадськістю та експерт­ним середовищем у процесі вироблення політи­ки потерпає загальносуспільний інтерес. Як це й відбулося із скасуванням державного регулюван­ня цін на соціально значущі продовольчі товари при високому рівні бідності (за оцінками ООН, 60% українців живуть за межею бідності, кожен п’ятий працюючий є бідним). Моніторинг цін на таку продукцію показує постійне їх зростання.

Крім того, суспільний спротив викликають і реформи в енергетичному секторі й у сфері житлово-комунальних послуг, а також при на­данні субсидій на оплату таких послуг. Зде­більшого така ситуація виникає внаслідок не­достатньої поінформованості кінцевого спожи­вача щодо нової цінової та тарифної політики.

З-поміж іншого, Президія доручила керівни­цтву ФПУ звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою якнайшвидшого розроблен­ня варіантів політичної пропозиції щодо ство­рення ефективної системи забезпечення цінової стабільності та на їх основі прийняття рішення щодо концептуальних засад реалізації держав­ної цінової політики.

НАСТУП НА ПРАВА ПРОФСПІЛОК, У ТОМУ ЧИСЛІ МАЙНОВІ

Під час обговорення питання «Про хід вико­нання постанови Ради ФПУ від 29.03.2018 «Про наступ на права профспілок, у тому числі май­нові» та постанови Президії ФПУ від 28.02.2018 «Про наступ на права профспілок», доповіда­чами з якого виступили заступники Голови ФПУ Володимир Саєнко та Євген Драп’ятий, зазначалось, що у зв’язку з грубим порушен­ням державними органами та роботодавцями Закону України «Про професійні спілки, їх пра­ва та гарантії діяльності», втручанням у діяль­ність Федерації профспілок України та її член­ських організацій, в тому числі позбавлення майна, необхідного для здійснення статутної діяльності, 28 лютого 2018 року Президією ФПУ було ухвалено постанову «Про наступ на права профспілок». На її виконання питання пору­шення профспілкових прав було внесено на за­сідання Ради ФПУ 29 березня 2018 року й при­йнято постанову «Про наступ на права профспі­лок, у тому числі майнові». З метою забезпечен­ня виконання керівництвом та членськими організаціями ФПУ зазначених постанов Ради ФПУ та Президії ФПУ розроблено відповідні плани заходів.

Аналіз матеріалів засвідчує, що незважа­ючи на виконання ФПУ та членськими органі­заціями переважної більшості запланованих завдань, прийняті Радою ФПУ заходи не дали очікуваного результату.

Так, Урядом України не скасовано та не зу­пинено дію нормативно-правових актів Кабіне­ту Міністрів України про неправомірне розпо­рядження майном, що належало професійним спілкам. Не знайдено компромісу щодо спіль­ної узгодженої редакції законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про профе­сійні спілки, їх права та гарантії діяльності» стосовно законодавчого врегулювання статусу майна профспілок. Незважаючи на проведені профспілками акції протесту, широке інформу­вання громадськості, процес порушення май­нових прав профспілок з боку Кабінету Міні­стрів України, судових органів триває.

Президія ФПУ, зокрема, вирішила, у разі по­дальшого штучного затягування Урядом Украї­ни прийняття рішень, спрямованих на законо­давче усунення порушень законних майнових прав профспілок, організувати та провести ши­рокомасштабні акції протесту в обласних цен­трах та м. Києві.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ОЛЕКСІЯ ПЕТРУНІ

 

Профспілки закликають підвищити мінімальну зарплату до 4200 грн

«Федерація професійних спілок Украї­ни, як найбільш чисельне профспілкове об’єднання в Україні, що представляє ін­тереси понад 5 млн членів профспілок, обурена зволіканням Уряду та Верховної Ради України щодо прийняття рішення про підвищення мінімальної заробітної плати у 2018 році до рівня фактичного прожиткового мінімуму для працездат­них осіб», – про це йдеться у Заяві Феде­рації профспілок України, схваленій на засіданні Президії ФПУ 21 червня.

К онституцією України (ст. 48) визначено право кожного громадянина на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї. Перелік потреб, необхідних для підтримання гідного рівня життя, визначено й статтею 25 Загальної де­кларації прав людини: кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї.

Саме таку вимогу висували профспілки до Уряду та парламенту під час всеукраїнських акцій, колективних трудових спорів та у пропозиціях до Держбюджету–2018.

Підвищення мінімальної заробітної плати у 2017 році вдвічі до рівня фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3200 грн позитивно позначилося на рівні життя громадян та країни в цілому і забезпечило зростання реальної заробітної плати на 19,1%, сприяло збільшенню номінальних доходів населення на 24,4%, зумовило зростання реального ВВП на 2,5% у порівнян­ні з попереднім роком та збільшення надходжень від податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

Встановлення Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн, на рівні, на 7,2% нижчому від фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах січня ц. р. (4011 грн), ста­ло кроком назад у забезпеченні гарантованого держа­вою мінімального рівня оплати праці. На сьогодні цей розрив зріс до 11,6% (фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб у цінах квітня ц. р. – 4213 грн). Та­кий рівень мінімальної зарплати наразі не гарантує працюючій людині порятунку від бідності – кожен п’ятий працюючий залишається бідним.

Середня заробітна плата в Україні (262 євро в квітні ц. р.) ледь досягла розміру найнижчої мінімальної за­робітної плати країн ЄС – Болгарії (261 євро).

Низький рівень оплати праці є основною причиною зо­внішньої трудової міграції – майже п’ята частина еконо­мічно активного населення України працює за кордоном.

За наполяганням профспілок та виконуючи завдан­ня Президента України, Законом України «Про Держав­ний бюджет України на 2018 рік» Уряду доручено на основі моніторингу виконання Державного бюджету України на 2018 рік за підсумками І кварталу розгляну­ти питання щодо можливості підвищення мінімальної заробітної плати з визначенням її розміру на рівні 4200 грн на місяць, починаючи з ІІ кварталу 2018 року.

Проте, Уряд та Верховна Рада України зволікають з прийняттям зазначеного рішення, традиційно аргумен­туючи це відсутністю коштів у Державному бюджеті.

Враховуючи, що підвищення рівня оплати праці в Україні сприятиме збереженню та розвитку трудового потенціалу, забезпеченню економіки кваліфікованими кадрами, скороченню зовнішньої трудової міграції, профспілки закликають Верховну Раду України та Ка­бінет Міністрів України якнайшвидше забезпечити під­вищення розміру мінімальної зарплати до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме не менше 4200 грн.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

08.07.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання