« на головну 03.12.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1133)
25
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

ПРОФСПІЛКИ ЗА СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ

ПРОФСПІЛКИ ЗА СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ

Профспілки переконані, що реформа оплати праці має відбуватися на засадах справедливого розподілу її ре­зультатів та підвищення заробітної плати до стандартів ЄС з метою зростання престижності праці українців. Таку по­зицію висловили члени Президії Федерації профспілок України під час чергового засідання, що відбулось 22 червня у столичному готелі «Турист».


Г оловував на засіданні Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. У заході взяли участь заступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко та Олександр Шубін, президент Наці­ональної академії державного управ­ління при Президентові України Ва­силь Куйбіда, а також народні депу­тати України Сергій Каплін, Сергій Рудик та Костянтин Іщейкін, які до­повіли про законодавчу підтримку, координацію та співпрацю.

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Значну увагу члени Президії приді­лили розгляду питання «Про стратегіч­не бачення ФПУ щодо реформування оплати праці». На їхню думку, підви­щення мінімальної заробітної плати – це лише перший крок реформування системи оплати праці. Профспілки вва­жають, що наступними етапами по­дальшого руху держави в цьому напря­мі мають стати: забезпечення умов для створення сучасних високотехнологіч­них робочих місць з гідною оплатою та безпечними умовами праці; ратифіка­ція п. 1 ст. 4 та ст. 25 Європейської соці­альної хартії (переглянутої) та ч. ІІІ Конвенції МОП № 173; забезпечення легалізації трудових відносин та заро­бітних плат; перегляд змісту мінімаль­ної заробітної плати; удосконалення Єдиної тарифної сітки; посилення ко­лективно-договірного регулювання в оплаті праці (тариф працівника І роз­ряду, галузеві стандарти, регіональні коефіцієнти); зменшення необґрунто­ваної диференціації в оплаті праці; змі­на параметрів розрахунку індексації заробітної плати; усунення нерівності у підходах до оподаткування заробіт­ної плати та доходів бізнесу тощо.

Шляхи вироблення спільної такти­ки дій соціальних партнерів з вирішен­ня проблемних питань під час реаліза­ції законодавчих змін у сфері оплати праці та подальші кроки її реформу­вання обговорювалися протягом І квар­талу п. р. учасниками круглого столу: «Реформа оплати праці. Перші резуль­тати та подальші дії», на засіданні На­ціональної тристоронньої соціально- економічної ради, зібранні Асамблеї Української сторони Платформи гро­мадянського суспільства Україна – ЄС, Міжнародній конференції «Політика в сфері мінімальної заробітної плати в Україні – шанс на справедливий пере­розподіл та зростання?», а також у рам­ках роботи профспілкової робочої гру­пи з реформування оплати праці.

Профспілковою стороною під час розгляду на засіданні НТСЕР 24 лютого ц. р. сторонам було запропоновано до 1 липня 2017 року надати Секретаріату НТСЕР свої пропозиції щодо подальших кроків у реформуванні оплати праці за­для напрацювання узгодженої позиції.

За наполяганням профспілок до проекту Трудового кодексу внесено норму про неврахування у складі міні­мальної заробітної плати низки доплат та надбавок, а також щодо додаткового права працівника відмовитись від ви­конання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати у встановлений строк або виплатою її не в повному розмірі.

Крім того, на підтримку комплек­сних профспілкових пропозицій розро­блено відповідні законопроекти, які буде надіслано народним депутатам – представникам ФПУ у парламенті для внесення їх на розгляд Верховної Ради України.

МЕДИЧНА РЕФОРМА – 2017

Ще одне не менш важливе питан­ня порядку денного – «Про позицію і дії ФПУ у зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я», доповіда­чем з якого виступила голова Проф­спілки працівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль.

У виступах учасників засідання наголошувалося, що реформи пови­нні забезпечувати більшу доступ­ність кваліфікованої медичної допо­моги за рахунок розвитку лікуваль­но-профілактичних закладів у сіль­ській місцевості, створення нових та недопущення скорочення мережі іс­нуючих лікувально-профілактичних закладів.

Головним завданням ФПУ є участь у подальшому реформуванні системи охорони здоров’я з метою збереження такої моделі медичного забезпечення, яка максимально гарантує рівні та справедливі можливості для усіх гро­мадян щодо отримання необхідної кваліфікованої медичної допомоги, високу якість надання такої допомоги в усіх регіонах, в тому числі в сіль­ській місцевості та на виробництві, а також ефективність і високу резуль­тативність медичних послуг, які базу­ватимуться на державних стандартах надання медичної допомоги. Члени Президії також наголошували, що не­обхідно домагатися збереження прав громадян на отримання безоплатної медичної допомоги та затвердження переліку гарантованих медичних по­слуг на основі державного норматив­но-правового акта.

ПОПОВНЕННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ЛАВ

До Федерації профспілок України надійшли документи від Всеукраїн­ської професійної спілки адвокатів України щодо її вступу до складу ФПУ. Головою Профспілки є адвокат, секре­тар Ради адвокатів м. Києва Надія Ко­рінна, яка повідомила, що наразі Проф­спілка адвокатів перебуває на етапі свого становлення та заявляє чисель­ність у 1409 членів з числа адвокатів та помічників адвокатів. Метою діяльнос­ті Профспілки є представництво та за­хист професійних, трудових, соціаль­но-економічних прав та інтересів адво­катів та інших членів профспілки.

Рішенням Президії ФПУ Всеукраїн­ську професійну спілку адвокатів України прийнято до складу Федерації профспілок України. Профспілці за­пропоновано забезпечити входження її організаційних данок до складу тери­торіальних об’єднань профспілок.

Учасники засідання розглянули пи­тання «Про ситуацію на ринку праці та дії профспілок», «Про підготовчу роботу до проведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий строк», доповідачем з яких виступив за­ступник Голови ФПУ Олександр Шубін. Заступник Голови ФПУ Володимир Са­єнко доповів членам Президії ФПУ щодо питань правового захисту та управління майновим комплексом ФПУ.

Також на засіданні було обговорено інформації «Про урядовий проект Основних напрямків бюджетної полі­тики на 2018–2020 роки та лобіювання пропозицій ФПУ», «Про стан укладення та виконання колективних договорів (за даними профспілкової статистич­ної звітності станом на 1 квітня 2017 року)», а також «Про роботу представ­ників ФПУ, її членських організацій у тристоронніх органах соціального діа­логу на всіх рівнях».

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Олексія ПЕТРУНІ

 

200-РІЧЧЯ З ДНЯ СТВОРЕННЯ ПЕРШОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Президія ФПУ прийняла рішення провести Міжнародну науково-практичну конференцію «Історія зародження і розвитку профспілкового руху в Україні» з нагоди відзначення 200-річчя створення першої профспілкової організації на українських землях. Конференція відбудеться 9 листопада 2017 року у м. Львові на базі Львів­ського національного університету ім. І. Франка. До участі в конференції запрошено членів Пре­зидії ФПУ, учасників дансько-українського про­екту, науковців, представників міжнародних організацій, національних профцентрів, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Також заплановано проведення у грудні 2017 року Національного профспілкового форуму «Профспілковий рух в Україні: історія, сучас­ність, майбутнє» у рамках відзначення Року первинки та 200-річчя створення першої проф­спілкової організації на українських землях із запрошенням керівництва держави, представ­ників законодавчої та виконавчої гілок влади, науковців та соціальних партнерів.

 

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

Під час засідання відбулося урочисте підписання Меморандуму про співробітництво між Націо­нальною академією державного управління при Президентові України та Федерацією професій­них спілок України. Свої підписи під документом по­ставили президент Національної академії, доктор наук з державного управління Василь Куйбіда та Го­лова ФПУ Григорій Осовий. Мета меморандуму – здійснення співробітництва у сфері підготовки висо­кокваліфікованих фахівців, проведенні наукових до­сліджень, сприянні підвищенню спроможності про­фесійних спілок та їх організацій ефективно представ­ляти та захищати трудові, соціально-економічні пра­ва та інтереси спілчан задля сталого розвитку україн­ського суспільства і розбудови державності.

01.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

13.11.2021 00:25

06.11.2021 00:31

06.11.2021 00:30

06.11.2021 00:00

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання