« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

ПРОФСПІЛКИ ЗА СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ

ПРОФСПІЛКИ ЗА СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ

Профспілки переконані, що реформа оплати праці має відбуватися на засадах справедливого розподілу її ре­зультатів та підвищення заробітної плати до стандартів ЄС з метою зростання престижності праці українців. Таку по­зицію висловили члени Президії Федерації профспілок України під час чергового засідання, що відбулось 22 червня у столичному готелі «Турист».


Г оловував на засіданні Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. У заході взяли участь заступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко та Олександр Шубін, президент Наці­ональної академії державного управ­ління при Президентові України Ва­силь Куйбіда, а також народні депу­тати України Сергій Каплін, Сергій Рудик та Костянтин Іщейкін, які до­повіли про законодавчу підтримку, координацію та співпрацю.

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Значну увагу члени Президії приді­лили розгляду питання «Про стратегіч­не бачення ФПУ щодо реформування оплати праці». На їхню думку, підви­щення мінімальної заробітної плати – це лише перший крок реформування системи оплати праці. Профспілки вва­жають, що наступними етапами по­дальшого руху держави в цьому напря­мі мають стати: забезпечення умов для створення сучасних високотехнологіч­них робочих місць з гідною оплатою та безпечними умовами праці; ратифіка­ція п. 1 ст. 4 та ст. 25 Європейської соці­альної хартії (переглянутої) та ч. ІІІ Конвенції МОП № 173; забезпечення легалізації трудових відносин та заро­бітних плат; перегляд змісту мінімаль­ної заробітної плати; удосконалення Єдиної тарифної сітки; посилення ко­лективно-договірного регулювання в оплаті праці (тариф працівника І роз­ряду, галузеві стандарти, регіональні коефіцієнти); зменшення необґрунто­ваної диференціації в оплаті праці; змі­на параметрів розрахунку індексації заробітної плати; усунення нерівності у підходах до оподаткування заробіт­ної плати та доходів бізнесу тощо.

Шляхи вироблення спільної такти­ки дій соціальних партнерів з вирішен­ня проблемних питань під час реаліза­ції законодавчих змін у сфері оплати праці та подальші кроки її реформу­вання обговорювалися протягом І квар­талу п. р. учасниками круглого столу: «Реформа оплати праці. Перші резуль­тати та подальші дії», на засіданні На­ціональної тристоронньої соціально- економічної ради, зібранні Асамблеї Української сторони Платформи гро­мадянського суспільства Україна – ЄС, Міжнародній конференції «Політика в сфері мінімальної заробітної плати в Україні – шанс на справедливий пере­розподіл та зростання?», а також у рам­ках роботи профспілкової робочої гру­пи з реформування оплати праці.

Профспілковою стороною під час розгляду на засіданні НТСЕР 24 лютого ц. р. сторонам було запропоновано до 1 липня 2017 року надати Секретаріату НТСЕР свої пропозиції щодо подальших кроків у реформуванні оплати праці за­для напрацювання узгодженої позиції.

За наполяганням профспілок до проекту Трудового кодексу внесено норму про неврахування у складі міні­мальної заробітної плати низки доплат та надбавок, а також щодо додаткового права працівника відмовитись від ви­конання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати у встановлений строк або виплатою її не в повному розмірі.

Крім того, на підтримку комплек­сних профспілкових пропозицій розро­блено відповідні законопроекти, які буде надіслано народним депутатам – представникам ФПУ у парламенті для внесення їх на розгляд Верховної Ради України.

МЕДИЧНА РЕФОРМА – 2017

Ще одне не менш важливе питан­ня порядку денного – «Про позицію і дії ФПУ у зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я», доповіда­чем з якого виступила голова Проф­спілки працівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль.

У виступах учасників засідання наголошувалося, що реформи пови­нні забезпечувати більшу доступ­ність кваліфікованої медичної допо­моги за рахунок розвитку лікуваль­но-профілактичних закладів у сіль­ській місцевості, створення нових та недопущення скорочення мережі іс­нуючих лікувально-профілактичних закладів.

Головним завданням ФПУ є участь у подальшому реформуванні системи охорони здоров’я з метою збереження такої моделі медичного забезпечення, яка максимально гарантує рівні та справедливі можливості для усіх гро­мадян щодо отримання необхідної кваліфікованої медичної допомоги, високу якість надання такої допомоги в усіх регіонах, в тому числі в сіль­ській місцевості та на виробництві, а також ефективність і високу резуль­тативність медичних послуг, які базу­ватимуться на державних стандартах надання медичної допомоги. Члени Президії також наголошували, що не­обхідно домагатися збереження прав громадян на отримання безоплатної медичної допомоги та затвердження переліку гарантованих медичних по­слуг на основі державного норматив­но-правового акта.

ПОПОВНЕННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ЛАВ

До Федерації профспілок України надійшли документи від Всеукраїн­ської професійної спілки адвокатів України щодо її вступу до складу ФПУ. Головою Профспілки є адвокат, секре­тар Ради адвокатів м. Києва Надія Ко­рінна, яка повідомила, що наразі Проф­спілка адвокатів перебуває на етапі свого становлення та заявляє чисель­ність у 1409 членів з числа адвокатів та помічників адвокатів. Метою діяльнос­ті Профспілки є представництво та за­хист професійних, трудових, соціаль­но-економічних прав та інтересів адво­катів та інших членів профспілки.

Рішенням Президії ФПУ Всеукраїн­ську професійну спілку адвокатів України прийнято до складу Федерації профспілок України. Профспілці за­пропоновано забезпечити входження її організаційних данок до складу тери­торіальних об’єднань профспілок.

Учасники засідання розглянули пи­тання «Про ситуацію на ринку праці та дії профспілок», «Про підготовчу роботу до проведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий строк», доповідачем з яких виступив за­ступник Голови ФПУ Олександр Шубін. Заступник Голови ФПУ Володимир Са­єнко доповів членам Президії ФПУ щодо питань правового захисту та управління майновим комплексом ФПУ.

Також на засіданні було обговорено інформації «Про урядовий проект Основних напрямків бюджетної полі­тики на 2018–2020 роки та лобіювання пропозицій ФПУ», «Про стан укладення та виконання колективних договорів (за даними профспілкової статистич­ної звітності станом на 1 квітня 2017 року)», а також «Про роботу представ­ників ФПУ, її членських організацій у тристоронніх органах соціального діа­логу на всіх рівнях».

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Олексія ПЕТРУНІ

 

200-РІЧЧЯ З ДНЯ СТВОРЕННЯ ПЕРШОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Президія ФПУ прийняла рішення провести Міжнародну науково-практичну конференцію «Історія зародження і розвитку профспілкового руху в Україні» з нагоди відзначення 200-річчя створення першої профспілкової організації на українських землях. Конференція відбудеться 9 листопада 2017 року у м. Львові на базі Львів­ського національного університету ім. І. Франка. До участі в конференції запрошено членів Пре­зидії ФПУ, учасників дансько-українського про­екту, науковців, представників міжнародних організацій, національних профцентрів, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Також заплановано проведення у грудні 2017 року Національного профспілкового форуму «Профспілковий рух в Україні: історія, сучас­ність, майбутнє» у рамках відзначення Року первинки та 200-річчя створення першої проф­спілкової організації на українських землях із запрошенням керівництва держави, представ­ників законодавчої та виконавчої гілок влади, науковців та соціальних партнерів.

 

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

Під час засідання відбулося урочисте підписання Меморандуму про співробітництво між Націо­нальною академією державного управління при Президентові України та Федерацією професій­них спілок України. Свої підписи під документом по­ставили президент Національної академії, доктор наук з державного управління Василь Куйбіда та Го­лова ФПУ Григорій Осовий. Мета меморандуму – здійснення співробітництва у сфері підготовки висо­кокваліфікованих фахівців, проведенні наукових до­сліджень, сприянні підвищенню спроможності про­фесійних спілок та їх організацій ефективно представ­ляти та захищати трудові, соціально-економічні пра­ва та інтереси спілчан задля сталого розвитку україн­ського суспільства і розбудови державності.

01.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання