« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

На порядку денному – подальші дії щодо захисту прав членів профспілок

На порядку денному – подальші дії щодо захисту прав членів профспілок

5 лютого у Міжнародному центрі культури і мистецтв відбулося чергове засідання Прези­дії Федерації професійних спілок України, од­ним з основних питань порядку денного яко­го стало обговорення стану виконання Вимог профспілок, Резолюції акції протесту 23 грудня 2014 року, а також подальших дій щодо захис­ту прав членів профспілок.

ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ

Нагадаємо, що у зв’язку з уря­довими ініціативами антисоці­ального змісту, що вже призве­ли до значного обмеження со­ціальних прав громадян, гаран­тованих Конституцією України, зокрема оплати праці, соціаль­ного захисту, пенсійного забез­печення, охорони здоров’я, осві­ти, та ігнорування законодав­чих пропозицій профспілок за рішенням Президії ФПУ 23 груд­ня 2014 року в Києві відбулася Всеукраїнська акція протесту профспілок. На мітингу, в яко­му взяли участь понад 10 тисяч спілчан з усіх регіонів та галу­зей України, прийнято Резолю­цію та Вимоги, які оперативно надіслали Прем’єр-міністру Ар­сенію Яценюку та Голові Верхо­вної Ради Володимиру Гройсма­ну. Крім того, профспілки звер­нулися до Президента України Петра Порошенка – як гаранта дотримання конституційних прав і свобод громадян із про­ханням не допустити порушен­ня конституційних, трудових прав громадян під час прийнят­тя антисоціальних рішень.

За підсумками Всеукраїн­ської акції протесту Президією ФПУ прийнято рішення 23 груд­ня минулого року щодо застосу­вання процедури колективно­го трудового спору в разі обме­ження Кабміном конституцій­них прав працівників при фор­муванні проекту Державного бюджету України на 2015 рік та неналежного реагування на іні­ціативу СПО об’єднань профспі­лок щодо початку колективних переговорів з укладення Гене­ральної угоди на новий строк.

На звернення профспілок Го­лова Верховної Ради Володи­мир Гройсман дав доручення депутатським фракціям ураху­вати Вимоги учасників акції при розгляді проектів законів. Крім того, Прем’єр-міністр Ар­сеній Яценюк доручив міністру соціальної політики Павлу Роз­енку, міністру фінансів Наталії Яресько, міністру економічно­го розвитку і торгівлі Айварасу Абромавичусу провести відпо­відну роботу з питань, поруше­них учасниками акції протесту. Проте офіційної відповіді ні від Кабінету Міністрів України, ні від зазначених центральних ор­ганів виконавчої влади досі так і не отримано.

Кроком назустріч щодо ви­конання Вимог профспілок можна вважати лише проведе­ну 19 січня ц. р. робочу зустріч з міністром соціальної полі­тики Павлом Розенком, у ході якої досягнуто домовленості щодо початку підготовчої робо­ти з укладення Генеральної уго­ди на новий строк. 21 січня ц. р. Уряд схвалив склад робочої гру­пи повноважних представників від центральних органів вико­навчої влади для ведення ко­лективних переговорів на наці­ональному рівні.

Варто зазначити, що завдя­ки активним діям профспілок усіх рівнів, у т. ч. Всеукраїн­ській акції протесту профспі­лок, численним зверненням до парламентських комітетів, фракцій, широкомасштабній інформаційно-роз’яснювальній роботі, оперативному реагу­ванню на кожну урядову ініці­ативу, вдалося не тільки не до­пустити прийняття низки норм, якими передбачався значний наступ на права громадян, а й дещо пом’якшити окремі запро­поновані Урядом антисоціальні заходи.

Проте найбільш принципо­ві питання влада таки проігно­рувала, а саме: «заморожено» розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мініму­му на рівні грудня 2013 року (ін­фляція за 2014 рік склала 25%), позбавлено працівників та їх­ніх дітей права на санаторно-курортне лікування за рахунок страхових внесків, збільшено податки для населення з низь­кими та середніми доходами. Залишилися невирішеними пи­тання повернення боргів із заро­бітної плати, підвищення опла­ти праці, особливо для праців­ників бюджетної сфери, зрос­тання безробіття. Крім того, існує загроза скасування для молоді пільг та стипендій, під­вищення пенсійного віку, безоплатності надання медичних та освітніх послуг тощо.

Враховуючи, що Уряду дано доручення до 15 лютого ц. р. внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо змін до Державного бюджету України на 2015 рік, фахівцями апарату ФПУ та членських організацій з метою відновлення та забезпе­чення соціально-економічних прав працівників підготовлено кілька законопроектів, які пла­нується надати суб’єктам зако­нодавчої ініціативи для подан­ня і врахування.

Зважаючи на неналежне ре­агування на Вимоги учасників Всеукраїнської акції протесту профспілок, а також погіршен­ня соціально-економічного ста­ну працівників унаслідок при­йняття низки законів та Держ­бюджету України на 2015 рік, Президія ФПУ визнала незадо­вільним стан виконання Кабі­нетом Міністрів України Ви­мог учасників Всеукраїнської акції протесту профспілок від 23 грудня 2014 року.

ПРАВО НА СТРАЙК

Під час засідання члени Пре­зидії також чітко окреслили по­зицію ФПУ щодо реалізації пра­ва працівників на страйк та дії профспілок на його відстоюван­ня. Під час обговорення зазна­чалося, що в Україні, як і в ба­гатьох країнах світу, право пра­цівників на страйк закріплено в Конституції України. Поря­док здійснення права на страйк встановлено Законом України «Про порядок вирішення колек­тивних трудових спорів (кон­фліктів)». Законодавство Укра­їни передбачає можливість за­стосування страйку як крайньо­го засобу вирішення колектив­ного трудового спору у зв’язку з відмовою роботодавця задо­вольнити вимоги найманих працівників.

Останнім часом через зрос­тання обсягів заборгованості із заробітної плати, масові виму­шені звільнення «за власним ба­жанням» та «за згодою сторін», політику жорсткої економії за рахунок здешевлення витрат на робочу силу, погіршення умов праці, заморожування зарплат, зниження соціальних гарантій тощо працівники змушені все частіше використовувати для захисту своїх законних прав та інтересів право на страйк.

Через надмірно ускладне­ний механізм застосування пра­ва на страйк та низку обмежень на рівні законодавства реалізо­вувати це право в Україні стає дедалі важче. Відтак маємо по­требу невідкладного належно­го правового врегулювання ре­алізації права на страйк у на­ціональному законодавстві, що сприятиме ефективному вирі­шенню колективних трудових спорів та конфліктів, забезпе­ченню стабільності в суспіль­стві.

Члени Президії також зазна­чили, що право на страйк остан­нім часом ставиться під сумнів на міжнародному рівні.

У зв’язку із вищевикладеним та на підтримку рішення Гене­ральної ради МКП щодо визна­чення 18 лютого 2015 року Всесвітнім днем дій на захист пра­ва на страйк Президія ФПУ по­становила провести до Всесвіт­нього дня дій на захист права на страйк широку дискусію за участі представників сторін со­ціального діалогу з метою ви­значення позиції роботодавців та Уряду стосовно юридичної практики МОП щодо права на страйк, а також розгляду стану реалізації права працівників на страйк в Україні. Членським ор­ганізаціям ФПУ рекомендовано провести заходи до Всесвітньо­го дня дій на захист права на страйк.

  • «НІ» ВІЙНІ!

Учасники засідання розгля­нули текст Звернення постій­ної комісії Ради ФПУ з питань рівності прав жінок і чоловіків щодо мирного врегулювання ситуації на сході країни.

Президія ФПУ також поста­новила делегувати до складу Української частини Платфор­ми громадянського суспіль­ства Голову ФПУ Григорія Осо­вого, розглянула питання про антикризові заходи акціонер­них товариств і суб’єктів гос­подарювання ФПУ в умовах різкого погіршення соціально-економічної ситуації в країні, про делегування представни­ків ФПУ до складу правління Фонду соціального страхування України. Також члени Президії заслухали інформацію про над­ходження благодійних внесків на відродження Будинку проф­спілок, про взаємодію з народ­ними депутатами і парламент­ськими фракціями, про ситуа­цію з профспілковими органі­заціями у Донецькій та Луган­ській областях.

На момент здачі номера в друк засідання Президії ФПУ ще тривало. Докладніше про ухвалені рішення читайте в на­ступному номері «ПВ».

06.02.2015


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Коментарі

#1 17.05.2015 22:59 добавил: Андрій | додати коментар

На всю Україну у ВСІХ профспілок захищають права трудящих приблизно 40-60 юристів! Про яку боротьбу за права трудового народу ФПУ взагалі може казати?

 
ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання