« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Консолідованими діями – до спільної мети

Консолідованими діями – до спільної мети

 28 лютого у Будинку спі­лок відбулося чергове засі­дання Президії Федерації профспілок України. На по­рядку денному розглядала­ся низка актуальних і злобо­денних соціальних питань. Серед них – проект Трудо­вого кодексу, основні на­прями бюджетної політи­ки на 2014 рік, визначення розміру мінімальної заро­бітної плати на наступний рік, запровадження галузе­вих стандартів оплати пра­ці, заходи боротьби проти нелегальної зайнятості та «тіньової» зарплати, питан­ня охорони праці тощо. Вів засідання Голова ФПУЮрій Кулик.

Розпочалося засідання Президії з урочистого підписання Угоди про співпрацю між Федерацією профспі­лок України та Державною спеціалі­зованою фінансовою установою «Дер­жавний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Підписи під документом поставили Голова ФПУ Юрій Кулик і Голова правління Фонду Леонід Рисухін.

ПРЕДСТАВНИЦТВО У ВЕРХОВНІЙ РАДІ

На засіданні Президії виступив на­родний депутат України VII скликан­ня, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, постійний пред­ставник ФПУ в Парламенті Олександр Стоян. Він подякував членам Президії за те, що довірили йому представляти інтереси Федерації профспілок Украї­ни у Верховній Раді й висловив своє бачення основних напрямів співпраці профспілок і Парламенту. Перший на­прям – внесення ФПУ, галузевими ЦК, обласними радами профспілок пропо­зицій щодо змін до законів. Другий – присутність представників ФПУ на засіданні Комітету з питань соціаль­ної політики та праці, на якому можна оприлюднити профспілкову позицію. Третій напрям – підготовка законо­проектів. Після їх вивчення та аналізу Олександр Стоян готовий ставити під ними свій підпис і залучати до цього колег.

Народний депутат поінформував про діяльність і перспективи роботи Комітету ВР з питань соціальної по­літики та праці й окреслив декілька питань, які мають значний суспіль­ний резонанс. Серед них, зокрема, Указ Президента України «Про деякі заходи з оптимізації системи цен­тральних органів виконавчої влади». «Йдеться про передачу функцій адмі­ністрування єдиного соціального внеску. Пригадайте, скільки років ми боролися за те, щоб запрацювали державні соціальні фонди, щоб нала­годити роботу їх територіальних від­ділень, прийняти необхідні закони. Ми проти, щоб фінансові ресурси фондів використовувалися для ла­тання дірок у Держбюджеті. Хочу на­голосити, що наш Комітет одноголос­но висловився за те, щоб звернутися до Президента України з проханням внести зміни до Указу та зберегти ді­ючу систему соціального страхуван­ня. Будемо очікувати на відповідну реакцію», – прокоментував Олек­сандр Стоян.

Ще одне важливе питання, на яко­му спинився народний депутат, – це пропозиція Мінсоцполітики ліквіду­вати територіальні органи Фонду соц­страху на випадок безробіття. Комітет ВР із питань соціальної політики і пра­ці висловився категорично проти цієї ініціативи і рекомендував повернути законопроект на доопрацювання.

Варто зазначити, що Комітет під­тримав Загальнодержавну соціальну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого серед­овища на 2014–2018 роки. «Програму прийнято у першому читанні, гадаю, ми її доопрацюємо й вона буде діяти. Якщо є зауваження, то я готовий вне­сти всі пропозиції», – наголосив Олександр Стоян.

Також Комітет підтримав проект ЗУ «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної га­лузі до Фонду соціального страхуван­ня від нещасних випадків на вироб­ництві та професійних захворювань України».

Олександр Стоян подякував чле­нам Президії, які свого часу вислови­лися на підтримку проекту Трудово­го кодексу, але повідомив, що доку­мент списано в архів. Наразі на його базі розроблено новий законопроект. «Щоб цей законопроект був політич­но виважений і дістав необхідну під­тримку у Парламенті, ми подавати­мемо його у співавторстві (крім Олександра Стояна та Ярослава Су­хого) з Людмилою Денісовою та Пав­лом Розенком. Зараз вони вивчають законопроект, і щойно підпишуть, ми його подамо на розгляд Верховної Ради», – поінформував представник ФПУ у Верховній Раді.

НА ШЛЯХУ ДО СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Реалізуючи завдання, визначені VI з’їздом ФПУ та цільовими програ­мами, керуючись Порядком участі представників сторін соціального діалогу у формуванні бюджетної по­літики, затвердженим Президією Національної тристоронньої соціально-економічної ради 29 бе­резня 2012 року, ФПУ підготувала пропозиції до проекту Основних на­прямів бюджетної політики на 2014 рік. Для їх реалізації та забезпечен­ня безпосередньої участі профспі­лок у формуванні бюджетної полі­тики на 2014 рік Президія ФПУ ухва­лила рішення схвалити пропозиції ФПУ із зазначеного питання та наді­слати їх до Міністерства фінансів України для врахування під час під­готовки документа.

У ході засідання Президія ФПУ затвердила пропозиції профспілок щодо визначення розміру мінімаль­ної заробітної плати на 2014 рік. Та­кож прийнято рішення затвердити подальші дії ФПУ щодо запрова­дження галузевих стандартів опла­ти праці. Члени Президії заслухали інформацію про практику колективно-договірної роботи на прикла­ді деяких членських організацій ФПУ й підкреслили, що основною і найрезультативнішою формою соці­ального діалогу, яка впливає на рі­вень і якість життя громадян, є укла­дення колективних договорів і угод, що сприяють урегулюванню трудо­вих, виробничих і соціально-економічних відносин та забезпечу­ють оптимальний баланс інтересів між працівниками й роботодавця­ми. На засіданні також було затвер­джено Концепцію інформаційної ді­яльності ФПУ.

З огляду на складну ситуацію в Україні із забезпеченням населення якісною питною водою, що найближ­чим часом може становити серйозну загрозу для здоров’я нації, Президія ФПУ визнала, що ситуація з якістю питної води потребує невідкладного вирішення і підтримала ініціативу ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місце­вої промисловості, побутового обслу­говування населення щодо проведен­ня в Україні кампанії за реалізацію права людини на чисту воду.

Для відзначення 95-ї річниці від дня утворення технічної інспекції праці профспілок Президія ФПУ по­становила провести 17 травня ц. р. урочисті збори представників проф­спілок України з відзначенням кра­щих профспілкових працівників, тех­нічних інспекторів праці та проф­спілкових активістів.

На завершення члени Президії ФПУ ухвалили постанови «Про Всеукраїнський огляд-конкурс первин­них організацій профспілок» і «Про підсумки VI Всеукраїнського конкур­су на кращого профспілкового лідера-жінку».

  Юрій Кулик, Голова ФПУ:

«Ми маємо при­діляти особливу увагу таким не­гативним яви­щам, як неле­гальна зайня­тість і тіньова економіка, бо люди, які працю­ють у цих умо­вах, фактично позбавлені соці­ального захисту. Завдання проф­спілок – активні­ше боротися з цими ганебними явищами, що становлять основну загрозу правам та ін­тересам людини праці».

07.03.2013


Олена ОВЕРЧУК редактор відділу «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання