« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Олександр СТОЯН: «Новий Трудовий кодекс підвищить соціальний захист працівника»

Олександр СТОЯН: «Новий Трудовий кодекс підвищить соціальний захист працівника»

 Україна потребує нового Трудового кодексу, який би відповідав сучасним соціально-економічним умовам. І такий документ пода­но на розгляд до Верховної Ради. Про це заявив голова підкомітету з питань соціального захисту і соціаль­них гарантій, рівня життя і повернення заощаджень насе­ленню Комітету ВР з питань соціальної політики та праці Олександр Стоян.

«Цей доку­мент по­трібно було прийма­ти ще 5 ро­ків тому, – зазначив депу­тат. – У кодексі дуже добре, з урахуванням нових реа­лій прописано соціальний захист людини праці. Адже раніше не було таких по­нять, як роботодавець, на­йманий працівник, альтер­нативні профспілки. Ми все це врахували. І кодекс готовий до прийняття на 100 відсотків. Але є сили, які не хочуть цього, – це певна частина роботодав­ців та обслуговуючі їх аль­тернативні профспілки».

Відповідаючи на запи­тання «Чому ж роботодав­ці так опираються ново­му Трудовому кодексу?», Олександр Стоян сказав: «Та тому, що права робо­тодавців у ньому, не ска­зати б, що сильно звуже­ні, але поставлені в певні цивілізовані рамки. Щоб не бути голослівним, на­веду приклади. Ліквіду­ється підприємство. Його перекуповують, перепро­філюють. Як бути з робіт­никами? Ми записали: но­вий роботодавець при зміні власника або напря­му роботи зобов’язаний залишити цих людей на роботі. Інша позиція – обов’язковий письмовий трудовий договір між ро­ботодавцем і працівни­ком. І багато іншого. Зви­чайно ж, всі ці позиції не дуже подобаються тим профспілкам, які перебу­вають на службі в робото­давців. Ось вони і збурю­ють, підіймаючи на щит такі дурниці, як нібито прописаний у кодексі 12-годинний робочий день і 48-годинний робочий тиж­день. Немає там такого й близько. Більш того, якщо подивитися на стат­тю нині чинного кодексу, то там записано, що за по­годженням із профспіл­кою керівник підприєм­ства може продовжити робочий день людей. Не сказано, на який час – добу, дві. У новому кодек­сі все чітко розписано і визначено. При певних видах роботи робочий день може бути продо­вжений, але робочий тиж­день має все одно склада­ти 40 годин, а робочий мі­сяць – 160. За понаднормо­ві роботодавець повинен надати додатковий вихід­ний або додаткову опла­ту. А головне – старий Трудовий кодекс не вирі­шує тих соціально-економічних проблем, які може вирішити новий кодекс».

 

  ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ПРИЙНЯТИ НОВИЙ ТРУДОВИЙ КОДЕКС

 Президенту України Віктору Януковичу, Голові Верховної Ради Володимиру Литвину, народ­ним депутатам цими днями надходять листи і телеграми від трудових колективів, проф­спілкових організацій країни з проханнями та вимогами розглянути і прийняти на сесії пар­ламенту новий Трудовий кодекс. Що ж викликало такий потік звернень до перших осіб країни? Давайте звернемося до їх авторів.

 Трудові колективи, профспілкові орга­нізації нашої області, обговоривши про­ект Трудового кодексу, внесли до нього свої пропозиції, – розповів голова Миколаївської обласної ради профспілок Юрій Толмачов. – Вважаємо дуже важливим, що в ході доопра­цювання проекту Трудового кодексу сторо­нами соціального діалогу вдалося зберегти соціально спрямовані норми чинного нині Кодексу законів про працю України та по­вноваження профспілок у сфері захисту прав працівників. При цьому зведено нанівець спроби роботодавців погіршити існуючі норми законодавства про звільнення пра­цівників і в питаннях оплати праці. Крім того, позицію профспілок підтримав Комі­тет Верховної Ради з питань соціальної по­літики та праці в ході підготовки законо­проекту до другого читання. Враховуючи соціальне значення Трудового кодексу для врегулювання соціально-трудових відносин у трудових колективах, просимо Президен­та України посприяти якнайшвидшому роз­гляду його Верховною Радою у другому чи­танні та прийняттю цього документа з урахуванням позиції профспілок».

«У Верховній Раді майже 10(!) років перебу­ває проект Трудового кодексу, який прой­шов перше читання і підготовлений до дру­гого, – пояснює позицію моряків голова Профспілки працівників морського тран­спорту України Михайло Кірєєв. – У цьому під­готовчому процесі взяли участь провідні фа­хівці та науковці, представники сторін соці­ального діалогу, створювалися робочі групи з доопрацювання його положень, проводилися численні заходи для узгодження позицій учас­ників цього проекту. За цей час законопро­ект двічі надсилали до Міжнародної організа­ції праці, яка дала йому позитивну оцінку. Не­одноразово новий Трудовий кодекс розглядав­ся і був підтриманий Національною тристо­ронньою соціально-економічною радою, Спільним представницьким органом проф­спілок, Президією Федерації профспілок Украї­ни. І ми, профспілка працівників морського транспорту, зі свого боку підтримуємо про­ект Трудового кодексу і вимагаємо його при­йняття в парламенті».

«Проект Трудового кодексу був прийня­тий за основу Верховною радою України ще в травні 2008 року і підготовлений про­фільним комітетом до другого читання, однак тривалий час не виносився на розгляд Верховної Ради України, – зазначає голова Рівненської обласної організації профспіл­ки працівників енергетики та електротех­нічної промисловості України Василь Косо­вич. – Вказаний проект неодноразово роз­глядався в первинних профорганізаціях об­ласної організації галузевої профспілки, де був підтриманий і рекомендований до роз­гляду та прийняття Верховною Радою України. У зв’язку з цим просимо вас посприя­ти його невідкладному розгляду та при­йняттю як Закону України».

 

 

 ЯРОСЛАВ СУХИЙ: «ДИСКРЕДИТАЦІЮ НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСУ РЕЖИСИРУВАЛИ ТІ, ХТО НЕ ХОЧЕ РОЗШИРЮВАТИ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ»

 Нові соціально-трудові відносини вимага­ють нового законодавчого регулювання. Тому й виникла необхідність у запровадженні Трудового ко­дексу. Про це заявив народ­ний депутат від Партії регі­онів Ярослав Сухий. Однак, останнім часом розгорнула­ся, за його словами, «просто скажена» кампанія дис­кредитації цього до­кумента. Цю дискре­дитацію, на думку де­путата, режисирува­ли ті, хто не хоче розширювати права працівників.

 «У коментарі Міжнародної організації праці, наданому ще 2009 року, йдеться про те, що в Трудовому кодексі, підготовленому до другого читання, перекіс був на ко­ристь найманих працівни­ків, і можливі наслідки цьо­го – збитки для роботодав­ців, – підкреслив Ярослав Сухий. – Уся справа в тому, що після розпаду СРСР ви­никли абсолютно нові соціально-трудові відноси­ни, а регулювати їх змушені за Кодексом законів про працю, прийнятому ще в 1971 році. Ґрунтуючись на його положеннях, фактич­но неможливо захистити права людини праці».

Ярослав Сухий висловив припущення, що мало хто з критиків нового Трудового кодексу його читав. І ро­бить він такий висновок тому, що, за його словами, практично немає претензій до окремих статей, а йде критика документа «взага­лі». Хоча є й конкретні пре­тензії. Вони, зокрема, сто­суються ролі профспілок у вирішенні спірних питань між роботодавцем і найма­ним працівником. «Дійсно, в Трудовому кодексі немає спеціального розділу, при­свяченого профспілкам, – говорить депутат. – Це й зрозуміло. У 1971 році на території України була одна профспілка. Зараз їх безліч, вони себе легалізують, як хочуть, і регламентувати їх діяльність Трудовий кодекс не зобов’язаний, тому що в нас є закон «Про профспіл­ки, їх права та гарантії ді­яльності». А що стосується понаднормових робочих годин, про що говорять критики нового кодексу, то якраз у цьому документі чітко регламентується і час, і оплата. Ось лише один приклад. За нині чинним законодавством, робота в нічний час – це плюс 20% тарифного окладу. Новий Трудовий кодекс передба­чає 30%. І якщо людина працює понаднормово, більше 40 годин, то оплата праці здійснюється в по­трійному розмірі або ж на­дається додатково оплачу­ваний вихідний».

У новому кодексі також від­регульовано питання, пов’язане із заборгованіс­тю із зарплати, зазначив на­родний депутат. «Там чітко записано, що при порушен­ні термінів виплати заро­бітної плати роботодавець повинен виплатити пеню найнятому працівнику в розмірі подвійної ставки НБУ, чинної на той момент», – сказав він. І додав: «Нам просто необхідно прийня­ти Трудовий кодекс. Бо ре­формування соціально-трудових відносин – те саме, що й візит до стома­толога. Це обов’язково має статися. І чим довше затягу­вати, тим страшнішими бу­дуть наслідки».

07.06.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання