« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Попередні підсумки роботи у 2014 році та основні напрямки діяльності на 2015 рік

Попередні підсумки роботи у 2014 році та основні напрямки діяльності на 2015 рік

 23 грудня, одразу піс­ля закінчення Всеукраїнської акції про­тесту профспілок проти антисоціаль­ного наступу на пра­ва людини праці, в Міжнародному цен­трі культури і мис­тецтв відбулося черго­ве засідання Президії Федерації професій­них спілок України, на якому підбивали під­сумки багатотисячно­го мітингу та роботи в поточному році, а та­кож визначали осно­вні цілі та завдання профспілок на пер­спективу.

РЕАЛЬНОМУ ДІАЛОГУ БУТИ?

Варто зазначити, що 23 груд­ня очікувалася зустріч членів Уряду з учасниками Всеукраїн­ської акції протесту профспі­лок. З ініціативою щодо її про­ведення виступив Голова ФПУ Григорій Осовий, який напере­додні звернувся до Прем’єр-міністра України Арсенія Яце­нюка і членів Кабінету Міні­стрів. У своєму зверненні лідер українських профспілок наго­лосив, що «чергові ініціативи Кабінету Міністрів України щодо соціальних і трудових об­межень, відсутність реального соціального діалогу з профспіл­ками щодо Програми діяльнос­ті Уряду і проекту Державного бюджету на 2015 рік стали при­чиною різкої соціальної напру­ги в трудових колективах і спо­нукали до проведення Всеукра­їнської акції протесту профспі­лок». Однак, на жаль, очікува­на зустріч так і не відбулась.

Члени Президії підбили по­передні підсумки роботи в 2014 році, визначили основні напря­ми діяльності на наступний, окреслили План роботи Федера­ції професійних спілок України на І півріччя 2015 року.

Жваве обговорення виклика­ло питання взаємодії ФПУ з но­вообраним складом Верховної Ради України та участь проф­спілок у виборах до органів міс­цевого самоврядування, допо­відачем з якого виступив Голо­ва ФПУ Григорій Осовий. Зокре­ма, він повідомив присутніх про те, що звернувся до лідерів політичних партій «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», фракцій «Об’єднання «Самопоміч», «Батьківщина», Радикальної партії Олега Ляш­ка щодо пріоритетності питань праці, реалізації трудових і со­ціальних гарантій громадян у подальшій парламентській ро­боті. А також поінформував про вже проведені зустрічі, зокре­ма з Всеукраїнським об’єднанням «Батьківщина». Як зазна­чив Григорій Осовий, робоча зу­стріч, що відбулася 20 листопа­да, засвідчила розуміння та підтримку з боку політиків щодо необхідності врахування в законотворчій роботі змін, які б забезпечували дотримання конституційних прав та свобод громадян, підвищення рівня та якості їх життя. За словами профспілкового лідера, наразі тривають перемовини про про­ведення зустрічі з лідером пар­тії «Блок Петра Порошенка» і фракцією «Об’єднання «Само­поміч».

РОЗБУДОВА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

З метою досягнення соціаль­ної справедливості в Україні, подолання бідності й підви­щення в цілому рівня життя всіх верств населення Федера­цією профспілок України на­працьовано низку законодав­чих пропозицій з питань забез­печення соціальної справедли­вості в оплаті праці, соціально­му захисті, оподаткуванні, що покликані в короткі терміни підвищити рівень добробуту громадян, насамперед най­менш забезпечених категорій. Зазначені пропозиції покладе­но в основу напрацьованих спільно із сторонами соціаль­ного діалогу проектів Націо­нальної доповіді щодо забезпе­чення соціальної справедливос­ті в Україні, Концепції соціаль­ної політики України до 2023 року, а також проекту Дорож­ньої карти спільних дій соці­альних партнерів з подолання «зон соціальної несправедли­вості» у сфері праці. Тож задля розбудови соціальної справед­ливості в Україні, заснованої на засадах справедливого спів­відношення прав і обов’язків, праці і винагороди, викорінен­ня бідності серед працюючих, та віддаючи належну шану Ге­роям Небесної сотні, ФПУ по­становила, зокрема, домогтися реалізації профспілкових зако­нодавчих пропозицій щодо за­безпечення соціальної справед­ливості в оплаті праці, соціаль­ному захисті, оподаткуванні тощо. Також вирішено з нагоди відзначення Всесвітнього дня соціальної справедливості про­вести в лютому 2015 року тиж­день соціальної справедливості з метою обговорення основних напрямів реформ у сферах соціально-економічного, гума­нітарного, трудового законо­давства та завершити його Все­українським форумом «Соці­альна справедливість. Можли­вості України в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом».

Учасники засідання розгля­нули та ухвалили відповідні рішення щодо питань «Про по­вноваження членів Президії ФПУ та постійних заступників членів Президії ФПУ», «Про проект Генеральної угоди на новий строк», «Про тимчасове призупинення дії деяких пунк­тів Положення «Про Всеукраїн­ський конкурс на кращий ко­лективний договір», «Про зако­нодавчі ініціативи щодо запро­вадження Методики розрахун­ку мінімальних гарантій заро­бітної плати за галузевою озна­кою в небюджетній сфері», «Про встановлення квот щодо нагородження відзнаками ФПУ», «Про бюджет ФПУ на 2015 рік», «Про проведення по­зачергових Загальних зборів ПрАТ «Укрпрофтур», «Про змі­ни у складі представників ФПУ в наглядових радах ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур», а також заслу­хали інформацію «Про стан, перспективи та можливості щодо мінімізації загроз на рин­ку праці» та «Про стан заборго­ваності з виплати заробітної плати та дії профспілок щодо її погашення».

26.12.2014


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання