« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Захист працівників в Україні і за її межами

Захист працівників в Україні і за її межами

 23 квітня у Будинку спілок відбулося чер­гове засідання Пре­зидії Федерації проф­спілок України, яке вів Голова ФПУ Юрій Кулик.

 Уже стало доброю тради­цією, що у засіданні Пре­зидії ФПУ бере участь і виступає постійний представник ФПУ у Вер­ховній Раді, народний депутат, заступник голови Комітету Вер­ховної Ради України з питань соціальної політики та праці Олександр Стоян. Тож цього разу народний депутат поінфор­мував членів Президії про ак­тивну роботу щодо відстоюван­ня у Верховній Раді позицій ФПУ. Він акцентував увагу на питаннях щодо проекту Трудо­вого кодексу (наразі документ перебуває на розгляді у Парла­менті), адміністрування єдино­го соціального внеску та пенсій­ної реформи. Олександр Стоян зазначив: «Що стосується тако­го болючого питання, як адміні­стрування єдиного соціального внеску Міністерством доходів і зборів, то я висловився катего­рично проти цього». Народний депутат запевнив, що голосува­тиме проти, як і його однопарті­єць Ярослав Сухий. Щодо пи­тання пенсійного реформуван­ня, то, на його думку, «пенсійну реформу треба покращувати», а її скасування точно не спрацює на користь суспільства. Народ­ний депутат вніс кілька пропо­зицій, які взято в роботу.

ГЕНУГОДА. ВРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

Слід зазначити, що для вико­нання постанови Президії ФПУ від 28.03.2013 «Про позицію ФПУ щодо укладення Генеральної угоди на новий строк та визна­чення подальших дій» 8 квітня ц. р. на засіданні СПО об’єднань профспілок розглянуто питан­ня «Про подальші дії СПО об’єднань профспілок щодо вре­гулювання розбіжностей, що виникли під час ведення колек­тивних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий строк». СПО об’єднань профспі­лок затверджено вимоги щодо врегу­лювання розбіжнос­тей до Кабінету Мі­ністрів України та СПО сторони робо­тодавців на націо­нальному рівні та направлено сторо­нам соціального ді­алогу для розгляду й надання обґрун­тованої відповіді. Крім того, СПО об’єднань профспілок звернуло­ся до Національної служби по­середництва і примирення з пропозицією виступити коорди­натором у примирних процеду­рах із залученням незалежних посередників щодо врегулюван­ня розбіжностей.

Тож ураховуючи, що іншими сторонами соціального діалогу не сприйнято пропозицію проф­спілкової сторони щодо врегу­лювання найважливіших поло­жень, які внесено до таблиці розбіжностей проекту Гене­ральної угоди на 2013–2015 роки через примирні процедури із за­лученням незалежних посеред­ників, Президія ФПУ взяла до відома інформацію про вжиті заходи й постановила, зокрема, ініціювати перед СПО об’єднань профспілок затвердити й наді­слати вимоги до Кабінету Міні­стрів України, СПО сторони ро­ботодавців на національному рівні для розгляду та надання відповіді відповідно до Закону України «Про порядок вирішен­ня колективних трудових спо­рів (конфліктів)», а також схва­лити звернення до Прем’єр-міністра України Миколи Аза­рова та Голови СПО сторони ро­ботодавців на національному рівні Дмитра Фірташа щодо не­відкладного вжиття заходів для остаточного врегулювання сто­ронами найпринциповіших роз­біжностей за Генеральною уго­дою на 2013–2015 роки. Президія також рекомендує підписати звернення керівникам всеукра­їнських профспілок, всеукраїнських об’єднань профспілок – членам СПО об’єднань профспілок. У свою чергу, Президія ФПУ постановила: членським організа­ціям актуалізувати інформацію про на­явність у галузевих (міжгалузевих) угодах, колек­тивних договорах положень щодо визначення розміру та­рифної ставки робітника І та­рифного розряду, а також до­плат і надбавок до тарифних ставок, окладів працівників, що мають міжгалузевий характер, і надіслати відповідну інформа­цію ФПУ до 1 червня ц. р.

ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ

Розглянувши проекти угод щодо захисту прав працівників-мігрантів з італійським об’єднанням профспілок, на­працьовані в рамках проекту МОП «Ефективне управління трудовою міграцією та її квалі­фікаційними аспектами», Пре­зидія ФПУ схвалила низку про­ектів угод, серед яких, зокрема, такі:

– проект Угоди щодо захисту прав працівників-мігрантів між Федерацією профспілок Украї­ни та Загальною конфедераці­єю італійських працівників;

– проект Угоди щодо захисту прав працівників-мігрантів між Федерацією профспілок Украї­ни та Конфедерацією профспі­лок італійських працівників;

– проект угоди щодо захисту прав працівників-мігрантів між Федерацією профспілок України та Італійською спіл­кою праці.

Підписати ці угоди заплано­вано під час Регіональної кон­ференції щодо співробітництва між профспілками з питань за­хисту працівників-мігрантів, що відбудеться 15–16 травня 2013 року в Кишиневі (Молдова).

КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Члени Президії ФПУ також проголосували за затвердження Концепції інформаційної діяль­ності ФПУ з урахуванням про­позицій членських організацій і рекомендували членським ор­ганізаціям ФПУ, навчальним закладам профспілок визначи­ти інформаційну роботу пріори­тетним напрямом своєї діяль­ності.

Задля привернення уваги ор­ганів державної влади і всього суспільства до необхідності по­силення захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та з на­годи 27-ї річниці Чорнобиль­ської катастрофи, що виповню­ється 26 квітня 2013 року, Прези­дія ФПУ схвалила текст Звер­нення Федерації професійних спілок України з нагоди 27-ї річ­ниці Чорнобильської катастро­фи та ухвалила рішення наді­слати його до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради.

Також Президія ФПУ вирі­шила скликати сьоме засідання Ради ФПУ наприкінці жовтня 2013 року. Пропозиції щодо по­рядку денного сьомого засідан­ня Ради, питання організації та визначення точної дати прове­дення розглядатимуться на чер­говому засіданні Президії ФПУ.

За досягнення у розвитку аматорської творчості, відро­дження і примноження надбань національної культури худож­ньої спадщини українського на­роду та високий рівень виконав­ської майстерності рішенням Президії низці аматорських ко­лективів профспілок присвоєно звання «народний» і «зразко­вий».

На завершення члени Прези­дії заслухали інформацію про підготовку комплексних захо­дів щодо підвищення престиж­ності праці в Україні; щодо про­екту Трудового кодексу; про ви­конання Постанови Президії ФПУ від 11.12.2012 року «Про за­ходи з нагоди відзначення у 2013 році Всесвітнього дня соці­альної справедливості», а та­кож інформацію про дотриман­ня прав працівників підпри­ємств ТНК.

25.04.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання