« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

На часі – збереження трудового потенціалу та забезпечення стабільної роботи підприємств

На часі – збереження трудового потенціалу та забезпечення стабільної роботи підприємств

16 червня у клінічному санаторії «Жовтень», що у Конча-Заспі під Києвом, відбулося чергове засідан­ня Президії Федерації професійних спілок України.

Члени Президії, за­непокоєні ситуаці­єю на південному сході України, об­говорили питання допомоги громадянам України, які переселяють­ся з тимчасово окупова­ної території та районів ведення антитерористич­ної операції в інші регіо­ни країни, а також відзві­тували про конкретні кро­ки допомоги біженцям.

Поточний стан та мож­ливості для розвитку еко­номіки України члени Президії ФПУ обговорили разом з директором ДП «Укрпромзовнішекспер­тиза» Володимиром Вла­сюком.

Заступник міністра со­ціальної політики – керів­ник апарату Віктор Іван­кевич у своїй доповіді зу­пинився на низці важли­вих і злободенних про­блем. Серед них, зокрема, питання щодо виплати за­робітних плат, пенсій, державної соціальної до­помоги, надходження ко­штів у регіони, у тому чис­лі у райони ведення анти­терористичної операції.

СПІВПРАЦЯ

Основна частина засі­дання Президії розпоча­лася урочистим підписан­ням Меморандуму про співробітництво між Фе­дерацією роботодавців України та Федерацією професійних спілок Укра­їни щодо збереження тру­дового потенціалу та за­безпечення стабільної ро­боти підприємств. Зі сто­рони профспілок під Ме­морандумом поставив свій підпис в. о. Голови ФПУ Григорій Осовий, зі сторони роботодавців – заступники Голови Ради Федерації роботодавців України Олексій Мірош­ниченко.

За словами заступника Голови ФПУ Сергія Кон­дрюка, Меморандум є ре­зультатом спільної робо­ти. Він має стати сигна­лом суспільству, що соці­альні партнери готові шу­кати порозуміння заради збереження трудових ко­лективів та їх розвитку у майбутньому. «Ми роз­глядаємо цей документ як певну етапність нашої роботи у рамках соціаль­ного діалогу. Сподіває­мось, що цей документ буде додатковою підста­вою та імпульсом укла­дення подібних меморан­думів на рівні галузей і регіонів», – зазначив Сер­гій Кондрюк. У свою чер­гу, заступник Голови Ради Федерації робото­давців України Олексій Мірошниченко наголо­сив, що «у двох організа­цій – ФРУ і ФПУ є спільна мета – зберегти ринок праці в Україні».

Метою підписання Ме­морандуму є мінімізація вивільнення працівни­ків, зокрема масових ви­вільнень, на підприєм­ствах усіх форм власнос­ті; збереження трудового потенціалу, рівня заробіт­ної плати та інших соці­альних гарантій для пра­цівників та членів їхніх сімей; прогнозований роз­виток внутрішнього рин­ку як передумова сталого функціонування економі­ки та зменшення її залеж­ності від зовнішніх чин­ників; а також підвищен­ня конкурентоспромож­ності вітчизняного вироб­ництва.

Продовжуючи тему со­ціального діалогу, варто зазначити, що під час за­сідання Президії було прийнято постанову про делегування представни­ків Федерації профспілок України до складу проф­спілкової сторони органів соціального діалогу на національному рівні.

СТРАТЕГІЯ

Члени Президії розгля­нули проект Стратегії мо­дернізації ФПУ, її член­ських організацій, спря­мованої на зміцнення профспілкового руху, по­силення його ролі та міс­ця у громадському сус­пільстві. Доповідав із цього питання заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий.

Жорсткий наступ на права найманих праців­ників, зниження життєво­го рівня, зростання безро­біття, порушення робото­давцями трудових прав найманих працівників, утиск прав профспілок потребують від них солі­дарності і єдності, резуль­тативності захисних функцій, удосконалення організаційної структури й фінансового зміцнення, здійснення конкрет- них кроків для свого оновлення.

Однак останнім часом потенціал профспілок ре­алізується неповною мі­рою. Як наслідок, у сучас­ному профспілковому русі сформувалося чима­ло проблем, серед яких постійне скорочення профспілкового членства з різних причин, недо­статнє представництво у складі вищих виборних органів молоді, голів пер­винних профспілкових організацій, зниження престижу роботи в проф­спілках у зв’язку з незахи­щеністю профспілкових працівників та залежніс­тю голів профкомів від роботодавців, невідповід­ність фінансового забез­печення профспілкових органів обсягам їх діяль­ності та відповідальності тощо.

Відтак метою Стратегії є підвищення ефектив­ності та результативності діяльності Федерації профспілок України, її членських організацій та їх здатності досягати ці­лей.

Оскільки профспілки представляють права та інтереси людини праці, їх модернізація має спрямо­вуватися на об’єднання зусиль для надійного за­хисту трудових, соціаль­но-економічних прав та інтересів членів профспі­лок, боротьбу за соціаль­ну справедливість та за­безпечення загально­прийнятих цінностей: лю­дина праці, її життя, здоров’я, рівність, недис­кримінація, честь, повага і гідність, недоторканість і безпека, конституційні право на працю, житло, освіту, достатній життє­вий рівень, соціальний за­хист, свобода слова і віль­не вираження власних по­глядів, переконань, право на свободу об’єднання, проведення мирних збо­рів, мітингів, походів та демонстрацій, право на страйк.

Федерація профспілок України, її членські орга­нізації сповідують такі принципи, як незалеж­ність, демократичність, відкритість і прозорість у своїй діяльності.

Слід зазначити, що стратегічними напрямами модернізації є формуван­ня сучасної профспілкової ідеології та структурні зміни в профспілках.

Очікується, що реалі­зація Стратегії забезпе­чить посилення ролі профспілок у громадян­ському суспільстві, спри­ятиме розвитку соціаль­ного діалогу, підвищить захисні функції профспі­лок та рівень життя люди­ни праці. Головним на­слідком має стати форму­вання у найманих праців­ників свідомого проф­спілкового членства, під­вищення авторитету та іміджу профспілок.

ВАЖЛИВО

Члени Президії також розглянули питання про­ведення восьмого засідан­ня Ради ФПУ, яка склика­ється 26 червня ц. р. Учас­ники засідання схвалили пропозиції щодо порядку роботи, розрахунку часу, складу Президії, лічиль­ної, редакційних комісій та секретаріату восьмого засідання Ради ФПУ.

Також, ураховуючи кардинальні зміни в сус­пільно-політичному жит­ті країни, різке погіршен­ня соціально-економічно­го стану, зниження жит­тєвого рівня членів проф­спілок та згідно з пропо­зиціями членських орга­нізацій, Президія ФПУ розглянула питання про підготовку VII з’їзду Фе­дерації профспілок Укра­їни. Черговий з’їзд ФПУ має бути проведений для визначення позиції проф­спілок щодо соціально- економічної ситуації в країні, тактики дій і форм співпраці з державними органами та громадськи­ми інституціями у питан­нях подолання негатив­них явищ з метою поси­лення захисту членів профспілок.

Для вдосконалення системи управління май­ном ФПУ, підвищення його прибутковості та конкурентоспроможнос­ті, рівня використання на благо членів профспілок, з огляду на необхідність фінансового зміцнення профспілкового руху, Президія ФПУ схвалила проект Стратегії управ­ління профспілковим майном та використання його в інтересах людини праці. З урахуванням за­уважень і пропозицій, що надійшли під час обгово­рення Президією ФПУ, проект буде внесено на розгляд Ради ФПУ.

Також члени Президії розглянули питання ціно­вої ситуації на споживчо­му ринку України і дина­міку купівельної спро­можності заробітної пла­ти в Україні та країнах близького зарубіжжя; стан співпраці територі­альних об’єднань проф­спілок з територіальними відділеннями Державної інспекції з питань захис­ту прав споживачів; ново­введення в податковій сфері та пропозиції ФПУ щодо вдосконалення по­даткової системи; ризики на ринку праці та шляхи їх мінімізації; стан укла­дення та виконання ко­лективних договорів за даними профспілкової статистичної звітності станом на 1 квітня 2014 року тощо.

  • МИ ЗА МИР

Прапор Федерації профспілок України повернувся з експедиції до Антарктиди. Його вручив в. о. Голови ФПУ Григорію Осовому го­лова профкому ПАТ «АрселорМіт­тал Кривий Ріг» Юрій Бобченко. Нагадаємо, на початку весни цього року Юрій Бобченко передав ке­рівникові всеукраїнської експеди­ції Миколі Маковею прапор ФПУ, який було вивішено на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» під час ювілейної 15-ї експедиції полярника до Антарктиди. Варто зазначити, що прапор було вивішено під гаслом «Ми за мир, єдність, солідарність, добро та благополуччя». 18 полярників, членів експедиції підписали прапор на добру згадку.

22.06.2014


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання