« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Ефективна робота в інтересах людини праці

Ефективна робота в інтересах людини праці

 3 жовтня у Будинку спілок відбулося чергове засідання Президії Федерації професійних спілок України

Засідання розпочалося з презентації народним де­путатом України, постій­ним представником проф­спілок у парламенті Олек­сандром Стояном проекту Тру­дового кодексу, після якої він дав вичерпні відповіді щодо спірних положень документа.

Перейшовши до розгляду пи­тань порядку денного, члени Президії постановили скликати сьоме засідання Ради Федерації професійних спілок України 12 грудня ц. р. і провести його у приміщенні Великого залу Бу­динку спілок. Серед запропоно­ваних до порядку денного пи­тань – «Про хід виконання Ці­льової програми «Профспілки – за ефективний соціальний діа­лог в інтересах людини праці», «Про реалізацію в Україні Всесвітньої кампанії Ради глобаль­них профспілок «Якісне громад­ське обслуговування – діймо зараз!».

ЗАВДАННЯ КОЛДОГОВІРНОЇ РОБОТИ

Заступник Голови ФПУ Сер­гій Кондрюк доповів членам Президії про стан колективно-договірного регулювання та основні завдання колдоговірної роботи на 2014 рік. Так, задля вдосконалення колективно-договірної роботи й поширення сфери укладення договорів, угод внесено зміни до Закону України «Про колективні дого­вори і угоди», завчасно і в ново­му форматі організовано роботу з укладення Генеральної угоди на новий строк, підготовлено проект рекомендацій стосовно розширення сфери застосуван­ня та підвищення ефективності колективно-договірної роботи.

Для підвищення ефективності колективно-договірного ре­гулювання напрацьо­вано рекомендації щодо укладення ко­лективних договорів на підприємствах ма­лого та середнього біз­несу, нову редакцію проекту Закону Укра­їни «Про колективні переговори, договори і угоди», робочий ко­мітет Експертної гру­пи шведсько-українського проекту у сфері вирішення тру­дових спорів розробив проект нової моделі вирішення колективних трудових спорів.

Водночас варто зазначити, що проблемами колективно-договірного регулювання, як і раніше, залишаються дублю­вання положень чинного зако­нодавства, непереукладення ко­лективних договорів і угод по­над три роки, відсутність актуа­лізації їх змісту відповідно до норм Генеральної угоди, фор­мальні й нерегулярні контроль та звітування про виконання ко­лективних договорів і угод.

З огляду на вищезазначене, Президія ФПУ ухвалила рішен­ня сконцентрувати зусилля на завершенні роботи з укладення Генеральної угоди на новий строк, а також схвалила основні завдання колдоговірної роботи, викладені в Інформаційній за­писці «Про основні завдання колдоговірної роботи на 2014 рік», та домогтися їх реалізації при укладенні колективних до­говорів і угод щодо:

– створення умов для забезпе­чення продуктивної та гідної за­йнятості;

– удосконалення системи оплати праці, поси­лення соціальних га­рантій і соціального захисту трудящих, ліквідації нелегаль­ної оплати праці, за­безпечення соціально справедливого опо­даткування працюю­чих та викорінення бідності серед них;

– підвищення ефек­тивності систем дер­жавного соціального страхування та соці­ального захисту пра­цівників;

– забезпечення здо­рових і безпечних умов праці на кожному робочо­му місці;

– підвищення ефективності соціального діалогу, рівня охо­плення колективними договора­ми та угодами всіх працівників.

СВОЄЧАСНЕ ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ ЗА ПРАЦЮ

Сергій Кондрюк поінформу­вав членів Президії про додат­кові дії ФПУ щодо забезпечення конституційного права грома­дян на своєчасне отримання ви­нагороди за працю. Президія ФПУ відзначила, що завдяки консолідованим діям профспі­лок із початку року частка пра­цівників економічно активних підприємств, яким не виплаче­но заробітну плату, у загальній чисельності штатних працівни­ків скоротилася з 1,1 до 0,8%. Згідно з результатами рейтин­гів соціального розвитку регіо­нів, сформованих Мінсоцполі­тики, станом на 1 вересня ц. р. найкращі показники погашення заборгованості із заробітної пла­ти спостерігаються у Чернівець­кій, Волинській, Дніпропетров­ській, Хмельницькій і Полтав­ській областях. У липні ц. р. лі­дерами були Рівненська, Волин­ська, Дніпропетровська, Хмель­ницька та Полтавська області.

При цьому впродовж січня-липня заборгованість із випла­ти заробітної плати на еконо­мічно активних підприємствах зросла на 17% і станом на 1 серп­ня становила 527,6 млн грн. Уна­слідок цього на підприємствах, де працівники, профспілкові організації правомірно вимага­ють повернути зароблені гроші, загострюється конфліктна ситуація.

Поряд з цим викликає зане­покоєння значна частка забор­гованості на підприємствах, щодо яких відбувається проце­дура відновлення платоспро­можності боржника або визнання їх банкрутами.

Викликають тривогу факти затримки виплати заробітної плати працівникам бюджетних організацій і установ, а також загроза недофінансування бю­джетної сфери у IV кварталі 2013 року.

Члени Президії також розгля­нули постанови «Про заходи з на­годи відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжна­родного дня боротьби з бідніс­тю», «Про День вшанування учасників бойових дій на терито­рії інших держав», а також «Про проект Концепції підвищення престижності праці в Україні». Ухвалено відповідні рішення стосовно питання «Про позицію профспілок щодо Порядку част­кового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціаль­ного страхування з тимчасової втрати працездатності».

Члени Президії підбили під­сумки навчання профспілкових працівників і активістів у 2012/13 навчальному році та ви­значили завдання на 2013/14 на­вчальний рік, а також підсуму­вали проведення Всеукраїнсько­го огляду-конкурсу навчальних закладів профспілок у 2013 році.

За досягнення у розвитку аматорської творчості, відро­дження і примноження надбань національної культури, худож­ньої спадщини українського на­роду та високий рівень виконав­ської майстерності звання «На­родний аматорський колектив профспілок України» присвоєно хору ветеранів праці Черкасько­го ПАТ «Азот», а також вокаль­ному дуету «Два серця» ВАТ «Кі­ровоградгаз». Також було при­йнято рішення широко відзна­чити у 2014 році 200-річний юві­лей видатного сина українсько­го народу Тараса Шевченка.

10.10.2013


Олена ОВЕРЧУК, редактор відділу «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання