« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Сучасні завдання та новітні цілі профспілкового руху

Сучасні завдання та новітні цілі профспілкового руху

Поточна ситуація в країні та дії Федерації професійних спілок України на сучасному етапі стали основним лейтмотивом засідан­ня Президії ФПУ, що відбулося 30 січня в Будинку спілок. Вів засідання Голова ФПУ Юрій Кулик.

Перед початком заходу його учасники хвили­ною мовчання вшанува­ли пам’ять загиблих під час загострення проти­стояння в Україні.

Президія ФПУ розглянула пи­тання «Про поточну ситуацію та підготовку до засідання Ради ФПУ». У виступах членів Прези­дії наголошувалося, що однією з головних причин загострення суспільно-політичної ситуації в країні визначається неоднакове сприйняття громадськістю на­прямів та темпів економічної інтеграції України. Водночас підґрунтям для нарощування серйозних соціальних проблем у країні стали глобальний на­ступ на трудові права, багато­річне накопичення соціальної несправедливості до людини праці, звуження сфери й ефек­тивності колективно-договірного регулювання трудових від­носин, заформалізована систе­ма вирішення колективних тру­дових спорів та перешкоджання утворенню і діяльності профспілок.

Украй гостро суспільством сприймається штучно занижена оплата праці, особливо в бю­джетній сфері, багаторічне зво­лікання з викоріненням ганеб­ної практики затримок виплати заробітної плати.

Понад рік заблоковано укла­дення нової Генеральної угоди. Закон про Державний бюджет України на 2014 рік вкотре при­йнято без належної процедури соціального діалогу. Всупереч вимогам профспілок і чинної Генугоди цей закон передбачає за­морожування з 1 січня 2014 року державної гарантії мінімальної заробітної плати та поглиблен­ня протиправного відставання від неї базового тарифу ЄТС пра­цівників бюджетної сфери.

Соціальний діалог виявився неспроможним врегулювати конфліктні питання чи визначи­ти зрозумілу суспільству дорож­ню карту послідовності та етап­ності дій для їх розв’язання, а від­так потребує докорінного вдоско­налення. У результаті він не зда­тен консолідувати роботу сторін на конкурентне зростання еконо­міки, збільшення робочих місць і досягнення високих соціальних стандартів. Саме тому, на думку членів Президії, вся модель соці­ального діалогу потребує доко­рінного вдосконалення.

Першим кроком до нової якості соціального діалогу має стати виявлення та моніторинг сторонами (профспілки, робото­давці, органи виконавчої влади та органи місцевого самовряду­вання) фактів, проявів дискри­мінації та соціальної несправед­ливості в сфері праці.

Другий крок – визначення на галузевому, регіональному та національному рівнях солі­дарних (середньострокових і стратегічних) цілей у сфері пра­ці, соціально-економічної полі­тики. Такі цілі та завдання необ­хідно публічно закріпити в На­ціональній платформі соціаль­ного партнерства, яка має базу­ватись на відмові від політики використання дешевої робочої сили шляхом адекватного роз­поділу результатів праці між власником, державою і праців­ником, взаємозв’язку економіч­них і соціальних результатів, мінімізації конфронтаційної по­ляризації суспільства та буду­ватись на консолідованих діях сторін соціального діалогу для викорінення бідності серед пра­цівників, розвитку високопро­дуктивних робочих місць із гід­ними умовами праці та належ­ними соціальними гарантіями.

Третім кроком має стати розроблення та укладення нової Генеральної угоди на основі консолідованих дій для досяг­нення солідарних цілей Націо­нальної платформи соціального партнерства.

Викликає стурбованість низь­ка дієздатність головного інсти­туту соціального діалогу в краї­ні – Національної тристоронньої соціально-економічної ради (НТСЕР), територіальних і галу­зевих соціально-економічних рад. Передусім потребує поси­лення розгляд питань соціально-суспільної вагомості, дієвості прийнятих рішень та забезпе­чення їх виконання.

Назріло питання надання СПО об’єднань профспілок та СПО об’єднань роботодавців права вносити обов’язкові для офіційного розгляду ініціативи про призначення (звільнення) посадових осіб у сфері праці та соцполітики.

Вирішенню проблем у трудо­вій і соціальній сферах сприяло б також надання всім сторонам Генугоди права законодавчої ініціативи. Потребує публічної дискусії ініціатива утворення громадської палати у Верховній Раді України, до якої, зокрема, мали б бути делеговані автори­тетні профспілкові лідери всіх рівнів.

Динамічний суспільно-політичний розвиток потребує пере­оцінки профспілками результа­тивності традиційної діяльності та її відповідності сучасним очі­куванням суспільства. Вимогою часу є вироблення нових інстру­ментів, організаційних механіз­мів досягнення потрібних та зрозумілих людям результатів, стимулювання затребуваності профспілкової інституції в сус­пільстві, трудових і учбових ко­лективах, мотивації працівни­ків до членства й активної осо­бистої участі в профспілках.

На переконання членів Пре­зидії, саме профспілки мають стати головним лобістом фор­мування нової ідеології еконо­мічного і соціального розвитку під девізом «Конкурентна еко­номіка на основі гідної праці на високопродуктивних робочих місцях».

ФПУ вбачає необхідним фор­мування Платформи національ­ного відродження, метою якої має стати консолідація україн­ського суспільства для динаміч­ного економічного розвитку та впровадження високої якості життя.

З огляду на вищевикладене, Президія Федерації професійних спілок України, зокрема, прийня­ла рішення підготувати та внести на розгляд Ради ФПУ питання «Про завдання профспілок щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів працюючих у сучасних умовах». У порядку під­готовки цього питання ініціюва­ти проведення всеукраїнської профспілкової дискусії про су­часні завдання та новітні цілі профспілкового руху.

Члени Президії доручили Го­лові ФПУ звернутися до Прези­дента України, Кабінету Міні­стрів України з пропозиціями про необхідність внесення змін до Державного бюджету України на 2014 рік для встановлення з 1 січня цього року базового тари­фу Єдиної тарифної сітки не нижче 923 грн та подальшого його підвищення до розміру мі­німальної заробітної плати з ме­тою забезпечення законних прав працівників та виконання зобов’язань за Генеральною угодою.

Також було прийнято рішен­ня виступити ініціаторами фор­мування нової ідеології еконо­мічного і соціального розвитку «Конкурентна економіка на основі гідної праці на високопро­дуктивних робочих місцях».

Учасники засідання обгово­рили й інші важливі питання ді­яльності ФПУ, зокрема План ро­боти та пріоритетні завдання з реалізації цільових програм ді­яльності Федерації професійних спілок України на 2014 рік, про­ведення науково-практичної конференції «Профспілковий рух. Посилення ролі профспілок у формуванні соціальної держа­ви», заходи щодо збереження майна ФПУ тощо.

Одноголосно прийнято поста­нову Президії ФПУ про відкли­кання попередньо направлених Головою ФПУ Юрієм Куликом двох позовних заяв до Печер­ського і Дарницького районних судів м. Києва з приводу відшко­дування завданої матеріальної шкоди Будинку спілок, що ви­кликали правову колізію.

Юрій Кулик вручив заступ­нику Голови ФПУ Сергію Кондрюку нагрудний знак «За­служений працівник профспі­лок України».

09.02.2014


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання