« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Дії профспілок на захист прав та інтересів працівників в умовах погіршення соціально-економічної ситуації

Дії профспілок на захист прав та інтересів працівників в умовах погіршення соціально-економічної ситуації

 28 серпня відбулося черго­ве засідання Президії Фе­дерації професійних спілок України, на якому одним з основних питань обго­ворювалися дії профспі­лок на захист прав та інтересів працівників в умовах погіршення соціально- економічної ситуації.

 У засіданні взяли участь пред­ставники Міністерства еко­номічного розвитку і торгів­лі України, які представили власне бачення прогнозних показників соціально-економічного роз­витку України на 2015 рік.

Члени Президії зазначили, що у ни­нішніх складних соціально-економічних умовах та перед загрозою зовніш­ньої агресії ворога першочерговим за­вданням профспілок є збереження існу­ючих робочих місць та недопущення зниження рівня соціального захисту працюючих.

Присутні зауважили, що сьогодні ма­ємо зростання цін і тарифів на життєво необхідні послуги, а найголовніше, що це відбувається на тлі заморожування державних соціальних стандартів і га­рантій, зокрема мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, під­вищення податків та зборів.

У червні ц. р. розмір мінімальної за­робітної плати вже на 364 грн, або на 29,9%, занижено порівняно з фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, скоригованим на по­даток на доходи фізичних осіб, а для працівників бюджетної сфери ця різни­ця становить 730 грн. Це при тому, що індекс споживчих цін за січень–липень 2014 року становив 112%, а до кінця року прогнозується на рівні 120%.

Призупинено дію норм стосовно що­річного підвищення пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в країні та встановлюється особливий порядок їх індексації.

Розробляються зміни до законодав­ства у сфері загальнообов’язкового дер­жавного соціального страхування, що можуть потягнути за собою порушення прав і зниження рівня соціального за­хисту застрахованих осіб. Також розро­бляються законодавчі пропозиції щодо об’єднання фондів соціального страху­вання та зниження розміру єдиного вне­ску майже вдвічі, що може призвести до перегляду видів і розмірів матеріально­го забезпечення та значного скорочення обсягу соціальних послуг у цій сфері.

Зосереджуючи увагу на створенні сприятливих умов для діяльності бізне­су, урядові ініціативи з податкового ре­формування не забезпечують соціальної справедливості в оподаткуванні трудо­вих доходів.

На думку профспілок, одним із шля­хів виходу з кризи є інвестування у мо­дернізацію та відновлення інфраструк­турних та соціальних об’єктів, у т. ч. у східних регіонах України, що забезпе­чить зростання рівня зайнятості насе­лення та легалізацію трудових відно­син, відновлення економіки.

Нині для профспілок особливого зна­чення набуває чітке визначення голо­вних завдань колективно-договірної кампанії, вдосконалення контролю за виконанням колективних договорів і угод, пошук ефективних механізмів для реалізації домовленостей.

Враховуючи вищевикладене, Прези­дія ФПУ схвалила звернення до Прези­дента України не допустити зубожіння населення та вжити всіх заходів для на­лагодження соціального діалогу, викла­ла тактику дій профспілок в умовах кри­зи, власне бачення заходів для запобіган­ня негативним наслідкам і запроваджен­ня компенсуючих механізмів, а також перелік профспілкових законодавчих ініціатив, які має передусім розглянути новообрана Верховна Рада України.

Крім того, члени Президії розгляну­ли кілька не менш важливих питань, се­ред яких, зокрема: «Про затвердження Вимог до Кабінету Міністрів України та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні стосовно невиконання вимог зако­нодавства про працю та положень Гене­ральної угоди на 2010–2012 роки», «Про делегування представників ФПУ до складу правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття», «Про внесення змін до Статуту Благо­дійного фонду «Відродження Будинку профспілок», «Про внесення змін до складу Наглядової ради Благодійного фонду «Відродження Будинку профспі­лок» тощо.

  •  ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

 ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ,

Голова ФПУ:

«Пропозиції профспілок з пи­тань економічного і соціаль­ного захисту законодавці зде­більшого не враховують або ж ігнорують. І тому об’єктивно сьогодні ми не маємо можливості представити свою позицію у Парламенті України. Так склалося, що це переважно роблять бізнес і влада, відтак не чути голосу трудового народу. Тому при­ймаються рішення, що не за­вжди відповідають правам та інтересам трудової людини, або ущемляють ці права, над­то останні доволі радикальні рішення щодо підвищення цін, заморожування зарплати тощо... Президія ФПУ реко­мендувала членським органі­заціям ФПУ визначитися зі своєю участю в нинішньому виборчому процесі. Цілком очевидно, що більш ніж тре­тина спілчан уже мають чітку позицію з цього питання і ба­жають брати участь у перед­виборчому марафоні. Ті, хто братимуть активну участь у цій роботі, дістануть необхід­ну солідарну підтримку. За результатами обговорення члени Президії ФПУ одно­стайно зійшлися на тому, що у майбутньому профспілки по­винні мати своє профспілкове лобі у Парламенті, адже за­мість них ніхто не вирішувати­ме проблеми трудівників».

 

 ВАСИЛЬ ЛЕВЧЕНКО,

заступник голови Профспілки машинобудівників та приладобудівни­ків України:

«Сьогодні машино­будування, як і вся Україна, перебуває у вкрай важкому стані. Вам відомо, що частина підпри­ємств галузі була орієнтована на екс­порт до Росії, а те­пер доводиться шу­кати шляхи, аби пе­реорієнтувати ви­робництво. Також маємо неабияку проблему з випла­тою зарплат, їх сут­тєвим скорочен­ням.

Неможливо вирішу­вати питання ви­ключно за рахунок трудящих – потрі­бен зважений під­хід, а не наступ на фонди соціального страхування і соці­альні гарантії.

Але життя в Україні триває, і я сподіва­юсь, що все буде добре».

 

 СЕРГІЙ ШИШОВ,

голова Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України:

«У Луганській та Донецькій облас­тях у енергетиці – повний провал. Пів-Донбасу пере­буває без електри­ки. В ході АТО піді­рвані високоволь­тні опори і для того, аби їх відно­вити, потрібно на­правити туди ре­монтні бригади. Але місцевість по­стійно обстрілю­ється, тож ситуація надзвичайно складна...

Загалом катастро­фічне падіння еко­номіки познача­ється і на нашій га­лузі. Та все одно маємо працювати в цьому напрямі».

 

 ВІКТОРІЯ КОВАЛЬ,

голова Профспілки працівників охорони здоров’я України:

«Сьогодні у меди­цині маємо повний обвал. Основна проблема галузі за­раз – дефіцит бю­джетних грошей. Зарплата фактично заморожена із січня 2013 року... Якщо оцінювати ситуа­цію, що склалася, то не можна вихо­дити з кризи тільки за рахунок людини праці. Тариф 1-го розряду має на 360 грн розрив із міні­мальною зарпла­тою, що суперечить умовам чинної Ге­неральної угоди, у якій прописано, що ці два показники мають бути рівни­ми. Ми хочемо, щоб хоча б змінив­ся розрив між цими показниками... Ще одне важливе пи­тання, яке потребує вирішення, працев­лаштування людей із відкритими тру­довими книжками, які вимушено пере­селилися із зони АТО».

 

 ПЕТРО ШЕВЧЕНКО,

голова Федерації профспілок Черкаської області:

«Сьогодні потрібно максимально знайти можливість забезпе­чити зайнятість насе­лення, ліквідувати ті­ньову економіку. На­лежить переглянути видатки Держбю­джету стосовно оплати роботи чи­новників високого рангу, народних де­путатів, але зберегти існуючі мінімальні соціальні стандарти для працюючих, зо­крема в бюджетній сфері. Ми розуміємо, що виходити з цієї критичної ситуації, що склалася, будемо не один місяць або навіть рік. Вважаю, що профспілкам не тільки потрібно при­йняти компромісне рішення, а насампе­ред налагодити діа­лог із партнерами. Ми маємо почути пропозиції Уряду, його бачення щодо прийняття Держбю­джету на наступний рік, мінімальних соц­стандартів тощо. Такі важливі рішення ма­ють прийматися ра­зом із суспільством».

 

 ВАЛЕРІЙ МАМЧЕНКО,

заступник голови Профспілки працівників вугільної промисловості України:

«Сьогодні в галузі дуже складне стано­вище: більшість ву­гільних підприємств перебувають у зоні АТО. Але не тільки військові дії є причи­ною кризи в Україні. Уряд, на жаль, об­рав шлях виходу з такої ситуації ви­ключно за рахунок простих людей... Стабілізація еконо­міки можлива у ви­падку, якщо прово­дити реальні рефор­ми. Найефективні­ший спосіб виходу з кризової ситуації, з огляду на досвід ін­ших країн, спостері­гається тоді, коли в період кризи збіль­шуються зарплати, соціальні виплати. Це сприяє стабіліза­ції фінансово-грошової системи, збільшує внутрішній оборот, що стиму­лює розвиток еконо­міки. Тому сьогодні потрібно думати, де взяти гроші».

08.09.2014


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання