« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

30 вересня у Києві відбулося чергове засідання Президії Феде-

рації професійних спілок України. На порядку денному – пошук

шляхів для вирішення найбільш на сьогодні актуальних та го-

стрих питань, зокрема – соціально-економічного захисту мільйо-

нів спілчан, людей праці.

Вів засідання Голова СПО об’єднань проф-

спілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. На

заході також були присутні міністр соці-

альної політики Андрій Рева, Уповнова-

жений Верховної Ради України з прав людини

Валерія Лутковська, голова Національної служ-

би посередництва і примирення Олександр Окіс

та його заступник Сергій Гербеда, перший за-

ступник голови правління Пенсійного фонду

України Микола Шамбір, народні депутати, за-

ступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володи-

мир Саєнко, Олександр Шубін.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ

ПІДТВЕРДЖЕНО

Голова НСПП Олександр Окіс урочисто вру-

чив Голові ФПУ Григорію Осовому Свідоцтво про

визнання Федерації профспілок України такою,

що підтвердила репрезентативність на націо-

нальному рівні для участі у колективних перего-

ворах з укладення Генеральної угоди, для деле-

гування представників до Національної тристо-

ронньої соціально-економічної ради, до органів

управління фондами загальнообов’язкового дер-

жавного соціального страхування та інших три-

сторонніх органів соціального діалогу, участі у

міжнародних заходах. Голова НСПП поінформу-

вав членів Президії ФПУ про взаємодію Націо-

нальної служби посередництва і примирення та

Федерації профспілок України відповідно до

укладеної між ними Угоди про співпрацю.

СПІВПРАЦЯ

Під час засідання було підписано Меморан-

дум про співпрацю між Уповноваженим Верхо-

вної Ради України з прав людини та Федераці-

єю професійних спілок України.

Нагадаємо, що 11 грудня 2012 року на засі-

данні Президії ФПУ було підписано Меморан-

дум про співпрацю між Уповноваженим Верхо-

вної Ради України з прав людини та ФПУ, який

успішно реалізовувався сторонами в інтересах

членів профспілок.

Проте, враховуючи зміни у законодавстві та

необхідність удосконалення чинного документа

відповідно до вимог часу та сучасних соціально-

економічних умов, а також задля поглиблення

співпраці та консолідації зусиль Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини та ФПУ,

спрямованих на захист трудових і соціально-еко-

номічних прав та свобод членів професійних спі-

лок, інших працівників, а також сприяння дотри-

манню цих прав і свобод у своїй діяльності поса-

довими і службовими особами органів державної

влади та органів місцевого самоврядування, робо-

тодавців, ефективного поєднання парламентсько-

го та громадського контролю за дотриманням

прав членів профспілок, Президія ФПУ постано-

вила схвалити текст нової редакції Меморандуму

про співпрацю. Свої підписи під документом по-

ставили Уповноважений ВР з прав людини Вале-

рія Лутковська та Голова ФПУ Григорій Осовий.

Відповідно до Меморандуму про співпрацю

буде проведено низку просвітницьких та освітніх

програм у сфері захисту трудових прав. На базі

Академії праці, соціальних відносин і туризму

буде створено навчально-методичний центр з пи-

тань дотримання прав людини та його територі-

альні представництва на базі обласних рад ФПУ.

Такий центр cтворюють задля поширення знань

про міжнародні стандарти у сфері захисту соці-

ально-економічних прав людини серед молодих

профспілкових лідерів, народних депутатів,

представників органів державної влади та місце-

вого самоврядування. Передбачається застосу-

вання превентивних заходів контролю з метою

дотримання роботодавцями та органами влади

вимог законодавства у сфері праці. Крім того, у

Меморандумі про співпрацю передбачені моні-

торингові візити для перевірки стану дотриман-

ня прав людини, виконання органами влади за-

вдань, передбачених Планом дій з реалізації На-

ціональної стратегії у сфері прав людини, аналіз

причин системних порушень трудових і соціаль-

но-економічних прав громадян, їх наслідків, під-

готовка узгоджених пропозицій до органів дер-

жавної влади щодо запобігання таким порушен-

ням, реалізація спільних проектів тощо.

Крім того, було підписано Угоду про спів-

працю між ФПУ та ФСТ «Україна», розглянуто

питання «Про Угоду про співпрацю між Пенсій-

ним фондом України та Спільним представ-

ницьким органом об’єднань профспілок».

ЄДИНІ ЦІЛІ, ЄДИНІ ДІЇ

Втім, основну увагу члени Президії приділили

розгляду та прийняттю рішень із питань, що сто-

суються соціально-економічного захисту людей

праці. Серед них – «Про виконання вимог проф-

спілок, визначених постановою Ради ФПУ від

23.06.2016 «Про позицію і дії ФПУ, її членських ор-

ганізацій на захист прав та інтересів працюючих

в умовах шокового підвищення ціни на газ і тари-

фів на житлово-комунальні послуги» та подаль-

ші дії ФПУ, її членських організацій», «Про дії

ФПУ, її членських організацій із захисту прав

членів профспілок на достроковий вихід на піль-

гову пенсію за роботу в важких і шкідливих умо-

вах праці» (йдеться про Списки № 1 та № 2), «Про

заходи до Всесвітнього дня дій профспілок за гід-

ну працю та Міжнародного дня боротьби з бідніс-

тю», «Про основні завдання колдоговірної роботи

на 2017 рік відповідно до положень Генеральної

угоди на 2016–2017 роки». З усіх питань Президія

прийняла відповідні постанови.

Ще одне надважливе питання порядку ден-

ного – «Про основні соціально-економічні по-

казники проекту Державного бюджету України

на 2017 рік та стан урахування у ньому проф-

спілкових пропозицій». З презентацією проекту

Державного бюджету–2017 виступив міністр со-

ціальної політики Андрій Рева.

Офіційним представником ФПУ у Верховній

Раді України обрано народного депутата Сергія

Капліна, який уже понад два роки активно об-

стоює інтереси спілчан у Верховній Раді, а та-

кож виступає із законодавчими ініціативами,

що стосуються захисту інтересів людей праці,

розвитку профспілкового руху.

Члени Президії ФПУ обговорили та прийняли

рішення з деяких організаційних і фінансових

питань, з питань управління майновим комп-

лексом ФПУ та відзначення нагородами ФПУ.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Олексія ПЕТРУНІ__

 

08.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання