« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Виступ голови ФПУ Юрія КУЛИКА на 102-й сесії МКП

Виступ голови ФПУ Юрія КУЛИКА на 102-й сесії МКП

 13 червня Голова ФПУ Юрій Кулик виступив з трибуни 102-ї сесії Між­народної конференції праці (МКП), що проходить у Палаці націй штаб-квартири МОП у Женеві (Швейцарія).

 Нижче наводимо текст виступу Голови ФПУ.

«Шановні панове, колеги! Допо­відь Генерального директора Між­народного бюро праці «На шляху до столітньої річниці МОП» до­сить всебічна і об’єктивна. У ній ідеться не тільки про зроблене, а й показується, яким чином МОП збирається відповісти на нові ви­клики глобалізації. Адже зараз формується нова структура гло­бального перерозподілу праці.

Геоекономічні виклики сього­дення вимагають і від України прийняття рішучих заходів прак­тично в усіх сферах життєдіяль­ності. У зв’язку з триваючою світо­вою фінансово-економічною кри­зою в країні склалася досить складна економічна ситуація. Так, цього року Світовий банк прогно­зує зростання української еконо­міки всього на 1%, Європейський банк реконструкції та розвитку – на 0,5%, а Міжнародний валютний фонд узагалі на 0%.

Прагнучи дати відповідь на ви­клики, наш уряд прийняв Держав­ну програму активізації розвитку економіки країни на 2013–2014 роки. У ході її підготовки врахова­но більше 30% пропозицій Еконо­мічної ради громадських організа­цій та асоціацій бізнесу. За слова­ми Президента України Віктора Януковича, «держпрограма пови­нна закласти основи нової моделі економічного розвитку в посткризовому світі».

По суті, це визнання того, що модель розви­тку, яка будувалася про­тягом двох із гаком деся­тиліть на дешевій праці, вичерпала себе. Як тут не згадати Віктора Гюго, який одного разу заявив: «І знадобилася криза, щоб ми зрозуміли ціну роботи».

Тому зараз соціальни­ми партнерами розробля­ється Концепція реформування оплати праці до 2020 року в рамках Декларації соціальної справедли­вості, що прийнята за нашою ініці­ативою. Адже в загальному масиві вакансій в Україні стійко доміну­ють заявки із зарплатами в 250–300 євро на місяць. За даними Держав­ної служби зайнятості, на 1 берез­ня цього року з 60 тис. вакансій кожна четверта була із заробітною платою в розмірі мінімальної.

Головна ідея Держпрограми ак­тивізації розвитку економіки – це підтримка національного товаро­виробника шляхом підвищення попиту на внутрішньому ринку. І цю націленість Програми повніс­тю поділяють профспілки. Не мож­на не рахуватися з тим, що сьогод­ні на нашому ринку, за оцінками експертів, тільки 54% продукції виготовляється вітчизняними під­приємствами, решта 46% – це ім­порт. Виправляти ситуацію необ­хідно негайно, тому що мова йде про втрату стратегічних секторів економіки і відповідно мільйонів робочих місць.

Не секрет, що в Україні чимало підприємств, що працюють за схе­мою часткової, неповної зайнятос­ті. Плюс фактично не вважаються безробітними жителі сільської місцевості. При цьому 44% неза­йнятих на ринку праці України – це молоді люди віком до 35 років.

Держпрограма активізації роз­витку економіки пови­нна стати основою для виконання нещодавно прийнятої Програми сприяння зайнятості на­селення та стимулюван­ня створення нових робо­чих місць, якою передба­чено досягти у 2017 році середнього рівня зайня­тості в країнах Європей­ського Союзу. Очікуєть­ся, що рівень безробіття в Україні, обчислюваний за методологією МОП, 2017 року знизиться до 6,3%, а се­ред молоді він становитиме 13% проти нинішніх 19%.

У рамках Програми прийнято новий закон про зайнятість, до якого профспілковою стороною було внесено більше 200 поправок. При цьому враховано передовий законодавчий досвід і кращу прак­тику багатьох країн світу. У ньому якісно змінено підходи до стиму­лювання створення робочих місць, насамперед для неконкурентних на ринку праці осіб – молоді, інва­лідів, громадян передпенсійного віку, яким важче за інших знайти роботу.

Профспілки й багато громад­ських організацій запропонували альтернативну стратегію виходу зі світової соціально-економічної кризи. Ця стратегія включає про­позиції щодо регулювання банків­ської системи, що дає збої, недопу­щення махінацій з оплатою подат­ків і фінансовими операціями, пе­рерозподілу багатств, забезпечен­ня гарантій зайнятості та навчан­ня для молоді, а також інвестицій в суспільні послуги. Прийняття цих пропозицій, на наш погляд, до­зволило б гідно зустріти в наступ­ному році столітній ювілей Між­народної організації праці, під­твердити, що вона як і раніше за­лишається відданою своїй голо­вній меті – забезпеченню соціаль­ної справедливості».

21.06.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання