« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

«Пакт» про співпрацю

«Пакт» про співпрацю

 На черговому засіданні Прези­дії ФПУ урочисто підписано Ме­морандум про співпрацю між омбудсманом і Федерацією та Угоду про співробітництво між Державною інспекцією Укра­їни з питань пра­ці та ФПУ.

Метою Ме­моранду­му, під­писаного омбудсманом Валерією Лут­ковською та Головою ФПУ Юрієм Куликом, є співпраця та консоліда­ція зусиль сторін, спря­мованих на захист соціально-економічних і трудових прав та сво­бод членів професійних спілок, інших праців­ників, а також сприян­ня дотриманню таких прав та свобод у своїй діяльності посадовими і службовими особами органів державної вла­ди та місцевого само­врядування.

Валерія Лутковська у своєму виступі перед членами Президії за­значила, що постійно співпрацює з громад­ськими організаціями, у тому числі Федераці­єю професійних спілок України: «Наразі при Уповноваженому Вер­ховної Ради України з прав людини створена й активно працює кон­сультативна рада, яка фактично спрямовує роботу всього секрета­ріату Уповноваженого таким чином, щоб мак­симально наблизити її до інтересів суспіль­ства. Слід зазначити, що до складу консуль­тативної ради входять і представники Федера­ції професійних спілок України. Я розраховую на плідне співробітни­цтво з профспілковими організаціями, а також на те, що ви використо­вуватимете механізм парламентського контролю через Уповнова­женого Верховної Ради України з прав людини. А допомагатиме в цьо­му саме під­писаний Ме­морандум».

 Отже, відповідно до Ме­морандуму, сторони домовилися про співпрацю в таких напря­мах:

– Консолідація зусиль у здій­сненні заходів парламентського та громадського контролю за до­держанням прав та свобод гро­мадян.

– Розробка спільних пропо­зицій і рекомендацій щодо про­ектів законів та інших нормативно-правових актів, держав­них програм і планів дій, ратифі­кації міжнародних договорів.

– Залучення ФПУ, її член­ських організацій до вивчення стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні й підготовки щорічних та спеціаль­них доповідей Уповноваженого.

– Аналіз причин системних порушень трудових і соціально-економічних прав громадян, їх наслідків, підготовка узгодже­них пропозицій органам дер­жавної влади та місцевого само­врядування щодо запобігання таким порушенням.

– Проведення спеціальних консультацій з метою вироблен­ня узгодженої позиції сторін у вирішенні найбільш гострих та актуальних проблем у сфері за­хисту прав та свобод працівни­ків і ветеранів праці.

– Моніторинг стану забезпе­чення прав та свобод працівни­ків, вивчення та узагальнення фактів порушень їхніх прав і свобод, оцінка ефективності вжитих заходів для усунення цих порушень.

– Сприяння підвищенню рів­ня правової інформованості гро­мадян і трудових колективів з питань реалізації та захисту їх­ніх прав та свобод тощо.

ПЛІДНИЙ ТАНДЕМ

«Державна інспекція України з питань праці активно співпра­цювала, співпрацює та буде співпрацювати з Федерацією професійних спілок, яка постій­но інформує про всі негаразди на підприємствах. Я вдячний пер­винним профспілковим органі­заціям, які діють безпосередньо в колективах, без них нам дуже важко було б працювати. Споді­ваюсь на плідну співпрацю і на­далі», – зазначив заступник голо­ви Державної інспекції України з питань праці Василь Іванчак під час урочистого підписання Угоди. На думку сторін, мета цього документа – максимальне використання потенціалу орга­нів державного нагляду та проф­спілкових організацій для захис­ту трудових прав, запобігання та усунення порушень законодав­ства про працю.

Основні напрями співпраці:

– Проведення спільних пере­вірок (за попереднім погоджен­ням) стану додержання законо­давства про працю, соціальне страхування (в межах визначе­ної компетенції) на підприєм­ствах, установах, організаціях, де працюють члени профспілок, вжиття заходів до усунення по­рушень та притягнення до від­повідальності керівників, які їх допустили.

– Вивчення та узагальнення практики застосування законо­давства з питань, що є предметом Угоди, аналіз найбільш пошире­них видів порушень, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства про працю, зайня­тість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та механізмів контролю за його дотриманням.

– Розробка проектів нормативно-правових актів, які стосу­ються питань, що є предметом цієї Угоди, підготовка пропози­цій для прийняття рішень уря­дом України.

– Організація і проведення, в разі необхідності, спільних ін­формаційних заходів (нарад, консультацій, семінарів тощо) з питань, що є предметом Угоди.

– Проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущен­ня порушення трудових прав та дискримінації окремих груп працівників.

– Взаємодія з питань вико­ристання дитячої праці.

– Реалізація принципів соці­ального партнерства.

– Пропаганда правових знань з питань, що є предметом цієї Угоди.

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Від урочистих підписань учас­ники засідання перейшли до роз­гляду та прийняли відповідні рі­шення щодо інших, не менш важ­ливих, питань порядку денного, серед яких, зокрема, «Про затвер­дження нормативних актів ФПУ з питань громадського контро­лю профспілок», «Про стан колективно-договірного регулю­вання та основні за­вдання колдоговірної роботи на 2013 рік». За­ступник Голови ФПУ Григорій Осовий за­значив, що завдяки ці­леспрямованим діям Федерації в країні сформовано багаторівневу систему колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Уперше за ініціативою ФПУ проведено тристоронні кон­сультації на національному рівні ще до законодавчо встановленого терміну початку колективних пе­реговорів, що дозволило розпоча­ти їх 1 жовтня ц. р. на основі на­працьованого представниками сторін соцдіалогу проекту Генугоди на новий строк. У ІІ кварта­лі 2012 року проведено двомісяч­ник з виявлення роботодавців, що ухиляються від участі в ко­лективних переговорах та укла­дення колдоговорів. Спільними зусиллями профспілок вдалося запобігти обмеженню існуючих прав профспілок на ведення ко­лективних переговорів та захист трудових прав через механізм ви­рішення колективних трудових спорів, що передбачалося під час прийняття ЗУ від 16 жовтня 2012 року «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів України щодо визначення сторін колек­тивних переговорів».

Також члени Президії розгля­нули питання про стан соціально-трудових відносин на підпри­ємствах транснаціональних ком­паній в Україні, констатувавши, що на них поширюється зневаж­ливе ставлення до законодавства України та конвенцій МОП. Зо­крема, за інформацією член­ських організацій ФПУ, на під­приємствах ТНК доволі часто встановлюється протиправна система штрафів, широко прак­тикуються незаконна підміна трудових договорів на цивільно-правові угоди та заходи скоро­чення чисельності й штатів, за­проваджуються схеми нестан­дартної зайнятості. Має місце прихова­не й відкрите заля­кування працівни­ків. Відбувається дискримінація за ознакою членства в профспілці. На осіб, які є її членами, чи­ниться тиск, і надалі їх здебільшого звіль­няють з надуманих причин. Так, під час перевірок Держпраці України, проведених за зверненням ФПУ, виявлено по­рушення вимог законодавства про працю у ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ПАТ «Ми­колаївцемент», ПрАТ «Микола­ївський машинобудівний завод», ПАТ «Вознесенський сиркомбі­нат» та ПАТ «Лакталіс – Микола­їв». Разом з тим на окремих під­приємствах ТНК є і позитивні приклади стану трудових відно­син, непоказної соціальної від­повідальності перед колективом і місцевою громадою. Тут розви­вається корпоративний патріо­тизм, панує виробнича демокра­тія, ефективно працюють проф­спілкові осередки, колективний договір. Це стосується, зокрема, ТНК «Лукойл-Україна», АТ «Ве­тропак Гостомельський Склоза­вод», ПАТ «СКФ Україна» та інші. Але такі приклади не набу­ли належної практики на фоні масових порушень трудових і профспілкових прав на підпри­ємствах ТНК.

Також члени Президії при­йняли постанови «Про заходи з нагоди відзначення у 2013 році Всесвітнього дня соціальної справедливості», «Про основні показники бюджету на 2013 рік», «Про представника ФПУ у Вер­ховній Раді України», «Про Все­український молодіжний кон­курс на кращу наукову роботу з профспілкової тематики», «Про профспілкові стипендії вищим навчальним закладам профспі­лок», «Про внесення змін до По­ложення про Молодіжну раду ФПУ», «Про підсумки Всеукра­їнського огляду роботи профспі­лок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлен­ня й відпочинку дітей влітку 2012 року та завдання профспі­лок у цій сфері», «Про встанов­лення відзнак ФПУ».

На завершення члени Прези­дії зупинилися на таких акту­альних для українського сус­пільства питаннях, як запобі­гання бідності серед працівни­ків; посилення соціального за­хисту населення в умовах загро­зи підвищення цін і тарифів; за­безпечення пенсійних прав гро­мадян; стан житлово-комунального господарства в Україні; вдосконалення виробничої по­літики; система надання пільг окремим категоріям громадян; роль профспілок у реалізації державної житлової політики; про організацію кампанії за ре­алізацію права людини на без­печну питну воду.

 ДЕРЖБЮДЖЕТ–2013

 Профспілки переконані, що саме ефективна бюджетна полі­тика має бути дієвим інструментом реалізації економічних і соціальних реформ та позитивно позначитися на зростанні добробуту громадян. Тому, враховуючи, що ЗУ«Про Дер­жавний бюджет України на 2013 рік» передбачена можли­вість його перегляду за підсумками І кварталу 2013 року, профспілки звертаються до Президента України Віктора Януковича з проханням доручити новому складу Кабінету Міністрів:

– невідкладно розпочати консультації із соціальними парт­нерами щодо пошуку можливих додаткових джерел і ре­сурсів для наповнення держбюджету 2013 року, а також підготовки пропозицій стосовно змін до нього в частині спрямування додаткових доходів на підвищення соціаль­них стандартів та гарантій;

– розпочати спільно з соціальними партнерами роботу щодо формування держбюджету 2014 року на основі забез­печення повноцінної реалізації державних соціальних стан­дартів та гарантій, а також соціальних ініціатив Президента.

17.12.2012


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання