« на головну 19.01.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1034)
19
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Сучасні завдання та новітні цілі профспілкового руху

Сучасні завдання та новітні цілі профспілкового руху

Поточна ситуація в країні та дії Федерації професійних спілок України на сучасному етапі стали основним лейтмотивом засідан­ня Президії ФПУ, що відбулося 30 січня в Будинку спілок. Вів засідання Голова ФПУ Юрій Кулик.

Перед початком заходу його учасники хвили­ною мовчання вшанува­ли пам’ять загиблих під час загострення проти­стояння в Україні.

Президія ФПУ розглянула пи­тання «Про поточну ситуацію та підготовку до засідання Ради ФПУ». У виступах членів Прези­дії наголошувалося, що однією з головних причин загострення суспільно-політичної ситуації в країні визначається неоднакове сприйняття громадськістю на­прямів та темпів економічної інтеграції України. Водночас підґрунтям для нарощування серйозних соціальних проблем у країні стали глобальний на­ступ на трудові права, багато­річне накопичення соціальної несправедливості до людини праці, звуження сфери й ефек­тивності колективно-договірного регулювання трудових від­носин, заформалізована систе­ма вирішення колективних тру­дових спорів та перешкоджання утворенню і діяльності профспілок.

Украй гостро суспільством сприймається штучно занижена оплата праці, особливо в бю­джетній сфері, багаторічне зво­лікання з викоріненням ганеб­ної практики затримок виплати заробітної плати.

Понад рік заблоковано укла­дення нової Генеральної угоди. Закон про Державний бюджет України на 2014 рік вкотре при­йнято без належної процедури соціального діалогу. Всупереч вимогам профспілок і чинної Генугоди цей закон передбачає за­морожування з 1 січня 2014 року державної гарантії мінімальної заробітної плати та поглиблен­ня протиправного відставання від неї базового тарифу ЄТС пра­цівників бюджетної сфери.

Соціальний діалог виявився неспроможним врегулювати конфліктні питання чи визначи­ти зрозумілу суспільству дорож­ню карту послідовності та етап­ності дій для їх розв’язання, а від­так потребує докорінного вдоско­налення. У результаті він не зда­тен консолідувати роботу сторін на конкурентне зростання еконо­міки, збільшення робочих місць і досягнення високих соціальних стандартів. Саме тому, на думку членів Президії, вся модель соці­ального діалогу потребує доко­рінного вдосконалення.

Першим кроком до нової якості соціального діалогу має стати виявлення та моніторинг сторонами (профспілки, робото­давці, органи виконавчої влади та органи місцевого самовряду­вання) фактів, проявів дискри­мінації та соціальної несправед­ливості в сфері праці.

Другий крок – визначення на галузевому, регіональному та національному рівнях солі­дарних (середньострокових і стратегічних) цілей у сфері пра­ці, соціально-економічної полі­тики. Такі цілі та завдання необ­хідно публічно закріпити в На­ціональній платформі соціаль­ного партнерства, яка має базу­ватись на відмові від політики використання дешевої робочої сили шляхом адекватного роз­поділу результатів праці між власником, державою і праців­ником, взаємозв’язку економіч­них і соціальних результатів, мінімізації конфронтаційної по­ляризації суспільства та буду­ватись на консолідованих діях сторін соціального діалогу для викорінення бідності серед пра­цівників, розвитку високопро­дуктивних робочих місць із гід­ними умовами праці та належ­ними соціальними гарантіями.

Третім кроком має стати розроблення та укладення нової Генеральної угоди на основі консолідованих дій для досяг­нення солідарних цілей Націо­нальної платформи соціального партнерства.

Викликає стурбованість низь­ка дієздатність головного інсти­туту соціального діалогу в краї­ні – Національної тристоронньої соціально-економічної ради (НТСЕР), територіальних і галу­зевих соціально-економічних рад. Передусім потребує поси­лення розгляд питань соціально-суспільної вагомості, дієвості прийнятих рішень та забезпе­чення їх виконання.

Назріло питання надання СПО об’єднань профспілок та СПО об’єднань роботодавців права вносити обов’язкові для офіційного розгляду ініціативи про призначення (звільнення) посадових осіб у сфері праці та соцполітики.

Вирішенню проблем у трудо­вій і соціальній сферах сприяло б також надання всім сторонам Генугоди права законодавчої ініціативи. Потребує публічної дискусії ініціатива утворення громадської палати у Верховній Раді України, до якої, зокрема, мали б бути делеговані автори­тетні профспілкові лідери всіх рівнів.

Динамічний суспільно-політичний розвиток потребує пере­оцінки профспілками результа­тивності традиційної діяльності та її відповідності сучасним очі­куванням суспільства. Вимогою часу є вироблення нових інстру­ментів, організаційних механіз­мів досягнення потрібних та зрозумілих людям результатів, стимулювання затребуваності профспілкової інституції в сус­пільстві, трудових і учбових ко­лективах, мотивації працівни­ків до членства й активної осо­бистої участі в профспілках.

На переконання членів Пре­зидії, саме профспілки мають стати головним лобістом фор­мування нової ідеології еконо­мічного і соціального розвитку під девізом «Конкурентна еко­номіка на основі гідної праці на високопродуктивних робочих місцях».

ФПУ вбачає необхідним фор­мування Платформи національ­ного відродження, метою якої має стати консолідація україн­ського суспільства для динаміч­ного економічного розвитку та впровадження високої якості життя.

З огляду на вищевикладене, Президія Федерації професійних спілок України, зокрема, прийня­ла рішення підготувати та внести на розгляд Ради ФПУ питання «Про завдання профспілок щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів працюючих у сучасних умовах». У порядку під­готовки цього питання ініціюва­ти проведення всеукраїнської профспілкової дискусії про су­часні завдання та новітні цілі профспілкового руху.

Члени Президії доручили Го­лові ФПУ звернутися до Прези­дента України, Кабінету Міні­стрів України з пропозиціями про необхідність внесення змін до Державного бюджету України на 2014 рік для встановлення з 1 січня цього року базового тари­фу Єдиної тарифної сітки не нижче 923 грн та подальшого його підвищення до розміру мі­німальної заробітної плати з ме­тою забезпечення законних прав працівників та виконання зобов’язань за Генеральною угодою.

Також було прийнято рішен­ня виступити ініціаторами фор­мування нової ідеології еконо­мічного і соціального розвитку «Конкурентна економіка на основі гідної праці на високопро­дуктивних робочих місцях».

Учасники засідання обгово­рили й інші важливі питання ді­яльності ФПУ, зокрема План ро­боти та пріоритетні завдання з реалізації цільових програм ді­яльності Федерації професійних спілок України на 2014 рік, про­ведення науково-практичної конференції «Профспілковий рух. Посилення ролі профспілок у формуванні соціальної держа­ви», заходи щодо збереження майна ФПУ тощо.

Одноголосно прийнято поста­нову Президії ФПУ про відкли­кання попередньо направлених Головою ФПУ Юрієм Куликом двох позовних заяв до Печер­ського і Дарницького районних судів м. Києва з приводу відшко­дування завданої матеріальної шкоди Будинку спілок, що ви­кликали правову колізію.

Юрій Кулик вручив заступ­нику Голови ФПУ Сергію Кондрюку нагрудний знак «За­служений працівник профспі­лок України».

09.02.2014


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання