« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Доленосні для народу України питання мають вирішуватися у рамках діалогу влади, політичних сил і громадянського суспільства

Доленосні для народу України питання мають вирішуватися у рамках діалогу влади, політичних сил і громадянського суспільства

Позиція Федерації профспілок України щодо врегулювання суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні стала предме­том обговорення на за­сіданні Президії ФПУ, яке відбулося 9 груд­ня у Будинку профспі­лок. Вів засідання Голо­ва ФПУ Юрій Кулик.

Як повідомляє Інформаційно-аналітичний центр ФПУ, після гострої, кон­структивної дискусії та об­міну поглядами щодо про­цесів, які нині відбуваються в Україні, Президія ФПУ ухвалила відповідну Постанову.

«Різне, подекуди протилежне бачення темпів євроінтеграції, не­послідовність дій влади стали при­чинами різкого загострення ситу­ації, а згодом і суспільного проти­стояння в країні, – зазначається у цьому документі. – Додатковими факторами стали погіршення еко­номічного стану виробничих під­приємств провідних галузей, зрос­тання боргів із зарплат, затримки соціальних виплат, реальна загро­за скорочення робочих місць і по­ширення неповної зайнятості».

У Постанові підкреслюється, що проведення євромайданів, мир­них акцій, народних віче, масових зібрань за участю студентських, профспілкових та інших громад­ських організацій засвідчує ста­новлення у державі впливового громадянського суспільства, без врахування думки якого ні влада, ні політичні еліти не мають при­ймати рішення щодо суспільно важливих питань розвитку Украї­ни. Водночас, йдеться у документі, досягнувши спільного розуміння владою і громадянським суспіль­ством незворотності європейсько­го вибору, конфлікт не вичерпано, він поступово переростає у масш­табне політичне протистояння з можливими руйнівними наслідка­ми для економіки та соціального розвитку.

«Профспілки вважають, що будь-які доленосні для народу України питання мають вирішува­тися мирним конституційним шляхом у рамках діалогу влади, політичних сил і громадянського суспільства», – наголошується у Постанові Президії ФПУ.

У зв’язку з цим Президія ФПУ постановила запропонувати Пре­зидентові України, Верховній Раді України за участю політичних партій, професійних спілок, інших організацій громадянського сус­пільства провести Національний форум для обговорення та виро­блення взаємоприйнятних рішень, узгоджених послідовних дій у на­прямі підписання Угоди про асоці­ацію з Європейським Союзом.

Було також вирішено зажадати від Кабінету Міністрів України під час проведення переговорів щодо запровадження режиму вільної торгівлі з ЄС забезпечити макси­мальне врахування інтересів гро­мадян України, необхідності роз­витку економічного потенціалу й конкурентоспроможності вітчиз­няних підприємств, освоєння між­народних ринків, створення нових робочих місць, а в процесі цієї ро­боти забезпечити дієвий соціаль­ний діалог з організаціями робото­давців та профспілок.

«Враховуючи загострення еко­номічної ситуації, звернутися до об’єднань організацій роботодав­ців, керівників підприємств, орга­нізацій, установ посилити соціаль­ний діалог із профспілковими ор­ганізаціями з метою збереження робочих місць, вчасної та повної виплати заробітної плати й вико­нання зобов’язань за колективни­ми договорами. Домагатися відмо­ви від «політики дешевої робочої сили» та запровадження нової стратегії конкурентного розвитку економіки України на основі гід­ної праці на високопродуктивних робочих місцях», – зазначено у до­кументі.

Президія ФПУ постановила за­пропонувати Національній тристоронній соціально-економічній раді вивчити практику зарубіж­них країн – нових членів ЄС щодо реалізації інтеграційних дій в еко­номіці, правовій системі, соціаль­ній політиці та ролі й місця соці­альних партнерів у цих процесах, звернутися до Міжнародної орга­нізації праці щодо надання техніч­ної допомоги з питань адаптації національного законодавства України до правових норм ЄС у сфері праці та соціальних відносин.

Вирішено доручити керівникам членських організацій оперативно довести цю Постанову до виборних органів профспілок і профспілко­вого активу первинних організа­цій, а також розмістити текст По­станови у всіх профспілкових засо­бах масової інформації.

На засіданні також було розгля­нуто низку інших питань щодо ді­яльності Федерації профспілок України.

15.12.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання