« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ, ВІДПОВІДАЮЧИ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ: ВІД ПІДСУМКІВ ДО ПЕРСПЕКТИВ

НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ, ВІДПОВІДАЮЧИ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ: ВІД ПІДСУМКІВ ДО ПЕРСПЕКТИВ

Сьогодні на професійні спілки та їхній актив покладають сподіван-

ня та очікування щодо вирішення гострих і найактуальніших про-

блем мільйони членів профспілок, простих громадян України. Саме

питанням, що стосуються посилення захисту прав та інтересів пра-

цюючих, було присвячено основну увагу на виїзному засіданні Пре-

зидії Федерації професійних спілок України, яке відбулося 20 груд-

ня у санаторії «Україна», що у смт Ворзель на Київщині.

КРОКИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ

ПРОФСПІЛКОВИХ ВИМОГ

Першочергово учасники засідання розгля-

нули низку соціально-економічних питань,

головне з яких – «Про подальші дії профспі-

лок на виконання вимог, викладених у поста-

нові Ради ФПУ від 23.06.2016 № Р-2-4, рішеннях

Президії ФПУ щодо посилення захисту прав

та інтересів працюючих в умовах шокового

підвищення ціни на газ і тарифів», доповіда-

чем з якого виступив Голова Федерації проф-

спілок України Григорій Осовий.

Під час обговорення

члени Президії наголошу-

вали, що у зв’язку із шоко-

вим підвищенням ціни на

газ і тарифів на житлово-

комунальні послуги 6 лип-

ня і 8 грудня ц. р. під час

проведення всеукраїн-

ських акцій протесту проф-

спілки від імені мільйонів

трудівників вимагали від

Уряду, Верховної Ради, ро-

ботодавців адекватного

підвищення заробітної

плати, погашення її забор-

гованості перед працівни-

ками, належного соціаль-

ного захисту, в тому числі

пенсіонерів та студент-

ської молоді, справедливої реформи оплати

праці задля подолання бідності.

Під тиском профспілок Уряд передбачив

у проекті Держбюджету на 2017 рік двократне

підвищення мінімальної заробітної плати та

встановлення її на рівні реального прожит-

кового мінімуму, розрахованого на базі онов-

леного «споживчого кошика», – 3200 грн, що

у разі реалізації виведе з-за межі бідності

3,7 млн працівників.

Також Кабінет Міністрів ухвалив низку

рішень, що пом’якшують негатив від підви-

щення ціни на газ і тарифів на житлово-кому-

нальні послуги. Серед них, зокрема, про за-

провадження розстрочки платежів на

опалення, заборона стягувати заборгованість

за житлово-комунальні послуги з громадян у

певних випадках тощо.

Незважаючи на зусилля профспілкової

сторони, не вдалося активізувати роботу На-

ціональної тристоронньої соціально-еконо-

мічної ради, повноцінну роботу Фонду соці-

ального страхування.

Підбиваючи підсумки, Президія ФПУ ви-

знала, що під тиском профспілок зроблено

певні кроки на реалізацію профспілкових ви-

мог щодо посилення захисту прав та інтере-

сів працюючих в умовах шокового підвищен-

ня ціни на газ і тарифів на

житлово-комунальні послуги,

однак більшість із них зали-

шилися невиконаними. Не ви-

рішено колективний трудовий

спір із СПО об’єднань робото-

давців.

Крім того, члени Президії

прийняли рішення схвалити

План заходів на виконання ви-

мог профспілок, визначених

Резолюцією учасників Все-

української акції профспілок

8 грудня ц. р.

ПРЕДСТАВНИЦТВО

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ

Рішенням Ради від 23 черв-

ня 2016 року Президії ФПУ

було доручено визначити Представника

(представників) ФПУ у Верховній Раді Укра-

їни та затверджено відповідне Положення.

На виконання цього рішення Президія

ФПУ 30 вересня, обговоривши пропозиції

членських організацій, із 6 кандидатур на-

родних депутатів більшістю визначила Пред-

ставником ФПУ в парламенті народного де-

путата України Сергія Капліна.

Разом із тим, відповідно до норм Статуту,

ФПУ може укладати угоди про співпрацю з

народними депутатами, які є членами відпо-

відних політичних фракцій у парламенті, з

метою більш широкого представлення інте-

ресів профспілок на законодавчому рівні.

Зважаючи на це, Президія

ФПУ 20 грудня визначила на-

родного депутата Вадима

Івченка Представником ФПУ

від фракції політичної партії

«ВО «Батьківщина», з якою у

ФПУ у 2015 році було укладено Меморандум

про співпрацю.

Крім того, задля розширення можливос-

тей представлення профспілкової позиції у

парламенті Президія ФПУ ухвалила рішення

внести на розгляд Ради ФПУ зміни до «Поло-

ження про Представника (представників) Фе-

дерації профспілок України у Верховній Раді

України» щодо встановлення Інституту Пред-

ставника ФПУ у Верховній Раді як інституції

представників ФПУ з подальшою їх коорди-

нацією однією особою.

СТОВАРИШУВАННЯ

ВЗАЄМНОЇ ДОПОМОГИ

Під час засідання Президії було розглянуто

низку організаційних питань, зокрема «Про ого-

лошення 2017 року Роком первинної профспілко-

вої організації», «Про План роботи Федерації

профспілок України на І півріччя 2017 року», «Про

Інститут профспілкового розвитку», «Про підсум-

ки Всеукраїнського огляду роботи профспілок і

трудових колективів на кращу організацію дитя-

чого оздоровлення влітку 2016 року», «Про відзна-

чення 200-річчя із дня створення першої профспіл-

кової організації на українських землях».

Заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий по-

інформував присутніх, що у листопаді 2017

року виповнюється 200 років із дня створення

першої профспілкової організації на україн-

ських землях, яку було засновано 6 листопада

1817 року у приватній друкарні міста Львова

під назвою «Стоваришування Взаємної Допо-

моги Членів Друкарської Справи». Друкарі

утворили професійну організацію робітників

для захисту своїх економічних та соціальних

прав, яка налічувала тоді 45 осіб. Профспілка

стала першою робітничою профспілковою ор-

ганізацією не лише в Галичині, а й в усій Ав-

стрійській імперії. Цей історичний факт було

підтверджено дослідженнями провідних віт-

чизняних та зарубіжних учених, оприлюднено

під час виступів на вітчизняних і міжнародних

конференціях, у багатьох публікаціях.

ПРОФСПІЛКИ ТА

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА

Було обговорено інформацію «Про участь

ФПУ, її членських організацій в опрацюванні

проектів законів та інших нормативно-право-

вих актів в 2016 році», «Про дії ФПУ у 2016 році

стосовно подолання бідності й підвищення в

цілому життя усіх верств населення задля до-

сягнення соціальної справедливості в Украї-

ні», а також «Про участь ФПУ у формуванні та

реалізації промислової політики на основі ін-

новаційно-інвестиційного зростання».

Варто зазначити, що за наполяганням ФПУ

створено Департамент промислової політики

у складі Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України та введено посаду заступни-

ка міністра з питань промислової політики.

Водночас із метою створення високотехно-

логічної індустріальної моделі вітчизняної

промисловості, нарощування виробництва то-

варів із високою доданою вартістю, конкурен-

тоспроможних на зовнішньому ринку, забез-

печення повної продуктивної зайнятості, ста-

лого промислового розвитку країни шляхом

удосконалення організаційно-інституційної

системи управління промисловістю утворено

Національний комітет промислового розви-

тку, а 14 грудня на засіданні Уряду затвердже-

но його склад. До його складу та експертної

ради входитиме Голова ФПУ Григорій Осовий.

Окрім того, СПО об’єднань профспілок надав

кандидатури керівників галузевих профспілок

до складу робочих груп Комітету за різними

тематиками.

Члени Президії ФПУ розглянули та ухвалили

низку рішень із питань управління майновим

комплексом Федерації профспілок України, а

також правової та технічної інспекції праці.

З усіх зазначених питань Президія ФПУ

прийняла відповідні постанови.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Андрія ТКАЧУКА__

 

24.12.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання